3.5. Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnasta

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.5. Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnasta

Tiedonkeruulomake AMK 6A, sivutoimisen henkilökunnan tunnit:

Tiedonkeruulomake AMK 6B, ostopalveluina hankittu eri henkilöstöryhmien työmäärä:

Erillisen henkilöstötiedonkeruun ulkopuolelle jäävä tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnasta. Kalenterivuosittainen tiedonkeruu kohdistuu sivutoimisiin tuntiopettajiin (tuntien määrä), ostopalveluina hankittuun tuntiopetukseen (tuntien määrä), luennoitsijoihin (henkilöiden lkm sekä tuntien määrä) sekä ostopalveluna hankittuihin työtunteihin (tuntien määrä).

3.5.1. Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi, ammattikorkeakoulu ja osin koulutusalatasolla. Tiedot kerätään kahdessa eri tiedonkeruulomakkeessa, kohta 3.5.1.5. kerätään lomakkeella 6B ja loput kohdat lomakkeella 6A.

3.5.1.1. Sivutoimisten tuntiopettajien opetustunnit

Kuvaus

Sivutoimisilla opettajilla tarkoitetaan sellaisia opettajia, jotka eivät ole ammattikorkeakoulun päätoimisia opettajia, mutta toimivat opettajina jossain muussa oppilaitoksessa (esim. ammatillinen oppilaitos, lukio) tai korkeakoulussa (ammattikorkeakoulu, yliopisto) Sivutoimisten tuntiopettajien työ tilastoidaan koulutusaloittain tuntien määrinä. (Henkilötyövuosi on 1600 tuntia.)

Tilastoidaan kaikki tunnit joista sivutoimiselle opettajalle maksetaan korvaus, opetusmuodolla (lähiopetus, virtuaaliopetus, ohjaustunnit) ei ole merkitystä.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. 120.

3.5.1.2. Ostopalveluna hankittu tuntiopetus

Kuvaus

Kerätään tieto ostopalveluina hankitusta tuntiopetuksesta. Tunnit tilastoidaan koulutusaloittain tuntimäärinä.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. 16.

3.5.1.3. Luennoitsijat

Kuvaus

Luennoitsijoilla tarkoitetaan ammattikorkeakouluissa opettavaa henkilöstöä, jonka ammatti ei ole opettaja. Tieto kerätään koulutusaloittain, erikseen suomalaisista ja ulkomaalaisista luennoitsijoista. Luennoitsijoiden lukumäärissä voidaan käyttää desimaalilukuja (1 desim.), mikäli jotkut luennoitsijat toimivat useamman kuin yhden koulutusalan luennoitsijoina. Aloittain yhteen lasketun luennoitsijoiden määrän on oltava ammattikorkeakoulun kaikkien luennoitsijoiden määrä. Henkilö tilastoidaan vain kerran vaikka hänellä olisi useampia luentosarjoja.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. 5, tai desimaaliluku yhden desimaalin tarkkuudella, esim. 3,5.

 1. Suomalaiset luennoitsijat
 2. Ulkomaalaiset luennoitsijat
3.5.1.4. Luennoitsijoiden oppitunnit

Kuvaus

Luennoitsijoilla tarkoitetaan ammattikorkeakouluissa opettavaa henkilöstöä, jonka ammatti ei ole opettaja. Tieto kerätään erikseen suomalaisista ja ulkomaalaisista luennoitsijoista. Tilastoidaan suomalaisten ja ulkomaalaisten luennoitsijoiden pitämät oppitunnit koulutusaloittain.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. 230.

 1. Suomalaisten luennoitsijoiden pitämät oppitunnit
 2. Ulkomaalaisten luennoitsijoiden pitämät oppitunnit
3.5.1.5. Ostopalveluina hankittu eri henkilöstöryhmien työmäärä

Kuvaus

Kerätään ammattikorkeakouluittain tieto sivutoimisesta, ostopalveluina hankitusta työstä. Tunnit tilastoidaan henkilöstöryhmittäin, kuten henkilöstötiedonkeruussa kohdassa 3.1.1.18

 1. Atk- henkilöstö (tietohallinto- ja tietotekniikkahenkilöstö)
 2. Kirjastohenkilöstö
 3. Huoltohenkilöstö
 4. Hallintohenkilöstö (henkilöstöhallinto, taloushallinto, yleishallinto)
 5. Opetuksen tukihenkilöstö (opetuksen hallinto, muu opetuksen tukitoiminta)
 6. TKI-toiminnan tukihenkilöstö
 7. Muu (edellisiin kategorioihin sopimaton)

Tiedon muoto

Tiedonkeruussa on seitsemän kohtaa:

 1. Atk- henkilöstö (tietohallinto- ja tietotekniikkahenkilöstö)
 2. Kirjastohenkilöstö
 3. Huoltohenkilöstö
 4. Hallintohenkilöstö (henkilöstöhallinto, taloushallinto, yleishallinto)
 5. Opetuksen tukihenkilöstö (opetuksen hallinto, muu opetuksen tukitoiminta)
 6. TKI-toiminnan tukihenkilöstö
 7. Muu (edellisiin kategorioihin sopimaton)

Kussakin kentässä on seuraava tiedon muoto:

Kokonaisluku.


 • No labels

1 Comment

 1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  AMK-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu
  Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta.