Sivun sisältö

Kaikki suomalaiset tutkimusrahoittajat voivat halutessaan lähettää tiedot myöntämästään tutkimusrahoituksesta tutkimustietovarantoon. Rahoituspäätösten tietosisältö on suunniteltu yhteistyössä Säätiöt ja rahastot ry:n, Suomen Akatemian, Business Finlandin, Alkoholitutkimussäätiön, Helsingin Sanomain säätiön, Koneen säätiön, Nesslingin säätiön ja Paulon säätiön kanssa. Tiedot siirretään rahoittajien apurahajärjestelmistä ilman rahoittajalle koituvaa ylimääräistä työtä.

Parhaillaan kehitetään toiminnallisuuksia, joiden avulla rahoituspäätöksiin voidaan liittää muita tutkimustietovarannon tietoja, kuten esimerkiksi rahoituksen mahdollistamia julkaisuja tai tutkimusaineistoja. Kehitämme myös hanketietojen (tutkimusprojektien) keräämistä tutkimusorganisaatioiden järjestelmistä.

Tutkimustietovaranto kokoaa tietoa Suomessa tuotetuista tutkimusjulkaisuista, -aineistoista, -infrastruktuureista sekä rahoituksesta ja projekteista yhteen paikkaan ja yhteiseen näkymään. Tutkimustietovaranto välittää tutkimusta kuvaavaa yhteismitallista tietoa eri palveluiden käytettäväksi. Tietoihin voi tutustua Tiedejatutkimus.fi-portaalissa.

Rahoituspäätösten tietojen siirtäminen

Rahoittajien siirtämät rahoituspäätökset näkyvät avoimesti kaikille Tiedejatutkimus.fi-portaalissa. Rahoituspäätösten tiedot toimitetaan suoraan rahoittajan rahoituksenhallintajärjestelmästä. Kolmen keskeisimmän järjestelmäntoimittajan (Aspicore, Datalink, Rimbert) kanssa tiedonsiirto on jo toteutettu. Sen vuoksi liittyminen on vaivatonta ja edellyttää vain tiedonsiiron konfigurointia sekä rahoittajan omaa päätöstä. Pakollisia tietoja rahoituspäätösten siirtämisessä on vain vähän.

Lue lisää: Liittyminen tutkimustietovarantoon ja tiedejatutkimus.fi-sivustolle

Avoimien rahoitushakujen tietojen lähettäminen

Tieteen ja taiteen avoimia rahoitushakuja voi julkaista Tiedejatutkimus.fi-sivustolla. Rahoittajasta riippuen tiedot siirtyvät joko suoraan apurahajärjestelmästä tai erillisellä lomakkeella.

Aspicore Oy:n rahoituksenhallintajärjestelmä

Siirto Aspicore Oy:n apurahajärjestelmästä tutkimustietovarantoon on käytössä. Aspicore on tiedottanut tarvittavista toimenpiteistä asiakkailleen. Tiedonsiirron käynnistämiseksi rahoittajan on oltava yhteydessä Aspicoreen ja ilmoitettava halukkuutensa siirtää rahoitushakujen tiedot Tiedejatutkimus.fi-portaaliin. Siirron käynnistämisen jälkeen uudet ja muutetut haut päivittyvät automaattisesti portaaliin.

Datalink Oy:n rahoituksenhallintajärjestelmä

Siirto Datalink Oy:n apurahajärjestelmästä tutkimustietovarantoon on käytössä. Datalink on tiedottanut tarvittavista toimenpiteistä asiakkailleen. Tiedonsiirron käynnistämiseksi rahoittajan on ilmoitettava halukkuutensa siirtää rahoitushakujen tiedot Tiedejatutkimus.fi-portaaliin tällä lomakkeella: https://link.webropol.com/s/rahoitushaut-datalink. Siirron käynnistämisen jälkeen uudet ja muutetut haut päivittyvät automaattisesti portaaliin.

Rimbert-rahoituksenhallintajärjestelmä

Suora tiedonsiirto valmistuu mahdollisimman pian. Valmistumisesta ja muista mahdollisista yksityiskohdista tiedotetaan Rimbertiä käyttäville asiakkaille erikseen. Ennen tiedonsiirron valmistumista avatuvien hakujen tiedot voi lähettää lomakkeella (ks. alla).

Sähköinen lomake

Rahoittajat, joilla ei ole käytössään jotain edellä mainituista järjestelmistä, voivat lähettää tiedot avoimista hauista sähköisellä lomakkeella: https://link.webropol.com/s/tiedejatutkimus-haut. Lomakkeella lähetetyt tiedot siirretään tietyiltä osin käsin tutkimustietovarantoon. Sen vuoksi tiedot eivät näy välittömästi Tiedejatutkimus.fi-portaalissa. 


Hankkeiden aihemallinnus
Tiedejatutkimus.fi-palvelun hankkeiden aihemallinnuksessa ohjaamattomia koneoppimismenetelmiä (aihemallinnusta) käytettiin ryhmittelemään lähes 7 000 hanketta eri aiheisiin hankkeiden otsikon, lyhyen kuvauksen, mahdollisten avainsanojen ja tieteenalan perusteella. Useita eri aihemallinnusmenetelmien (contextualized topic model, top2vec, hierarchical stochastic block model, BERTopic) tuottamia aiheita vertailtiin keskenään, ja lopulta valittiin 92 aihetta.

Jokainen hanke luokitellaan yhteen todennäköisimpään aiheeseen. Kukin aihe on nimetty algoritmisesti tunnistetuilla merkittävimmillä avainsanoilla. Koska avainsanat kuvaavat aiheen yleisiä piirteitä, ne eivät välttämättä kuvaa täysin jokaista aiheeseen luokiteltua hanketta. Aihemallinnustulokset eivät siis sovi yksittäisten aihealueiden tarkkaan kokojen määrittämiseen.

Uusia aiheita luokitellaan hankkeisiin päivittäin. Kun paljon uutta aineistoa on saatavilla, aihemallinnus tehdään uudelleen ja arvioidaan, tulisiko uusia aiheita lisätä. Tällöin aiheiden lukumäärä ja avainsanat voivat muuttua, ja yksittäiset hankkeet voivat siirtyä aiheesta toiseen.

Ota yhteyttä meihin kaikissa kysymyksissä: tiedejatutkimus@csc.fi

In any questions, please contact us: tiedejatutkimus@csc.fi

I TUTKIMUSTIETOVARANTO KOKOAA TUTKIMUSTIEDON YHTEEN PAIKKAAN

Tutkimustietovaranto on opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä palvelu. Se kokoaa eri lähteistä julkaisujen, tutkimusaineistojen, tutkijoiden ja hankkeiden tietoja sekä välittää niitä tieteen kentän toimijoiden käytettäväksi. Rahoituspäätöstietoja kerätään yksityisiltä ja julkisilta tutkimusrahoittajilta. Tietoihin kuuluvat mm. rahoitettu henkilö tai organisaatio, myönnetty summahankkeen nimi ja kuvaus sekä rahoittajan ja rahoitushaun tiedot. 

II EROON TURHASTA HALLINNOLLISESTA TYÖSTÄ

Tutkimustietovarannon pääasiallinen tarkoitus on vähentää tutkijoiden hallinnolliseen työhön käyttämää aikaa. Yhteinen varanto avaa mahdollisuuden tietojen hyödyntämiselle useissa toisistaan riippumattomissa järjestelmissä. Tutkijat voivat esimerkiksi hyödyntää varannossa olevia julkaisutietojaan rahoitusta hakiessaan tai siitä raportoidessaan. Toisaalta tutkijat löytävät rahoituslähteet helpommin rahoittajien paremman näkyvyyden ansiosta. Tutkimustietovarannon kautta tietovirrat kuljettavat myönteisen rahoituspäätöksen tiedot myös hakijan kotiorganisaatioon. 

III PORTAALI ON IKKUNA SUOMEN TIETEESEEN 

Tutkimustietovarannon julkinen portaali – tiedejatutkimus.fi – tarjoaa tiedot vapaasti kenen tahansa selailtavaksi ja haettavaksi. Portaali tarjoaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan suomalaisesta tutkimuksesta. Yhdestä paikasta selviää mitä tutkitaan ja kenen rahoittamana. Kotimainen kilpailtu tutkimusrahoitus on tasaveroisesti esillä rahoituslähteestä riippumatta. Portaalin ansiosta säätiöiden ja rahastojen merkitys suomalaiselle tutkimukselle tulee kokonaisuudessaan esille ja yksittäisten rahoittajien panos tieteelle ja tutkimukselle saa ansaittua näkyvyyttä. 

IRAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUS ESILLE 

Tutkimustietovaranto edesauttaa merkittävästi rahoituspäätösten tulosten ja vaikuttavuuden seuraamista ja arviointia. Se tarjoaa tietopohjan, jonka varaan apurahasäätiöt voivat rakentaa uusia työkaluja apurahaprosessien tehostamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Apurahoilla saatuja tuloksia voi seurata ja myönnetty rahoitus voidaan yhdistää tutkimustuloksiin, aineistoihin, tutkijoihin ja organisaatioihin. Vuosi vuodelta kertyvät tiedot tuovat mahdollisuuden pitkittäisiin vertailuihin.  

V REKISTERINPITÄJYYS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä. Tutkimustietovarannossa henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, joka seuraa tutkimustietovarantolaista (1238/2021). Luovuttamisperuste muodostuu OKM:lle säädettyyn tehtävään ylläpitää tutkimustietovarantoa yhdistettynä tutkimustoimijoille annettuun oikeuteen luovuttaa tutkimustietoja tutkimustietovarantoon. Päätettyään luovuttaa rahoituspäätöstietojaan, rahoittaja ei tarvitse muita erityisiä perusteita.

Liittyvä rahoittaja vastaa omien, varantoon siirtämiensä tietojen täsmällisyydestä. Tietojen mahdollinen korjaaminen tapahtuu rahoittajan omissa järjestelmissä, joista ne päivittyvät tutkimustietovarantoon. Rahoittajan on hyvä lisätä omaan tietosuojailmoitukseensa maininta tietojen siirtämisestä tutkimustietovarantoon ja niiden julkaisemisesta tiedejatutkimus.fi:ssä.