Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Huom. Sivun sisältö päivittyy piakkoin lain tutkimustietovarannosta tultua hyväksytyksi.

Excerpt

1. VALMISTELU

 • Tukeeko rahoittaja tiedettä ja tutkimusta?
  Tutkimustietovarannon tietosisältö on tälä hetkellä rajattu rahoituspäätöksiin, joilla tuetaan tieteellistä tutkimusta. Muuten laajuutta ei rajoiteta. Rahoituksen saaja voi olla esimerkiksi henkilö, ryhmä tai organisaatio.
 • Soveltuvatko hakijoilta kerätyt tiedot tutkimustietovarantoon?
  Tutustu alla olevaan kuvaan hankkeiden tietosisällöstä tutkimustietovarannossa. Koottavat tiedot on suunniteltu vastaamaan rahoittajien keräämiä tietoja mahdollisimman laajasti. Välttämättömiä minimitietoja on vähän.
 • Tietojen luovuttaminen tutkimustietovarantoon. Mitkä ovat käsittelyperusteet?
  Tietojen käsittelyperuste on tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan c alakohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Tutkimustoimija ei tarvitse muita erityisiä perusteita päätettyään luovuttaa tutkimustietovarantolain 3 §:n mukaisia tietoja. Ks. tarkemmin: Laki tutkimustietovarannosta ja tutkimustietovarannon tietosuojailmoitus.
 • Pyyntö saada omat tiedot tutkimustietovarantoon ja näkymään tiedejatutkimus.fi:ssä
  Tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä (OKM) hyväksyy pyynnöstä rahoittajan tutkimustoimijaksi, jolla on oikeus luovuttaa rahoituspäätöstietojaan tutkimustietovarantoon. Pyynnön liittyä tiedontoimittajaksi voi lähettää osoitteeseen: tiedejatutkimus@csc.fi, jonka jälkeen toimitamme tarkemmat yksityiskohdat.

 PALAVERI CSC:N KANSSA

 • Sovitaan yhdessä etänä pidettävä valmistelukokous, jossa päätetään liittymisen aikataulusta, käydään tarkemmin läpi edellä mainitut aiheet sekä käsitellään muita olennaisia asioita.
 • Palaverin voi sopia:

2. TOTEUTUS

 • Järjestelmäntoimittaja tai rahoittaja laatii yhdessä CSC:n kanssa mallitiedoston tiedonsiirtoa varten. Kolmen keskeisimmän järjestelmäntoimitajan (Aspicore, Datalink, Rimbert) kanssa on jo toteutettu tiedonsiirto.
 • Päätetään tutkimustietovarantoon tallennettavista tiedoista sekä tietojen toimitustavasta ja toimitustiheydestä.
 • Malli testataan, siihen tehdään mahdolliset tarkennukset ja lopulta se hyväksytään.
 • Tehdään päätös tutkimustietovarantoon liittymisestä ja toimitetaan tiedot hyväksytyllä tavalla.
 • Rekisterinpitäjä (OKM) hyväksyy rahoittajan tiedontoimittajaksi Tutkimustietovarantoon.

3. KÄYTTÖ

 • Tiedonsiirto tutkimustietovarantoon käynnistyy.
 • Portaalissa näkyvät tiedot tarkistetaan ja korjataan.Tip
iconfalse

Include Page
Viisi ydinasiaa rahoituksesta tutkimustietovarannossa
Viisi ydinasiaa rahoituksesta tutkimustietovarannossa