Yhteenveto

Sanaston versio 3/2018. Voimassaolevaa jatkuvasti päivittyvää sanastoa ylläpidetään DVV:n sanastotyökalussa: http://uri.suomi.fi/terminology/tuha/terminological-vocabulary-1

Käsitteet

KäsiteMääritelmäCASRAI
affiliaatiotekijän organisaatio tai organisaatiot, joissa tutkimuksen tuotos on pääosin tehty ja jotka mainitaan julkaisemisen yhteydessä
aineistoarkistodigitaalisten tutkimus- ja seuranta-aineistojen tallentamiseen, välittämiseen ja hallinnointiin soveltuva järjestelmä ja sen ympärille rakennetut palvelut
aineistointensiivinen tutkimusinfrastruktuuritarjoaa tietovarantoja ja tietopalveluita sekä auttaa tutkijoita löytämään ja pääsemään käsiksi tutkimusaineistoihin
aineiston anonymisointitunnistetietojen poistaminen tai muuntaminen siten, että henkilöiden tunnistaminen ei ole mahdollista
aineiston kuratointi

aineistojen sisällön ylläpitoon ja päivityksiin liittyvät toimenpiteet, joilla turvataan aineistojen jatkuva eheys ja käytettävyys

Huom. Käytetään myös termiä hoivaaminen


aineiston pseudonymisointitunnistetietojen korvaaminen keinotekoisella tunnisteella tai keksityllä nimellä
aineistonhallintasuunnitelmadokumentti, jossa kuvataan mikä tutkimuksessa käytettävä aineisto on, miten se hankitaan, miten sitä säilytetään ja käytetään sekä mitä tutkimusdatalle tehdään tutkimuksen päätyttyä. Suunnitelma on muuttuva dokumentti ja sitä täydennetään tutkimuksen edetessä.Data management plan
alkuperäisartikkeli

artikkeli, joka koostuu pääosin aiemmin julkaisemattomasta materiaalista


alkuperäisjulkaisutieteellinen julkaisu, joka koostuu pääosin aiemmin julkaisemattomasta materiaalista
altmetriikka

laaja-alainen käsite, joka kuvaa tutkimuksessa syntyvän digitaalisen aineiston saamaa vastaanottoa tietoverkon avoimissa palveluissa


Huom. altmetriikan avulla seurataan, paljonko aineistoa verkossa katsotaan, ladataan, suositellaan, arvioidaan tai siitä keskustellaan


ammatillinen tuotostutkimustuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa ammattiyhteisölle
ammatilliselle yleisölle suunnattu julkaisutuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa ammattiyhteisölle
ansio tutkimustoiminnassa

tutkimuksessa tehdyn työn synnyttämiä tutkimustuotoksia ja meriittejä


Tuotoksia ovat esim. julkaisut, patentit, tutkimusdata. Meriittejä ovat esim. esitelmät, arviointityö, konferenssien järjestäminen

APC-maksu

kirjoittamaksu, jonka avoimesti saatavilla olevan lehden kustantaja voi artikkelista periä. Osa avoimuuden periaatteella toimivista lehdistä rahoittaa toimintansa muulla tavoin

Huom. APC on lyhenne sanoista Article Processing Charge


arkaluonteinen aineistoaineisto, jonka tallentamista, käyttöä ja jakamista rajoittavat eettiset, juridiset tai taloudelliset asiat
artikkeli

julkaisukanavassa ilmestynyt itsenäinen, rajattua aihetta käsittelevä julkaisu, jolla on vähintään yksi vastuullinen
tekijä


artikkeliväitöskirjatohtorin tutkinnon opinnäyte, joka koostuu samaa ongelmakokonaisuutta käsittelevistä, jo julkaistuista tai julkaistavaksi lähetetyistä, tieteellisistä artikkeleista sekä yhteenveto-osasta
arkistoorganisaatio tai organisaatioyksikkö, joka ottaa vastaan, hankkii ja säilyttää arkistoitavia aineistoja sekä tuottaa palveluita niiden käyttöön
asiantuntija- tai luottamustehtävä

akateeminen, yhteiskunnallinen tai yksityisen sektorin tehtävä, johon henkilö on nimitetty tai valittu vaalilla asiantuntemuksensa perusteella ja joka on sivutoiminen ja määräaikainen


Huom. Tehtävä voi olla esim. akateemisessa yhteisössä, rahoitusorganisaatiossa, yrityksessä, julkishallinnossa, seurassa tai verkostossa

asiantuntijalausuntopyydetty riippumattoman arvioijan asiantuntemukseen perustuva arvio akateemisista tai yhteiskunnallisista toiminnoista, pätevyyksistä tai hankkeista
avoimen julkaisemisen periaatteet

ohjeet tai suositukset, joiden avulla tutkimusorganisaatio, rahoittaja tai julkinen valta ohjaa tutkijoita julkaisemaan tutkimustuotokset avoimesti saataville

Huom. Avoimen julkaisemisen muodot ovat vihreä OA, kultainen OA ja hybridijulkaiseminen. Englanniksi open access mandate


avoin formaatti

standardimuotoinen formaatti, jonka käyttämiseen ei tarvita kaupallista ohjelmaa

Huom! käytetään myös termiä avoin tiedostomuoto


avoin julkaiseminentarkoittaa koko julkaisun saattamista tietoverkkoon käytettäväksi ilmaiseksi ja esteettömästi käyttöikeuslisenssien määrittelemällä tavalla
avoin julkaisukanavajulkaisukanava, jonka sisältö on julkaisuhetkellä välittömästi vapaasti saatavilla
avoin datatarkoitetaan tutkimukselle, julkishallinnolle, organisaatioille, yrityksille tai yksityishenkilöille kertynyttä dataa, joka on avattu ulkopuolisille vapaasti ja maksutta hyödynnettäväksi aineistoon liittettyjen käyttöehtojen mukaisesti
avoin rajapintajärjestelmään toteutettuja vapaasti käytettäviä, tarkasti dokumentoituja liittymiä, joiden välityksellä järjestelmät vaihtavat tietoja keskenään
avoin tiede

tarkoittaa pyrkimyksiä edistää avoimia toimintamalleja tieteellisessä tutkimuksessa. Tavoitteena on tutkimustuotosten, tutkimusdatan, tutkimusinfrastruktuurin ja tutkimuksessa käytettyjen menetelmien julkaiseminen siten, että ne ovat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa halukkaiden tarkasteltavissa ja käytettävissä


Huom. Avoin tiede sisältää käytäntöjä, kuten tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden (open access) edistäminen, tutkimusaineistojen avoin julkaiseminen, avoimen lähdekoodin ja avoimien standardien hyödyntäminen sekä tutkimusprosessin julkinen dokumentointi

avoin tietodigitaalista materiaalia, jota kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta käyttää, muokata ja uudelleen jakaa. Materiaalin tulee olla kokonaisuudessaan saatavilla käyttökelpoisessa ja muokattavassa muodossa internetin kautta ja sen tulee olla lisensoitu niin, että sen käyttöä, muokkausta ja uudelleenjakelua ei rajoiteta
avoin TKI-toimintatarkoittaa avoimien toimintamallien hyödyntämistä organisaatioiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa ja pyrkii siihen, että projekteissa käytetyt menetelmät, aineistot, tulokset ja tuotokset ovat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa kaikkien halukkaiden käytettävissä
bibliometriikkajulkaisutoiminnan tilastollinen analyysi

Huom. bibliometristä analyysiä voidaan käyttää yhtenä menetelmänä arvioitaessa tutkimuksen tuottavuutta ja laatua sekä vaikuttavuutta ja näkyvyyttä

budjettilaskelma projektin tuloista ja menoista
E-infrastruktuuritutkimusta tukeva sähköisten palveluiden ympäristö, jossa kaikki tutkijat — työskennellessään sekä koti-instituutioissaan että kansallisissa tai kansainvälisissä tieteellisissä hankkeissa — saavat pääsyn palveluihin ja resursseihin. E-infrastruktuuri liittää yhteen tutkimuslaitteistot, tietoaineistot, laskentaresurssit, ohjelmistot, tietoverkot sekä palvelut.
embargoviivästetty julkaiseminen. Julkaisukanavassa ilmestynyt artikkeli, jonka julkaisemista rinnakkaistallennettuna kustantaja rajoittaa tietyn ajan.
ESFRI

EU-jäsenmaiden ja assosiaatiomaiden yhteistyöelin tutkimusinfrastruktuureja koskevan politiikan valmistelussa ja määrittelyssä. ESFRI koostuu tutkimusministeriöiden ja rahoittajien edustajista.

Huom. ESFRI = European Strategy Forum on Research Infrastructures


esiintyminen mediassatutkijan tai tutkimusryhmän asiantuntemuksen, tutkimustulosten tai -toiminnan näkyminen tiedeviestinnässä
FAIR-periaatteet

periaatteet, joilla ohjataan tutkimusaineistojen tuottamista. Periaattteita ovat löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleen käytettävyys

Huom. FAIR-periaatteet ohjaavat aineistojen tuottamisen koko prosessia mukaan lukien algoritmit, työkalut ja työnkulut. FAIR-periaatteet on julkaistu Nature-lehden artikkelissa, joka on saatavilla https://www.nature.com/articles/sdata201618 sekä osoitteessa https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples


G-indeksiluku, jonka tavoite on arvioida tutkijan julkaisutoiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. H-indeksistä johdettu indikaattori, jossa otetaan huomioon julkaisujen kumulatiivinen viittausmäärä. Luku, jossa kumulatiivinen viittausten määrä kohtaa järjestysluvun toisen potenssin, kun julkaisut asetetaan viittausten määrän mukaiseen järjestykseen
hanke

tavoite on tuottaa uutta tietoa ja vastata tutkimuskysymykseen tai -ongelmaan tutkimussuunnitelman mukaisesti. Hankkeelle ei aseteta useinkaan tarkasti määriteltyjä lopputavoitteita eikä edellytetä niin tiukkaa onnistumisen ja lopputavoitteiden seurantaa kuin projektilta. Tulokset voivat olla yllättäviä ja ennakoimattomia. Voi koostua useasta osahankkeesta.

 Huom! Arkikielessä käytetään synonyymeinä tutkimushanketta ja tutkimusprojektia


H-indeksi

luku, jonka tavoite on arvoida tutkijan julkaisutoiminnan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Se lasketaan tutkijan julkaisujen lukumäärän ja julkaisujen saamien viittausten lukumäärän perusteella. Julkaisut järjestetään suuruusjärjestykseen eniten viittauksia saaneiden julkaisujen mukaan ja lasketaan, missä kohtaa julkaisujen järjestysnumero kohtaa viittausten määrän


Huom. alun perin tutkijakohtaiseksi tunnusluvuksi kehitetty indeksiluku, jota on ryhdytty käyttämään myös yksiköiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden arvioimiseen

hybridijulkaiseminenavoimen julkaisemisen muoto, jossa julkaisu on ostettu avoimeksi hybridijulkaisukanavassa
hybridijulkaisuhybridijulkaisukanavassa julkaistu avoimesti saataville ostettu artikkeli
hybridijulkaisukanavajulkaisukanava, jossa osa artikkeleista on vapaasti saatavilla ja osa edellyttää tilausmaksua
innovaatiomarkkinoille tuotu uusi tai olennaisesti parannettu tuote (tavara tai palvelu) tai prosessi, uusi markkinointimenetelmä tai organisatorinen menetelmä liiketoimintakäytännöissä, työorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa
julkaisujulkaisukanavassa ilmestynyt kirjallisessa muodossa oleva tutkimustuotos
julkaisuarkistojulkaisujen tallentamiseen ja avoimeen verkkojulkaisemiseen soveltuva järjestelmä ja sen ympärille rakennetut palvelut
julkaisufoorumisuomalainen tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitusjärjestelmä
julkaisukanavaväline, jonka kautta julkaisu tavoittaa lukijat ja johon pääsemiseksi sen on saatava julkaisupäätös julkaisukanavan haltijalta
julkaisumaksu

Maksu tai maksut, joita kustantaja voi periä artikkelin tai kirjan julkaisemisen yhteydessä

HUOM! Maksu voi olla avoimen julkaisemisen, kuvan, sivun, tutkimusaineiston maksu. Maksuja ovat esimerkiksi APC- (Article Processing Charge) ja BPC-maksut (Book Processing Charge)

APC Payment

julkaisun käsikirjoituksen vertaisarviointisaman alan riippumattoman asiantuntijan useimmiten nimettömänä tehtävä käsikirjoituksen arviointi, joka tehdään julkaisukanavan haltijan pyynnöstä

Huom. lehtiartikkelin, konferenssiartikkelin tai kirjan käsikirjoitusten arviointi 

julkaisun tekijyysjulkaisun tekijöitä ovat henkilöt ja tahot, jotka julkaisussa mainitaan tekijöiksi

Huom. tekijänä voi olla myös ryhmä (group author)

julkaisun vastuullinen tekijätekijä, jonka vastuulla on yhteydenpito toimituksen kanssa julkaisun korjaamiseen ja hyväksymiseen liittyvissä asioissa
julkinen esitelmätiedeyhteisön ulkopuolella pidetty asiantuntemukseen perustuva esitelmä
kansallinen tutkimusinfrastruktuurien tiekarttasuunnitelma Suomelle tärkeistä uusista tai rakentamisvaiheessa olevista tutkimusinfrastruktuureista ja olemassa olevien tutkimusinfrastruktuurien merkittävästä uudistamisesta. Tiekartta-asiakirjaan sisällytetään myös uusiin kansainvälisiin hankkeisiin osallistuminen ja kansainvälistä yhteistyötä sisältävien hankkeiden merkittävät uudistamiset tai laajentamiset sekä kansainväliset tutkimusinfrastruktuurien jäsenyydet.
katsausartikkeli

artikkeli, joka perustuu keskeiseen jo aiemmin julkaistuun aineistoon ja jonka tavoitteena on luoda synteesi valitusta aihepiiristä


katsausjulkaisutieteellinen julkaisu, joka perustuu keskeiseen jo aiemmin julkaistuun aineistoon ja jonka tavoitteena on luoda synteesi valitusta aihepiiristä
keksintöolemassa olevan ongelman uusi ja yllättävä ratkaisu, joka on sovellettavissa käytäntöön tai uusi laite, menetelmä tai parannus olemassa olevaan. Se saattaa myös perustua jo tunnetun tekniikan uudenlaiseen soveltamiseen. Keksintöön voidaan hakea patenttia tai hyödyllisyysmallia (PRH)
keksintöilmoituskorkeakoulu- tai työsuhdekeksintölain mukainen keksijän tekemä kirjallinen ilmoitus keksinnöstä työnantajalleen
kilpailtu tutkimusrahoitus rahoituksen myöntämisen perusteena ovat ennalta määrätyt kriteerit. Hakemus arvoidaan ja rahoitus myönnetään kriteerien ja muiden tavoitteiden perusteella parhaiksi katsotuille hakemuksille
kokoomateos

julkaisu, joka koostuu eri kirjoittajien kirjoittamista artikkeleista

Vaihtoehtoinen termi: antologia


koneluettavuusominaisuus, joka tukee datan koneellista yksilöimistä, tunnistamista ja poimimista (JHS 189)
konferenssiabstraktikonferenssiesitelmän tai -posterin tiivistelmä, joka kertoo millaisia menetelmiä on käytetty ja millaisia tuloksia on saatu ja millaisia tulkintoja ja päätelmiä niistä on tehty
konferenssiesitelmätutkimusalan konferenssissa tai seminaarissa pidetty ohjelmaan sisältyvä esitelmä
konferenssijulkaisujulkaisu, joka koostuu konferenssissa pidettyihin esityksiin pohjautuvista ja julkaistavaksi hyväksytyistä artikkeleista
konferenssin järjestäminen

asiantuntija- tai luottamustehtävä, joka liittyy konferessien ja vastaavien pienempien tapahtumien sisällön suunnitteluun, arviointiin, organisointiin ja koordinointiin

Huom! Asiantuntija- tai luottamustehtävä voi olla ohjelmatoimikunnan tai järjestelytoimikunnan jäsenyys tai konferenssin toteuttaminen


koulutuksen ja opetuksen suunnittelu ja toteutus

toimintaa, jossa määritellään yhden tai laajemman kurssikokonaisuuden oppimistavoitteet, kohderyhmät, opetusmenetelmät ja opintokokonaisuuteen kuuluvat vaatimukset ja järjestetään toteutus

Huom. Voi olla yksittäinen kurssi tai koulutusohjelma


kultainen OA

avoimen julkaisemisen muoto, jossa julkaisu on saatavilla kustantajan verkkosivuilla avoimesti julkaisupäivänä. Edellytyksenä on kirjoittajien kustantajalle maksama kertaluonteinen korvaus, kuten kirjoittajamaksu (esim. APC)

Huom. Käytetään myös nimitystä Gold OA


kustannuslaskelmaselvitys projektin tekemiseen tarvittavien resurssien käytöstä rahassa laskettuna
kustannusmalliperiaatteet, joilla rahoittaja mitoittaa tutkimukseen myönnettävän rahoituksen
kutsuttu esitelmä

kutsusta pidetty esitelmä tieteellisessä tai taiteellisessa tapahtumassa

Huom. keynote, plenary


kuvailusivu

sivu, joka sisältää resurssin ymmärtämiseksi ja käyttämiseksi tarpeelliset tiedot, kuten sisällönkuvailun ja käyttöoikeustiedot sekä yleensä linkin itse resurssiin. Verkossa olevalle kuvailusivulle päädytään pysyvään tunnisteeseen liittyvän osoitteen kautta

Huom! Englanninkielisissä teksteissä käytetään usein termiä (PID) landing page


käsikirjoitus

1) tieteellisen julkaisun julkaisematon versio

2) kirjallisessa tai muussa muodossa (luonnostelma, piirros, improvisaatio) tuotettu fiktiivinen tarina, joka on tarkoitettu toteutettavaksi näyttelynä tai taiteellisena julkaisuna


käyttölupa

lupa käyttää aineistoa, lähdekoodia tai palvelua, mikä perustuu hakemuksesta tehtyyn nimenomaiseen päätökseen


käännöstyöjulkaisun kääntäminen kielestä toiseen siten, että tehdyt muutokset kuvataan uudessa tai muokatussa esipuheessa
laitostiedekuntaan kuuluva koulutuksesta ja tutkimuksesta vastaava hallinnollinen yksikkö / organisaatiotaso, joka kokoaa yhteen yhden tai muutaman lähitieteenalan toiminnot
laitteistointensiivinen tutkimusinfrastruktuuritarjoaa tieteellisiä mittauslaitteita ja -asemia, laboratorioita, koneita ja muita fyysiseen paikkaan sidottuja, hajautettuja tai siirrettäviä välineitä
linkitetty data

rakenteinen data, jossa jokaisella tiedon osalla on yksilöllinen osoite ja määritelty tietomuoto. Järjestelmässä on tietolähteen sisäisiä ja lähteiden välisiä linkkejä. Linkitetty data perustuu standardoituihin verkkotekniikoihin (esim. HTTP, RDF, URI)

Huom. Semattinen web rakentuu linkitetyn datan pohjalta


lisenssilisenssi eli käyttöoikeus tarkoittaa oikeudenhaltijan immateriaalioikeudella suojattuun teokseen myöntämää oikeutta hyödyntää suojan kohdetta. Käyttöoikeus voi olla myös rinnakkainen, jolloin alkuperäisellä tekijällä tai keksijällä tai jollakin muulla käyttäjällä on vastaava tai toisen sisältöinen käyttöoikeus samaan kohteeseen. Mikäli käyttöoikeus on yksinomainen, teosta tai keksintöä ei saa hyödyntää kukaan muu kuin käyttöoikeuden haltija (PRH)
lähdeviitelähteenä käytetyn julkaisun merkintä lähdeluettelossa, joka sisältää riittävät tiedot julkaisun identifioimiseen ja jäljittämiseen
läpimenoprosenttirahoitusmyöntöjen määrä/rahallinen arvo suhteessa rahoitushakemusten määrään/rahalliseen arvoon
maksumuuriaineiston käytön salliminen vain maksaville käyttäjille
meriittitutkimuksessa tehdyn työn synnyttämään asiantuntemukseen perustuvat tehtävät, pätevyydet ja tunnustukset
monografiajulkaisu, joka on kertaluontoinen ja itsenäinen tuotos
monografiaväitöskirjatohtorin tutkinnon opinnäyte, joka julkaistaan monografiana
OA kustantajakustantaja, jonka kaikki julkaisukanavat ovat avoimia
OAI-rajapinta

rajapintakuvaus metatietojen haravoimiseksi tietovarannosta

Huom! Lyhenne OAI tulee sanoista Open Archives Initiative


ohjelmatietokoneen toimintaa ohjaava sarja käskyjä sekä niihin liittyvä ohjelmadata
ohjelmistokahdesta tai useammasta ohjelmasta muodostuva kokonaisuus
omadata

toimintamalli henkilötiedon hyödyntämiseen, jossa ihmisillä on oikeus ja pääsy heitä koskevaan tietoon ja käytännön keinot hallita sen käyttöä

Huom. Käytetään myös nimitystä MyData


omarahoitteinenoman organisaation rahoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta, hanke, tutkijatehtävä tai tutkimusympäristö
omarahoitusoman organisaation tutkimus- ja kehittämistoimintaan, tutkijatehtävään tai tutkimusympäristölle osoittama rahoitus
opinnäytetyö tai tutkielma, jossa tutkinnon (opintojen) loppuvaiheessa oleva opiskelija soveltaa oppialansa tietoa ja metodeja valitun tutkimusaiheen ratkaisussa ja perehtyy laajasti alan teoriaan ja aiempaan tietämykseen opettajan ohjauksessa
opinnäytteen ohjausopiskelijan opastus ja neuvonta opinnäytteen sisällöllisissä, metodologisissa ja käytännöllisissä asioissa
paikkatietojärjestelmä / GISjärjestelmä, jonka avulla voidaan tallentaa, hallita, analysoida tai esittää paikkatietoa (TSK)
palkinto tai huomionosoitustieteellisistä, taiteellisista tai tutkimuksellista ansioista tai uran perusteella myönnetty tunnustus
palveluintensiivinen tutkimusinfrastruktuuritarjoaa esimerkiksi mittaus-, analyysi-, prosessointi-, laskenta-, asiantuntija-, tuki- ja koulutuspalveluita. Palvelut voivat olla tietoteknisiä ja automatisoituja tai henkilötyöhön painottuvia.
patenttiyksinoikeus käyttää keksintöä. Keksinnön käytöllä tarkoitetaan ammattimaista hyödyntämistä, kuten tuotteen valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia (PRH)
pitkäaikaissaatavuustutkimusaineistojen ja niiden metadatojen saatavuuden, luettavuuden, ymmärrettävyyden ja käytettävyyden varmistaminen myös kauas tulevaisuuteen
posterijuliste, jossa esitellään tutkimustuloksia konferenssien ja muiden tapahtumien yhteydessä
postprint

vertaisarvioinnin läpäissyt ja julkaistavaksi hyväksytty taittamaton käsikirjoitus

Huom. Tätä kutsutaan myös tekijän hyväksymäksi käsikirjoitukseksi (Author Accpeted Manuscript, AAM, tai final draft)


pre-print

vertaisarvioimaton käsikirjoitus

Huom. Käsikirjoitus voidaan julkaista tiedeyhteisön käyttöön (esim. arXiv)


projekti

työ, joka tehdään projektisuunnitelmassa määritellyn tavoitteen aikaansaamiseksi. Työn onnistumista arvioidaan tarkkaan määriteltyjen tavoitteiden ja kriteerien avulla. Työllä on alku- ja loppupäivämäärä, budjetti ja tarvittavat resurssit.

Kokoaa yhteen tutkimusaiheen tutkimiseksi saadun ulkopuolisen rahoituksen (projektille voi kohdistua useita rahoituspäätöksiä), organisaation oman rahoituksen, tutkimusta tutkimusaiheen parissa tekevät tutkijat sekä käytettävät tutkimusinfrastruktuurit. Projekti voi muodostua useasta osaprojektista.

 Huom! Projekti voi olla luonteeltaan esim. tutkimus-, taide-, kehitys-, koulutus- tai implementointiprojekti


pysyvä tunnistekohteen yksilöivä ainutkertainen merkkijono, jonka avulla kohteeseen voidaan yksiselitteisesti viitata. Pysyvä tunniste on kohteen koko elinajaksi tallennettu tunniste
pätevyyden arviointiriippumattoman asiantuntijan oma tai ryhmän jäsenenä pyynnöstä tehtävä arviointi henkilön pätevyydestä esimerkiksi tehtäväntäytön tai tutkijanuralla etenemisen yhteydessä
pätevyystaito tai osaaminen, joka henkilöllä voi olla tai jota voidaan edellyttää työtehtävissä tai muissa yhteyksissä. Pätevyydelle voi olla myös määritykset, joiden täyttyminen osoitetaan suoritetuilla opinnoilla, näyttökokeella tai tutkinnon suorittamisella tai todetaan vertaisarvioinnilla
raakadata

aineistojen keruun yhteydessä syntyvää, jalostamatonta alkuperäismateriaalia, jota muokkaamalla, käsittelemällä ja analysoimalla tuotetaan tutkimuksen aineisto

synonyymi: primaaridata


rahoittaja

tutkimus- ja kehittämistoimintaa rahoittava julkinen tai yksityinen taho


Huom! Rahoittaja voi olla luonnollinen henkilö, oikeushenkilö, yritys tai muu organisaatio

rahoituksen tyyppitapa luokitella saatua rahoitusta. Luokitus voi perustua rahoittajiin, rahoitusosuuksiin tai toiminnan luonteeseen ym.
rahoitushakemuksen arviointiriippumattoman asiantuntijan oma tai ryhmän jäsenenä rahoitusorganisaation pyynnöstä useimmiten nimettömänä tehtävä arviointi, jonka tavoitteena on selvittää täyttääkö hakemus rahoittajan asettamat vaatimukset
rahoitushakemusdokumentti, jolla haetaan rahoitusta tutkimus- ja kehittämistoimintaan rahoittajilta
rahoitusmuoto

tapa rahoittaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Rahoitusmuotoja voivat olla esim. hankerahoitus, tutkijatehtävien rahoitus, ohjelmarahoitus, tutkimusinfrastruktuurirahoitus tai organisaatioiden rahoitus

Huom. rahoitusinstrumenttia käytetään synonyyminä. Suositellaan käytettäväksi termiä rahoitusmuoto

rahoitusmyöntörahoittajan päätös rahoituksen myöntämisestä
rahoitusnumero

rahoitusmyönnön yksilöivä tunniste

Huom. Tunniste voi olla rahoittajan tai tutkimusorganisaation antama. Voi olla myös päätösnumero


rahoitusosuustutkimus- ja kehittämistoiminnan, hankkeen, tutkijatehtävän tai tutkimusympäristön rahoitukseen osallistuvien tahojen osuudet tutkimusrahoituksesta
rahoituspäätös

rahoittajan dokumentti siitä, myöntääkö se rahoitushakemuksessa suunniteltuja kustannuksia vastaavaa rahoitusta

Huom. yksilöivänä tunnisteena on yleensä hankenumero

rahoitussuunnitelma (hankesuunnitelma)sisältää kustannuslaskelman ja selvityksen siitä, mistä lähteistä rahoitus saadaan
rahoitussuunnitelma (taloushallinnon näkökulma)selvitys projektin odotettavista olevista tuloista sekä kokonaiskustannuksista
rakenteinen aineistoaineistossa on selkeä rakenne, jossa eri tietoelementit on kuvailtu ja erotettu toisistaan, mikä mahdollistaa aineiston koneluettavuuden
raporttijulkaisu, joka perustuu tutkimukseen, selvitykseen tai kehitystyöhön ja joita käytetään esimerkiksi päätöksenteon tarpeisiin
rinnakkaistallentaminenjulkaisun tallentaminen alkuperäisestä julkaisijasta riippumattomaan julkais­­­uarkistoon avoimesti saataville
sitaattisuora lainaus toiselta tekijältä
skriptikomentokielellä kirjoitettujen peräkkäin toteutettavien komentojen muodostama kokonaisuus
sosiaalisen median aktiviteettitutkijan tietoverkkoon tallentama kirjoitus, video, kuva tai äänite, joka liittyy omaan tutkimustoimintaan
spin-offkorkeakoulusta tai tutkimuslaitoksesta alkunsa saanut yritys, jonka perustavat yrittäjiksi siirtyneet tutkijat tutkimusorganisaatiossa syntyneen liike-idean pohjalta ja jonka tavoitteena on kaupallistaa uudet innovaatiot tai osaaminen
standardiyhteisesti sovittu määrittely, miten jokin asia tulisi tehdä. Standardit mahdollistavat yhteistoiminnan, tehostavat valmistusprosesseja ja helpottavat viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien elämää. Standardeja laativat kansalliset ja kansainväliset organisaatiot (SFS)
suurelle yleisölle tarkoitettu julkaisutuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa suurelle yleisölle
suurelle yleisölle tarkoitettu tuotostutkimustuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa suurelle yleisölle
taiteellinen julkaisuyhden tai useamman tekijän taiteelliselle näkemykselle perustuvan toiminnan seurauksena syntyvä julkinen tulos, jonka julkaisemisesta on päättänyt lähinnä taiteellisin perustein joku muu kuin tekijä itse
taiteenalataiteellisen toiminnan ala

Taiteenaloja ovat esimerkiksi:
Arkkitehtuuri, elokuva, esittävä taide, kirjallisuus, muotoilu, musiikki, nykytaide

tavaramerkkitavaramerkit ovat kuvio- tai sanamerkkejä, jotka erottavat tietyn yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Se voi olla nimi, logo tai kuvio, esine, etiketti, muoto, väriyhdistelmä tai jopa haju tai äänimerkki (PRH)
tekijänoikeus

lakisääteinen oikeus määrätä teoksen kappaleiden valmistamisesta ja saattamisesta yleisön saataviin sekä tulla tunnustetuksi teoksen tekijänä

Huom. Tekijänoikeuden määritelmä perustuu Suomen tekijänoikeuslakiin (404/1961). (TSK)


tiedeyhteisöyhteisö, joka muodostuu tutkijoista. Tiedeyhteisöllä voidaan tarkoittaa maailmanlaajuista kaikki tieteenalat kattavaa yhteisöä tai tieteenalakohtaisia yhteisöjä. Tiedeyhteisöön kuuluvat henkilöt tekevät tieteellistä tutkimusta, osallistuvat tieteelliseen keskusteluun ja vertaisarviointiin
tieteellinen julkaisu

tieteelliselle yleisölle suunnattu julkaisu, joka välittää uutta tietoa ja jota muiden tutkijoiden pitää voida todentaa, arvioida ja käyttää, ja jonka tarkoituksena on edistää tiedettä

HUOM. tieteellinen julkaisu voi olla vertaisarvioitu tai ei

HUOM. on otettava jotenkin huomioon ne tieteelliset julkaisut, jotka nyt jäävät määritelmän ulkopuolelle, koska niillä ei ole vertaisarviontikäytäntöä


tieteellinen lehtijulkaisukanava, joka ilmestyy säännöllisesti, on suunnattu tieteelliselle lukijakunnalle ja sisältää eri kirjoittajien kirjoittamia artikkeleita
tieteellinen tuotostutkimustuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa tiedeyhteisölle
tieteelliselle yleisölle suunnattu julkaisutuotos, joka on tarkoitettu levittämään tietoa tiedeyhteisölle
tieteenalanormalisoitu viittausindikaattoriluku, joka kuvaa yksikön tutkimuksen vaikuttavuutta ja joka määritetään vertaamalla yksikön tuottamien julkaisujen saamien viittausten määrää koko maailman keskiarvoon samalla tieteenalalla, samana ajanjaksona ja samassa julkaisutyypissä

Esimerkiksi indikaattorin arvo 1.35 tarkoittaa sitä, että yksikön julkaisuihin viitataan 35% enemmän kuin alalla kansainvälisesti keskimäärin

Huom. käytetään myös epävirallista nimitystä crown-indikaattori

tietoarkistodigitaalisten materiaalien tallentamiseen, välittämiseen ja hallinnointiin soveltuva järjestelmä ja sen ympärille rakennetut palvelut
tietokantadigitaalisessa muodossa oleva rakenteinen tietojen kokoelma, jota yksi tai useampi tietojärjestelmä käyttää ja päivittää (TEPA)
tietotekninen tuotostutkimuksen tuotos, joka voi olla ohjelmisto, ohjelma tai skripti
tietovarantolooginen tietoaineistojen kokoelma. Toiminnan ja hallinnon tarpeista johdettu ja määritelty tietoaineistojen kokoelma. Se voi koostua tai olla osa yhden tai useamman järjestelmän tuottamista tai tietokannan sisältämistä tiedoista. Usea järjestelmä voi käyttää saman tietovarannon tietoja, jotka voivat olla peräisin yhdestä tai useammasta lähteestä eli tietokannasta tai muista tietorakenteista (JHS 179)
toiminnan arviointiriippumattoman asiantuntijan oma tai ryhmän jäsenenä pyynnöstä tehtävä arviointi, jonka tavoitteena on selvittää arvioitavan yksikön tai sen toiminnan taso
toimituskunnan jäsenyys

lehden tieteenalan asiantuntijoista koostuva ryhmä, jotka on pyydetty toimintaan mukaan ja jonka tehtävänä on arvioida lehteen tarjottuja käsikirjoituksia, toimia neuvonantajana lehden toimituspolitiikkassa ja -linjassa, tunnistaa erityisnumeroihin soveltuvia aihealueita sekä houkutella uusia kirjoittajia

Huom. asiantuntijan rooli voi olla päätoimittaja, toimittaja tai toimituskunnan jäsen


Top10luku, joka kuvaa sitä, kuinka suuri osa yksikön julkaisuista kuuluu maailman eniten viittauksia saaneeseen noin kymmeneen prosenttiin samalla tieteenalalla, samana ajanjaksona ja samassa julkaisutyypissä

Esimerkiksi indikaattorin arvo 14,29 tarkoittaa sitä, että yksikön julkaisuista 14,29% kuuluu maailman eniten viittauksia saaneeseen 10%:iin

tutkijahenkilö, joka ammattimaisesti tieteellisiä menetelmiä käyttäen tekee tutkimusta
tutkimuksen tietoaineisto

tutkimusjärjestelmän tuottamia tietoaineistoja sekä julkisen sektorin tuottamia, pääosin viranomaistehtävän hoitamista varten keräämiä ja hallinnoimia tietovarantoja, tietoja ja tietokantoja, kuten rekisteri- ja tilastoaineistoja

Synonyymejä: tausta-aineisto, pohja-aineisto,

Huom! voivat olla fyysisiä tai digitaalisia tietoaineistoja

tutkimuksen tukiorganisaation toimintaa, asiantuntijatyötä ja palveluita, joilla tuetaan tutkimusta
tutkimuksen vaikuttavuustutkimustulosten ja tutkimustoiminnassa hankittujen ansioiden kautta aikaansaatu muutos yhteiskunnassa ja/tai tutkimusympäristössä ja/tai tiedeyhteisössä
tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuustutkimustulosten ja tutkimustoiminnassa hankittujen ansioiden kautta yhteiskunnassa aikaansaatu kulttuurinen, sosiaalinen, taloudellinen tai poliittinen muutos
tutkimussystemaattista ja luovaa toimintaa, jonka tavoitteena on olemassa olevan tiedon lisääminen
tutkimusaihetieteellisesti tai yhteiskunnallisesti kiinnostava asia tai ilmiö, jota tutkimalla tähdätään uuden tiedon tuottamiseen, tieteellisen ajattelun muutokseen tai taloudellisten ja sosiaalisten innovaatioiden syntyyn
tutkimusaineistotutkimuksessa tuotettava ja/tai käytettävä materiaali, jota analysoimalla pyritään vastaamaan asetettuun tutkimuskysymykseen
tutkimusaineiston metadata

tutkimusaineiston kontekstia, sisältöä ja rakennetta, hallintaa ja käsittelyä sekä sen kokoamista kuvaavaa tietoa. Metadata mahdollistaa FAIR-periaatteiden toteutumisen ja niiden avulla voidaan automatisoida tiedonhallintaa. Metadata voidaan liittää koko tutkimusaineistoon tai sen osaan (esim. mittaustapa)

Huom. Yleisesti käytettyjä kuvailutietoja ovat aineiston nimi, tekijyys, julkaisuaika, pysyvä tunniste, käyttöoikeustiedot ja kieli. Voidaan käyttää myös termiä metatieto


tutkimusalue

tietyn tutkimusaiheen tai aiheiden ympärille muodostettu kokonaisuus, jonka piiriin kootaan tutkimusorganisaation tutkimusta tekeviä toimijoita. Sen muodostaminen perustuu usein tutkimusorganisaatioon tekemiin strategisiin valintoihin tutkimuksen painopisteistä

Huom. Käytetään joskus samassa merkityksessä kuin tutkimusryhmä


tutkimusekosysteemidynaaminen tutkimusympäristöjen muodostama yhteistyöverkosto, johon tutkimusorganisaatioiden ohella kuuluu tyypillisesti myös muita toimijoita. Tutkimusekosysteemi muovautuu ilmiöpohjaisesti globaalien, monisyisten ja vaikeiden ongelmien ratkaisemiseksi
tutkimusideatutkimusaiheeseen perustuva omaperäinen sisällöllinen tai metodologinen oivallus tai kysymyksenasettelu
tutkimusinfrastruktuuritarkoittaa keskitetysti, hajautetusti tai virtuaalisesti saatavilla olevia välineitä, laitteistoja, tietoverkkoja, tietokantoja, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen sen eri vaiheissa. Ne tukevat myös tutkijan koulutusta ja opetusta sekä kehittävät tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.
tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemikokonaisuus, joka muodostuu merkittävistä kansallisista tutkimusinfrastruktuureista, suomalaisten toimijoiden kumppanuuksista eurooppalaisissa infrastruktuurihankkeissa, kansainvälisistä tutkimusinfrastruktuureista, joihin Suomi on liittynyt (valtio-)sopimuksin sekä paikallisista, tutkimusorganisaatioiden merkittäviksi nimeämistä infrastruktuureista
tutkimus- ja kehittämistoimintajärjestelmällistä ja suunnitelmallista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja uusien sovellusten löytämiseksi tietoa käyttämällä. Kriteeri on, että tavoitteena on oltava jotain olennaisesti uutta. T&K toimintaan sisältyy tavallisesti perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö
tutkimuskonsortiouseamman tutkimusorganisaation sopimuksella muodostettu kokonaisuus tiettyä hanketta varten
tutkimuskysymystutkimusongelmasta johdettu kysymys, johon tutkimuksessa haetaan vastauksia tutkimusmenetelmin
tutkimusmenetelmäsuunnitelmallinen ja dokumentoitu menettelytapa tehdä tutkimusta sekä koota ja työstää tutkimusaineistoa tavalla, joka tuottaa tutkimustuloksia
tutkimusohjelmalaaja, pitkäkestoinen kokonaisuus, joiden avulla organisaatio tukee ja kehittää tutkimuksessa tärkeinä pitämiään aiheita
tutkimusongelmatutkimusaiheesta rajattu, tieteellisesti mielekäs kokonaisuus. Sisältää perustellun näkökulman tutkimusongelmaan ja voi olla hypoteesi, kysymys tai kuvailu
tutkimusorganisaatio

päätöksellä tai sopimuksella syntynyt organisaatio, jossa tehdään tutkimusta

Huom. esim. yliopisto, tutkimuslaitos, tutkimusverkosto, tutkimusryhmä ja tutkimusalue


tutkimusrahoitustutkimus- ja kehittämistoimintaan käytettävissä oleva rahoitus, joka muodostuu organisaation omasta sekä ulkopuolelta saadusta rahoituksesta
tutkimusresurssitutkimusprojektin käytettävissä olevat aineelliset, taloudelliset, sosiaaliset ja inhimilliset voimavarat, jotka mahdollistavat tutkimuksen toteuttamisen

Resursseja ovat esimerkiksi henkilöiden työaika, käytettävissä infrastruktuuri ja rahoitus

tutkimusryhmäjoukko tutkijoita, jotka ovat organisoituneet saman tutkimusaiheen ympärille ja jolla on tutkimusryhmän johtaja ja resurssit. Tutkijat voivat kuulua yhteen tai useampaan tutkimusorganisaatioon
tutkimusryhmän johtajatutkija, joka itsenäisesti suuntaa tutkimusta, johtaa tutkimusryhmää ja jolla on käytössään riittävät resurssit tutkimustyön suorittamiseksi. Ohjaa tohtorikoulutettavia ja/tai mentoroi tutkijatohtoreita
tutkimussuunnitelmadokumentaatio, jossa kuvataan tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus sekä saatavien tulosten suhde olemassa olevaan tietoon ja odotetut tuotokset
tutkimustulosratkaisu tutkimuskysymykseen
tutkimustuotosyksilöitävissä oleva ilmentymä, joka välittää tietoa tehdystä tutkimuksesta ja siinä syntyneistä tuloksista
tutkimusverkostotutkimusta tekevien toimijoiden yhteenliittymä, joka tavoittelee tiettyyn aihepiiriin liittyvää tiedonvaihtoa, tiedon levittämistä ja osaamisen kasvattamista. Verkosto luo mahdollisuuksia yhteistyöprojektien ja uusien tutkimusideoiden syntymiseen
tutkimusympäristömuodostuu yhden tai useamman tutkimusorganisaation keskitetyistä, hajautetuista tai virtuaalisista toiminta- ja yhteistyömalleista sekä osaamisesta ja tutkimusinfrastruktuureista. Sisältää usein myös tutkimustoiminnan yleiset edellytykset paikkakunnalla, esimerkiksi yhteistyömahdollisuuksia
työpaperituo tutkimuksen alustavat tulokset tutkimusyhteisön arvioitavaksi. Tulokset julkaistaan yleensä muussa julkaisukanavassa myöhemmin. Julkaisukäytännöt vaihtelevat tieteenaloittain, ja joillakin aloilla työpapereita pidetään tärkeinä julkaisukanavina
vertaisarviointitiedeyhteisön sisäinen laadunarviointiprosessi, jossa arvioijat ovat saman tieteenalan riippumattomia asiantuntijoita
vierailu

oman asiantuntemuksen kasvattamiseksi ja jakamiseksi, osaamisen kehittämiseksi sekä yhteistyömahdollisuuksien lisäämiseksi tapahtuva tutkijan tai taiteilijan väliaikainen siirtyminen oman kotiorganisaation ulkopuolelle

Huom. kohteena esimerkiksi yliopistot, taiteilijaresidenssit, tutkimuslaitokset


vierailun isännöintisaapuvan vierailun mahdollistaminen ja sen avulla oman organisaation osaamisen, yhteistyöverkostojen ja -mahdollisuuksien parantaminen. Isäntä voi olla henkilö tai organisaatioyksikkö
vihreä OA

avoimen julkaisemisen muoto, jossa kustantajan määrittelemä julkaisun versio on vapaasti saatavilla eikä sen julkaisemisesta tarvitse maksaa kustantajalle erillistä korvausta

Huom. Yleensä tutkija rinnakkaistallentaa artikkelin hyväksytyn käsikirjoituksen organisaation julkaisuarkistoon. Artikkelin julkaisemisella voi olla embargo. Käytetään myös nimitystä Green OA


viittaus

julkaisulle syntyvä merkintä, kun tutkija käyttää sitä omassa työssään ja kirjaa julkaisun lähteeksi lähdeluetteloon (citation)

Huom. viittausten määrä ja siitä johdetut indikaattorit ovat lukuja, joka voivat liittyä julkaisuun, julkaisukanavaan, tieteenalaan, tutkijaan, organisaatioon tai maahan


väitöskirjaosa tohtorin tutkintoa. Julkisesti puolustettu tutkimustyö, joka julkaistaan väitöskirjana
väitöskirjan tarkastusriippumattoman asiantuntijan arvio siitä, täyttääkö väitöskirjaksi aiottu tutkimus tieteellisen tai taiteellisen väitöskirjan laatuvaatimukset. Asiantuntija voi toimia esitarkastajana tai vastaväittäjänä
yhteisrahoitteinenkahden tai useamman eri rahoittajan rahoittama tutkimus- ja kehittämistoiminta, hanke, tutkijatehtävä tai tutkimusympäristö

5.12.2017: 182 termiä