Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 3.10. Taloustiedonkeruu

Table of Contents
 

Info
titleKäsikirjan status

AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittuTämä on vanha käsikirja.

3.10. Taloustiedonkeruu

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen myötä ammattikorkeakoulujen taloudellinen raportointi ja taloustiedonkeruiden tietosisällöt muuttuivat vuodesta 2015 alkaen. Kaikki ammattikorkeakoulut laativat kirjanpitolain mukaisen tilinpäätöksen. Ammattikorkeakoulujen talousseuranta rakentuu pääosin tämän lakisääteisen tilinpäätösraportoinnin tuottamien tietojen pohjalle. Kirjanpitolain mukainen tilinpäätösraportointi tuottaa riittävät tiedot mm. ammattikorkeakoulujen kannattavuuden, omavaraisuuden ja maksuvalmiuden seurantaan. Osa tilinpäätöstiedoista toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle tilinpäätöstä tarkemmalla jaottelulla. Tilinpäätöstietojen lisäksi ammattikorkeakoulut toimittavat ministeriölle sen tarvitsemat muut taloustiedot.

Taloustiedonkeruulomakkeita on yhteensä kuusi: Tuloslaskelma ja sitä täydentävät taloustiedot (1), Tase (2), Toimintokohtaiset tuloslaskelmatiedot (3), Tutkimusmenot (4), Kustannustiedot (5) sekä liiketoiminnan tuloslaskelma (6). Lomakkeissa 1, 2 ja 6 ilmoitetaan myös vertailuvuoden tiedot vuotta 2016 koskevasta tiedonkeruusta lähtien eli vuotta 2015 koskevassa tiedonkeruussa ilmoitetaan tiedot ainoastaan vuotta 2015 koskien.  

Taloustiedonkeruu perustuu ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodiston mukaiseen tietosisältöön.

Kaikki taloustiedot ilmoitetaan euron tarkkuudella (lomakkeet eivät hyväksy muita kuin kokonaislukuja). Ne tiedonkeruulomakkeiden sarakkeet, joihin ei tule tietoa jätetään tyhjiksi (= tietoa ei ole). Mikäli tuotto- tai kulutieto on olemassa, mutta se saa arvon nolla, merkitään sarakkeeseen nolla. Lomakkeissa 1, 2 ja 6 tiedot, joiden kohdalla näkyy tämän tiedonkeruuohjeen selitteessä merkintä (+/-) voivat saada joko positiivisen tai negatiivisen arvon. Muut luvut ovat lähtökohtaisesti positiivisia riippumatta siitä, onko kyseessä tuotto- vai kuluerä.

Tiedonkeruulomakkeilla kerättävien tietojen lisäksi ammattikorkeakoulujen tulee toimittaa tilinpäätösasiakirjat liitetietoineen sekä toimintakertomus tilikaudelta 2015 sähköisessä muodossa KOTA -järjestelmään asiakirjojen valmistuttua. Excel-taulukkomuotoisia muita tilinpäätöstietoja ei enää kerätä vuotta 2015 koskien. Niitä kerättiin ainoastaan siirtymävaiheessa vuosilta 2013 ja 2014.

3.10.1. Tuloslaskelma ja sitä täydentävät tiedot

Kirjanpitovelvollisten on laadittava tuloslaskelmansa kirjanpitoasetuksessa esitettyjen tuloslaskelmakaavojen mukaisesti.

Tiedonkeruussa tuloslaskelmatiedot toimitetaan OKM:lle tilinpäätöksessä esitettyä yksityiskohtaisemmin koskien liikevaihdon tarkempaa erittelyä (tiedonkeruun kohdat AR-BI).

Tiedonkeruulomakkeella 1 kerättävät tiedot

Sarake A

Ammattikorkeakoulun nimi

Sarake B

Tilikausi 1.1.-31.12.20XX kalenterivuoden tarkkuudella (YYYY), esim. 2012. Tilikausi valitaan tietoja syötettäessä tiedonkeruulomakkeen alasvetovalikosta. Vuoden 2016 tiedonkeruussa tiedot toimitetaan vain vuoden 2015 osalta. Jatkossa tiedot tullaan keräämään myös vertailuvuodelta.

Sarake C

 Liikevaihto. Liikevaihto eritellään tarkemmin lomakkeen sarakkeissa AR-BI. Lomake summaa tähän kohtaan tiedot automaattisesti ko. sarakkeista.

Sarake D

 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Sarake E

 Valmistus omaan käyttöön (+)

Sarake F

 Toiminnan muut tuotot

Sarake G

 Materiaalit ja palvelut. Materiaalit ja palvelut eritellään tarkemmin sarakkeissa G-K. Lomake summaa tähän kohtaan tiedot automaattisesti ko. sarakkeista.

Sarake H

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Sarake I

 Ostot tilikauden aikana

Sarake J

 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Sarake K

 Ulkopuoliset palvelut

Sarake L

 Henkilöstökulut. Henkilöstökulut eritellään tarkemmin sarakkeissa L-P. Lomake summaa tähän kohtaan tiedot automaattisesti ko. sarakkeista.

Sarake M

Palkat ja palkkiot

Sarake N

Henkilöstösivukulut. Henkilöstösivukulut eritellään tarkemmin sarakkeissa O-P. Lomake summaa tähän kohtaan tiedot automaattisesti ko. sarakkeista. 

Sarake O

Eläkekulut

Sarake P

Muut henkilöstösivukulut 

Sarake Q

 Poistot ja arvonalentumiset. Poistot ja arvonalentumiset eritellään tarkemmin sarakkeissa Q-T. Lomake summaa tähän kohtaan tiedot automaattisesti ko. sarakkeista.

Sarake R

Suunnitelman mukaiset poistot

Sarake S

 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä

Sarake T

 Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset

Sarake U

 Toiminnan muut kulut

Sarake V

Liikevoitto/tappio. Saadaan vähentämällä tuotoista (C+D+E+F) kulut (G+L+Q). Tähän sarakkeeseen ei täytetä tietoja, vaan sarakkeen tiedot summautuvat automaattisesti edellä mainittujen sarakkeiden luvuista. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa, että summatieto tässä sarakkeessa on oikein.

Rahoitustuotot ja -kulut 

Sarake W

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä

Sarake X

Tuotot osuuksista omistusyhteistyöyrityksissä

Sarakkeet Y-Z

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

Sarake Y: Saman konsernin yrityksiltä
Sarake Z: Muilta

Sarakkeet AA-AB: Muut korko- ja rahoitustuotot

Sarake AA: Saman konsernin yrityksiltä
Sarake AB: Muilta

Sarake AC

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

Sarake AD

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista

Sarakkeet AE-AF: Korko- ja muut rahoituskulut

Sarake AE: Saman konsernin yrityksille
Sarake AF: Muille

Sarake AG

Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä. Saadaan lisäämällä liikevoittoon/tappioon (sarake V) rahoitustuotot (sarakkeet W+X+Y+Z+AA+AB) ja vähentämällä rahoituskulut (sarakkkeet AC+AD+AE+AF). Tähän sarakkeeseen ei täytetä tietoja, vaan sarakkeen tiedot summautuvat automaattisesti edellä mainittujen sarakkeiden luvuista. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa, että summatieto tässä sarakkeessa on oikein.

Satunnaiset erät

Sarake AH

Satunnaiset erät yhteensä. Satunnaiset erät eritellään tarkemmin sarakkeissa Q-T. Lomake summaa tähän kohtaan tiedot automaattisesti ko. sarakkeista.

Sarake AI

Satunnaiset tuotot

Sarake AJ

Satunnaiset kulut

Sarake AK

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Saadaan lisäämällä voittoon/tappioon ennen satunnaisia eriä (sarake AG) satunnaiset erät (sarake AH). Tähän sarakkeeseen ei täytetä tietoja, vaan sarakkeen tiedot summautuvat automaattisesti edellä mainittujen sarakkeiden luvuista. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa, että summatieto tässä sarakkeessa on oikein.

Tilinpäätössiirrot

Sarake  AL

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

Sarake AM

 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Sarake AN

Rahastosiirrot (+/-)

Sarake AO

Tuloverot

Sarake AP

Muut välittömät verot 

Sarake AQ

Tilikauden voitto (tappio). Saadaan lisäämällä ja vähentämällä voittoon/tappioon ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (sarake AK) tilinpäätössiirrot ja verot (sarakkeet AL, AM, AN, AO, AP). Tähän sarakkeeseen ei täytetä tietoja, vaan sarakkeen tiedot summautuvat automaattisesti edellä mainittujen sarakkeiden luvuista. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa, että summatieto tässä sarakkeessa on oikein.

Liikevaihdon erittely, sarakkeet AR-BI

Liikevaihto sisältää seuraavat erät:

  • OKM:n perusrahoitus. Erä sisältää OKM:n ammattikorkeakoulujen toimintaan osoittaman perusrahoituksen ja strategiarahoituksen.
  • Tuet ja avustukset. Eräsisältää kohdennetut valtionavustukset sekä hankerahoituksen EU:lta ja muilta yhteisöiltä (esim. Tekesin ja Suomen Akatemian rahoitus, EU-rahoitus, projektikohtaisen rahoituksen muilta rahoittajilta sekä käyttökohdesidonnaiset lahjoitukset [esim. monivuotiset lahjoitusvaroin rahoitettavat toimet]) ja kuntien avustukset.
  • Maksut ja korvaukset.  Erä sisältää maksuasetuksen perusteella perittävät maksut.
  • Muu liikevaihto.  Erä sisältää tavaroiden ja palveluiden myynnistä saadut tuotot esim. koulutus-, konsultointi- ja tutkimuspalveluista saadut tuotot sekä opetuksen yhteydessä tuotettujen tuotteiden ja palvelujen tuotot.

OKM:n tiedonkeruussa kerätään tiedot liikevaihdon em. eristä sekä lisäksi tuet ja avustukset kerätään tarkemmin jaoteltuina. Tarkempi jaottelu (sarakkeet AS-BG) pohjautuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen, mutta on osittain em. luokitusta tarkempi. Jäljempänä tekstissä esiintyvät S-alkuiset koodit viittaavat tähän luokitukseen.

Sarake AR

OKM:n perusrahoitus (ml. strategiarahoitus)

Tuet ja avustukset, julkisyhteisöt (sarakkeet AS-AX)

Sarake AS

Suomen Akatemia

Sarake AT

Tekes. Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekesin) rahoitus.

Sarake AU

Muu opetus- ja kulttuuriministeriö. Sisältää OKM:n muut varsinaiseen toimintaan antamat avustukset.

Sarake AV

Sosiaaliturvarahastot

Sarake AW

Muu valtio (pl. Tekes, Suomen Akatemia, Sosiaaliturvarahastot ja muu OKM) (S1311, pl. edellä mainitut rahoituslähteet). Sisältää myös valtion budjetin ulkopuolisista rahastoista muut kuin pääasiassa liiketoimintaa harjoittavat yksiköt. Sisältää toisilta korkeakouluilta saadun rahoituksen.

Sarake AX

 Kunnat ja kuntayhtymät. Kunnilta ja kuntayhtymiltä saatu rahoitus.Kunnilla ja kuntayhtymillä (S1313) tarkoitetaan esim. kuntien virastoja ja laitoksia, maakuntien liittoja, seutukuntayhtymiä sekä kuntia palvelevia voittoa tavoittelemattomia kuntayhteisöjä. Tähän ryhmään eivät kuulu kuntien liikelaitokset ja pääasiassa liiketoimintaa harjoittavat yksiköt eivätkä liikelaitoskuntayhtymät (kuuluvat sarakkeeseen AZ).

Tuet ja avustukset, muu kotimainen (sarakkeet AY-BB)

Sarake AY

Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (kirkot, säätiöt, puolueet, rahastot).Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen rahoitus, esim. evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä muut uskonnolliset yhteisöt, terveys-, koulutus- tai sosiaalipalveluita tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot, puolueet ja työntekijäjärjestöt. (S15).

Sarake AZ

Kotimaiset yritykset, pl. rahoituslaitokset. Sisältää myös valtion ja kuntien pääasiassa liiketoimintaa harjoittavat yksiköt sekä valtion ja kuntien liikelaitokset (Sektoriluokitus: S11).

Sarake BA

Kotimaiset rahoituslaitokset (S12), myös Kuntarahoitus Oyj.

Sarake BB

Kotitaloudet. Kotimaiseen sektoriin kuuluvat kotitaloudet (S14). Kotitaloussektori muodostuu seuraavista alasektoreista: työnantaja- ja muut elinkeinonharjoittajien kotitaloudet, palkansaajakotitaloudet, omaisuustulojen ja tulonsiirtojen kotitaloudet (mm. opiskelija- ja eläkeläiskotitaloudet) sekä laitoskotitaloudet.

Tuet ja avustukset (ulkomainen rahoitus)  

 Sarake BC

EU-rahoitus. Suoraan EU:lta tuleva rahoitus, mukaan lukien sosiaali- ja aluekehitysrahastojen EU-osuudet (S212). Rahoitus sisältää kansallisesta rahoituksesta valtion osuuden.

Sarake BD

 Euroopan Unionin maat, yritysrahoitus. Euroopan unionin maista tuleva yritysrahoitus (S211: yritysrahoituksen osuus)

Sarake BE

 Euroopan Unionin maat, muu rahoitus. Euroopan unionin alueelta tuleva muu rahoitus (S211: muun rahoituksen osuus).

Sarake BF

 Muut ulkomaat, yritysrahoitus. Muualta kuin Euroopan unionin maista tuleva ulkomainen yritysrahoitus (S22: yritysrahoituksen osuus).

Sarake BG

 Muut ulkomaat, muu rahoitus. Muualta kuin Euroopan unionin maista tuleva ulkomainen muu rahoitus (S22: muun rahoituksen osuus), ml. kansainväliset järjestöt.

Sarake BH

Maksut ja korvaukset

Sarake BI

Muu liikevaihto

 

3.10.2. Tase ja sitä täydentävät tiedot

Taseen tehtävänä on kuvata kirjanpitovelvollisen tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa. Ammattikorkeakoulut laativat taseensa kirjanpitoasetuksen 1: 6 §:n mukaisesti.

OKM kerää samassa yhteydessä Tilastokeskuksen tarvitsemat tarkentavat tiedot omakatteisten rahastojen varoista (tiedonkeruulomakkeen sarakkeet CK-CP) sekä tiedot arvonlisäkompensaation maksamisen pohjaksi.

Tiedonkeruulomakkeella 2 kerättävät tiedot

Sarake A

Ammattikorkeakoulun nimi

Sarake B

Tilikausi 1.1.-31.12.20XX kalenterivuoden tarkkuudella (YYYY), esim. 2012. Tilikausi valitaan tietoja syötettäessä tiedonkeruulomakkeen alasvetovalikosta. Vuoden 2016 tiedonkeruussa tiedot toimitetaan vain vuoden 2015 osalta. Jatkossa tiedot tullaan keräämään myös vertailuvuodelta.

VASTAAVAA: Sarakkeet C - AQ

Taseen Vastaavaa puolella esitetään ammattikorkeakoulun omaisuus eli varat. Taseessa varat on jaettu kahteen osaan: pysyviin vastaaviin ja vaihtuviin vastaaviin.

Sarakkeet C - S: Pysyvät vastaavat

Omaisuus, joka on tarkoitettu ammattikorkeakoulun pysyvään käyttöön ja tuottamaan tuloa useana eri tilikautena.

Sarakkeet C - H

Aineettomat hyödykkeet ovat nimensä mukaisesti immateriaalisia. Aineettomat hyödykkeet voivat olla sopimusperusteisia tai liittyä esimerkiksi teknologiaan, tutkimukseen, taiteeseen tai asiakkaisiin. Aineettomia hyödykkeitä ovat esimerkiksi rakennusoikeudet, lisensointisopimukset, käyttöoikeudet, tietokannat, patentit, sävellykset, näytelmät ja kirjalliset tuotokset.

C = Kehittämismenot
D = Aineettomat oikeudet, esim. patentit ja tekijänoikeudet
E = Liikearvo
F = Muut pitkävaikutteiset menot
G = (Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät) Ennakkomaksut

Sarakkeet H-L

Aineellisia hyödykkeitä ovat mm. maa-alueet, rakennukset, koneet ja kalusto.

H = Maa- ja vesialueita ovat mm. maa- ja metsäalueet, rakennetut ja rakentamattomat tontit ja vesialueet
I = Rakennukset ja rakennelmat
J = Koneet ja kalusto
K = Muut aineelliset hyödykkeet
L = Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Sarakkeet M-R

Pysyvien vastaavien sijoituksia ovat ammattikorkeakoulun varojen sijoittamiseksi hankitut finanssiarvopaperit sekä ammattikorkeakoulun toimintaan liittyvät ja sitä edistävät arvopaperit, kuten tytäryhtiöosakkeet. Pysyviin vastaaviin sisältyvien sijoituksien arvonalennuskirjaus on tehtävä, jos sijoitusinstrumentin / kohteen käypä arvo alittaa vähintään 20 % ko. sijoituksen kirjanpitoarvon.

M = Osuudet saman konsernin yrityksissä
N = Sijoitusluonteiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Saman konsernin yrityksiä ovat mm. emo-, tytär- ja sisaryritykset.
O = Osuudet omistusyhteysyrityksissä
P = Sijoitusluonteiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Q = Muut osakkeet ja osuudet (pysyvään käyttöön hankitut)
R = Muut saamiset, ml. joukkovelkakirjalainasaamiset, jotka on tarkoitus pitää sijoituksena juoksuajan loppuun.

Sarake S

Omakatteisten rahastojen varat. Omakatteinen rahasto (ns. epäitsenäinen säätiö) on useimmiten lahjoitus-, testamentti- tms. tuloista muodostettu rahasto. Ammattikorkeakoulun taseeseen voi sisältyä useita erillisiä varsin pieniä omakatteisia rahastoja, jotka yhdessä kuitenkin muodostavat huomattavan saldon. Omakatteisten rahastojen varat eritellään Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon laadintaa varten tarkemmin sarakkeissa CK-CP. Tähän sarakkeeseen ei syötetä tietoja, vaan lomake summaa tähän kohtaan tiedot sarakkeista CK-CP.

Sarakkeet T-AP: Vaihtuvat vastaavat

Vaihtuvia vastaavia ovat vaihto-omaisuus ja rahoitusomaisuus. Vaihtuvat vastaavat tuottavat tuloa vain yhtenä tilikautena.

Sarakkeet U-Y

Vaihto-omaisuutta ovat sellaisinaan tai jalostettuna luovutettavaksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet. Vaihto-omaisuuteen voidaan lukea myös aineettomia hyödykkeitä. Monivuotiset projektit käsitellään koodiston ohjeistuksen mukaisesti, esim. keskeneräisiin projektiin sitoutuneita menoja ei kirjata vaihto-omaisuuteen.                

T = Aineilla ja tarvikkeilla tarkoitetaan tavaroiden valmistamista tai palvelujen tuotantoa varten hankittuja hyödykkeitä, jotka liittyvät hyödykkeen valmistamiseen (ml. koneiden ja laitteiden huolto) tai luovutettavien palveluiden tuottamiseen.
U = Keskeneräiset tuotteet voivat olla konkreettisia hyödykkeitä tai vielä luovuttamatta olevia aineettomia hyödykkeitä, joiden tuottamisesta aiheutuneet menot on aktivoitu (esim. tietotekniset sovellukset tai suunnittelutyö).
V = Valmiit tuotteet/tavarat
W = Muu vaihto-omaisuus
X = (Vaihto-omaisuuteen liittyvät) ennakkomaksut

Sarakkeet Z-AE

Pitkäaikaiset saamiset erääntyvät maksettavaksi yhtä vuotta pidemmän ajan kuluttua.

Y = Pitkäaikaiset myyntisaamiset
Z = Pitkäaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä
AA = Pitkäaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä
AB = Pitkäaikaiset lainasaamiset
AC = Pitkäaikaiset laskennalliset verosaamiset
AD = Pitkäaikaiset muut saamiset, sisältää maksetut ennakot
AE = Pitkäaikaiset siirtosaamiset

Sarakkeet AF - AL

Lyhytaikaiset saamiset erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä lyhyemmän ajan kuluttua.

AF = Lyhytaikaiset myyntisaamiset
AG = Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä. Tietoa ei ilmoiteta konsernista.
AH = Lyhytaikaiset saamiset omistusyhteysyrityksiltä
AI = Lyhytaikaiset lainasaamiset
AJ = Lyhytaikaiset laskennalliset verosaamiset
AK = Lyhytaikaiset muut saamiset, sisältää maksetut ennakot
AL = Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Sarakkeet AM - AO               

Rahoitusarvopapereita ovat kaikki sijoitusluontoiset osakkeet, osuudet, joukkovelkakirjat ja muut vastaavat arvopaperisijoitukset. Taseen vaihtuviin vastaaviin sisältyvät rahoitusarvopaperit ja muut sijoitukset arvostetaan kirjanpitolain säännösten mukaisesti aina hankintahintaan tai tätä alempaan käypään arvoon.

AM = Osuudet saman konsernin yrityksissä
AN = Muut osakkeet ja osuudet, ml. pörssiosakkeet
AO = Muut arvopaperit, mm. osakerahastot, sijoitusrahasto-osuudet sekä sijoitusluontoiset joukkovelkakirjalainasaamiset.

Sarake AP

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ovat käteisiä kassavaroja ja pankkisaamiset pankkien ottolainaustileillä olevia talletuksia. Pitkäaikaisesti esim. velan vakuudeksi sidottuja pankkitalletuksia ei ilmoiteta tässä erässä vaan tase-erässä Muut saamiset (sarake AD tai AK riippuen talletuksen erääntymisestä).

Sarake AQ

Vastaavaa yhteensä. Sarakkeiden C-AP summa. Tähän sarakkeeseen ei täytetä tietoja, vaan sarakkeen tiedot summautuvat automaattisesti sarakkeiden C-AP luvuista. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa edellä mainittujen sarakkeiden täyttämisen jälkeen, että summatieto tässä sarakkeessa on oikein.

VASTATTAVAA: Sarakkeet AS - CF

Taseen Vastattavaa -puoli kertoo, mistä lähteistä ammattikorkeakoulun varat on hankittu.

Sarakkeet AS-BA: Oma pääoma

Ammattikorkeakoulun oma pääoma muodostuu osakepääomasta ja muusta omasta pääomasta. Lisäksi omaan pääomaan voi sisältyä sekä vapaita että sidottuja rahastoja.

Sarake AS

Osakepääoma on ammattikorkeakouluun pysyvästi sijoitettua pääomaa.

Sarake AT

Arvonkorotusrahasto osoittaa määrää, jolla pysyvien vastaavien arvoa on laskennallisesti korotettu. Arvonkorotus voidaan tehdä ainoastaan maa- tai vesialueisiin sekä pysyvien vastaavien sijoituksiin.

Sarake AU

Käyvän arvon rahasto. Kirjanpitolaki antaa mahdollisuuden rahoitusvälineiden arvostamiseen käypään arvoon. Käytännössä käyvän arvon arvostusmahdollisuus koskee pörssissä tai muutoin julkisesti arvostettuja arvopapereita, joiden arvo on luotettavasti määriteltävissä markkinoilla. Tällöin käyvän arvon muutokset eli markkina-arvon arvonnousut ja -alenemiset (+/-) merkitään tähän tase-erään. Mikäli tämä menetelmä valitaan, tulee valittua arvostusperiaatetta noudattaa johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen.

Sarakkeet AV-AW

Sidotut rahastot ovat määrätarkoitukseen osoitettuja rahastoja, joiden pääoman tai pääoman tuoton käytöstä on voimassa rajoittavia erityismääräyksiä. Määrätarkoitukseen osoitettuja rahastoja ovat myös ns. omakatteiset rahastot, joiden varat on pidettävä erillään ammattikorkeakoulun muista varoista. Sidotut rahastot jaetaan kahteen erään:

AV = Omakatteiset rahastot (ns. epäitsenäiset säätiöt) ovat useimmiten lahjoitus-, testamentti- tms. tuloista muodostettuja rahastoja.

AW = Muut sidotut rahastot

Sarake AX

Sijoitetun vapaan pääoman rahastoja ovat lahjoitus-, testamentti- yms. tuloista muodostetut ns. nimikko- ja muistorahastot, joiden käyttöä ei ole rajoitettu erityismääräyksin sekä ammattikorkeakoulujen hallintoelimien päätöksellä muodostetut rahastot. Viimeksi mainitut ovat käytännössä osa ammattikorkeakoulun ylijäämän kautta muodostunutta omaa pääomaa. Vapaiden rahastojen siirrot tulee kirjata ainoastaan taseen kautta.

Sarakkeet AY-BA

Muu oma pääoma on ammattikorkeakoululle sen toiminnan ylijäämästä osoitettua pääomaa.

AY = Edellisten tilikausien voitto (tappio) (+/-). Edellisiltä tilikausilta kertynyt yli- tai alijäämä merkitään erilliseksi oman pääoman eräksi, ellei sitä ole siirretty muuhun oman pääomaan.
AZ = Tilikauden voitto (tappio) (+/-) esitetään omana eränään taseen omassa pääomassa.

Sarake BA

Oma pääoma yhteensä. Tähän sarakkeeseen ei täytetä tietoja, vaan sarakkeen tiedot summautuvat automaattisesti sarakkeiden AS-AZ luvuista. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa sarakkeiden AS-AZ täyttämisen jälkeen, että summatieto tässä sarakkeessa on oikein.

Sarake BB

Tilinpäätössiirtojen kertymä muodostuu poistoerojen muutoksista. Taseen poistoeron tulee olla positiivinen tai nolla. Jos taseen poistoeron yhteismäärä eri poistoerien yhdistämisen jälkeen on negatiivinen, vähennetään negatiivisuutta vastaava määrä poistoeron muutoksena tuloslaskelmassa.

Sarakkeet BC - BE

Pakolliset varaukset ovat tiedossa olevia vastaisia menoja tai menetyksiä. Menon tai menetyksen realisoituessa kirjataan toteutuneet menot kuluiksi tuloslaskelmaan ja pakollinen varaus oikaistaan vastaavan kulutilin vähennykseksi.

BC = Eläkevaraukset
BD = Verovaraukset
BE = Muut pakolliset varaukset

Sarakkeet BF-CE: Vieras pääoma

Vieras pääoma jaetaan pitkäaikaiseen ja lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. Lyhytaikaista vierasta pääomaa ovat enintään yhden vuoden kuluttua erääntyvät velat ja pitkäaikaista yli vuoden kuluttua erääntyvät velat.

Sarakkeet BJ-BV

Pitkäaikainen vieras pääoma

BF = Pitkäaikaiset pääomalainat
BG = Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat
BH = Pitkäaikaiset vaihtovelkakirjalainat
BI = Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta
BJ = Pitkäaikaiset eläkelainat
BK = Pitkäaikaiset saadut ennakot
BL = Pitkäaikaiset ostovelat
BM = Pitkäaikaiset rahoitusvekselit
BN = Pitkäaikaiset velat saman konsernin yrityksille
BO = Pitkäaikaiset velat omistusyhteysyrityksille
BT = Pitkäaikaiset laskennalliset verovelat
BQ = Pitkäaikaiset muut velat
BR = Pitkäaikaiset siirtovelat

Sarakkeet BS-CE

Lyhytaikainen vieras pääoma

BS = Lyhytaikaiset pääomalaina
BT = Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat
BU = Lyhytaikaiset vaihtovelkakirjalainat
BV = Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta
BW = Lyhytaikaiset eläkelainat
BX = Lyhytaikaiset saadut ennakot
BY = Lyhytaikaiset ostovelat
BZ= Lyhytaikaiset rahoitusvekselit
CA = Lyhytaikaiset velat saman konsernin yrityksille
CB = Lyhytaikaiset velat omistusyhteysyrityksille
CC = Lyhytaikaiset laskennalliset verovelat
CD = Lyhytaikaiset muut velat
CE = Lyhytaikaiset siirtovelat

Sarake CF

Vastattavaa yhteensä. Sarakkeiden BA-CE summa. Tähän sarakkeeseen ei täytetä tietoja, vaan sarakkeen tiedot summautuvat automaattisesti sarakkeiden BB-CI luvuista. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa edellä mainittujen sarakkeiden täyttämisen jälkeen, että summatieto tässä sarakkeessa on oikein. Mikäli tämän sarakkeen summa poikkeaa sarakkeen AQ (Vastaavaa yhteensä) summasta, näkyy tämän sarakkeen luku punaisena.

Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon laadintaa varten tarvittavat tarkentavat tiedot

Omakatteisten rahastojen varat

Sarakkeet CK-CN

CK = Omakatteisten rahastojen sijoitukset yhteensä. Sarakkeiden CL-CN summa. Tähän sarakkeeseen ei täytetä tietoja, vaan sarakkeen tiedot summautuvat automaattisesti sarakkeiden CL-CN luvuista. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa edellä mainittujen sarakkeiden täyttämisen jälkeen, että summatieto tässä sarakkeessa on oikein.

Sijoitukset eritellään kolmeen ryhmään seuraavasti:

CL = Rahasto-osuudet
CM = Muut osakkeet ja osuudet
CN = Muut arvopaperit

Sarake CO

Rahat ja pankkisaamiset

Sarake CP

Muut varat

Opetus- ja kulttuuriministeriön lisätiedot arvonlisäverokompensaation laskemiseen

Sarake CQ

Kompensoitavat perustoiminnan alv-menot

Sarake CR

 Saadut alv-kompensaatiot

Sarake CS

 Arvonlisäverosaatava/ -velka

3.10.3. Toimintokohtainen erittely tuotoista ja kuluista

Ammattikorkeakoulujen tulee laatia toiminto-/alatoimintokohtainen erittely, joka täsmää tilikauden tulokseen. Erittely tehdään erikseen perustoiminnan (rivit 4-13) ja liiketoiminnan (rivit 15-23) osalta tuloslaskelman rakenteella. Toimintokohtaisia tietoja käytetään ammattikorkeakoulujen toiminnan seuraamiseen korkeakoulujärjestelmän näkökulmasta, jolloin toimintojen määrittelyn peruslähtökohta on ammattikorkeakouluille ammattikorkeakoululaissa määritellyt tehtävät.

Tiedonkeruulomakkeella 3 kerättävät tiedot

Sarake A

Ammattikorkeakoulun nimi. Nimihaetaan valikosta vain ensimmäiselle riville, jonka jälkeen lomake täyttää automaattisesti saman tunnuksen muille riveille.

Sarake B

Tilikausi 1.1.-31.12.20XX kalenterivuoden tarkkuudella (YYYY), esim. 2015.Tiedot ilmoitetaan tilikaudelta 2015.

Sarake C

Ammattikorkeakoulun toiminnot määritellään toimintokohtaisessa raportoinnissa seuraavasti:

  • koulutus
  • tutkimus- ja kehitystoiminta (t&k-toiminta) ja tutkimukseen rinnastettava taiteellinen toiminta.
  • muu yhteiskunnallinen toiminta

Toiminnot on määritelty tarkemmin ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistossa. Taloushallinnon koodistossa on määritelty myös tarkemmat alatoiminnot. Alatoimintokohtaiset kustannukset esitetään tiedonkeruulomakkeella 5.

Yhteisten toimintojen tuotot kohdistetaan toimintojen tuottoeriin. Toimintojen osuus yhteisistä kuluista kirjataan omana eränään kunkin toiminnon kohdalle (sarake O/AB, osuus yhteisistä kuluista). Lisäksi yhteiset kulut kohdistetaan kululajeille (sarakkeet K-N / X-AA). Yhteiskulut ovat kaikille toiminnoille yhteisiä kuluja, eikä niitä voida välittömästi kohdistaa millekään toiminnanalalle yksinään, vaan ne vyörytetään laskennallisina erinä toiminnoille. Vyörytyksessä tulee pyrkiä mahdollisimman hyvin aiheuttamisperiaatteeseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei anna sitovia määräyksiä vyörytysperiaatteista. Vyörytys voidaan tehdä laskennallisesti tai suoraan toiminnoille kulueriä kohdentaen.Sarakkeeseen J/W summautuu sarakkeista K-N / X-AA yhteiskulut yhteensä (eli tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyssä toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa tämä summa näkyy rivillä "-siirretty toiminnoille").

Erittely tehdään erikseen perustoiminnan ja liiketoiminnan osalta tuloslaskelman rakenteella. Tuotot jaotellaan samoihin eriin kuin liikevaihdon erittelyssä. Kulut jaotellaan samoihin pääeriin kuin tuloslaskelmassa. Tuotot yhteensä perustehtävän ja liiketoiminnan osalta (sarake AD) pitää täsmätä tuloslaskematiedonkeruun liikevaihtoon. Kuluerät yhteensä perustehtävän ja liiketoiminnan osalta (sarakkeet AK-AN pitää täsmätä tuloslaskelman pääkulueriin.

Sarakkeet D-G

Perustehtävän tuotot.

D = Perustehtävän tuotot yhteensä. Tähän sarakkeeseen ei täytetä tietoja, vaan sarakkeen tiedot summautuvat automaattisesti sarakkeista E-I.
E = Perusrahoitus
F = Tuet ja avustukset
G = Maksut ja korvaukset
H = Muu liikevaihto
I = Toiminnan muut tuotot

Yhteiskuluista ei ilmoiteta nimensä mukaisesti näitä tietoja (lomakkeessa punaisella).

Sarakkeet J-O

Perustehtävän kulut.

J = Kulut yhteensä. Tähän sarakkeeseen ei täytetä tietoja, vaan sarakkeen tiedot summautuvat automaattisesti sarakkeista K-O.
I = Materiaalit ja palvelut
J = Henkilöstökulut
K = Poistot
L = Muut toimintakulut
O = Osuus yhteisistä kuluista. Tieto ilmoitetaan vain varsinaisista toiminnoista (ei yhteiskuluista).

Sarakkeisiin P-AB vastaavat tiedot liiketoiminnan osalta (rivit 15-34). Perustoiminnan ja liiketoiminnan tiedot summautuvat automaattisesti riveille 26-34.

Riville 30 summautuvat toiminnot yhteensä rivit vastaavat tuloslaskelman eriä seuraavasti:

Sarake AD tuotot yhteensä = Tuloslaskelman liikevaihto (sarake C) + toiminnan muut tuotot (sarake F)

Sarake AE Perusrahoitus = Tuloslaskelman OKM:n perusrahoitus (sarake AR)

Sarake AF Tuet ja avustukset = Tuloslaskelman tuet ja avustukset (summa sarakkeista AS-BG)

Sarake AG Maksut ja korvaukset = Tuloslaskelman Maksut ja korvaukset (sarake BH)

Sarake AH Muu liikevaihto = Tuloslaskelman Muu liikevaihto (sarake BI)

Sarake AI Toiminnan muut tuotot = Tuloslaskelman Toiminnan muut tuotot (sarake F)

Sarake AJ Kulut yhteensä = Tuloslaskelman eri kululajien summat (summa sarakkeista G+L+Q+U)

Sarake AK Materiaalit ja palvelut = Tuloslaskelman Materiaalit ja palvelut (sarake G)

Sarake AL Henkilöstökulut = Tuloslaskelman Henkilöstökulut (sarake L)

Sarake AM Poistot = Tuloslaskelman Poistot (sarake Q)

Sarake AN Muut toimintakulut = Tuloslaskelman Toiminnan muut kulut (sarake U)

Huom! Sarakkeen J/W ja O/AB rivillä 13/23 näkyvän summan tulee olla sama (kulut yhteensä). Mikäli summa ei ole sama, näkyy tiedonkeruulomakkeen solut O13/AB23 punaisena.

3.10.4. Tutkimusrahoitus

Tutkimusrahoitus-tiedonkeruun avulla kuvataan tutkimukseen ja kehittämistoimintaan käytettyjä resursseja, eli ammattikorkeakoulun tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaavaa rahoitusta. Tutkimustoiminnan määritelmänä käytetään Tilastokeskuksen määritelmää tutkimuksesta ja siihen verrattavissa olevasta kehittämistyöstä, joka perustuu OECD:n suosituksiin. Tutkimustoiminnalla ei siis tässä tarkoiteta samaa asiaa kuin tiedonkeruulomakkeen 3 toiminnolla tutkimustoiminta, joka koostuu Tilastokeskuksen määritelmän mukaisesta t&k-toiminnasta sekä ylemmästä ammattikorkeakoulututkintokoulutuksesta.

Arvonlisäverot kirjataan mukaan, mikäli arvonlisävero on rahoittajan (EU-rakennerahastot, Suomen Akatemia, Tekes) tukikelpoinen kustannus. Saadut investointiavustukset kirjataan tutkimusrahoitukseen.

Tiedonkeruulomakkeella 4 kerättävät tiedot

Tiedot tilikauden aikana syntyneitä tutkimusmenoja vastaava rahoituksesta ilmoitetaan rahoituslähteittäin ja OKM:n ohjauksen alojen mukaisina. Rahoituslähteet ilmoitetaan osin tarkemmalla jaottelulla kuin tuloslaskelmassa (tiedonkeruulomake 1). Tutkimusrahoituksen tiedonkeruussa käytetään vastaavaa jaottelua kuin Tilastokeskus käyttää omassa t&k -tiedonkeruussaan ja lomakkeella 1 olevassa liikevaihdon avustustuottojen erittelyssä käytetään sovellettua versiota Tilastokeskuksen sektoriluokittelusta. Pääpiirteittäin tutkimusrahoituksen erittelystä on johdettavissa avustustuottojen erittely. Alaluokitteluna käytetään uutta OKM:n ohjauksen alaluokittelua (katso luku 4.6.). Johtuen uuden alaluokittelun muita tiedonkeruita vuotta aiemmasta käyttöönotosta, tilastovuoden 2015 ohjauksen ala- tietoja on mahdollista korjata vuoden 2017 tiedonkeruussa. Tiedot ilmoitetaan euron tarkkuudella. 

Sarake A

Ammattikorkeakoulun nimi.

Sarake B

Tilikausi 1.1.- 31.12.20XX kalenterivuoden tarkkuudella (YYYY), esim. 2012.

Sarake C

Ohjauksen ala. Tarkoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen ala -luokittelua. Ohjauksen ala valitaan tietoja syötettäessä lomakkeen alasvetovalikosta.

Sarake D       

Tilikauden tutkimusmenot yhteensä (D= E+F). Lomake summaa tähän kohtaan tiedot automaattisesti sarakkeista E ja F eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa sarakkeiden E ja F täyttämisen jälkeen, että summatieto sarakkeessa D on oikein.

Tutkimusmenoiksi kirjataan tilikauden aikana syntyneet tutkimusmenot, ml. tutkimusinvestoinnit. Meno syntyy, kun suorite vastaanotetaan (esim. tutkimuslaite, tutkijan työpanos, tutkimukseen liittyvät matkat).  Tutkimustoiminta määritellään seuraavasti (vastaa Tilastokeskuksen t&k-toiminnnan määritelmää):

Tutkimuksella ja siihen verrattavissa olevalla kehittämistyöllä tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on tuottaa jotain olennaista uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö.

Perustutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ei ensisijaisesti tähtää käytännön sovellukseen. Perustutkimusta on esim. ominaisuuksien, rakenteiden ja riippuvuuksien analyysit, joiden tavoitteena on uusien hypoteesien, teorioiden ja lainalaisuuksien muodostaminen ja testaaminen. 

Soveltavalla tutkimuksella tarkoitetaan sellaista toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ensisijaisesti tähtää tiettyyn käytännön sovellukseen. Soveltavaa tutkimusta on esim. sovellusten etsiminen perustutkimuksen tuloksille tai uusien menetelmien ja keinojen luominen tietyn ongelman ratkaisemiseksi. 

Kehittämistyöllä tarkoitetaan systemaattista toimintaa tutkimuksen tuloksena ja/tai käytännön kokemuksen kautta saadun tiedon käyttämiseksi uusien aineiden, tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien ja järjestelmien aikaansaamiseen tai olemassa olevien olennaiseen parantamiseen.

Lisätietoa: Tilastokeskus, http://tilastokeskus.fi/til/tkke/kas.html

Sarake E

Perusrahoitus, opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoituksella tehty tutkimus.

Sarake F

Ulkopuolinen tutkimusrahoitus yhteensä, sarakkeiden G-AE summa. Lomake summaa tähän kohtaan tiedot automaattisesti sarakkeista G-AE eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa lomakkeen täyttämisen jälkeen, että summatieto sarakkeessa F on oikein.

Sarakkeet G-W

Kotimainen tutkimusrahoitus yhteensä saadaan summaamalla sarakkeet G-X

G = Suomen Akatemia, (ml. OKM:n rahoittamat tohtoriohjelmat)
H = Muu opetus- ja kulttuuriministeriön perusrahoitusrahoitus
I = Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (Tekesin) rahoitus
J = Muu työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
K = Ulkoasiainministeriön rahoitus
L = Oikeusministeriön rahoitus
M = Sisäasiainministeriön rahoitus
N = Puolustusministeriön rahoitus
O = Valtiovarainministeriön rahoitus
P = Maa- ja metsätalousministeriön rahoitus
Q = Liikenne- ja viestintäministeriön rahoitus
R = Sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus
S = Ympäristöministeriön rahoitus
T = Kunnat ja kuntainliitot, esim. kunnan virastot ja laitokset, maakuntien liitot, kuntayhtymät, seutukuntayhtymät sekä kuntia palvelevat voittoa tavoittelemattomat kuntayhteisöt (pl. kuntien liikelaitokset ja pääasiassa liiketoimintaa harjoittavat yksiköt sekä liikelaitoskuntayhtymät).
U = Muulla julkisella rahoituksella tarkoitetaan työeläkelaitoksilta sekä muilta sosiaaliturvarahastoilta saatua rahoitusta. Muuhun julkiseen rahoitukseen luetaan mm. eläkevakuutusyhtiöt, eläkesäätiöt ja -kassat sekä työttömyysvakuutusjärjestelmää hoitavat yksiköt, esim. KELA, FINNVERA, SITRA ja Työsuojelurahasto.
V = Kotimaiset rahastot ja säätiöt, ml. järjestöt, yhteisöt ja yksityiset henkilöt
W = Kotimaiset yritykset, ml. rahoituslaitokset

Sarakkeet X-AE

Ulkomainen tutkimusrahoitus yhteensä saadaan summaamalla sarakkeet X-AE

X = Ulkomainen yritysrahoitus
Y = Suoraan EU:lta tuleva puiteohjelmarahoitus tai muu laadullisesti kilpailtu EU-rahoitus
Z = EAKR-rahoitus. Sisältää EU-osuuden ja valtion rahoitusosuuden. Myös INTERREG-rahoitus merkitään tähän kohtaan. Kuntaosuus tms. ilmoitetaan kyseisen rahoittajan sarakkeessa.
AA = ESR-rahoitus Sisältää EU-osuuden ja valtion rahoitusosuuden. Kuntaosuus tms. ilmoitetaan kyseisen rahoittajan sarakkeessa.
AB = muu edellisiin luokkiin sisältymätön EU-rahoitus
AC = Ulkomaiset rahastot ja säätiöt
AD = Kansainvälisiltä järjestöiltä saatu rahoitus
AE = Muu ulkomainen rahoitus. Tämä sarake sisältää kaiken muun ulkomaisen rahoituksen

Sarake AF

Ammattikorkeakoulun omat varat. Varainhankinnalla, rahoitus- tai liiketoiminnalla tehty t&k.

3.10.5. Ammattikorkeakoulun perustehtävän kokonaiskustannukset

Tilinpäätösraportoinnin lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö tarvitsee myös alakohtaisia kustannustietoja ammattikorkeakoulujen perustehtävien mukaisesta toiminnasta. Tiedot ammattikorkeakoulujen perustehtävän kustannuksista kerätään toiminnoittain ja toimintojen osa-alueittain sekä ohjauksen aloittain (ks. luku 4.6). Ammattikorkeakoulun taloushallinto tulee järjestää siten, että ohjauksen ala -kohtaiset tiedot on mahdollista tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriölle. Johtuen uuden alaluokittelun muita tiedonkeruita vuotta aiemmasta käyttöönotosta, tilastovuoden 2015 ohjauksen ala- tietoja on mahdollista korjata vuoden 2017 tiedonkeruussa. Toiminnot ja alatoiminnot on määritelty ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodistossa.

Tiedonkeruulomakkeella 5 kerättävät tiedot

Tiedot perustehtävän kustannuksista kerätään toiminnoittain ja ohjauksen -aloittain. Toiminnoittaisten yhteensä -summien tulee täsmätä tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyn toimintokohtaisen tuloslaskelman kulutietojen kanssa (tiedonkeruulomake 3). Tiedot ilmoitetaan euron tarkkuudella.

Tiedot ilmoitetaan tilikaudelta 2015.

Sarake A

Ammattikorkeakoulun nimi.

Sarake B

Tilikausi 1.1.- 31.12.20XX kalenterivuoden tarkkuudella (YYYY), esim. 2012. Tilikausi on merkitty valmiiksi lomakkeeseen.

Sarake C

Ohjauksen ala. Tarkoittaa opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauksen ala -luokittelua. Ohjauksen ala valitaan tietoja syötettäessä lomakkeen alasvetovalikosta.

Sarake D

Ammattikorkeakoulun perustehtävän kokonaiskustannukset yhteensä sekä ohjauksen ala kohtaiset summatiedot (D = E+ J+ N).

Sarakkeet E-H

Koulutustoiminta yhteensä (E) muodostuu alla luetelluista osa-alueista (F+G+H+I). Lomake summaa tähän kohtaan tiedot automaattisesti sarakkeista F-I eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa sarakkeiden F-I täyttämisen jälkeen, että summatieto (sarakkeessa E) on oikein.

F = Tutkintokoulutus: Ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävä koulutus.
G = Perustutkintojen osat:Perustutkintojen osat: erilliset opinnot (erilliset opinto-oikeudet) sekä avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa suoritettavat opinnot. Perustutkintojen osia suorittaviksi katsotaan vain ne henkilöt, joilla ei ole tutkinnon suoritusoikeutta kyseisessä ammattikorkeakoulussa.
H = Ammatillinen opettajankoulutus
I
 = Muu koulutus: Muu koulutus sisältää kaiken edellisiin ryhmiin sisältymättömän ammattikorkeakoulun tarjoaman koulutuksen (pl. ylemmät amk-tutkinnot), esim. tietyn kohderyhmän tarpeisiin suunniteltu muu kuin tutkintoon johtava tilauskoulutus, täydennyskoulutus (ml. oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille).

Sarakkeet J-M

Tutkimustoiminta yhteensä (J) muodostuu seuraavista alatoiminnoista: Ylempi ammattikorkeakoulututkintokoulutus ja t&k-toiminta. Innovaatiotoimintaa ei sisällytetä t&k- toimintaan. Ammattikorkeakoulussa tapahtuvan T&K-toimintaan liittyvän innovaatiotoiminnan kustannukset merkitään Muun yhteiskunnallisen toiminnan alle yhteiskunnallisiin palveluihin. Ammattikorkeakoulussa innovaatiotoiminnalla tarkoitetaan muiden yhteisöjen innovaatiotoimintaa tukevaa toimintaa.

Lomake summaa sarakkeeseen J tiedot automaattisesti sarakkeista K-M eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin. Ammattikorkeakoulun tulee kuitenkin tarkistaa sarakkeiden K-M täyttämisen jälkeen, että summatieto (sarakkeessa J) on oikein.

K = Ylempi ammattikorkeakoulututkintokoulutus: tutkintotavoitteiset ammattikorkeakoulujen jatko-opinnot (ylempi ammattikorkeakoulututkinto) ja niihin liittyvä t&k-toiminta ja taiteellinen toiminta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkintokoulutuksen sijoittaminen t&k-toimintaan perustuu siihen, että ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat sisällöltään työelämälähtöisiä ja palvelevat useissa tapauksissa työelämän tarpeita.
M = T&k-toiminta: perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö. Määrittely vastaa Tilastokeskuksen määritelmää, ks. kohta 3.10.4.

Sarake N

Muu yhteiskunnallinen toiminta = Muu yhteiskunnallinen toiminta on itsenäistä toimintaa, jota ei voida  vyöryttää koulutukselle tai t&k-toiminnalle. Muu yhteiskunnallinen toiminta voi sisältää yhteiskunnallisia palveluita, yleistoimintoja ja taiteellista toimintaa.

Yhteiskunnalliset palvelut ovat ammattikorkeakoulun tuottamia palveluita, joita tarjotaan ulkopuolisille tahoille yleensä korvausta vastaan ja joiden tuottamiseen käytetään yleensä opetushenkilökunnan ja tk-toiminnan henkilökunnan työpanosta, mutta jotka eivät kuulu määriteltyihin koulutus tai t&k-toimintoihin.  Esimerkkeinä voidaan mainita taiteellinen toiminta, testaus- ja arviointipalvelut (esim. vaakojen taaraus), konsulttipalvelut, muiden yhteisöjen innovaatiotoiminnan tukeminen, laboratoriopalvelut ja tutkimustiedon välittämiseen suurelle yleisölle liittyvät tapahtumat. Toiminta voi olla ammattikorkeakoulun liiketoimintaa.

Yleistoiminnot ovat toimintaa, joka eivät suoraan liity ammattikorkeakoulun koulutukseen ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan Yleistoiminnot ovat tyypillisesti palveluita, joita tuotetaan muun kuin opetushenkilökunnan ja TK-toiminnan henkilökunnan toimesta ja joita tarjotaan ulkopuolisille korvausta vastaan.

Siltä osin kun ammattikorkeakoulu itse käyttää palvelua, se jyvitetään käytön mukaan toiminnoittain ja koulutusaloittain. Jos yleistoiminto palvelee ainoastaan ammattikorkeakoulun omaa toimintaa, se kohdennetaan kokonaisuudessaan toiminnoittain. Muilta osin yleistoimintojen kustannuksia ei jaeta perustoiminnoille, vaan ne jäävät muun yhteiskunnallisen toiminnan kustannuksiksi.

Esimerkkeinä yleistoiminnoista voidaan mainita:
• muille organisaatioille myytävät palvelut kuten kirjastopalvelut, kiinteistö- ja korjauspalvelut ja liikuntapalvelut
• alumnitoiminta
• tilavuokraus ulkopuolisille toimijoille
• julkaisujen myynti, kustannus- ja painotoiminta sekä kirjakaupat
• museotoiminta.

Taiteellisella toiminnalla tarkoitetaan tässä sellaista taiteellista toimintaa, joka ei liity suoraan ammattikorkeakoulun koulutustoimintaan. Tällaista taiteellista toimintaa on esimerkiksi taiteellisin kriteerein rekrytoidun opetushenkilöstön harjoittama työsuunnitelmaan kuuluva taiteellinen toiminta, näyttelytoiminta tms.

3.10.6. Tiedot liiketoiminnasta

Liiketoiminnan tiedot esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa seuraavaa kululajikohtaista tuloslaskelman muotoa (KPA 1339/1997 1:1 §) mukaillen.

Tiedonkeruulomakkeella 6 kerättävät tiedot

Tiedot liiketoiminnasta kerätään tiedot ammattikorkeakoulujen taloushallinnan koodiston mukaisesti. Tiedot kerätään euron tarkkuudella. Lomakkeella on automaattisummaukset merkityissä soluissa. Osan välisummista ammattikorkeakoulut merkitsevät itse.

Tiedot annetaan sekä tilikaudelta 2015 että tilikaudelta 2014 (vertailutieto).

Sarake A: Ammattikorkeakoulun nimi.

Sarake B: Tilikausi 1.1.-31.12.20XX kalenterivuoden tarkkuudella (YYYY), esim. 2013. Tilikausi valitaan tietoja syötettäessä tiedonkeruulomakkeen alasvetovalikosta. Lomakkeelle syötetään ensin vertailuvuoden tiedot ja sitten tilinpäätösvuoden tiedot.

Sarake C: LIIKEVAIHTO

Sarake D: Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)

Sareke E: Valmistus omaan käyttöön (+)

Sarake F: Liiketoiminnan muut tuotot

Sarake G:Materiaalit ja palvelut. Lomake summaa sarakkeeseen G tiedot automaattisesti sarakkeista H ja K eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin.

H: Aineet, tarvikkeet ja tavarat

I: Ostot tilikauden aikana

J: Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

K: Ulkopuoliset palvelut

Sarake L: Henkilöstökulut. Lomake summaa sarakkeeseen L tiedot automaattisesti sarakkeista M ja N eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin.

 M: Palkat ja palkkiot

N: Henkilöstösivukulut

                O: Eläkekulut

P: Muut henkilösivukulut

Sarake Q: Poistot ja arvonalentumiset. Lomake summaa sarakkeeseen Q tiedot automaattisesti sarakkeista R-T eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin.

R: Suunnitelman mukaiset poistot

S: Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä

T: Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonalentumiset

Sarake U: Liiketoiminnan muut kulut

Sarake V: LIIKEVOITTO (-TAPPIO). Lomake summaa sarakkeeseen V tiedot automaattisesti sarakkeista C+D+E+F-G-L-Q-U eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin.

Sarake W: Rahoitustuotot ja –kulut

X: Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä

Y: Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä

Z: Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

AA: Saman konsernin yrityksiltä

AB: Muilta

AC: Muut korko- ja rahoitustuotot

AD: Saman konsernin yrityksiltä

AE: Muilta

AF: Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

AG: Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista

AH: Korkokulut ja muut rahoituskulut

AI: Saman konsernin yrityksille

AJ: Muille

Sarake AK: VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ. Lomake summaa sarakkeeseen AK tiedot automaattisesti sarakkeista V ja W eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin.

Sarake AL: Satunnaiset erät

AM: Satunnaiset tuotot

AN: Satunnaiset kulut

Sarake AO: VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA. Lomake summaa sarakkeeseen AO tiedot automaattisesti sarakkeista AK ja AL eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin.

Sarake AP: Tilinpäätössiirrot

AQ: Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

AR: Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+)

Sarake AS: Tuloverot

Sarake AT: Muut välittömät verot

Sarake AU: TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Lomake summaa sarakkeeseen AU tiedot automaattisesti sarakkeista AO+AP-AS-AT eli tämä kohta täytetään syöttämällä tiedot näihin sarakkeisiin.