Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki) kokous 2/2020

Muistio (luonnos)

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10:15.

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio alisivuineen.

3. Koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöverkostot poikkeustilanteessa

Korkeakoulujen yhteistyöalueella ylläpidettävä tilannekuva koulutusta ja tutkimusta tukevat palveluista poikkeustilanteessa

 • Todettiin, että ajantasainen tilannekuva on ollut hyödyllinen ja verkko-oppisen palvelut ovat toimineet hyvin. Keskusteltiin, että yhteistyöalueella ylläpidettävästä ajankohtaisesta tilannekuvasta tulisi viestiä KOOTuen verkostoille. 
 • Keskusteltiin koronavirustilanteeseen liittyvästä tilannekuvasta korkeakouluissa ja yhteistyöverkostoissa. 
 • Keskusteltiin opiskelijavalintojen järjestämisestä ja kansainvälisien opiskelijoiden tilanteesta. Valinta-asiaa seurataan opiskelijavalintojen strategisen työryhmän kokouksissa sekä korkeakoulujen omissa verkostoissa tiiviisti. Toistaiseksi valintakokeiden järjestäminen korkeakoulujen tiloissa olisi mahdollista, mutta erilaisiin skenaarioihin tulee varautua. Keskusteltiin, että Suomen päätös keskeyttää viisumi- ja oleskelulupahakemusten vastaanotto ja käsittely edustustoissa vaikuttaa suoraan saapuviin ulkomaalaisiin opiskelijoihin korkeakouluissa.
  • Opetushallituksen tilannekuva opiskelijavalintojen järjestämisestä 
  • Arenen tiedote muutoksista opiskelijavalintoihin
  • Unifin tiedote opiskelijavalintojen toteuttamisesta 
 • Keskusteltiin tenttimisen työväliden kehityksestä poikkeustilanteen kiirehtiminä. EXAM-konsortion kehityslinjassa priorisoidaan EXAM-tenttikysymysten siirtotyökalun toteuttamista Moodle-oppimisalustan tenttiaktiviteettiin sekä nopeutetaan omakonetenttitoteutuksen valmistelua ja tutkitaan käyttömahdollisuutta myös kotitenttijärjestelmänä. Todettiin, että poikkeustilanne muuttanut myös suhtautumista arviointiin ja valvontaan. Ilmiö voi vaikuttaa myös pidemmällä aikavälillä osaamisen arvioinnin menetelmiin.  
 • Keskustelussa todettiin, että korkeakouluissa on sopeuduttu etätyöskentelyyn tilanteeseen nähden erittäin hyvin.
  • Päätettiin, että seuraavaan KOOTuen kokoukseen kootaan tilannekuvaa poikkeustilanteessa kertyineistä kokemuksista sekä analyysia toimintakyvykkyydestä tulevia tilanteita varten. Selvitään mahdollisuutta CSC:n fasilitointiin yhteisen koonnin tekemiseksi. 

4.Jatkuvan oppimisen identiteetinhallinta

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

Jussi-Pekka Pispa esitteli identiteetinhallinnan ideamuotoilun kootut lopputuotokset.

Ideamuotoilussa korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyviä identiteetinhallinnan kehittämistarpeita kartoitettiin eri skenaarioiden näkökulmasta. Todettiin, että ideamuotoilun tavoitteena tukea asetettavaa opetuksen ja koulutuksen toimialan identiteetinhallinan työryhmää sekä digivision valmistelua. Todettiin, että asia koskettaa useita hallinnonaloja ja monia identiteetinhallintaan liittyviä ulottuvuuksia tehdään tai tullaan tekemään myös EU-tasolla. On tärkeää säilyttää kokonaiskuva, joka huomioi laajasti eri toimijoiden tarpeet. Keskustelussa toivottiin selkeää hallintamallia, sekä ylätason ja paikallisen tason tiekarttoja etenemisen tueksi. 

5. Korkeakoulujen digitalisaatio ja ohjausyhteistyö

 • Korkeakoulujen digivisio 
  • Digivisio ka.csc.fi -tiekartalla
  • Koronavirustilanteen vuoksi ohjausryhmä on päättynyt hidastaa hankkeen valmistelua, seuraava ohjausryhmän kokous 30.3. Suunniteltu webinaari 1.4. siirretään myöhempään ajankohtaan.
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta https://ka.csc.fi/
  • Päätietoihin tehtyjä muutoksia voi seurata sivulla https://wiki.eduuni.fi/x/VoQRB, viime aikoina lisättyjä mm. LMS (palannut kartalle), EU-rahoituskaudet ja identiteetinhallinta.
  • Syötteitä tiekartalle pyydetään osoitteeseen tiekartta@csc.fi, tavoite on että tiekartan tilannekuva on yhteisesti jaettu
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteiset arkkitehtuurit
  • ka.csc.fi tiekartan sivulla uusi mahdollisuus tutkijan polun viitearkkitehtuurit. Tieteellisen laskennan kokonaisarkkitehtuurin päivitys on käynnistynyt, lisäksi avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuurin päivittämisestä keskustellaan
  • OPI-viitearkkitehtuurin hyödyntämistä edistetään osana Synergiaryhmän toimintaa. 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla mahdollisena päätettävänä asiana Korkeakoulujen yhteinen digivisio 2030, vaihe 2 (2025 - 2030)

6. Ristiinopiskelupalvelun valmistelun eteneminen

CSCIDEAPANKKI-92 - Getting issue details... STATUS

Widgrén-Sallinen esitteli ristiiopiskelupalvelun valmistelun etenemistä. Jatkuvan palvelun valmisteluryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Ryhmän tehtävänä on valmistella yhteisen ristiinopiskelupalvelun palvelukuvausta, kustannustenjakoa ja ohjausmallia siitä sopimista varten. Ryhmä totesi, että pyritään SaaS-malliin ja hinnoittelumalli halutaan tehdä mahdollisimman läpinäkyväksi. Lisäksi koettiin tärkeäksi se, että korkeakoulut saavat liittyä palveluun omassa aikataulussaan. Keskusteltiin palveluun liittyvästä käsittelystä ja päätöksenteosta. 

Päätettiin, että valmisteluryhmä valmistelee materiaalit, jossa kuvataan palvelun toiminta ja aikataulutetaan työkokous KOOTuelle asian käsittelemiseksi ennen seuraavaa KOOTuen kokousta. Sovittiin kytkemisestä jatkuvan palvelun valmisteluryhmän ja Ristiinopiskelun kehittämishankkeen ohjausryhmän välillä. Keskusteltiin, että ristiinopiskelupalvelun valmistelun voisi viedä Ideatoimikuntaan laajempaan keskusteluun. 

 7. Tiedoksi

8. Muut asiat

KOOTuen ja OPTIETORin yhteiskokous siirretty poikkeustilanteen vuoksi. Uutta ajankohtaa ei ole vielä päätetty. 

9. Kokouksen päättäminen 

Seuraava kokous 13.5.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:04.


Osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

  • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja 
  • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja
  • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä, Metropolia Ammattikorkeakoulu 
  • Anni Rytkönen, Digi-peda-ryhmä, Aalto-yliopisto 
  • Kari Helenius, AAPA, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Joonas Mäkinen, Opetushallitus
  • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto
  • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Markus Torkkeli, OHA-forum, Taideyliopisto
  • Merja Väistö, Opetushallitus 
  • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Christa Winqvist, FUCIO, Aalto-yliopisto 
  • Sanna Waris, Synergiaryhmä, Oulun yliopisto
  • Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri (saapui kohdassa 4), sijaisena Lara Anastasiou

Asiantuntijat

  • Jukka Kohtanen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (saapui kohdassa 6)
  • Lara Anastasiou, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Marko Borodavkin, AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö (poistui kohdassa 3)
  • Jenni Karppinen, OHA-forum, Aalto-yliopisto
  • Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen yliopisto
  • Jaakko Riihimaa, AAPA, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Teemu Seesto, FUCIO, Turun yliopisto
  • Klaus Lindberg, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Max Laihonen, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy • No labels