Informationsresursen inom småbarnspedagogik (på svenska)

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan.

Tästä verkkopalvelusta löydät seuraavia sisältöjä Vardasta:

 • Vardaan liittyvät ohjeistukset
 • Asiakaspalvelu ja koulutukset
 • Vardan testaus
 • Tietojen hyödyntäminen ja luovutus
 • Vardan ajankohtaiset asiat
 • Vardan esittely

Palvelun sisältö on suunnattu pääasiassa Vardaa käyttäville varhaiskasvatustoimijoille (kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatustoimijat) Vardan käyttöönoton ja käytön tueksi. Linkit sisältöihin löydät palvelun vasemmasta palstasta. Materiaali on tarjolla suomeksi ja osin ruotsiksi.

Mikä Varda on?

Vardaan kerätään tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietoja hyödynnetään mm. viranomaisten toiminnassa. Varda on otettu käyttöön vaiheittain ajalla 1.1.2019-1.9.2020. Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus ja ohjauksesta opetus- ja kulttuuriministeriö. Tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa (540/2018). Tutustu Vardan esittelyyn.

Informationsresursen inom småbarnspedagogik

I informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) sparas alla uppgifter som behövs på nationell nivå för att planera och styra småbarnspedagogiken.

I den här webbtjänsten hittar du följande innehåll som berör Varda:

 • Anvisningar för användningen av Varda
 • Kundtjänst och utbildningar
 • Testning av uppgifterna i Varda
 • Utlämnande och användning av uppgifter
 • Aktuellt om Varda
 • Presentation av Varda

Tjänstens innehåll riktar sig i första hand till aktörerna inom småbarnspedagogik (kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter) som använder Varda. Tjänsten ska fungera som stöd för ibruktagandet och användningen av Varda. Innehållet hittar du i spalten till vänster. Materialet finns tillgängligt på finska och delvis på svenska.

Vad är Varda?

I Varda samlas uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogik och verksamhetsställena, om barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och om deras vårdnadshavare samt uppgifter om personalen inom småbarnspedagogik. Uppgifterna används bland annat i myndigheternas verksamhet. Varda har tagits i bruk stegvis under tiden 1.1.2019-1.9.2020. Varda upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet svarar för styrningen av informationsresursen. Om informationsresursen föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Läs mer om Varda.

 • No labels