Aika: 18.3.2019 klo 10:30-12:30

Paikka: https://meet.lync.com/studentuef-uef/anne.karhapaa/7VSH7KCK

Anne Karhapää toimi Mari Elisa Kuusniemen sijaisena puheenjohtajana ja samalla sihteerinä.

Paikalla:

 • ·        Alessandro Foi; TTY
 • ·        Pirjo-Leena Forsström; CSC
 • ·        Katja Fält; TAU
 • Jussi-Pekka Hakkarainen; Kansalliskirjasto
 • Tua Hindersson-Söderholm; Hanken
 • ·        Anne Holappa; Suomen Tekijänoikeudellinen Yhdistys
 • Nina Hynnä; Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Miki Kallio; OY
 • Anne Karhapää; UEF
 • ·        Jaani Kuusela; Turun AMK
 • ·        Mari Elisa (MEK) Kuusniemi; HY/Tuuli
 • ·        Anttoni Lehto; Turun AMK
 • Iiris Malinen    HY
 • ·        Perttu Pohjola; HY
 • Toni Pulliainen; Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Maria Rehbinder; Aalto
 • ·        Tomi Rosti; UEF
 • ·        Manna Satama; Suomen Ateenan-instituutin säätiö sr
 • ·        Annamari Turunen; UEF
 • Turkka Näppilä, TAU


Agenda

Priorisoidaan edellisessä kokouksessa nousseita ideoita:

Ehdotuksia vaiheista, joissa tukiprosessi tarvitaanEhdotuksia tarjottavasta tuestaHuomioita
Henkilö tulee organisatioon töihin, vierailijaksi tai opiskelijaksi
 • Työsopimuksen tai vierailijasopimuksen tekovaihe
 • Perehdyttämisvaihe
 • Datainventaario henkilön mukana tulevista datoista
 • Inventaario dataan kohdistuvista aiemmin tehdyistä sopimuksista ja käyttöoikeuksista sekä immateriaalioikeuksien omistuksesta 
 • Tietopaketti organisaation toimintaperiaatteista osaksi perehdyttämispakettia
  • Selkeät ohjeet siitä kenellä on vastuu ja mistä saa apua
  • Ohjeet siitä miten kiistatilanteet ratkaistaan
 • Oikeuksien siirtosopimukset osana työsopimusta (jos organisaatiolla on tällainen toimintatapa)
 • Tukihenkilö/tiedekunta (muu toimintayksikkö)
  • osaa neuvoa
  • vastaa ohjeiden ajantasaisuudesta
  • järjestää koulutuksia esim. yhteistyössä datatuen kanssa
 • Kuka kerää ja hallinnoi datainventaarion tiedot?
 • Kuka vastaa, ettei luvattomia datoja oteta käyttöön?
 • PI ei voi olla vastuussa yksin ilman tukea
 • Oikeaa tietoa tarvitaan epämääräisten mielikuvien tilalle

Tunnistettiin yleisiä mielikuvia:

 • "Tutkimusryhmän omistaa datan."
 • "PI:llä on oikeus määrätä koko ryhmän datasta."

Tutkimusprojektin aloitus

 • Tutkimussuunnitelman tekovaihe
 • Rahoitussopimusten tekovaihe
  • Ulkopuolinen tai yliopiston oma rahoitus

Aiheistonhallintasuunnitelma

 • Sopimus oikeuksista hankkeen aikana ja sen jälkeen
 • Rekisterinpitäjän määrittely
 • Varmistetaan, että datanhallinnan prosessit ovat kunnossa
 • Suunnitelmat tarkastetaan ja hyväksytään
  • Hanke saa WBS-numeron vasta kun suunnitelma on hyväksytty

Sopimustuki tutkimusrahoitusprosessin yhteydessä (täydentää edellistä kohtaa)

 • Yhteistyösopimukset
 • Oikeuksien siirtosopimukset
  • Työntekijät ja opiskelijat
 • Henkilötietoja koskevat sopimukset
  • Ohjeet sitä kenen/minkä tahon tulisi olla rekisterinpitäjä

Tekninen tuki

 • Tarjotaan tallennusratkaisut dynaamiselle tutkimusdatalle
 • Tarjotaan säilytysratkaisu valmiille dataseteille
  • Tarvitaan datan jatkokäytön kannalta riittävä metadata (nimetään vastuuhenkilö metadatalle)
 • Aineistonhallintasuunnitelmien tarkastajat tekevät kiinteää yhteistyötä tiedekuntakohtaisten tukihenkilöiden kanssa
 • Rahoittajn ehdot vaikuttavat
Datan julkaisemisvaihe
 • Selkeä ohjeistus
  • ohjeet organisaation käytännöistä, joilla pyritään mm. kiistatilanteiden ehkäisyyn
 • Prosessi kiistatilanteiden ratkaisuun
  • Organisaatiokohtainen prosessi

Henkilö lähtee organisaatiosta
 • Datainventaario henkilön mukaan lähtevistä ja säilytysratkaisuihin jäävistä datoista
  • Mitä, missä ja kuka omistaa, milliaset käyttöoiekudet kullakin taholla on
   • Oikeuksien siirto ja käyttöoikeuksista sopiminen tarpeen mukaanMuistio

Keskusteltiin edellisen tapaamisen pohjalta syntyneistä ideoista ja miten niitä voitaisiin priorisoida. Keskustelun lisäksi käytössä oli yhteinen kirjoitusalusta, johon lisätiin kommentteja ja huomioita: https://studentuef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ankarhap_uef_fi/EfWg0ClDf1dKmBqLlVMDY6wB62wU124_IK_1eHoLoB94Kw?e=TB3FZ2

Keskustelussa nousi esiin se, että on paljon erilaisia tilanteita, joissa on sovittava datan omistajuudesta: organisaatioiden kesken yhteistyöstä ja tutkimusaineistoista sopiminen, yritys-tutkimusorganisaatio yhteistyösopiminen, tutkijan ja organisaation välinen sopiminen, tutkijoiden välinen sopiminen. Eroja myös erilaisten organisaatioiden kesken; AMK vs. yliopisto hyvin erityyppistä toimintaa, joka heijastuu myös aineistoista sopimiseen.

Prosessin kuvaamisen lisäksi on tärkeää tehdä työn määrittelyä ja jakoa organisaatioissa, kenen vastuulla mikäkin osa on ja kuka esimerkiksi tarjoaa tutkijalle tukea.

Kaikille toimivan yksityiskohtaisen mallin työstäminen on haastavaa tai jopa mahdotonta. Sen sijaan yhdessä voimme hahmottaa aiheesta kokonaiskuvaa, jonka pohjalta voidaan käydä organisaatioissa keskustelua ja paikantaa kohdat, joita organisaatiossa on työstettävä.

Keskustelun päätteeksi sovittiin, että otetaan tavoitteeksi kokonaisuuden hahmottaminen, välineenä toimii tutkijan polku -kuvio. Jatkojalostetaan kuviota ja hahmotetaan sen kautta kokonaisvaltaisesti aiheeseen liittyvää problematiikkaa. Kuviota voidaan hyödyntää pohjana organisaatiokohtaisessa työssä, jossa voidaan tehdä yksityiskohtaisempia linjauksia.

Ideoita jatkotyöskentelyyn:

Toive että jaetaan esimerkkejä, pohjia ja käytännönmalleja. Näiden pohjalta saadaan tietoa ja keskustelua kehittämiseen. Ehdotus että järjestetään tutkijan datapolun visualisointityöpaja.


  File Modified
Microsoft Word Document CONSORTIUM Joint controller 190315c (002).docx Mar 20, 2019 by Maria Rehbinder
PDF File Allekirjoitusmatriisi_3.pdf Mar 20, 2019 by Maria Rehbinder


 • No labels