Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämä sivu on osa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekarttaa ka.csc.fi

Mikä: Identiteetinhallinnan yhteinen ratkaisu oppijalle, opettajalle ja tutkijalle kansallisesti ja kansainvälisesti

Ideapankissa:  CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

Vastuutahot: Opetuksen ja koulutuksen toimialan osalta identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmä

Tausta: 

Korkeakoulujen, korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan uudistuminen ja jatkuva oppiminen asettavat uusia tarpeita ja vaatimuksia "identiteetinhallinnalle". Tällöin puhutaan kotimaisista ja ulkomaisista henkilöistä, oppijan, opettajan, tutkijan, TKI-toimijan ja kumppanin rooleissa. Henkilöt ovat julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa Suomessa ja ulkomailla. Identiteetin ja henkilökohtaisen MyDatan hallinnan tarpeet jatkuvat henkilön mukana organisaatiosta ja roolista toiseen.

OKM on asettanut Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on tehdä esitys yhteiseksi ja kestäväksi ratkaisuksi identiteetin ja omien tietojen hallintaan sekä tunnistautumiseen opetuksen ja koulutuksen toimialalla, määritellä tarvittavat toimenpiteet sen toteuttamiseksi, sekä osallistua muuhun julkishallinnossa tehtävään identiteetinhallintaan liittyvään kehitystyöhön. Ehdotusta voidaan tarkentaa teknisen kokeilun/kokeilujen kautta.

Aikataulu: Työryhmän toimikausi on 1.6.2020 – 31.12.2022.

Ajankohtaista

Opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinnan kehittämistyöryhmä (asettamispäätös 3.6.2020)

2020-10-21 https://vm.fi/-/digitaalisen-henkilollisyyden-kehittaminen-alkaa-tavoitteena-tarjota-kaikille-yhdenvertainen-mahdollisuus-henkilollisyyden-todistamiseen-sahkoisesti-

2020-07-02 Kommenttipyyntö digitaalisen henkilöllisyyden kehitykseen vaikuttavasta lainsäädännön arviomuistiosta 2.7.-31.8.2020

Tuloskooste - Ideamuotoilu identiteetinhallinnasta

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

Tuloskooste:

 Presentin

 • Keskeisenä tuotoksena jäsennys identiteetin hallinnan kehittämistarpeiden kokonaiskuvasta on dialla 43
 • Jäsennys identiteetin hallinnan käsitteistöstä on dialla 57
  • Työskentelyn päätöskokous pidettiin ideatoimikunnan kokouksen alussa. Päätöskokouksessa esiteltiin identiteetinhallinnan ideamuotoilun tuloskooste.
  • Tuloskoosteen esittelyn jälkeen osallistujat antoivat positiivista palautetta ideamuotoilusta prosessina:
   •  Prosessiin tulevaisuusorientoituneisuus miellytti. Korkeakoulut tulevat kytkeytymään yhteiskuntaan ja toisiinsa aiempaa enemmän korostaen jatkuvan oppimisen palveluita ja tälle toimivampi identiteetinhallinta luo mahdollisuuksia 2030 tähtäimellä.
   • Opetuksen/koulutuksen työryhmä tulee käsittelemään näitä ideoita ja monia näistä ollaan jo työstämässä kansallisella ja EU-tasolla. Työryhmässä mukana edustajia TEMistä, VM:stä, Digivirastosta.
   • Kysymyksiä heräsi siitä saavutettiinko ideamuotoilulla selvyyttä siihen mitä digivisiotyön yhteydessä IdM asialle pitäisi tehdä ja mikä rajattaisiin sen ulkopuolelle. Todettiin, että ideamuotoilun tarkoitus oli hahmottaa kokonaiskuvaa ja tukea työryhmää ja eri trackeja yhteisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta.
  • Ideamuotoilun päätöskokouksen jälkeen ideatoimikunta jatkoi keskustelua osana kokoustaan ja totesi, että CSC vie tulokset eri tahoille keskusteluun, mm. KOOTUki ryhmään.
  • Digivision aikataulua lykätty koronan vuoksi. Seuraava askel on tehdä arviota materiaaleista, joita kannattaisi lähteä viemään eteenpäin ja konkreettisemmalle tasolle. 
   • Ehdotettiin pollausta digivision ohjausryhmän kanssa. Todettiin, että asiaan palattaisiin myöhemmin.

Ideamuotoilun tuotoksena syntyneet uudet ideat:

CSCIDEAPANKKI-94 - Getting issue details... STATUS

 • Toimintasuunnitelma ideamuotoilussa laadittujen polkukuvausten,  henkilön näkökulmasta tulevaisuutta kuvailevien "skenaarioiden" hyödyntämisestä ja käytön edistämisestä
 • On syytä muotoilla toimintasuunnitelma näiden skenaarioiden jatkohyödytämisestä, hyödyntämisen edistämisestä. Maailman muuttumisen näkökulmasta korkekoulujen olisi hyvä jäsentää ja täydentää niitä skenaarioita ja näkökulmia, jotka kuvaavat tulevaisuutta ja olisi halukkuutta myös jatkaa tätä työtä. 

 • Identiteetinhallinnan polkukuvaukset (skenaariot): https://wiki.eduuni.fi/x/ab12C

CSCIDEAPANKKI-95 - Getting issue details... STATUS

 • Identiteetin hallintaan ja sen kehittämiseen liittyviä käsitteitä on määritelty eri tahoilla. Näitä käsitteitä tulisi yhdenmukaistaa ja päivittää Identiteetinhallinnan kehittämistarpeiden kokonaiskuvan mukaiseksi.
 • Ehdotettiin vietäväksi Haka-ohjausryhmään.

CSCIDEAPANKKI-96 - Getting issue details... STATUS

 • Kansainvälisen ja ainakin eurooppalaisen tilannekuvan kartoittaminen, sääntelystä ja sen kehityksesta sekä identiteetin hallintaan liittyvistä kehityskuluista yleensä

CSCIDEAPANKKI-97 - Getting issue details... STATUS

 • Yksilö- ja asiakaskeskeisen sekä esimerkiksi työantajat huomioivan ajattelutavan tunnistaminen ja omaksuminen kehittämisen lähtökohdaksi edellyttää toimia ajatuksen ja kulttuurin muutoksen vaalimiseksi
 • Todettiin, ettei vielä tiedetä kuka ja miten viedään eteenpäin, ja että tämän voisi ottaaa AAPAn ja FUCIOn kanssa ensin keskusteluun.

Ideamuotoilun tuloksena muualla työstettäväksi tunnistettujen asioiden näkyväksi tekeminen, kokoaminen ja hyödynnettäväksi tarjoaminen (dialla 44)