Kuvien käytöstä ja muiden luomien sisältöjen käytöstä omissa avoimissa oppimateriaaleissa

Kuvat rikastuttavat monenlaisia materiaaleja ja visuaalisen sisällön liittäminen oppimateriaaliin tuo mukanaan monia etuja, kuten mahdollisuuden paremmin huomioida erilaiset oppijat ja luoda näin yhdenvertaisemmin saavutettavia sisältöjä. Kuvien käyttöön, kuten avoimiin oppimateriaaleihin yleensäkin, liittyy kuitenkin tekijänoikeudellisia kysymyksiä ja seikkoja, joita ottaa huomioon. Kuvitusta materiaaleihin voi toki ottaa tai luoda itse, jolloin tekijänoikeuksien noudattaminen on yksinkertaista ja kuvien lisääminen huolettomampaa. Aina ei kuitenkaan tarvitse olla oman luovuuden ja taidon varassa, sillä digitaalisessa muodossa on saatavilla loputtomat määrät muiden luomaa ja jatkokäyttöön kaikkien hyödynnettäväksi jakamaa sisältöä.

Millaista sitten on muiden luoma sisältö, jota voi tekijänoikeuksia rikkomatta lisätä omiin oppimateriaaleihin? Muiden materiaalien hyödyntämisessä keskeistä on Creative Commons - eli CC-lisensointi, jonka avulla tekijät voivat jakaa käyttöoikeuksia sisältöihinsä ja määritellä ehtoja käytölle. CC-lisenssit ovat siis laillinen työkalu, joilla poistaa tekijänoikeuksien määräämiä rajoitteita ja vapauttaa sisältöään. CC-lisensoidut sisällöt ja kuvat, joita löytyy verkosta suuret määrät, ovat siten hyvä lähde oman sisällön rikastuttamiseen. Lisäksi löytyy paljon sisältöä, jotka on vapautettu public domainiin tai jotka on jaettu muulla lisenssillä avoimeen käyttöön.

Mitä CC-lisensseihin liittyen on hyvä tietää ja mitä muuta on hyvä huomioida muiden luomia kuvia hyödyntäessään? Tässä kirjoituksessa paneudutaan näihin kysymyksiin ja avataan muun muassa sitä, millaisia hyviä käytänteitä kuvien lisäämiseen avoimiin oppimateriaaleihin liittyy.

Avoimen sisällön lähteitä

Toisten luomia kuvia omaan avoimeen oppimateriaaliinsa lisätessä on siis tärkeää, että kuvan voi lisätä oppimateriaaliinsa tekijänoikeuksia noudattaen. CC-lisensoidut tai muuten avoimesti vapaaseen käyttöön lisensoidut kuvat ovat tähän hyvä vaihtoehto, kunhan varmistaa, että kyseessä olevan kuvan CC-lisenssi sopii ehdoiltaan omaan käyttötarkoitukseesi. Eri lisenssien ja niiden tärkeimpien ehtojen lista ei onneksi ole kovin pitkä, ja perehdymme niihin tässä kirjoituksessa hieman myöhemmin.

Hyvä vaihtoehto ja avoimen sisällön lähde ovat myös avoimen sisällön kuvapankit, joista osa tarjoaa kuviaan omilla lisensseillään, jotka oikeuttavat kuvien vapaan käytön. Vapaasti käytettävää sisältöä löytyy esimerkiksi kuvapankeista Unsplash ja Pixabay, joiden lisenssit sallivat hyvin monenlaisen käytön, kuten lisäämisen osaksi omaa julkaisua. Kuvapankkienkin kohdalla niiden lisenssit ja käyttöehdot kannattaa tarkastaa tapauskohtaisesti, sillä niissä on eroja. Omia lisenssejään käyttävien kuvapankkien kuvien käytössä CC-lisensoiduissa oppimateriaaleissa voi esimerkiksi olla rajoitteita.

Lisäksi löytyy paljon sisältöä, joka on public domainissa, eli vapaassa yleisessä käytössä. Tällainen sisältö ei ole tekijänoikeuksien alaista. Tekijänoikeudet ovat voineet joko vanheta tai tekijä on halunnut luopua oikeuksistaan kokonaan. Tällaiset teokset ovat myös materiaalivaranto, jota voi hyödyntää ilman tekijänoikeuksista huolehtimista.

Avoimissa oppimateriaaleissa hyödynnettävää sisältöä löytyy siis monenlaista, ja tätä avointa sisältövarantoa kannattaa hyödyntää, kunhan huomioi kunkin sisällön jatkokäyttöön määritellyt ehdot. Kaikkeen verkossa olevaan materiaaliin liittyen kannattaa myös harjoittaa hieman kriittisyyttä, sillä avoimiin kuvapankkeihin tai CC-lisenssien alle voi aina päätyä tahattomasti tai tahallisesti myös sinne kuulumatonta materiaalia. Hyvä käytäntö on siksi esimerkiksi kuvia lisätessä pyrkiä varmistelemaan asiaa sekä maalaisjärjellä että esimerkiksi käänteisillä kuvahauilla selvitellen.

Joitakin suositeltuja kuvalähteitä:

Voit myös kokeilla esimerkiksi Aachenin yliopiston työkalua, joka auttaa kuvien korvaamisessa ja kuvalähteiden merkitsemisessä avoimissa oppimateriaaleissa. Se listaa oppimateriaalisi kuvat, auttaa löytämään haluamillesi avoimet vastineet ja auttaa merkitsemään loput lisenssin ulkopuolella oleviksi kuviksi.

Muiden tekemien sisältöjen merkitseminen

CC-lisensoitujen sisältöjen käytön ehtoihin sisältyy vaatimus attribuutiosta eli tekijän, lähteen sekä lisenssin mainitsemisesta. Kun käytät ja jaat muiden tekemää avointa CC-lisensoitua sisältöä, merkitse siis tekijä näkyviin. Hyvä käytäntö lähteiden merkitsemiseen on kertoa käytetyn sisällön tekijä, lähde sekä CC-lisenssi. Tämä auttaa materiaalin hyödyntäjiä ja jatkokäyttäjiä varmistumaan käyttämänsä materiaalin alkuperästä ja avoimuudesta sekä siitä, ettei materiaalin käyttö ole tekijänoikeuksien rajoittamaa. Näin materiaalia on helppo jatkohyödyntää ja siihen on vaivatonta lisätä oikeanlaiset maininnat ja lisenssimerkinnät myös eri tekijöiden sisältöjen osalta

Kaikkiin avoimiin sisältöihin, kuten joihinkin kuvapankkeihin ja niiden tarjoamiin kuviin, ei liity vaatimusta tekijöiden ja lähteiden mainitsemisesta. Myös näiden kohdalla attribuutio kuuluu kuitenkin hyviin käytäntöihin. Lisäämällä lähteet myös tällaisiin kuviin tuet avoimen jakamisen hyviä käytänteitä ja kulttuuria, jossa avointa sisältöä on helppo jatkokäyttää ja -kehittää. Kun jatkokäytöstä tehdään mahdollisimman yksinkertaista, tuetaan ja edistetään avointa oppimista sekä avoimesti ja jatkuvasti kehittyvää oppimateriaali- ja tietovarantoa.

Merkitse näkyviin siis ainakin tekijä, sekä mieluusti ja mahdollisuuksien mukaan myös lähde ja lisenssi. Tämän tekemiseen on olemassa monia erilaisia toimivia tapoja. Voit merkitä kuvien lähteet kuvatekstiin kuvan yhteyteen tai esimerkiksi aineiston loppuun mainintana tai luettelona kuvien tekijöistä. Alla joitakin esimerkkejä siitä, kuinka AOE:ssa on merkitty käytettyjen kuvien ja tekijöiden tietoja näkyviin.

Kuva 1: Kuvakaappaus materiaalista "Kalastajien ja kesänviettäjien Suvisaaristo". Kuvan yhteyteen on merkitty lähde EKM sekä kuvan lisenssi CC BY-ND 4.0. Materiaalin tekijät: KAMU Espoon kaupunginmuseo, Brantberg Vivi, Simon-Bellamy Madeleine. Linkki materiaaliin: https://aoe.fi/#/materiaali/1520. Materiaalin lisenssi: CC BY-ND 4.0.

Kuva 2: Kuvakaappaus oppimateriaalista "Karjalan evakkojen muistot uudelleen asuttamisesta, rasismista ja jälleenrakennuksesta". Kuvan yhteyteen on merkitty lähde sekä lisenssi. Materiaalin tekijät: Moving Memories -projektiryhmä, Hirvonen-Nurmi Katri (Helinä Rautavaaran museo). Linkki materiaaliin: https://aoe.fi/#/materiaali/3182. Materiaalin lisenssi: CC BY-SA 4.0.

Kuva 3: Kuvakaappaus materiaalin "Lähihoitajana neurologisen potilaan hoitotyössä" videomateriaalista, jonka loppuun lisätty lista käytettyjen kuvien nimistä ja tekijöistä. Kyseiset kuvat ovat kuvapankkikuvia, ja luettelon avulla oppimateriaalin käyttäjän on helppo tarkastella, mistä kuvat ovat peräisin ja kuinka niitä saa käyttää. Materiaalin tekijät: Komulainen Taru ja Nortamaa Inkeri. Linkki materiaaliin: https://aoe.fi/#/materiaali/3042https://aoe.fi/#/materiaali/3042. Materiaalin lisenssi: CC BY 4.0

Hyödyllistä lisätietoa esimerkiksi seuraavan linkin takaa:

Muiden tekemien sisältöjen lisääminen omaan sisältöön: lainaavaa vai muokkaavaa käyttöä?

Valittu CC-lisenssi vaikuttaa esimerkiksi siihen, onko tietyn sisällön jatkokäytössä sen muokkaaminen sallittua vai ei. Mikäli lisenssistä löytyy ND-ehto (NoDerivates = EiMuutoksia), ei muokkaaminen ole sallittua. AOE ei suosittele ND-ehtoisten sisältöjen lisäämistä avoimiin oppimateriaaleihin. Oppimateriaalien ja sisältöjen adaptaatiota eli muuntelua on esimerkiksi materiaalin päivittäminen ajan tasalle, yleinen parantelu tai muokkaaminen erilaisten oppijoiden tarpeille. Nämä ovat merkittäviä asioita opetuksen ja oppimateriaalien kehittämisessä ja jatkojalostamisessa, mikä selittää osaltaan AOE:n suositusta olla käyttämättä näitä.

Avoimien sisältöjen ja lisenssien parissa toimiessa ND-ehtoisia sisältöjä voi kuitenkin tulla vastaan, ja siksi ne on hyvä tuntea. Mikä sitten luetaan vaikkapa kuvien lisäämisen kontekstissa muokkaamiseksi ja muunteluksi ja mikä taas ei?

Kuvan lisääminen alkuperäisenä ja muuntelemattomana jonkin sisällön, kuten oppimateriaalin, yhteyteen ei ole muokkaavaa käyttöä eli adaptaatiota, kuten ei myöskään tekninen formaatinvaihto. ND-ehtoisen kuvan voi siis lisätä sisältöönsä, mikäli kuvaa ei muokata ja kunhan muut lisenssin ehdot täyttyvät. Tällöin on tärkeää tehdä oppimateriaalin käyttäjälle selväksi, että kuva on jaettu oppimateriaalissa oman lisenssinsä pohjalta eikä oppimateriaalia koskeva muu lisenssi pidä sisällään tätä lainattua kuvaa.

Mikäli kuvassa on ND-ehto, ei kuvaa saa muunnella ja jakaa eteenpäin. Mikäli siis haluat muokata kuvaa ja lisätä sen sisältöösi, muista varmistaa, ettei sen lisensseihin ole merkitty ND-ehtoa.

Remiksaus eli muokkaaminen/useiden eri sisältöjen yhdisteleminen

Kun muiden sisältöjä vain kopioidaan ja lainataan, eli esimerkiksi lisätään kuvia alkuperäisinä omaan sisältöön, ovat asiat melko yksinkertaisia. Yksinkertaistaen riittää muistaa tekijän maininnat ja kiinnittää huomiota siihen, onko kyseessä kaupallinen käyttö ja salliiko lisenssi tämän. Muista myös, että käyttämiesi sisältöjen lisenssit voivat vaikuttaa siihen, mikä lisenssi sinun sopii valita sisällöllesi.

Kun yhdistellään materiaaleja useista lähteistä eli remiksoidaan sisältöjä, tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota selkeään tekijyyden ilmaisemiseen sekä lisenssien yhdistelyyn. Useita sisältöjä käytettäessä tulisi tekijät ja muut tiedot merkitä niin, että jatkokäyttäjälle on selkeää kunkin palasen osalta, kuka alkuperäinen tekijä on ja mitä lisenssiä miltäkin osin noudattaa. Lisensointia voi joutua myös hieman miettimään, sillä on olemassa tiettyjä rajoitteita, millä lisensseillä lisensoituja sisältöjä voi yhdistää ja millä ei. Oppimateriaali, jossa on hyödynnetty eri sisältöjä omine lisensseineen, tulee lisensoida käytettyjen materiaalien lisensseihin sopivasti. (Jos remiksoidessaan ja erilaisten lisenssien sisältöjä yhdistellessään haluaa valita yhtenevän lisenssin työlleen ja helpottaa jatkokäyttöä, tulee käytettyjen sisältöjen lisensseistä valita ehdoiltaan rajoittavin lisenssi.)

Seuraavan linkin taulukon avulla voit selvittää, voiko tiettyjen lisenssien sisältöjä yhdistellä eli käyttää samassa remiksauksessa:  

Creative Commons -sivuston ohjeistusta ja taulukko remiksaukseen

Oppimateriaalien avoimesta lisensoinnista

Teoksia ja sisältöjä, kuten kuvia, koskevat oletuksena tekijänoikeuslait, jotka pitkälti rajoittavat näiden sisältöjen käyttöä. Laki rajoittaa monenlaista käyttöä, mikä estää esimerkiksi tiedon jatkokehittämistä- ja jalostamista, ja teoksia yhdistelemällä syntyviä tuotoksia. Vaikka jotkut haluavat säilyttää tekijänoikeutensa ja teoksensa vain omassa käytössään, haluavat monet myös myöntää yleiseen käyttöön oikeudet jatkokäyttää luomiaan sisältöjä. Lain määräämiä rajoitteita väljentämään on kehitetty työkalu, Creative Commons – eli CC-lisenssit. Ne ovat tekijänoikeuksien yhteyteen lisättävä elementti, joilla myöntää oikeuksia käyttää teoksiaan.

Avoimet oppimateriaalit edistävät avointa oppimista ja sisältöä, jonka ideaan kuuluu, että sisältöjä voi esittämisen lisäksi jatkohyödyntää, kuten päivittää ajantasalle tai luoda uusia materiaaleja vanhojen pohjalta. AOE:n avoimet oppimateriaalit tulee olla lisensoitu CC-lisenssein. Toisin sanoin niiden oppimateriaalien tekijöiden ja lisääjien tulee CC-lisensoimalla antaa muille oikeudet käyttää sisältöjään ja vapauttaa ne avoimiksi. Tämän myötä lain asettamat tekijänoikeudet eivät rajoita käyttöä ja muilla on oikeus jatkokäyttää materiaaleja lisenssien ehtojen mukaisesti.

CC-lisenssit ovat kätevä työkalu sisältöjen avaamisen ja käyttöoikeuksien myöntämiseen, mutta mitä niihin liittyen tulee tietää ja huomioida, ennen kun soveltaa niitä käytännössä? Lisenssien käyttäjän riittää tuntea eri lisenssityypit ja kuinka käyttää niitä omassa sisällössään sekä kuinka käyttää ja hyödyntää sisältöjä, joissa on CC-lisenssejä.

Lisenssejä on yhteensä kuusi erilaista. Kaikkiin lisenssityyppeihin liittyy vaatimus attribuutiosta eli tekijän mainitsemisesta. Kun hyödynnät muiden tekemiä CC-lisensoituja sisältöjä omassasi, on siis kaikista tärkeintä muistaa mainita tekijä.

Eri CC-lisenssit poikkeavat ehdoiltaan ja nämä ehdot on hyvä oppia tuntemaan toimiessa lisenssien parissa. Ehtoja on neljä kappaletta ja näiden ehtojen eri yhdistelmistä muodostuvat kuusi olemassaolevaa CC-lisenssiä. Näiden kuuden lisenssin lisäksi on olemassa niin sanotut CC0-työkalut, joita sisältöön lisätessään luopuu kaikista tekijänoikeuksistaan kyseiseen teokseen liittyen ja vapauttaa tämän vapaaseen yleiseen käyttöön.

Teokseen valittu CC-lisenssi siis kertoo, millä ehdoilla kyseistä sisältöä saa käyttää.

CC-lisenssien rakennuspalikat eli ehdot, joista lisenssit muodostuvat:

BY / Attribution = Nimeä

  • Käytettäessä sisältöä on tekijä mainittava. Kaikki lisenssit sisältävät tämän ehdon.

NC / NonCommercial = EiKaupallinen

  • Sisällön käyttö sallittu vain ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

SA / ShareAlike = JaaSamoin

  • Teoksen pohjalta tehdyt sisällöt tulee lisensoida samalla lisenssillä, kuin alkuperäinen, hyödynnetty sisältö.

ND / NoDerivates = EiMuutoksia

  • Muunnelmien ja muokkausten tekeminen teoksesta kielletty.

Näistä ehdoista muodostuvat kaikki kuusi eri CC-lisenssiä, joista siis valita kulloiseenkin sisältöön sopiva. Ehdoilla ja lisensseillä on omat logonsa, joista ne tunnistaa. 

Creative Commons -sivuilta löydät jokaisen lisenssin tarkemman kuvauksen, kuten esimerkiksi CC BY 4.0:n eli Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin kuvauksen. Kuvaussivut esittelevät, mitä kullakin lisenssillä voi vapaasti tehdä ja millä ehdoilla. Löydät sivuilta lisenssien tiivistelmät sekä myös esimerkiksi pääsyn lisenssien tarkempia lakitekstejä tarkastelemaan. Tiivistelmän ja ehtojen pääkohdat ymmärtämällä pääsee kuitenkin pitkälle.

CC-lisenssin merkitsemisestä: merkitse näkyviin oppimateriaaliisi

AOE:ssa valittu CC-lisenssi merkitään aina oppimateriaalin metatietoihin materiaalia lisätessä. Tämän lisäksi lisenssi olisi hyvä lisätä näkyviin myös itse materiaaliin tai materiaalitiedostoon, jolloin lisenssitiedot säilyvät materiaalin lataajilla ja jatkokäyttäjillä. Näin heidän on helppo hyödyntää materiaalia esimerkiksi omia oppimateriaaleja tehdessään, tai mikäli he jakavat sisältöä AOE:n ulkopuolisia reittejä pitkin, saavat myös seuraavat käyttäjät tiedon lisensseistä, vaikkeivat näkisi AOE:hen merkittyjä metatietoja.

Lisenssimerkinnän voi merkitä näkyviin esimerkiksi pdf-materiaalin alkuun tai loppuun, tai videoon vaikkapa alkudiaan.

Esimerkkejä AOE:sta:

Kuva 4: Kuvakaappaus videomateriaalista "Ohjelmoinnillinen ajattelu 7.-9. luokilla". Oppimateriaalissa käytetty lisenssi on merkitty videon yhteyteen. Materiaalin tekijä: Ekonoja Antti (Jyväskylän yliopisto). Linkki materiaaliin: https://aoe.fi/#/materiaali/2656. Materiaalin lisenssi: CC BY-NC-ND 4.0.

Kuva 5: Kuvakaappaus materiaalista ”Suuntaa lukion ryhmänohjaukseen, vuositasoiset teemat ja harjoitukset”. Oppimateriaalin lisenssi on merkitty näkyviin alkusivuille. Materiaalin tekijät: Tampereen lukiokoulutus, Kalevan lukio, Lempäälän lukio, Pirkkalan yhteislukio, Tampereen yhteiskoulun lukio, Tampereen normaalikoulun lukio. Linkki materiaaliin: https://aoe.fi/#/materiaali/3041. Materiaalin lisenssi: CC BY 4.0.

CC-lisenssien merkitsemiseen löytyy paljon ohjeita, kuten esimerkiksi Creative Commons Suomi -sivuston ohje: CC-lisenssien merkitseminen