Editera en tent

Gå till Arbetsbordet  och öppna den tent du vill editera.

Ändringar till tent som publicerats, dvs. kan bokas, men till vilken ännu ingen har bokat tenttid:
- tentamensperioden kan förlängas och förkortas
- tentens längd kan ändras
- antal försök före bedömning kan editeras

Ändringar till tent som publicerats och som har bokningar:
- tentamensperioden kan förlängas (men inte förkortas)
- antal försök före bedömning kan editeras.

Systemet meddelar om ändringar som inte kan göras till tenter som är öppnade eller har anmälningar.

Ändringar till tentfrågorna:
OBS! Om du editerar tentamensfrågorna så påverkas alla tenter där samma frågor används (systemet meddelar i vilka tenter frågorna används). Förändringarna påverkar däremot inte redan inlämnade tentsvar.
Om du lägger till eller tar bort frågor påverkas kommande tenter men inte redan inlämnade tentsvar.

Öppna tent på nytt

Då en tent stängts hittas den under fliken Arkiverade prestationer. Läraren kan öppna den på nytt genom att klicka på tentens namn och flilken Publicera.  Ändra datumen i kalendern.

Om en student använt sig av alla tentgånger (dvs. anmält sig utan annullering eller påbörjat en tent) men bör få tenta på nytt så bör läraren klicka för Lås bedömningar (öppna tenten och klicka på studentens namn) innan studenten kan anmäla sig på nytt.

Kopiera tent

  Tenten kan kopieras och  uppdateras genom att man klicka på ikonen för kopiering t.h.
(Tenttypen kan ändras vid kopieringen, dvs. en allmän tent kan göras till personlig tent och tvärtom).

OBS! Om studenten bör få tentera en personlig tent på nytt (hen har fått underkänt eller anmält sig men inte dykt upp) så måste du göra en ny kopia av tenten (dvs. det går inte att endast förlänga tiden).
Däremot kan läraren förändra tidsperioden för tenten innan studenten har tenterat.

Frigöra tenter så att studenter kan reservera på nytt (t.ex. vid avbrutna försök och om studenten inte dykt upp) 

1. Öppna tenten.
2. Gå till Prestationer-fliken.
3. Klicka på No-show-händelser.

4. Klicka på Frigör:

Nu kan studenten boka tenten på nytt.

No-shows ses i systemet tekniskt som en tentamensprestation – dvs.om du i inställningarna valt att de tillåtna försökten är 1 så kan studenten inte anmäla sig på nytt ifall hen inte dykt upp. Om studenten ska få tentera, så måste du ge tillåtelse åt dessa studenter att reservera en tid på nytt. Dvs. det lönar sig att ge dem flera försök i inställningarna för tentamen redan från början (väljs under fliken Publicera).

(Detta är en inställning som konmmer att ändras i uppgradering av Exam. Noterat 23.5.2017)