EXAM introduktion

Allmänt om e-tentamen

Det elektroniska tentamenssystemet EXAM innebär att tentera (tentamen eller därmed jämförbar prestation) i ett skilt tentamensutrymme på dator i begränsad nätmiljö under kameraövervakning. Utrymmet är avsett enkom för elektronisk examination.

Utrymmet är försett med inspelande kameraövervakning. Dessutom kontrolleras studenternas identitet via passerkontroll, inloggning samt stickprov.

Tentamen kan byggas upp för en stor grupp med utlottade frågor (krävs en frågebank) eller som enskild tentamen (dvs. av läraren utvalda frågor för specifik student).

Den lärare som skapat en tentamen kan ge en annan lärare full tillgång till sin tentamen (dvs. rätt att editera och bedöma). Tentamen består av grundinformation såsom namn, öppethållningstid, tentamenstid, instruktioner samt 1-n sektioner under vilka tentamensfrågorna skapas. Tentfrågorna kan lottas ut bland sektionens frågor.

Tentamen är öppen en viss tidsperiod. Alla studerande avlägger alltså inte tenten samtidigt utan kan boka en tentamenstidpunkt som passar inom den tidsperiod som läraren fastställt. Av denna orsak bör läraren överväga storleken på frågepoolen och även bedömningssättet, eftersom prestationerna droppar in en och en. Läraren har 3 veckor på sig att bedöma en e-tent. Om det är fråga om slutexamination bör läraren föra in resultaten i TeRes (dvs. detta görs inte automatiskt).

Roller

Då en lärare loggar in bör hen varje gång välja student- eller lärarroll i Exam. Då en studerande (grund- och forskarstuderande) loggar in får hen automatiskt studentroll. Om hen fungerar som tentator för kurs bör hen be om lärarroll av Exams admin-person. 

Studenten anmäler sig till och genomför e-tentamen

Anmälning till och annullering av elektronisk tentamen 

Anmälan till en elektronisk tentamen och bokningen av tentamenstidpunkten görs i systemet för elektronisk tentamen via en länk som läraren levererat. Studenten kan även söka fram tenter (bokningsinformationen)  tillgängliga i systemet på studieperiodens namn eller kurskod eller på tentatorns namn. Systemet visar studenten de befintliga tentamenstillfällena beroende på utrymmets öppethållningstider, hur läraren definierat tentamens öppethållning, studerandes övriga tentamensbokningar och de specialrestriktioner som läraren eller studeranden valt (såsom anmälningstiderna, arbetsstationens specialprogram och tillgänglighet).

Studenten kan välja tentamenstidpunkten efter att läraren har öppnat tentamen i systemet. Tentamen kan bokas från följande begynnande timme. En student kan endast ha en bokning åt gången till en viss tent (men kan förstås ha bokningar till andra tenter i systemet). Ny tid till tentamen kan bokas när den tidigare bokningens tentamenstid löpt ut. Tentamensbokningen kan annulleras eller bytas innan tentamens början.

Bra att veta

  • Tentamen kan förses med 1 bilaga, liksom även varje fråga. Bilagorna bör vara i sådant format att man kan öppna dem med programmen som är installerade på arbetsstationerna (se kap. 3). Även studerandena kan bifoga bilagor som de gjort med programmen på arbetsstationerna till sina tentamenssvar.
  • En bild kan man tillsvidare endast sätta med som bifogad fil, det går inte kopiera in den i texteditorn.
  • Om man editerar tentamensfrågorna inverkar detta inte på sådana tenter som studenter tidigare har avlagt. Men det inverkar nog på bokade tentamenstillfällen (alltså på tentamina som studeranden ännu inte påbörjat), d.v.s. om man upptäcker ett fel mitt i en tentamensperiod, kan den korrigeras för kommande tentamina.