Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

6 Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneiden VIRTA-laskenta
(56) Päätettiin laskentaperiaatteista ehdotuksen mukaisesti. CSC sopii OKM:n kanssa prosessin asetuksen täydentämiseksi tilanteessa jossa tutkintoja tulee sellaisista tutkintonimikkeistä joita ei ole mainittu rahoitusmalliasetuksissa.”.


Keskustelumuistio (luonnos)

...