Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Koulutus- ja opetusyhteistyö -sivu kokoaa yhteen opiskelua ja opetusta tukevat yhteistyöryhmät sekä meneillään olevat kehittämishankkeet.

Sivulta löydät tietoa:

 • Koulutus- ja opetusyhteistyötä tukevien yhteistyöryhmien toiminnasta.
 • Erityisavustusta saaneista korkeakoulutuksen kehittämishankkeista.
 • Koulutuksen ja opintojen järjestämisen prosesseista.
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyöstä.
 • koulutus- ja opetusyhteistyöhön liittyvistä tapahtumista.Navigation Map
eduuni
eduuni
cellWidth180
wrapAfter2
cellHeight50
titleHuomaa myös nämä

Koulutus- ja opetusyhteistyötä tukevat työryhmät


Panel
borderColorblack
borderWidth2
titleBGColor#FFFFf0
borderStylesolid
titleKorkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki)

KOOTUKI-ryhmän tehtävänä on muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista. KOOTuki-ryhmässä ovat edustettuina opintohallinnon ja tietohallinnon vastuuhenkilöiden verkostot sekä Opetushallitus.

Kootuki-ryhmän tehtävänä on:

 • Muodostaa kokonaiskuva digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen ja niihin vaikuttavan ympäristön kehityssuunnista ja kehitystarpeista.
 • Tuottaa tähän kokonaiskuvaan perustuvaa kohdennettua viestintää erikseen määritellyille kohderyhmille.
 • Edistää kokonaisarkkitehtuurityötä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden osalta siinä määrin kuin tämä on perusteltua kaikkien korkeakoulujen tasolla yhteisesti.
 • Pitää yhteyttä merkittäviin sidosryhmiin.
 • Tuottaa näkemys siitä, mitkä ovat tarpeellisia yhteisiä digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tietojärjestelmäpalveluita ja kehityshankkeita.
 • Edistää ja vahvistaa tietohallinnon ja opintohallinnon toimijoiden välistä kansallista yhteistyötä.


Kootuki-ryhmän sivutPanel
borderColorblack
borderWidth2
titleBGColor#FFFFF0
borderStylesolid
titleSynergiaryhmä, opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto

Synergiaryhmä on opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto. Synergiaryhmä kehittää ja tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta edistäviä ratkaisuja. Tavoitteena on parantaa sekä tietojen siirrettävyyttä tietojärjestelmien välillä, että johtamisessa ja ohjauksessa käytettyjen tietojen vertailukelpoisuutta. Tämä edellyttää yhdessä työstettyä ja sovittua, aktiivisesti kehitettävää yhteentoimivuuden määritysten kokonaisuutta.

Synergiaryhmän tehtävänä on:

 • Tukea opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön.
 • Osallistua korkeakoulujen tietomalliin kohdistuvien muutostarpeiden kartoittamiseen ja käsittelyyn opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialan osalta sekä tukea kehityshankkeita tietomallin soveltamisessa.
 • Toteuttaa ja organisoida ohjausryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot.
 • Tiedottaa korkeakouluille osahankkeen etenemisestä.
 • Tiedottaa ryhmän työskentelyn etenemisestä opinto- ja tietohallinnon verkostoille.
 • Laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida ohjausryhmälle työskentelyn edistymisestä.

Synergiaryhmän sivutKorkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö

Sivulla olevassa kuvassa esitetään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyötä. Sivu sisältää suorat linkit eri verkostojen ja ryhmien sivuille, sekä arkkitehtuureihin.

Koulutuksen ja opintojen järjestämisen prosessit

Synergiaryhmä tuotti vuoden 2015 aikana ehdotuksen korkeakoulujen koulutuksen ja opintojen järjestämisen prosesseista. Opintohallinnon ja tietohallinnon KOOTuki-ryhmä päätti kokouksessaan 14.12.2015 hyväksyä tehdyn työn kahdella lisäyksellä. Tietohallinnon ja ICT:n ohjausryhmä päätti 21.1.2016 myös hyväksyä laaditut määritykset julkaistavaksi osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisiä arkkitehtuureja. Sivulla alisivuineen kuvataan prosessikokonaisuuksiin liittyvät prosessit. Prosesseista tuotettu yleiskuva:


Excerpt

Yhteentoimivuuskalenteri

CSC on tuottanut koulutuksen ja tutkimuksen alueen tapahtuma-aikataulujen koordinoimiseksi Yhteentoimivuuskalenterin. Kalenteri kokoaa yhteen näkymään erilaisia kenttää koskettavia kokouksia, seminaareja ja konferensseja. Kalenteri on julkinen ja sitä voi hyödyntää tapahtumien aikataulutuksessa. Jos tapahtuma koskettaa useampaa toimijaa kentällä, se kannattaa viedä kalenteriin lisäämällä tapahtuman kalenterikutsuun vastaanottajaksi yhteentoimivuuskalenteri (ät) csc.fi. Lisää kutsuun myös kellonaika, jos sellainen on tiedossa. Lisätietoja:Kalenteri

Team Calendars
width1200
id0a352bb4-9862-408c-9783-e723cd679e86
height300