Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2022 on lukittu.


12.7.2022: Huomioi tiedonkeruun muutos. Lomakkeella ei enää ole kenttää 4.1.4.1 Henkilötunnus


4.1.4 Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus

Tiedonkeruulomake AMK-4-opettaja- ja henkilostoliikkuvuus:

Kerättävät tiedot

Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuksissa kerätään tiedot sekä ammattikorkeakoulun henkilökunnan vierailuista ulkomaille sekä ulkomaalaisista korkeakouluista Suomeen tehtävistä opettaja- tai asiantuntijavierailuista. Tiedonkeruussa huomioidaan vierailut ulkomaisiin/sista korkeakouluista, tutkimusorganisaatioista sekä taideorganisaatiosta. Tiedonkeruussa kerätään tiedot myös osana koulutusvientiä syntyneistä liikkuvuusjaksoista. Vierailuksi lasketaan vain tutkimus- tai asiantuntijatyötä tai opetusta sisältävät vierailut. Esimerkiksi pelkkää konferenssiosallistumista ei lasketa vierailuksi.

Kuvaus

Tiedot kerätään lyhyistä ja pitkistä vierailuista. Lyhyen vierailun minimimäärä on 1 vuorokausi (24h), 25h–48h on 2 vuorokautta jne. Pitkä vierailu tarkoittaa yhden kuukauden (30 vrk) tai kauemmin kestäneitä vierailuja. Lähtevän henkilöstön vierailun alku ja loppu lasketaan matkajärjestelmään tai vastaavaan merkitystä matkan alkamisajankohdasta. Saapuvan henkilöstön osalta vierailun kesto lasketaan kohdekorkeakoulussa vietetyn ajan mukaan, jolloin minimivierailuaika on 8 tuntia (=yksi työpäivä). Yksittäisiä vierailuluentoja ei kirjata.

Tiedot kerätään vierailukohtaisena, joten yhdellä henkilöllä voi olla useita vierailuja kalenterivuoden aikana. Vierailu merkitään sille kalenterivuodelle, jona se on alkanut. Ao. tilanteessa henkilöstä kirjataan niin monta riviä kuin henkilöllä on liikkuvuusjaksoja.


4.1.4.1 Tehtävänjaottelu

Kuvaus

Tehtäväjaottelu ilmoitetaan aina sen mukaan, mihin toimintaan liikkuvuus liittyy. Esimerkiksi jos opetushenkilökuntaan kuuluva osallistuu TKI-toiminnan liikkuvuuteen, ko. henkilö ilmoitetaan opettaja- ja henkilöstöliikkuvuudessa TKI-toiminnan henkilökuntaan kuuluvana.

Tehtäväjaottelu: 1. opetushenkilökunta, 2. TKI-toiminnan henkilökunta, 3. Muu henkilökunta. Pakollinen tieto Suomesta lähtevälle henkilöstölle. Saapuvalle henkilöstölle tehtäväjaottelua ei ilmoiteta.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo.

Koodi             Selite

1                    Opetushenkilökunta
2                    TKI-toiminnan henkilökunta
3                    Muu henkilökunta

4.1.4.2 Sukupuoli

Kuvaus

Henkilön sukupuoli

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen sukupuoliluokituksen mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 1 (Miehet).

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/sukupuoli/001-1970/index.html

1 = mies

2 = nainen

9 = ei tietoa

4.1.4.3 OKM:n ohjauksen ala

Kuvaus

OKM:n ohjauksen ala johon liikkuvuusjakso ensisijaisesti liittyy, vaihtoehtoisesti ohjauksen ala -tiedon voi ilmoittaa henkilön vastuualueen suurimman ohjauksen alan mukaisesti. Ohjauksen ala merkitään luvun 7.2 luokituksen mukaisena. Pakollinen tieto.

  • Saapuvalla henkilöstöllä OKM:n ohjauksen ala aina koodiston mukainen
  • Lähtevän opetushenkilöstön, TKI-henkilöstön tai muun henkilöstön OKM:n ohjauksen ala aina koodiston mukainen
     

Tiedon muoto

OKM:n ohjauksen ala -luokituksen mukainen 1- tai 2-numeroinen koodi (esim. 11). Luokitus löytyy luvusta 7.2.

4.1.4.4 Liikkuvuusohjelma

Kuvaus

Liikkuvuusohjelma johon liikkuvuusjakso ensisijaisesti kuuluu. Ei pakollinen tieto. Koodisto on sama kuin opiskelijaliikkuvuustiedonkeruussa.

Tiedon muoto

Kolminumeroinen koodi alla olevan koodiston mukaisesti.


KoodiNimiSeliteVanha koodiVanha selite

101

Erasmus+

Kaikki Erasmus+-liikkuvuus

01

05

08

09

Erasmus

Tempus

Muut EU-ohjelmat (esim. EU-USA, EU-Kanada, EU-Kiina, Alfa)

Leonardo da Vinci

102

Muu EU-ohjelma

Muu EU-ohjelma tai EU-rahoitteinen liikkuvuus, joka ei kuulu Erasmus+:n piiriin103

Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelma

Esim. Nordplus, Nordlys

02

07

Nordplus

Pohjoismaiden Ministerineuvoston apurahaohjelma Baltiaan ja Venäjän lähialueille

104

Muu kansainvälinen ohjelma

Esim. Fulbright, ISEP, n2n

04

10

12

ISEP

ASLA/Fulbright

IAESTE

105

Kansallinen ohjelma

Esim. FIRST, HEI ICI, NoSoSo, CIMO Fellowship

06

14

CIMO:n ohjelmat ja stipendit (esim. CIMO Fellowships, FIRST, North South South, Kahdenvälisen vaihdon apurahat)

CIMOn harjoittelijavaihto-ohjelmat

106

Korkeakoulun oma sopimus

Korkeakoulujen omat, kahden- tai monenkeskiset sopimukset

03

Korkeakoulun oma (kahdenkeskinen tai monenkeskinen) sopimus

107

Opiskelijan oma järjestely

Liikkuvuusohjelmien ulkopuolella itsenäisesti liikkuvat opiskelijat, ns. free mover -vaihdot.

16

Free mover –opiskelu tai harjoittelu

108

Muu

Muu liikkuvuusohjelma

11

13

15

Muu opiskelijavaihto-ohjelma

Opiskelija- ja kansalaisjärjestöjen harjoittelijavaihto (AIESEC, FIMSIC ym.)

Muu harjoittelijavaihto-ohjelma

999

Tuntematon

Liikkuvuusohjelma ei tiedossa

99

Tuntematon

4.1.4.5 Kansalaisuus

Kuvaus

Henkilön kansalaisuus tilastovuoden lopussa. Tilastokeskuksen maakoodisto. Jos henkilöllä on kaksoiskansalaisuus (esim. Suomi-Espanja), henkilölle merkitään Suomen kansalaisuus. Pakollinen tieto saapuvalle henkilöstölle.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 724 (Espanja).

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

Kosovo: koodi 997.

4.1.4.6 Kohdemaa (lähtevät) tai lähtömaa (saapuvat)

Kuvaus

Liikkuvuusjakson kohdemaa tai saapuvan henkilöstön osalta lähtömaa. Tilastokeskuksen maakoodisto. Pakollinen tieto.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 056 (Belgia).

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

Kosovo: koodi 997.

4.1.4.7 Liikkuvuuden kesto

Kuvaus

Liikkuvuusjakson kesto päivinä. Pakollinen tieto kaikille liikkuvuusjaksoille.

Tietojen raportoinnissa liikkuvuusjaksot jaetaan lyhyisiin ja pitkiin tässä ilmoitetun keston mukaisesti. Pitkäkestoinen opettaja/asiantuntijavaihdon jakso on vähintään yksi kuukausi (30 vuorokautta). Lyhytkestoinen opettaja/asiantuntijavaihdon jakso on yhdestä päivästä (24 tuntia) kuukauteen. Vaihdon pituuden määrää ulkomailla oleskelun kesto, ei pidettyjen opetustuntien määrä. Saapuvalla henkilöstöllä vaihdon pituuden määrää korkeakoulussa vietetty aika. Kyseessä on kaksi vaihtoa, mikäli opettaja/asiantuntija palaa välillä varsinaiseen työskentelymaahansa.

Lyhyen vierailun minimimäärä on 1 vuorokausi, lähtevällä henkilöstöllä (24 h), 25h–48h on 2 vuorokautta jne. Pitkä vierailu tarkoittaa yhden kuukauden tai kauemmin kestäneitä vierailuja. Lähtevän henkilöstön vierailun alku ja loppu lasketaan matkajärjestelmään tai vastaavaan merkitystä matkan alkamisajankohdasta.

Saapuvan henkilöstön osalta vierailun kesto lasketaan kohdekorkeakoulussa vietetyn ajan mukaan, Saapuvan henkilön vierailu kirjataan tiedonkeruuseen silloin kun liikkuvuusjakso on vähintään 8h (kokonainen työpäivä). Yksittäisiä luentoja ei kirjata.

Tiedon muoto

Lukuarvo kokonaislukuna (päivien lukumäärä)

4.1.4.8 Liikkuvuuden tyyppi

Kuvaus

Liikkuvuuden suunta (alla olevan koodiston mukaisesti):

1 = lähtevä
2 = tuleva

Tiedon muoto

1-numeroinen koodi.


  • No labels