Uppföljnings- och tillsynstjänsten Valpas

Sidans innehåll:

Aktuellt

Tidpunkten för utredning av fullgörandet av läroplikten för året 2024

Anordnare av grundläggande utbildning och anordnare av utbildning i övergångsskedet har till uppgift att handleda och övervaka att en läropliktig elev eller en läropliktig som studerar hos utbildningsanordnaren fullgör sin skyldighet enligt läropliktslagen att söka till utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar årligen om tidpunkten när anordnare av grundläggande utbildning och anordnare av utbildning i övergångsskedet senast ska utreda om de läropliktiga har inlett läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen. Handlednings- och tillsynsansvaret för anordnare av grundläggande utbildning och anordnare av utbildning i övergångsskedet upphör när den läropliktiga har inlett läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen eller senast vid den tidpunkt som ministeriet bestämmer, som i år är fredagen 30.8.2024.

Om den läropliktige inte före den tidpunkt då läroplikten utreds genom detta beslut har inlett läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen, ska den aktör som har handlednings- och tillsynsansvaret i fråga om skyldigheten att söka till utbildning (anordnaren av grundläggande utbildning eller utbildning i övergångsskedet) anmäla den läropliktiges identifierings- och kontaktuppgifter till den läropliktigas boendekommun samt meddela den läropliktigas vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare att den läropliktiga inte fullgör sin läroplikt.

Boendekommunen har till uppgift att hänvisa den läropliktige till läropliktsutbildning som lämpar sig för honom eller henne och vid behov till andra ändamålsenliga tjänster. UKM:s beslut hittas här: Beslut om tidsplaner för gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen och om tidpunkten för utredning av läroplikten 2024

Tidigare meddelade

En ny föreskrift om registrering av uppgifter i läropliktsregistret som utförs av undervisnings- och
utbildningsanordnare, upprätthållare av läroanstalter och kommuner

Utbildningsstyrelsen har 22.12.2022 utfärdat en preciserande föreskrift (OPH-5216-2022) till anordnare av undervisning och utbildning, upprätthållare av läroanstalter och kommuner om registrering av uppgifter i läropliktsregistret.

Utbildningsstyrelsens föreskrift samt föreskriftens preciserande anvisning finns bakom länkerna nedan:

Määräys 22.12.2022 | Ohje 22.12.2022
Föreskrift 22.12.2022 | Anvisning 22.12.2022

Tidpunkten för utredning av fullgörandet av läroplikten för året 2023

Anordnare av grundläggande utbildning och anordnare av utbildning i övergångsskedet har till uppgift att handleda och övervaka att en läropliktig elev eller en läropliktig som studerar hos utbildningsanordnaren fullgör sin skyldighet enligt läropliktslagen att söka till utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet beslutar årligen om tidpunkten när anordnare av grundläggande utbildning och anordnare av utbildning i övergångsskedet senast ska utreda om de läropliktiga har inlett läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen. Handlednings- och tillsynsansvaret för anordnare av grundläggande utbildning och anordnare av utbildning i övergångsskedet upphör när den läropliktiga har inlett läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen eller senast vid den tidpunkt som ministeriet bestämmer, som i år är fredagen 25.8.2023.

Om den läropliktige inte före den tidpunkt då läroplikten utreds genom detta beslut har inlett läropliktsutbildning efter den grundläggande utbildningen, ska den aktör som har handlednings- och tillsynsansvaret i fråga om skyldigheten att söka till utbildning (anordnaren av grundläggande utbildning eller utbildning i övergångsskedet) anmäla den läropliktiges identifierings- och kontaktuppgifter till den läropliktigas boendekommun samt meddela den läropliktigas vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare att den läropliktiga inte fullgör sin läroplikt.

Boendekommunen har till uppgift att hänvisa den läropliktige till läropliktsutbildning som lämpar sig för honom eller henne och vid behov till andra ändamålsenliga tjänster.

UKM:s beslut finns här.

Ändringar i läropliktslagen från och med 1.8.2022

Det har blivit ändringar i läropliktslagen från och med 1.8.2022 som påverkar upphörandet av läroplikten då när grunden för en studerandes vistelse i landet är studier. Dessutom preciserade lagändringarna stadgandena i läropliktalagen och i andra lagar i anknytning med den. Mer detaljerad information om lagändringarna hittas här. I Valpas-tjänsten kommer det att bli möjligt att radera personer från Valpas-tjänstens vyer i situationer där personen är befriad från läroplikten i enlighet med 2 § i läropliktslagen. Den nya funktionaliteten kommer att genomföras under hösten 2022 och boendekommunens anvisningar för den nya egenskapen uppdateras på denna sida (på finska).


Utbildningsstyrelsen har utfärdat en föreskrift om registrering av uppgifter i läropliktsregistret enligt 11 c § lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017)

Läropliktsregistret föreskrift, läropliktsregistret dataförteckning och läropliktsregistret anvinsning finns här:Rådgivning

I tekniska frågor som berör Valpas-tjänsten (till exempel användarrättigheter) kan du ta kontakt på adressen valpas-tekninen-tuki@oph.fi


Utvidgandet av läroplikten

Utvidgandet av läroplikten och avgiftsfria studier på andra stadiet för ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten trädde i kraft 2021. Läropliktslagen trädde i kraft 1.8.2021, men bestämmelserna om skyldigheten att söka till utbildning trädde i kraft redan 1.1.2021.

Mera information:

Vanliga frågor:

Uppföljnings- och tillsynstjänsten Valpas

Valpas är en elektronisk tjänst där tjänsteinnehavarna som övervakar fullföljandet av läroplikten kan följa upp elevens eller den studerandes situation under hela läroplikten. Utbildningsstyrelsen har byggt tjänsten i anslutning till helheten Tjänstemannens Studieinfo.

Via Valpas-tjänsten kan tjänsteinnehavarna granska den läropliktigas uppgifter som berör ansökan till utbildning, studierätter och utbildningens avgiftsfrihet. Via tjänsten kan man också göra ansvarsanmälan till följande aktör i ansvarskedjan och boendekommunens tjänsteinnehavare jan föra in uppgifter om avbrytande av fullgörandet läroplikten samt befrielse från läroplikten. 

Webbsida:


  • No labels