Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TUHA-verkoston julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän taidealan julkaisut -alatyöryhmän työn tuloksena on koostettu taidealan julkaisun tietomalli.

Tietosisältö

Huom. Koulutusalatietoa ei enää kerätä, vaan vuodesta 2016 alkaen tiedonkeruissa on siirrytty käyttämään OKM:n ohjauksen aloja. Ohjauksen aloja ei kuitenkaan kerätä julkaisutiedonkeruussa, vaan se johdetaan julkaisulle merkitystä alayksikkötiedosta 3.2.3.4. Laitosten yksikkökoodit toimitetaan KOTA-järjestelmän kautta erillisellä lomakkeella, jossa kuhunkin yksikköön liitetään 1–12 OKM:n ohjauksen alaa sekä niiden osuudet yksikön toiminnasta (1–100 %). Samaa koodistoa käytetään myös henkilöstötiedonkeruussa.

...

JulkaisutyyppiX
Julkaisun tieteenalaX

Organisaation tekijät

X

Organisaation alayksikkö

X

Julkaisun tekijät

X

Julkaisun tekijöiden lukumäärä

X

Kansainvälinen yhteisjulkaisu

X

Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa

X

Julkaisun nimi

X

Julkaisuvuosi

X

Volyymi

 

Numero

 

Sivut

 

Artikkelinumero

 

Julkaisun kieli

 

Lehden / sarjan nimi

 

ISSN


ISBN


Emojulkaisun nimi

 

Emojulkaisun toimittajat

 

Kustantaja


Julkaisun kustannuspaikka

 

Julkaisumaa

 

Julkaisun kansainvälisyys

X

DOI-tunniste

 

Pysyvä verkko-osoite

 

Avoin saatavuus

(X) soveltuessa

Lähdetietokannan koodi

 

Julkaisun julkaisukanava (JUFO-ID)

 

Julkaisun korkeakoulukohtainen id

X

Konferenssin vakiintunut nimi


Avainsanat 
ORCID-tunniste 
Julkaisu rinnakkaistallennettu (X) soveltuessa
Rinnakkaistallennetun version verkko-osoite*
TaiteenalaX

Tekijän rooli


Lisätieto: TaidealanTyyppikategoria


Lisätieto: Tapahtuma


Lisätieto: JulkaisuvuodenLisatieto


Lisätieto: Julkistamispaikkakunta


Lisätieto: MuuTunniste


 

* Pakollinen, jos julkaisu rinnakkaistallennettu


Kerättävän tiedon muoto

Alla esitetään lista taidealan julkaisuista kerättävistä tiedoista. Jokaisen kerättävän tiedon kohdalla kerrotaan kuvaus, tiedon muoto sekä elementin nimi VIRTA-skeemassa. Tiedot löytyvät myös VIRTA-julkaisutietopalvelun sivulta: Elementtien kuvaukset. Tiedonkeruukuvaus noudattaa VIRTA-skeemaa, mutta oransseja kenttiä ei toimiteta taidealan julkaisuiden osalta.


3.2.4.1 Julkaisutyyppi 

Kuvaus

Julkaisutyypit on esitelty tarkemmin luvussa 7.5. Julkaisutyyppi merkitään kokonaan, ts. ei pelkästään pääluokkaa.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<JulkaisutyyppiKoodi>


3.2.4.2 Julkaisun tieteenala

Kuvaus

Käytetään sopivinta tieteenalaa johdettuna taiteenalasta.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<TieteenalaKoodi>


3.2.4.3 Organisaation tekijät

Kuvaus

Korkeakouluun kuuluvat tekijät, jotka ovat osallistuneet julkaisun tekemiseen. Tekijän suhde korkeakouluun on määritelty kohdassa 3.2.2.7 Julkaisun tekijyys.

...

Elementit VIRTA-skeemassa

<Sukunimi>

<Etunimet>


3.2.4.4 Organisaation alayksikkö (koodi)

Kuvaus

Korkeakoulun tiedekunta, osasto, laitos tai yksikkö, jonka henkilökuntaan kuuluva on osallistunut julkaisun tekemiseen.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<YksikkoKoodi>


3.2.4.5 Julkaisun tekijät

Kuvaus

Julkaisun täydelliset tekijätiedot (ml. ulkomaiset tekijät) siinä järjestyksessä, jossa ne on listattu alkuperäisessä julkaisussa tai lähdetietokannassa. Tunnistamista varten julkaisun ensimmäisen tekijän kirjoitusasuun tulee kiinnittää huomiota. Jos tekijöitä on enemmän kuin 20, ilmoitetaan tekijöiden kokonaismäärä erillisessä kentässä (3.2.4.6). Kuitenkin julkaisun tekijät -kentässä tulee mainita 20 ensimmäisen tekijän nimet.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<TekijatiedotTeksti>


3.2.4.6 Julkaisun tekijöiden lukumäärä

Kuvaus

Julkaisun tekijöiden kokonaislukumäärä. Jos tekijöitä on yli 50, riittää merkintä ”50”. Mikäli julkaisujen tekijöinä on ryhmiä, ryhmien jäsenet lasketaan mukaan tekijöiksi taiteenalan vakiintuneen käytännön tai ryhmien sopimusten mukaan. 

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<TekijoidenLkm>


3.2.4.7 Kansainvälinen yhteisjulkaisu

Kuvaus

Kansainvälinen yhteisjulkaisu tarkoittaa, että tekijöissä on vähintään yksi muun kuin suomalaisen organisaation palveluksessa oleva henkilö. Jos henkilö on palvelussuhteessa sekä suomalaiseen että ulkomaalaiseen organisaatioon ja on merkinnyt julkaisuun affiliaatiokseen molemmat, katsotaan julkaisu kansainväliseksi yhteisjulkaisuksi. Julkaiseminen julkaisussa, jossa toimittaja tulee ulkomaisesta organisaatiosta, ei vielä tarkoita kansainvälistä yhteisjulkaisua.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<YhteisjulkaisuKVKytkin>


3.2.4.8 Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa

Kuvaus

Yhteisjulkaisu yrityksen kanssa tarkoittaa, että julkaisu on tehty yhteistyössä jonkin kansallisen tai kansainvälisen yritykseen yrityksen kanssa.

...

<YhteisjulkaisuYritysKytkin>


3.2.4.9 Julkaisun nimi

Kuvaus

Taidealan julkaisun tai osatoteutuksen (F2) nimi siten kuin se on mainittu esimerkiksi näyttelyn yhteydessä. Pääotsikko ja mahdollinen alaotsikko tallennetaan samaan kenttään, ja ne voi erottaa toisistaan välilyönti, kaksoispiste, välilyönti -yhdistelmällä. Vieraskielisen julkaisun nimi voidaan tarvittaessa tallentaa translitteroituna versiona.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<JulkaisunNimi>


3.2.4.10 Julkaisuvuosi

Kuvaus

Vuosi, jolloin julkaisu on julkaistu ensimmäistä kertaa. Esimerkiksi ensi-illan tai näyttelyn avajaisten päivämäärä.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<JulkaisuVuosi>


3.2.4.11 Volyymi

(ei koske taidealan julkaisuja)

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<VolyymiTeksti>


3.2.4.12 Numero

(ei koske taidealan julkaisuja)

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<LehdenNumeroTeksti>


3.2.4.13 Sivut

(ei koske taidealan julkaisuja)

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<SivunumeroTeksti>


3.2.4.14 Artikkelinumero

(ei koske taidealan julkaisuja)

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<Artikkelinumero>


3.2.4.15 Julkaisun kieli

Kuvaus

Kieli, jolla julkaisu on tehty (jos se on määriteltävissä raportoitavan julkaisun tapauksessa).

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<JulkaisunKieliKoodi>


3.2.4.16 Lehden / sarjan nimi

(ei koske taidealan julkaisuja)

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<LehdenNimi>


3.2.4.17 ISSN

Kuvaus

Lehden, monografiaa tai emojulkaisua julkaisseen sarjan ISSN-numero ensisijaisesti painetun version mukaisesti. Jos painettua versiota ei ole, ilmoitetaan elektronisen version ISSN-numero.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<ISSN>


3.2.4.18 ISBN

Kuvaus

Julkaisun ISBN-tunniste. Pakollinen julkaisutyypeille A-C.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<ISBN>


3.2.4.19 Emojulkaisun nimi

Kuvaus

Taidealan julkaisun nimi, jonka osatoteutus raportoitava julkaisu on (jos raportoidaan F2). Tieto kerrotaan, jos se on tiedossa.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<EmojulkaisunNimi>


3.2.4.20 Emojulkaisun toimittajat

(ei koske taidealan julkaisuja)

...

<EmojulkaisunToimittajatTeksti>


3.2.4.21 Kustantaja (julkaisija)

Kuvaus

Julkaisijan nimi mahdollisimman täydellisenä ja auki kirjoitettuna. Vastaa tieteellisten julkaisujen kustantajaa.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<KustantajanNimi>


3.2.4.22 Julkaisun julkaisijan paikkakunta

Kuvaus

Julkaisijan / kustantajan nimen yhteydessä ilmoitettu paikkakunta tai paikkakunnat. Eli kohdan 3.2.4.21 toimijan paikkakunta.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<KustannuspaikkaTeksti>


3.2.4.23 Julkaisumaa

Kuvaus

Taidealan julkaisun ensimmäinen julkistamismaa ja joka vastaa raportoitua julkaisuvuotta.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<JulkaisumaaKoodi>


3.2.4.24 Julkaisun kansainvälisyys

Kuvaus

Kotimainen julkaisu (=0) tarkoittaa julkaisua, jonka julkaisija on suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu Suomessa. Kansainvälinen julkaisu (=1) tarkoittaa julkaisua, jonka julkaisija on ei-suomalainen tai se on ensisijaisesti julkaistu muualla kuin Suomessa. Konferenssijulkaisujen osalta julkaisijalla tarkoitetaan konferenssijulkaisun kustantajaa.

...

<JulkaisunKansainvalisyysKytkin>


3.2.4.25 DOI-tunniste

Kuvaus

Julkaisun DOI-tunniste.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<DOI>


3.2.4.26 Pysyvä verkko-osoite

Kuvaus

Julkaisun pysyviin tunnisteisiin (esim. DOI, URN tai handle) pohjautuva verkko-osoite, joka vie suoraan julkaisun kokotekstiversioon (ei siis esim. lehden/kustantajan etusivulle). Voi viitata sekä vapaasti saatavilla olevaan versioon että kustantajan palvelimella sijaitsevaan käyttöoikeudeltaan rajoitettuun versioon.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<PysyvaOsoiteTeksti>


3.2.4.27 Avoin saatavuus

Kuvaus

Julkaisun avoin saatavuus. Ilmoitetaan, jos on sovellettavissa raportoitavaan taidealan julkaisuun.
(taidealan julkaisujen tapauksessa 2, hybiridijulkaisukanava ei toimi. Voiko jättää pois raportoinnista ja toimittaa vain 0/1)

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<AvoinSaatavuusKoodi>


3.2.4.28 Lähdetietokannan koodi

Kuvaus

Julkaisun tunniste tai ID-numero tietokannassa, josta sen tietue on haravoitu.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<LahdetietokannanTunnus>


3.2.4.29 Julkaisun julkaisukanava (JUFO-ID)

(ei koske taidealan julkaisuja)

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<JufoTunnus>


3.2.4.30 Julkaisun korkeakoulukohtainen id

Kuvaus

Käytetään julkaisujen mahdolliseen korjaamiseen jälkeenpäin sekä selkeyttämään julkaisutietojen käsittelyä korkeakoulujen ja OKM:n välillä.

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<JulkaisunOrgTunnus>


3.2.4.31 Konferenssin vakiintunut nimi

(ei koske taidealan julkaisuja)

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<KonferenssinNimi>


3.2.4.32 Avainsanat

Kuvaus

Julkaisun avainsanat (keywords)

...

Elementti VIRTA-skeemassa

<AvainsanaTeksti>


3.2.4.33 ORCID-tunniste

Kuvaus

Raportoivan organisaation omien tekijöiden ORCID-tunnisteet.

...

Elementti VIRTA-skeemassa 

<ORCID>


3.2.4.34 Julkaisu rinnakkaistallennettu

(ei koske taidealan julkaisuja)

...

<RinnakkaistallennettuKytkin>


3.2.4.35 Rinnakkaistallennetun version verkko-osoite

(ei koske taidealan julkaisuja)

...

<RinnakkaistallennettuOsoiteTeksti>


3.2.4.36 Taiteenala

Kuvaus

Julkaisulle raportoidaan 1–7 taiteenalaa.

...

Koodiston mukainen arvo. 1-7 taiteenalaa. Vähintään yksi arvo on pakollinen. Ks. Taidealan julkaisun koodistot 2017


3.2.4.37 Tekijän rooli

Kuvaus

Raportoivan organisaation tekijän tai tekijöiden roolit. Erityisesti osatoteutusten tapauksessa tekijän rooli on tärkeä. Esimerkiksi teatteriesityksen lavastaja, taidenäyttelyn kuraattori, yhtyeen laulaja, jne.

...

Käytetään sovittua koodistoa, joka kattaa kaikkien raportoivien organisaatioiden käyttämät roolit. Ks. Taidealan julkaisun koodistot 2017


3.2.4.38 Lisätieto: TaidealanTyyppikategoria

Kuvaus

Tyyppikategoria JUREn mukaan.

...

Koodiston mukainen arvo. Ks. Taidealan julkaisun koodistot 2017


3.2.4.39 Lisätieto: Tapahtuma

Kuvaus

Missä tapahtumassa julkaisu on esitetty. Raportoidaan tapahtuman nimi, kuten esimerkiksi Sodankylän elokuvafestivaalit, Kaustisen kansanmusiikkijuhlat jne.

...

Vapaamuotoinen tekstikenttä


3.2.4.40 Lisätieto: JulkaisuvuodenLisatieto

Kuvaus

Päivämäärät (esimerkiksi aikavälit), näytösten määrä jne.

...

Vapaamuotoinen tekstikenttä


3.2.4.41 Lisätieto: Julkistamispaikkakunta

Kuvaus

Paikka julkaisumaassa.

...

Vapaamuotoinen tekstikenttä


3.2.4.41 Lisätieto: MuuTunniste

Kuvaus

Esimerkiksi CD:n, nuotin, jne tuotetunniste tai -tunnisteet.

...