4.5. Julkaisutyypit

Käsikirjan status

YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu

4.5. Julkaisutyypit

4.5.1. A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

 

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

(Journal article-refereed, Original research)

 • Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.
 • Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista.
 • Artikkeli on vertaisarvioitu.
 • Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus.

Luokkaan sisältyy mm.:

 • Alkuperäistutkimuksen tuloksia esittelevät artikkelit. Myös julkaisufoorumilistalla mainituissa ammattilehdissä julkaistut alkuperäistutkimusta esittelevät artikkelit.

Esim I
“A cell spot microarray method for production of high density siRNA transfection microarrays”. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-12-162

Esim II
”Terveysliikunnan lukutaidon yhteys vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen ja fyysiseen kuntoon työikäisillä miehillä”
http://lts.fi/julkaisut/liikunta-ja-tiede/liikunta-ja-tiedelehti-12011/terveysliikunnan-lukutaidon-yhteys-vapaa

Luokkaan eivät sisälly:

 • Katsausartikkelit (luokka A2)
 • Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
 • Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
 • Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
 • Pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter), kommentit (comments) (luokka B1). Mikäli jokin em. artikkelityypeistä on vertaisarvioitu, se voidaan sisällyttää luokkaan A1.
 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

Esim: ”Käsite ”monityydyttymättömät rasvahapot” on johtanut harhaan”, http://kehittyvaelintarvike.fi/teemajutut/kasite-monityydyttymattomat-rasvahapot-on-johtanut-harhaan
-> Artikkeli ammattilehdessä (D1)

Huom!

Em. kriteerit täyttävät aikakauslehtien erikoisnumeroissa ilmestyneet artikkelit merkitään joko luokkaan A1 tai A3. Konferenssijulkaisun artikkelia, joka on ilmestynyt aikakauslehden erikoisnumerossa merkitään joko luokkaan A1 tai A4.


A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä

(Review article, Literature review, Systematic review)

 • Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän, lukuun ottamatta vaatimusta uuden tiedon tuottamisesta.
 • Perustuu aikaisempiin julkaisuihin aihepiiristä. Katsausartikkeleita esiintyy erityisesti lääke- ja terveystieteiden parissa.
 • Perustuu keskeisimpään alkuperäisartikkeliaineistoon.
 • Artikkeli on vertaisarvioitu.
 • Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN-tunnus.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Alkuperäisjulkaisujen tai muiden tutkimuksissa esitettyjen tulosten pohjalta luodut katsaukset joltakin tietyltä tieteenalalta.

Esim: Metabolism of Ophthalmic Timolol: New Aspects of an Old Drug
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1742-7843.2011.00694.x/abstract;jsessionid=CCE0E5284476BBA62BBE8CAA368E114A.d04t03

Luokkaan eivät sisälly:

 • Alkuperäisartikkelit (luokka A1)
 • Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
 • Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
 • Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
 • Pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter), kommentit (comments) (luokka B1)
 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

 

A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

(Book section, Chapters in research books)

 • Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.
 • Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista.
 • Kirjan toimituskunta tai vastaava on vertaisarvioinut artikkelin.
 • Kirjalla on ISBN-numero.
 • Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Tieteellisissä kokoomateoksissa julkaistut artikkelit
 • Tieteellisissä vuosikirjoissa tai vastaavissa julkaistut artikkelit

Luokkaan eivät sisälly:

 • Vertaisarvioimattomat kirjan tai muun kokoomateoksen osat (luokka B2)
 • Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa, ml. lyhyet ensyklopediatekstit (luokka D2)

 

A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa

(Conference proceedings)

 • Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän.
 • Julkaistu säännöllisesti toistuvan tieteellisen konferenssin painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa julkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla.  CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.
 • Artikkelin julkaisseella konferenssijulkaisulla on ISSN- tai ISBN-tunnus
 • Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä (full paper), ei pelkästään abstrakti.
 • Artikkeli on vertaisarvioitu koko käsikirjoituksen, ei pelkästään abstraktin perusteella.
 • Kertaluonteisista konferensseista koostettujen kokoomateosten vertaisarvioidut artikkelit kirjataan luokkaan A3 ja lehtien erikoisnumeroiden vertaisarvioidut artikkelit luokkiin A1-A2.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Tieteellisen seminaarin kutsutuista esitelmistä tai postereista tehdyt artikkelit

Esim: Nuclear PDFs at NLO - status report and review of the EPS09 results
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375947411001199

Luokkaan eivät sisälly:

 • Muut kuin vertaisarvioidut alkuperäisartikkelit konferenssijulkaisuissa
 • Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract), posterit tai powerpoint- esitykset
 • Lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
 • Vertaisarvioimattomat konferenssijulkaisut (luokka B3)
 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
 • Artikkelit ammatillisissa konferenssijulkaisuissa (luokka D3)
 • Artikkelit yksittäisen (ei säännöllisesti toistuvan) konferenssin, seminaarin tai tapahtuman pohjalta tehdyssä kokoomateoksessa (luokka A3).

Esim: Li TW, Jones PA. Methylation changes in early embryonic genes in cancer [abstract].
http://www.aacrmeetingabstracts.org/cgi/content/abstract/2006/1/7-c
-> Abstrakti, ei täydellinen kirjallinen versio (full paper)

4.5.2. B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset


B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä

(Unrefereed journal articles)

 • Luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat kirjoitukset tieteellisissä aikakauslehdissä. Artikkelien lisäksi luokkaan kuuluvat lyhyet tutkimusselostukset (case report) tai lyhyet katsausartikkelit, pääkirjoitukset (editorial), kirja-arvostelut (book review), keskustelupuheenvuorot (discussion, letter) ja kommentit (comments) tieteellisissä aikauslehdissä.
 • Aikauslehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse noudattaa vertaisarviointikäytäntöjä.
 • Artikkelin julkaisseella lehdellä on ISSN- tunnus.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Vertaisarvioimattomat artikkelit
 • Lyhyet tutkimusselostukset tai lyhyet katsausartikkelit
 • Pääkirjoitukset, kirja-arvostelut, keskustelupuheenvuorot, kommentit, jne. tieteellisissä aikakauslehdissä

Luokkaan eivät sisälly:

 • Alkuperäisartikkelit tai muut alkuperäisartikkeleihin verrattavissa olevat vertaisarvioidut artikkelit (luokka A1)
 • Katsausartikkelit (luokka A2)
 • Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
 • Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)

 

B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa

(Book section)

 • Luokkaan kuuluvat vertaisarvioimattomat artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa.
 • Artikkelin julkaisseella lehdellä/sarjalla on ISSN-tunnus ja kokoomateoksella on ISBN-tunnus.

 • Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Vertaisarvioimattomat artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa
 • Tutkimuslaitosten kustantamissa kokoomateoksissa julkaistut artikkelit, jotka ovat lähempänä tieteellistä artikkelia kuin raporttia tai selvitystä
 • Valtion virastojen kustantamissa kirjoissa julkaistut artikkelit, jotka ovat lähempänä tieteellistä artikkelia kuin raporttia tai selvitystä

Luokkaan eivät sisälly:

 • Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa (luokka A3)
 • Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa (luokka D2)
 • Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
 • Oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
 • Lyhyet esipuheet tai johdannot

 

B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa

(Unrefereed conference proceedings)

 • Julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa konferenssijulkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla.  CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.
 • Artikkelin julkaisseella konferenssijulkaisulla on ISSN- tai ISBN-tunnus
 • Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä (full paper), ei pelkästään abstrakti

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Tieteellisen seminaarin kutsututuista esitelmistä tai postereista tehdyt artikkelit, jotka eivät ole käyneet läpi vertaisarviointia.

Luokkaan eivät sisälly:

 • Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract), posterit tai powerpoint- esitykset
 • Lyhyet tutkimusselostukset tai lyhyet katsausartikkelit (luokka B1)
 • Vertaisarvioidut konferenssijulkaisut (luokka A4)
 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka eivät perustu alkuperäistutkimukseen (luokka D1)
 • Artikkelit ammatillisissa konferenssijulkaisuissa (luokka D3)

4.5.3. C Tieteelliset kirjat (monografiat)

 

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos

(Book)

 • Täyttää tieteellisen julkaisun määritelmän
 • Koostuu pääosin julkaisemattomasta materiaalista. Kirjojen uudet painokset otetaan huomioon, mikäli kirjaa muokattu merkittävästi edelliseen painokseen nähden.
 • Kirjalla yksi tekijä tai useampi tekijä jotka ovat vastuussa koko kirjasta.
 • Kirjalla on ISBN-numero

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Kaupallisten kustantajien julkaisemat tieteelliset erillisteokset
 • Tieteellisten seurojen tai vastaavien sarjoissa ilmestyneet tieteelliset erillisteokset

Luokkaan eivät sisälly:

 • Uudet painokset, mikäli tekstiä ei ole merkittävästi muokattu.
 • Kirjan ja kokoomateoksen toimittaminen (mahdollisesti luokka C2)
 • Käännökset (mahdollisesti luokka C2)
 • Kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
 • Oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
 • Yleistajuiset monografiat (luokka E2)
 • Väitöskirjat tai muut opinnäytetyöt (luokka G)

 

C2 Toimitettu teos

(Book (editor))

 • Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva tieteellinen kirja tai lehden erikoisnumero.
 • Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

 • Luokkaan merkitään pelkästään toimitustyö. Toimittajien tekemä mahdollinen johdanto tai esipuhe merkitään julkaisutyyppiin A3 tai B2.

 

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Toimitustyö tieteellisessä kokoomateoksessa

Luokkaan eivät sisälly:

 • Käännökset
 • Toimitetut oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (mahdollisesti luokka D6)
 • Toimitetut yleistajuiset kirjat (mahdollisesti E3)

 

4.5.4. D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

 

D1 Artikkeli ammattilehdessä

 • Suunnattu ammatilliselle yhteisölle.
 • Aikakauslehdessä on toimituskunta, mutta lehden ei välttämättä tarvitse noudattaa vertaisarviointikäytäntöjä.
 • Artikkelin julkaisseella lehdellä on pääsääntöisesti ISSN-tunnus.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit, jotka on julkaistu ammattilehdessä. Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen
 • Myös julkaisufoorumiluokituksessa tasoille 1-3 luokitelluissa ammatillisissa lehdissä julkaistut muut kuin vertaisarvioidut artikkelit

Esim. I
” Perimä, käsittely ja pH-arvo vaikuttavat sianlihan laatuun”
http://kehittyvaelintarvike.fi/teemajutut/perima-kasittely-ja-ph-arvo-vaikuttavat-sianlihan-laatuun-> Artikkeli ammattilehdessä

Esim. II
”Onko probiooteista apua laihdutuksessa? : Suolistomikrobiston muokkaaminen kiehtoo lihavuustutkijoita”
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/publications/onko-probiooteista-(e0be5026-9625-4699-bfa5-1f306e7a135d).html
-> Julkaistu julkaisufoorumiluokituksessa tasolle 1 luokitellussa Duodecim lehdessä, mutta artikkeli on pääkirjoitus, ei vertaisarvioitu artikkeli.

Luokkaan eivät sisälly:

 • Alkuperäisartikkelit (luokka A1).
 • Julkaisufoorumiluokituksessa tasoille 1-3 luokitelluissa ammatillisissa lehdissä julkaistut vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit. (luokka A1 tai A2).
 • Katsausartikkelit (luokka A2)
 • Artikkelit kokoomateoksissa (luokka A3)
 • Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
 • Yleistajuiset artikkelit, sanomalehtiartikkelit (luokka E1)

Esim. I
Kuljettajan sairaus kuolonkolarien aiheuttajana
https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/fi/publications/kuljettajan-sairaus(bb2a2003-3f33-4de5-9b01-93739469b0fb).html
-> Julkaisufoorumitasolle 1 luokitellussa ammatillisessa lehdessä julkaistu vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli. Merkitään luokkaan A1.

 

D2 Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (ml. toimittajan kirjoittama johdantoartikkeli)

 • Tarkoittaa artikkeleita ammatillisissa käsi- tai opaskirjoissa, ammatillisissa tietojärjestelmissä tai ammatillisissa kokoomateoksissa, oppikirja-aineistoja, taikka lyhyitä ensyklopediatekstejä.
 • Pääasiallinen lukijakunta on alalle koulutettua ja soveltaa tietoa käytännön työssään. Usein kotimaisia.
 • Jos artikkeli on kirjan tai lehden johdanto tai esipuhe, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos.
 •  Kirjalla on pääsääntöisesti ISBN-numero.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Ammattiyhteisön sovellettaviksi suunnatut artikkelit jotka on julkaistu ammatillisessa käsi- tai opaskirjassa tai ammatillisessa tietojärjestelmässä. Artikkelien ei tarvitse perustua alkuperäistutkimukseen.
 • Ammatilliseen käyttöön tarkoitetut oppikirja-aineistot.

Luokkaan eivät sisälly:

 • Artikkelit tieteellisissä kokoomateoksissa (luokka A3)
 • Artikkelit konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
 • Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
 • Kokonaiset oppikirjat, ammatilliset käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
 • Toimitustyö ammatillisessa kokoomateoksessa (luokka D6)

 

D3 Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa

 • Julkaistu painetussa tai muuten julkisesti saatavilla olevassa konferenssijulkaisussa. Esim. pelkästään konferenssin osallistujille jaettu julkaisu taikka ainoastaan verkossa rajoitetusti saatavilla olevat julkaisut eivät ole julkisesti saatavilla.  CD-rom tai usb-muistitikku -muodossa jaettavilla julkaisuilla ISBN-tunnuksen olemassaolo tarkoittaa julkaisun julkisuutta.
 • Täydellinen kirjallinen versio konferenssi-esitelmästä (full paper), ei pelkästään abstrakti.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Artikkelit, jotka ovat ilmestyneet ammatillisissa konferenssijulkaisuissa.

Luokkaan eivät sisälly:

 • Konferenssiesitelmien abstraktit, laajennetut abstraktit (extended abstract), posterit tai powerpoint- esitykset
 • Artikkelit tieteellisissä konferenssijulkaisuissa (luokka A4)
 • Julkaistut kehittämis- tai tutkimusraportit taikka -selvitykset (luokka D4)
 • Lyhyet esipuheet tai johdannot

Esim.
“A Place for Space – Pedagogy as a Bridge between Declarations and Realization”
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/6/contribution/16764/
-> Extended abstract, ei täydellinen kirjallinen versio (full paper).

 

D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys

 • Tieteellisen työhön / tutkimus- ja kehitystyöhön perustuva julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka selvitys, joka on yleisesti saatavilla.
 • Kustantaja yleensä ei-tieteellinen, yleensä julkinen taho kuten ministeriö tai valtion tutkimuslaitos.
 • Kehittämis- tai tutkimusraportteja ei ole suunnattu ensisijaisesti tietylle ammattiyhteisölle, vaan virkamiesten tms. käyttöön.
 • D4 julkaisutyypin julkaisuja kohdellaan aina monografiatyyppisinä raportteina vaikka se koostuisikin useasta osa-artikkelista. Tällöin julkaisun tekijät merkitään seuraavasti: Julkaisun nimeksi (3.3.1.10) merkitään koko raportin nimi, julkaisun tekijöiksi (3.3.1.4 ja 3.3.1.6) merkitään kaikki kirjoittajat, emojulkaisun nimi (3.3.1.20) ja emojulkaisun toimittajiksi (3.3.1.20) jätetään tyhjäksi. Muut viitetiedot merkitään normaalisti. Tällä menettelyllä halutaan varmistaa korkeakoulujen tasapuolinen kohtelu julkaisumäärien tilastoimisessa.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Sopimustutkimuksena tehdyt selvitykset
 • Julkaistut tutkimus / tutkimus- ja kehitystyöraportit
 • Ns. white paperit
 • Working papers- ja discussion papers –tyyppiset julkaisut.

Luokkaan eivät sisälly:

 • Pelkästään sisäiseen käyttöön tarkoitetut raportit.
 • Artikkelit kirjoissa tai kokoomateoksissa (luokka A3 tai B2)
 • Kaupallisten kustantajien julkaisemat tieteelliset erillisteokset (luokka C1)
 • Tieteellisten seurojen tai vastaavien julkaisemat tieteelliset erillisteokset (luokka C1)
 • Artikkelit ammatillisissa kokoomateoksissa (luokka D2), ts. julkaisut joiden pääasiallinen kohderyhmä on ammatillinen yleisö.
 • Oppikirjat, ammatillinen käsi- tai opaskirjat taikka sanakirjat (luokka D5)
 • Yleistajuiset monografiat (luokka E2)

 

D5 Ammatillinen kirja

 • Tarkoittaa kustannettuja ammatillisia kirjoja,  oppikirjoja, ammatillisia käsi- tai opaskirjoja taikka sanakirjoja.
 • Kirjalla on pääsääntöisesti ISBN-numero

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Kustannetut oppikirjat tai ammatilliset käsi tai opaskirjat
 • Sanakirjat

Luokkaan eivät sisälly:

 • Pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt luentomonisteet, verkkoaineistot tai vastaavat


D6 Toimitettu ammatillinen teos

 • Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu ammatillinen kokoomateos

 • Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

 

4.5.5. E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

 

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

 • Artikkelit, katsaukset ja pääkirjoitukset suurille yleisölle suunnatuissa julkaisuissa.
 • Kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön.
 • Luokkaan eivät sisälly lyhyet kommentit tai lyhyet yleisönosastokirjeet. Pitkät puheenvuorot, joissa henkilö esiintyy usein organisaationsa nimellä otetaan huomioon tiedonkeruussa (esim. Helsingin sanomien vieraskynäkirjoitukset, Talouselämän Tebatti-puheenvuorot).

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Julkaistut yleistajuiset artikkelit yleisesti saatavilla olevissa suurelle yleisölle suunnatuissa sanomalehdissä tai aikakauslehdissä.
 • Yleistajuiset artikkelit toimitetuissa sähköisissä julkaisualustoissa (esim. alusta.uta.fi, portti.avointiede.fi).

Luokkaan eivät sisälly:

 • Artikkelit ammattilehdissä (luokka D1)
 • Artikkelit, jotka kirjoittaja on kirjoittanut työskennellessään sanomalehdessä tai aikakauslehdessä.

 

E2 Yleistajuinen monografia

 • Kustannetut ei-tieteelliset yleistajuiset teokset. Ei omakustanteita.
 • Kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön.
 • KIrjalla on pääsääntöisesti ISBN-numero.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Kustannetut ei-tieteelliset yleistajuiset teokset.

Luokkaan eivät sisälly:

 • ammatilliset käsi- tai opaskirjat (luokka D5)


E3 Toimitettu yleistajuinen teos

 • Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu yleistajuinen kokoomateos

 • Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

 

4.5.6. F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta

Luokan F julkaisuista ei ilmoiteta metatietoja vaan ainoastaan lukumäärätietoja.

F1 Erillisjulkaisu

 • Taidejulkaisu, joka on itsenäinen kokonaisuus olematta toisen taideteoksen osa tai joka ei sisällä muita itsenäisen taiteellisen julkaisun asemaan asetettavia osia.

 

F2 Julkinen taiteellinen teoksen osatoteutus

 • Taidejulkaisu voi olla kiinteässä, irrottamattomassa suhteessa yhteisjulkaisuun, mutta kyseisen taiteenalan käytännön mukaan sitä voidaan arvostaa erillisenä (esim. näytelmän lavastus, yhteisnäyttelyssä oleva maalaus, kamarimuusikon osuus konsertissa, näyttelijän roolisuoritus).
 • Tähän kategoriaan merkitään myös julkaisun kokoamiseen liittyvä työ eli kokonaisuuteen kuuluvien osien valinta, kokonaisuuden yleisten taiteellisten periaatteiden määrittäminen ja osajulkaisujen työstäminen yhdessä niiden tekijöiden kanssa siten, että ne sopivat kokonaisuuteen (esim. näyttämöteoksen ohjaus, konserttikokonaisuuden taiteellinen johtaminen/tuottaminen).

 

F3 Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa

 • Taiteellinen osa julkaisua, jonka konteksti ei ole ensisijaisesti taiteellinen mutta joka on kuitenkin kyseisen taideyhteisön taiteena arvostama (esim. markkinoille tuodun tuotteen muotoilu- tai suunnitteluratkaisu, vaativa sävellystyö mainosfilmiin).

 

4.5.7. G Opinnäytteet

 

G1 Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, kandidaatintyö

 

G2 Pro gradu, diplomityö, ylempi amk-opinnäytetyö

 

G3 Lisensiaatintyö

 • Julkaistut artikkelilisensiaatintyöt merkitään, vaikka lisensiaatintyön artikkelit olisi jo merkitty luokassa A.

 

G4 Monografiaväitöskirja

 • Yliopiston sarjoissa ja yliopiston laitossarjoissa julkaistut monografiaväitöskirjat, kustannetut monografiaväitöskirjat tai omakustanteena julkaistut monografiaväitöskirjat.

 

G5 Artikkeliväitöskirja

 • Julkaistut artikkeliväitöskirjat merkitään, vaikka väitöskirjan artikkelit olisi jo merkitty luokassa A.

 

4.5.8. H Patentit ja keksintöilmoitukset

Patenteista ja keksintöilmoituksista ei ilmoiteta metatietoja vaan ainoastaan lukumäärätietoja.

H1 Myönnetty patentti

Patentti on yhteiskunnan keksijälle myöntämä yksinoikeus keksinnön ammattimaiseen hyödyntämiseen, jonka vastineeksi keksijän on sallittava keksintönsä julkaiseminen. Patentin voi saada teollisesti käyttökelpoiseen keksintöön, joka on uusi ja eroaa olennaisesti aikaisemmista. Ulkomaalaisista patenteista merkitään vain yksi myönnetty patentti per keksintö. Ts. eri alueille/maihin myönnettyjä patentteja ei merkitä erikseen.

H2 Keksintöilmoitus

Keksintöilmoituksella tarkoitetaan kirjallista ilmoitusta (keksintöilmoituslomake) korkeakoululle, joka keksijän on tehtävä viipymättä, kun hän on tehnyt korkeakoulukeksintölain (369/2006) soveltamisalaan kuuluvan keksinnön.
Keksintöilmoituksista ilmoitetaan erikseen seuraavat lukumäärät:

  • keksintöilmoitusten määrä (H21)
  • näistä jatkotyöstettyjen osuus (H22)
  • korkeakoulun itselleen ottamien hyödyntämisoikeuksien määrä (H23)
  • eteenpäin siirretyt hyödyntämisoikeudet (H24)

 

4.5.9. I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Luokan I julkaisuista ei ilmoiteta metatietoja vaan ainoastaan lukumäärätietoja.

I1 Audiovisuaalinen aineisto

 • Sellaiset julkaistut audiovisuaaliset aineistot, joita ei julkaisun sisällön perusteella tilastoida muissa kohdissa.
 • Tekijä yleensä toimittaja tai aineiston tuottanut henkilö.
 • Useassa osassa esitettävä tai jatkuvajuoninen kokonaisuus merkitään vain kerran.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Tutkimuksen tuloksia dokumentoivat audiovisuaaliset esitykset, televisio- ja radio-ohjelmat.
 • Monimediajulkaisut, esim. Elokuvan taju-sivusto.

Luokkaan eivät sisälly:

 • Televisio tai radiohaastattelut
 • Taiteellinen audiovisuaalinen aineisto ( luokka F)
 • Audiovisuaaliset opetusmateriaalit, esim. pelkästään yksittäisiä kursseja varten tehdyt verkkoaineistot tai vastaavat. Laajemmat opetusmateriaalit, joissa päätuote kirja luokkaan D5.
 • Henkilön omaehtoisesti internetiin lataamat aineistot
 • Mainos- tai promootiomateriaalit

 

I2 Tieto- ja viestintätekniset sovellukset

 • Kaupallisena tai vapaana ohjelmistona julkaistu tieto- ja viestintätekninen ohjelma tai ohjelmisto.

Luokkaan sisältyvät mm.:

 • Tieto- ja viestintätekniset ohjelmat ja ohjelmistot

Esim: ”TeamUP” https://reseda.taik.fi/Taik/jsp/taik/Publication_Types.jsp?id=17111033

Luokkaan eivät sisälly:

 • Taiteellinen tieto- ja viestintätekninen aineisto (mahdollisesti luokka F)
 • Multimediajulkaisut (mahdollisesti luokka I1)

 

 • No labels

8 Comments

 1. Unknown User (mharjuni@jyu.fi)

  Turun Julkaisutiedonkeruupäivässä oli puhe vertaisarvioimattomasta toimitetusta teoksesta ja toiveesta/tarpeellisuudesta saada sille oma luokka. Nyt valittavana olevat toimitetun kirjan luokat ovat: C2 (tieteellinen toimitettu teos; vertaisarvioitu), D6 (ammatillinen toimitettu teos), E3 (yleistajuinen toimitettu teos). Vertaisarvioimaton toimitettu teos ohjeistetaan kirjaamaan joko luokkaan D6 tai E3.

  Kuten Turun keskustelussa tuli esiin, tarvetta omalle B-tason (vertaisarvioimaton) toimitetulle teostyypille on. Kuten keskustelussa tuli esiin, esim. humanistisella ja yhteiskuntatieteellä on paljonkin julkaisuja, jotka luokitellaan tieteellisiksi olematta silti vertaisarvioituja.

  On lisäksi epäloogista, että jos vertaisarvioimattoman tieteellisen kokoomateoksen artikkelit kirjataan luokkaan B2, niin varsinainen emoteos joudutaan kirjaamaan joko ammatilliseksi tai yleiseksi. Antaa paitsi virheellisen kuvan, vaatii myös selittelyä tutkijoille.

  Ehdotan, että vertaisarvioimattomalle toimitustyölle laitetaan oma B-tason toimitustyön luokka. TAI vaihtoehtoisesti otetaan C2-kirjauksesta vertaisarvioitu määritelmä pois, jolloin siihen - C2-tyyppiin siis - voisi kirjata sekä sisällöltään vertaisarvioidun että arvioimattoman tieteellisen toimitetun teoksen.

  Vertaisarvioimisen liittäminen toimitustyöhön on sikälikin epäloogista, että arvioijat ovat eri ihmisiä - ainakin uusissa vaatimuksissa - kuin toimittajat. Toimitustyö on toimitustyö ja arviointi asia erikseen. Ks. ohjeen kohta:

  "Aiemmasta ohjeistuksesta poiketen myös vertaisarvioiduilta kokoomateosartikkeleilta (A3) edellytetään, että arvioitsija on ulkopuolinen ja kirjoittajasta riippumaton (ei kirjan toimittaja)."

  Eli tällöin - mikäli kokonaan uutta tyyppiä ei haluta lisätä - tieteellisen kirjan toimitustyö (olipa sisältö vertaisarvioitu tai ei) olisi loogisempaa laittaa tyyppiin C2. 

 2. Unknown User (mharjuni@jyu.fi)

  Konferenssien ns. Short papers. Varan vuoksi toivon tässäkin taas, että konferenssien ns. Short papers -tyyppiset julkaisut voidaan jatkossa mutkitta hyväksyä. Esitän, että niitä kohdellaan samalla tavalla kuin ns. Full papers -artikkeleita. Kyse on kuitenkin usein pelkästä terminologiasta. Mitä pituuteen tulee (joka se 'mitta' ei muutenkaan saisi olla kriteeri; sisältö tärkeämpi), niin toisen konferenssin Short paper voi hyvinkin olla pidempi kuin toisen konferenssin Full paper. Terminologisin perustein tehty poissulkeminen johtaa epäreiluihin tilanteisiin.

  Tietoja on usein myös vaikea aukottomasti tarkastaa. Aiheuttaa tahattomia virheitä. Lisää myös tieteiden välistä epätasa-arvoa.

  Ehdotan, että konferenssipaperi mikä konferenssipaperi; ei tartuta terminologiaan. Jos vertaisarvioitu, niin kohdistuttava kokotekstiin, jne.

  (Paitsi: Abstracts, Extended abstracts, posterit ja PowerPointit; ne voi edelleen sulkea pois.)

   

 3. Anonymous

  Helposti laitetaan E1:een lehtihaastetteluja, siis jossa tutkijaa on itseään haastateltu lehteen. Saisiko asiasta maininnan ettei laiteta tai jos laitetaan, niin milloin.

 4. Unknown User (mharjuni@jyu.fi)

  Vieläkö ehtii kommentoida. Tyyppi E1, yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

  Olisiko auttavaa lisätä määritelmään OKM:sta muun tapauksen yhteydessä saatu tarkenne:

    "Suurelle yleisölle suunnattujen julkaisujen osalta rajaksi julkaisutiedonkeruun osalta on määritelty julkaisukanavan selkeästi tekijältä pyytämät julkaisut, joissa tekijä esiintyy oman organisaationsa nimissä."

  Vai voiko myös mielipidepalstan kirjoitukset jatkossa hyväksyä, jos ovat pitkiä puheenvuoroja ja organisaation nimissä julkaistu? Sikäli mikäli mielipidepalstan kirjoitukset kategorisesti rajataan pois, niin mainittu tarkenne varmaan selkiyttäisi ohjeita.

    

 5. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta

 6. Unknown User (eisaksso@helsinki.fi)

  Luokitusohjeen A1-kohdassa mainitaan erikseen kirja-arvostelut (book review). Mieluummin ne kannattaisi mainita kohdassa A2, sillä review-termi johtaa todella monia tutkijoita harhaan. Olen tässä hiljattain muuttanut muutamia kymmeniä kirja-arvosteluja muuksi kuin A2:ksi, ja painokkaasti toivon tästä eksplisiittisempää ohjetta jatkossa.

 7. Unknown User (minurmin@jyu.fi)

  Tiedustelen, onko C2-luokkaa tarkoitus käyttää jatkossakin (erit. 2017-rahoitusmalliehdotus) toimitettujen kirjojen lisäksi lehtien erikoisnumeroiden merkintään? Tällöin olisi syytä tarkentaa Jufo-tulkintaohjeisiin, että ulkomainenkin sarja voi vaikuttaa kanavan valintaan C2-tyypissä (nythän julkaisufoorumitason määrittämistä kuvaavassa taulukossa sarjan on todettu vaikuttavan vain, jos kotimainen kustantaja).

  Julkaisukanavan automaattista arviointia ajatellen identifiointisääntöjen tulisi olla mahdollisimman yksinkertaisia. Varsinkin, jos C2-luokkaa voidaan jatkossakin käyttää myös lehtien kirjamiseen ehdotan, että Jufo-taso määrättäisiin kustantajan kotimaasta riippumatta myös ISSN:n perusteella (käsittääkseni ulkomaisia kirjasarjoja on muutenkin poistettu jonkin verran Jufosta, ettei ulkomainen sarja vaikuttaisi luokituksen laskentaan tarpeettomasti). Muita vaihtoehtoja olisi käyttää jotain muuta julkaisutyyppiä lehtien erikoisnumeroille, tai lisätä tiedonkeruuseen erillinen kenttä (tai eräänlainen julkaisutyypin alityyppi, koska vaikuttaa lähdejärjestelmässä muihinkin kenttiin esim. mitä kannattaa näyttää käyttäjälle oletuksena), joka määrittäisi, onko kyse lehdestä vai kirjasta.

 8. Unknown User (mharjuni@jyu.fi)

  Kuinka tiukasti (tai löyhästi) tulee suhtautua pääkirjoitusten sisällölliseen antiin? Kirjataanko aina vai sovelletaanko sisällöllistä kriteeriä siitä, että "julkaisu sisältää uutta tieteellistä, ammatillista tai taiteellista sisältöä siten, ettei sitä aikaisemmin ole julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa." (Ohjekohta 3.3).

  Vrt. myös johdanto- ja esipuheartikkelit, joilta edellytetään, että tekijällä on niissä tutkimuksellinen panos.

  Entä jos pääkirjoitus on täysin johdanto- ja/tai esipuhetyyppinen (= lehden esittely; yleensä lyhyt, esim. 1 sivua) ilman kirjoittajan varsinaista tutkimuksellista panosta? Kirjaatteko joka tapauksessa?

  Kumpi siis ajaa ohi, muoto vai sisältö?

  Itse ajattelisin, että sisältö, mutta parempi varmistaa. Tutkijat kun mielellään haluaisivat kirjata kaikki - koska kyseessä pääkirjoitus.

  Tieteellisten lehtien pääkirjoitukset menevät kuitenkin luokkaan B. Varsin korkealle siis. Jos myös pelkät esittelyt ja/tai esim. toimituskunnan vaihtumisesta kertovat lyhyet pääkirjoitukset kirjataan (vain koska ovat pääkirjoituksia), niin se ehkä hieman epälooginen esim. johdantoartikkeleita koskevan sisältövaatimuksen suhteen. Kyse kuitenkin periaatteessa samantyyppisestä tekstistä.

  (Oma kysymyksensä se, tulkitaanko lehden artikkelien tai esim. toimituskunnan lyhyt esittely jo sekin 'uutta tietoa' sisältäväksi, ja missä menee raja.)

  Jos (tieteellinen/tutkimuksellinen) sisältövaatimus myös pääkirjoituksilla on, se olisi ehkä hyvä kirjoittaa B1-sääntöön auki:
  -> Jos kyseessä on pääkirjoitus, tekijällä tulee olla siinä tutkimuksellinen panos.