Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[In English, see National Research Funding Database]

Ks. esittelykalvot ja yhteenveto 

Valtakunnallisen tutkimustietovarannon tavoitteena on koota olemassa oleva tieto Suomessa tuotetuista tutkimusjulkaisuista, -aineistoista, -infroista ja -hankkeista yhteen paikkaan ja yhteiseen näkymään. Tutkimustietovaranto välittää tutkimusta kuvaavaa yhteismitallista tietoa eri palveluiden käytettäväksi.

Osana tutkimustietovarantoa toteutetaan hanketietovaranto, joka kokoaa valtakunnalliselle tasolle yhteen tietoja eri tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista. Hanketietovarantoa on suunniteltu yhteistyössä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan, Suomen Akatemian, Business Finlandin (ent. TEKES), Alkoholitutkimussäätiön, Helsingin Sanomain säätiön, Koneen säätiön, Nesslingin säätiön ja Paulon säätiön kanssa.

Rahoittajat siirtävät hanketietovarantoon tietoja omista hankerekistereistään tai -järjestelmistään. Osana toteutusta kehitetään myös prosessia, jolla hankkeiden tietoihin voidaan liittää tutkimustietovarantoon kerättäviä muita tietoja, esimerkiksi niissä syntyneiden julkaisujen ja tutkimusaineistojen tai niissä käytettyjen tutkimusinfrastruktuurien tietoja. Myöhemmässä vaiheessa hanketietoja on mahdollista kerätä tietovarantoon myös esimerkiksi korkeakoulujen ja muiden tutkimusorganisaatioiden järjestelmistä.

Projektin eteneminen:

  • Suunnittelu käynnistetty vuoden 2017 alussa
  • Kysely rahoittajille 3-4/2017
  • Prosessin suunnittelu hanketietojen keräämiseksi rahoittajien omista järjestelmistä yhteistyössä rahoittajien kanssa 4/2017→
  • Hanketietovarannon sisällöstä ja metatietomallista sovittu 11/2018
  • Hanketietovarannon tekninen toteutus 6/2017→
  • Pilotointi 1/2018→
  • Hanketietovaranto valmiina vastaanottamaan rahoituspäätöstietoja 2/2019
  • OKM sopii yhteisrekisterinpitäjyydestä rahoittajien kanssa 6/2019 →
  • Tiedonsiirto rahoittajilta hanketietovarantoon 8/2019 →
  • Hanketietovarannon tiedot näkyvillä portaalissa 2020