Laki tutkimustietovarannosta (1238/2021)

VIRTA-julkaisutietopalvelusta tuli osa tutkimustietovarantoa 1.1.2022 voimaan astuneella lailla. Se yksinkertaistaa tiedonluovutuksia ja tiedon yhteiskäyttöä, koska luovutuksia varten ei tarvita kaikkien osapuolten lupia jokaiseen uuteen käyttötarkoitukseen. Lain myötä:

  • Opetus- ja kulttuurministeriö on tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä.
  • Jokaisella tutkimustoimijaksi tulkitulla taholla on oikeus luovuttaa tietoja tutkimustietovarantoon.
    • Rekisterinpitäjä tekee tulkinnan siitä onko organisaatio tutkimustoimija.
  • Jokaisella tutkimustoimijaksi tulkitulla taholla on oikeus saada tietoja tutkimustietovarannon rajapinnasta lakisääteisten tai säätiön säännöissä määrättyjen, tutkimukseen liittyvien perustehtäviensä suorittamista varten.
    • Rekisterinpitäjä toteaa käyttötarkoituksen olevan säädetyn mukainen ja antaa käyttöoikeuden rajapintaan.
  • Tutustu usein kysyttyjen kysymysten vastauksiin tutkimustietovarantolaista.

Ajantasainen luettelo tutkimustoimijoiksi tulkituista organisaatioista: Tutkimustoimijat.
Huom. Ulkomaalaisten toimijoiden osalta rekisterinpitäjän käsittely on kesken.

Lisätietoa: tiedejatutkimus@csc.fi

TIEDONLUOVUTUSLUPA KORKEAKOULUJEN VALTAKUNNALLISEN TIETOVARANNON VIRTA-JULKAISUTIETOPALVELUSTA TURUN YLIOPISTON KOULUTUSSOSIOLOGIAN TUTKIMUSKESKUKSELLE

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalvelu

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalveluun tallennetaan tutkimusorganisaatioiden (yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, yliopistolliset sairaalat) tuottamien tutkimusjulkaisujen tietoja. Tutkimusorganisaatiot toimivat tallennetun tiedon rekisterinpitäjinä omien tietojensa osalta ja vastaavat järjestelmään tallentamiensa tietojen sisällöstä, virheettömyydestä ja ajantasaisuudesta. Kyseessä ei ole tietojen luovutus, vaan tiedot säilyvät osana tutkimusorganisaatioiden rekisteriä ja rekisterinpitovastuuta. Tutkimusorganisaatiot rekisterinpitäjinä päättävät tietojen hyödyntämisestä ja luovuttamisesta VIRTA-julkaisutietopalvelusta eteenpäin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa tietovarannon kustannuksista ja elinkaaren hallinnasta. Tietovarannon teknisenä ylläpitäjänä OKM vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten, tietovarannon käytettävyydestä, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä tietosisällön suojaamisesta ja säilyttämisestä, tietojenkäsittelyn asianmukaisuudesta ja tietoturvallisuudesta. OKM on sopinut CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n (CSC) kanssa tietovarannon teknisestä ylläpidosta siten, että CSC toteuttaa palvelun ja ylläpitää sitä.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietojen käyttö Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen tutkimusprojektissa

VIRTA-julkaisutietopalvelun aineistoa (tieteellisten artikkelien metatietoja) hyödynnetään Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen tutkimusprojektissa tutkimuksen tieteellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin ja niistä kootaan tilastoja ja katsauksia esimerkiksi julkaisujen määristä julkaisutyypeittäin, tieteenaloittain ja rahoitusmuodoittain.

Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa käynnissä olevassa, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa ”Avoimen tieteen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittarit” julkaisutietojen pohjalta luodaan visualisointeja tutkimuksen saaman huomion havainnollistamiseksi. VIRTA-julkaisutietoja käytetään tässä hankkeessa niiden tieteellisten artikkelien tunnistamiseen, joilla on ainakin yksi Suomeen sijoittunut kirjoittaja. Aineisto yhdistetään tieteellisten artikkelien verkossa saamasta huomiosta kerättyyn dataan. Verkkomainintojen määrän perusteella suosituimmista 5 % artikkeleista näytetään listaus, joka sisältää artikkelin julkaisun yhteydessä jo avoimesti julkaistut metatiedot. Tutkimuksen tuottama tieto tulee näyttämään, mitkä artikkelit ovat saaneet merkittävää näkyvyyttä verkossa ja millä alustoilla. Tutkimuksessa pyritään myös vastaamaan miksi tietyt artikkelit ovat saaneet enemmän huomiota verkossa kuin toiset.

Tutkimuksesta ja hankkeesta vastaa Koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa Kim Holmberg. Julkaisujen metatiedot haetaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta REST-rajapinnan kautta. VIRTA-julkaisutietopalvelusta haettuja tietoja ei luovuteta hankkeen ulkopuolisille.

Tutkimusorganisaation toimenpiteet

CSC pyytää kaikkia yliopistoja ja ammattikorkeakouluja päättämään tiedonluovutuksesta Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen tietojärjestelmän yhdistämisestä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon VIRTA-julkaisutietopalveluun niin, että julkaisutiedot ovat tutkimusprojektissa hyödynnettävissä. Tutkimusorganisaation tulee ilmoittaa päätöksestään CSC:lle. Päätöksessä voidaan viitata tähän lupapyyntöön.

Tutkimusorganisaatio päivittää tutkimus- tai julkaisutietojärjestelmänsä rekisteriselosteeseen, että rekisteristä luovutetaan tietovarannon kautta teknistä käyttöyhteyttä käyttäen tietoja ko. tarkoitukseen.

CSC huolehtii tiedonluovutusten toteutuksesta ja niiden asianmukaisuudesta sekä tietovarannon ylläpidosta, suojaamisesta ja tietoturvallisuudesta.

Päätös toimitetaan 14.3.2017 mennessä allekirjoitettuna osoitteeseen:

CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Kirjaamo

PL 405 02101 Espoo