CSC-organisaatiot-sopimus

Määräaikaan eli 25.4. mennessä tulleet kysymykset:

KYSYMYKSET

VASTAUS

Jäsenmaksun suuruus ja sen periminen

 

Miksi kaikilla konsortion jäsenillä on sama maksu?   Miksi tässä ei käytetä jakoa FTE-lukujen mukaan kuten muissa palveluissa?

Appendix B:ssä mainitaan että CSC:n palveluista   peritään hinnaston mukainen palvelumaksu (9.1). Tämä pykälä ei kuitenkaan ole   mukana ”Clause… shall not be applied”-listauksessa. Tarkoittaako tämä että   CSC voi yksipuolisesti päättää periä ORCID-palveluistaan maksuja myöhemmin   vai onko tämä palvelu jo maksullinen?

Sopimuksessa puhutaan hinnastosta. Mitä mahdollisia   muita kustannuksia konsortiojäsenyyden lisäksi voi tulla? Kenellä päätösvaltuudet lisäkustannuksista?

”ORCID reserves the right to charge additional fees for any additional   Member Benefits that become available and that Consortium Leader elects to   license on behalf of the Consortium Members during the Initial Term or   Renewal Term. The Consortium Leader will charge the additional fees from the   Consortium Members.” Tarkoittaako   tämä että CSC Consortium Leader:na voi valita maksullisia lisäpalveluja ilman   konsortiojäsenten suostumusta?

Kustannusten jakoperuste ilmoitettiin CSC:n   tammikuussa organisaatioille lähettämässä alustavassa kyselyssä ja tähän ei   tullut siinä vaiheessa kommentteja.

CSC ei voi yksipuolisesti päättää periä   ORCID-palveluistaan myöhemmin lisämaksuja. Kyseinen kohta on päivitetty   sopimukseen (Clause 9.1 shall not be applied). 

CSC ei peri konsortion jäseniltä muita maksuja kuin   konsortion jäsenmaksun, jonka CSC välittää ORCIDille. Mikäli ORCID korottaa   jäsenmaksujaan, tehdään korjaus/päivitys konsortiojäsenmaksuun seuraavana   jäsenkautena. Tästä CSC on velvollinen Consortium Leaderina tiedon saatuaan   ilmoittamaan konsortiojäsenille ilman viivytyksiä.

Konsortion jäsenmaksu määräytyy mukaan lähtevien   organisaatioiden lukumäärän perusteella.

Konsortion nykyjäsenille ei synny lisäkustannuksia   jäsenkauden aikana.

CSC ei valitse konsortion puolesta maksullisia   lisäpalveluja, mikäli sellaisia on jossakin vaiheessa saatavilla, vaan   ainoastaan konsortiojäsenten kanssa erikseen sovittaessa.

Irtisanominen

 

Jos organisaatio haluaa irtisanoutua sopimuksesta   riittääkö irtisanoutuminen konsortiosta, vai pitääkö erikseen myös Orcidista   irtisanoutua?

Konsortiosta voi irtisanoutua ilmoittamalla siitä   Consortium Leaderille eli CSC:lle. Consortium Leaderin velvollisuutena on tiedottaa   asiasta ORCIDille ja CSC poistaa organisaation Consortium Member -listasta.

Mikäli irtisanoutuminen tapahtuu kesken sopimusjakson,   kyseisen sopimusjakson jäsenmaksua ei palauteta.

 

Sopimuksen voimassaolo

 

Sopimus on voimassa 31.5.2017 saakka. Jatkuuko   sopimus automaattisesti ja ikuisesti aina vuoden kerrallaan automaattisesti?

Ennen jatkosopimuksesta sopimista milloin   organisaatio saa tiedon jatkosopimuskauden hinnasta?

Huomauttaako CSC konsortion jäsenille riittävän   ajoissa sopimuskauden jatkamisesta?

Kyllä. Sopimus jatkuu automaattisesti vuoden   kerrallaan.

Consortium Leader saa tiedon ORCIDilta seuraavan   jäsenkauden kustannuksista. Tätä CSC tulee tarkentamaan vielä omissa   neuvotteluissaan ORCIDin kanssa, jotta tieto saataisiin konsortion jäsenille   mahdollisimman aikaisin ennen jäsenyyskauden loppua.

Consortium Leaderin velvollisuuksiin kuuluu   ilmoittaa konsortiojäsenille hyvissä ajoin uudesta jäsenkauden alkamisesta ja   uuden jäsenyyskauden jäsenmaksun suuruudesta. Uuden konsortiojäsenyysmaksun   määrittelee ORCID.

CSC:n rooli

 

CSC:n rooli vähän epäselvä.

Appendix A:n (ORCID Consortium Agreement) mukaan CSC   tarjoaa ensivaiheen teknistä tukea. Ko. teknisen tuen sisältö olisi hyvä   avata CSC:n ja konsortiojäsenen välisessä sopimuksessa.

Konsortion jäsen ei kuitenkaan dokumentaation mukaan   maksa ko. palvelusta mitään. Hieman epäselväksi jääkin miltä osin   yhteistyöhön soveltuvat liitteenä olleet CSC:n yleiset ehdot (sale of   services).

 

CSC toimii Consortium Leaderinä, mutta on myös itse   konsortion jäsen ja maksaa myös omasta jäsenyydestään ORCIDille.

ORCID tiedottaa CSC:n kautta konsortiojäsenille mm.   uuden jäsenkauden alkamisesta, jäsenmaksujen vuosikorotuksista (3 %) ja   seuraavan kauden konsortiomaksun suuruudesta sekä muista konsortioon   liittyvistä asioista. CSC:n tehtävänä on tiedottaa asioista konsortion   jäsenille hyvissä ajoin/viipymättä.

CSC:n tehtävänä on toimia myös ns. Tier1-teknisenä   rajapintana. CSC ei velota tästä palvelusta erikseen vaan se sisältyy OKM:n   CSC:ltä ostamaan koordinaatiopalveluun. Kaikki tekniset ja muut kysymykset   ohjataan orcid-info@csc.fi -sähköpostilistalle. CSC vastaa kysymyksiin joko   itse tai lähettää kysymyksen ORCIDille selvitettäväksi. Tarkoitus on myös   koota kysymykset ja vastaukset FAQ-listaan.

CSC:n vastuulla on myös pitää yllä ajantasaista   listaa verkkosivulla (listan paikka sovitaan myöhemmin) konsortioon   kuuluvista jäsenorganisaatoista sekä näiden yhteystiedoista.

Konsortion lakkauttaminen

 

“If the Agreement between the Consortium Leader and ORCID is terminated   the Consortium Leader will inform the Consortium Member without undue delay   in order to give the Consortium Member the opportunity to enter into a direct   agreement with ORCID to allow for uninterrupted access to the Member   Benefits.”

Tarkoittaako   tämä että CSC:llä on oikeus lakkauttaa konsortio ilman konsortion   suostumusta?

CSC hoitaa   Consortium Leaderin velvollisuudet niin kauan kuin opetus- ja   kulttuuriministeriö ostaa CSC:ltä kansallisen ORCID-koordinaation. CSC:llä ei   ole oikeutta lakkauttaa konsortiota yksipuolisesti.

Mikäli CSC   jostakin syystä joutuu siirtymään sivuun Consortium Leaderin tehtävästä,   ORCID aloittaa välittömästi neuvottelut muiden osapuolten kanssa siitä   mahdollisuudesta, että joku toinen organisaatio ottaa Consortium Leaderin   tehtävät hoitaakseen. Consortium Leaderin vaihtaminen kesken jäsenkauden on   mahdollista.

Sopimusriidat

 

Ratkaistaanko myös mahdolliset konsortion jäsenten   väliset Orcidin lisenssisopimukseen liittyvät riidat välimiesmenettelyssä   USA:ssa? (”if any disputes   arising out of or relating to this License Agreement cannot be resolved in an   amicable manner, they shall be resolved through a desk arbitration   administered by the American Arbitration Association”)

Konsortion   jäsenten väliset ristiriidat eivät kuulu ORCIDin kanssa tehtävän sopimuksen   piiriin ja ne ratkaistaan Suomessa.

Muita kysymyksiä

 

”Prior to the end of the any term, ORCID shall…” Onko any oikea sana tässä?

Tämä on   virheellisesti myös ORCIDin omassa lisenssisopimuksessa, mutta oikeampi muoto   on: Prior to the end of each term, ORCID shall...

Epäselväksi   tässä kokonaisuudessa jää miten henkilötietolain vaatimukset täyttyvät   (erityisesti siirtoperuste EU:n ulkopuolelle). Tästä olettaisin tehdyn   laajempaa taustaselvitystä OKM:n ja/tai CSC:n toimesta. Yliopiston olisi hyvä   saada kirjallista lisäselvitystä asiasta jo ennen sopimukseen sitoutumista.

Lisäksi olisi   oleellista hahmottaa minkälaisia eri toimijoiden välisiä relaatioita tässä   syntyy, missä tietojärjestelmissä tietoja liikkuu, minne ne tallentuvat ja   ketkä kaikki tahot tietojen käsittelyyn osallistuvat.

Henkilötietolain   näkökulmasta helpotusta tuo että tutkija luo itse profiilinsa. Tutkijoille   olisi hyvä antaa kansankielinen kooste siitä mihin kaikkeen hän sitoutuu ja   missä ja miten hänen tietojaan käsitellään.

Tämä sopimus   kattaa vain konsortion jäseneksi liittymisen. Sopimus ei ota kantaa   ORCID-tutkijatunnisteiden käyttöön organisaatioissa, vaan kunkin organisaation   tulee itse huolehtia siitä, että tietojen käsittelemisessä noudatetaan   henkilötietolain ja muun siihen sovellettavan lainsäädännön asettamia   vaatimuksia.

Tietosuojaan   liittyviä kysymyksiä on tarkemmin käsitelty ”ORCID-tunnisteen käyttöönotto   Suomessa” –selvityksessä:

https://confluence.csc.fi/display/tutki/ORCID-selvitys+suomeksi (Luku 6 ORCID-tunniste ja tietosuoja, s. 26)


 

 

  • No labels