Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 27 Next »

ReKey-hankkeessa kehitetään uudenlaista yhteistoimintamallia, joka vahvistaa ammattikorkeakoulun roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä.

Ammattikorkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistoimintamallilla pyritään vahvistamaan suomalaisen matkailu- ja ravitsemisalan palveluliiketoimintaosaamista ja siten kilpailukykyä kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tavoittena on osallistaa yhteiskehittämiseen 60 restonomikouluttajaa, 1000 restonomiopiskelijaa ja 100 yritystä.

Hankkeen toteuttavat 13 matkailu- ja ravitsemisalan koulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua Suomesta.


.

Hanke jakaantuu kahdeksaan työpakettiin, jotka toteutetaan laajassa yhteistyössä ammattikorkeakoulujen ja elinkeinon kanssa.

Alla esittelyt kaikista työpaketeista. Lisätietoja: Projektipäällikkö Sari Jääskeläinen (etunimi.sukunimi@laurea.fi )


Yhteistutkimusten sekä matkailu- ja ravitsemisalan profiilin ja osaamisen vaihdon kehittäminen (TP 2)

Tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa ammattikorkeakoulujen mara-alan tutkimustoiminnan profiilia ja lisätä alueellisen tutkimustoiminnan vaikuttavuutta.  à selvitykset, yhteistoiminta (työpajat, haastattelut yms.)

Syventää ja laajentaa ammattikorkeakoulujen mara-alan henkilöstön tutkimustoimintaosaamista. à osaamisselvitykset + kehittämissuunnitelma

Lisätä Mara-alan opetusta antavien ammattikorkeakoulujen välistä tutkimusyhteistyötä ja rakentaa tutkimustoiminnan verkostoa. à toimintamalli tki-työhön (opinnäytetyöt ja muu kehittäminen)

Vahvistaa amk:n mara-alan opiskelijoiden työelämälähtöistä tutkimustoimintaosaamista. à  miten parantaa opiskelijoiden menestyä työelämän kehittäjinä? Selvitysten perusteella muutoksia opseihin, toteutuksiin yms.. (kehitysideoita)

Lisätietoja:

Savonia-ammattikorkeakoulu Hilkka Lassila   (etunimi.sukunimi@savonia.fi)

Laurea-ammattikorkeakoulu Päivi Mantere   (etunimi.sukunimi@laurea.fi)Living-lab –idean kehittäminen ja korkeakoulujen mara-alan tutkimustieto kilpailueduksi (TP 3)

Living Lab -toiminta - millainen malli palvelee parhaiten elinkeinoa?

  • Kartoitus yritysten tarpeista syksyllä 2017
  • Living Lab –mallin pilotointi opiskelijoiden kanssa Seinäjoella 2018 keväällä

Korkeakouluissa tehdään monipuolista mara-alan tutkimusta. Tiiviimpi työelämäyhteistyö ja tutkimustiedon tehokkaampi jakaminen mara-alan korkeakoulujen sekä elinkeinoelämän välillä on tarpeen. Korkeakoulujen ja elinkeinon välisen yhteistyön tiivistämiseksi ja tutkimustiedon jakamiseksi luodaan co-working-ympäristöjä.

  • ReKey - Patarumpu-blogi välittää popularisoitua tutkimustietoa elinkeinolle ja muille toimijoille patarumpu.blogspot.com
  • Mara tutkii –seminaari, joka välittää popularisoitua tutkimustietoa elinkeinolle ja muille toimijoille   Järjestetään helmikuussa 2019 Jyväskylässä.

Lisätietoja:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tuija Pitkäkoski   (etunimi.sukunimi@seamk.fi)

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Anne Törn-Laapio ja Anne Mäntysaari   (etunimi.sukunimi@jamk.fi)Rekey - Mara Häkkää –tapahtuma (TP 6)

Tapahtuman tavoitteena on pysyä ajan hermoilla Mara -alan digitaalisista mahdollisuuksista ja kokeilla uusia digitaalisia palveluja sekä solmia uusia opiskelija-ja työelämäverkostoja. Mara-häkkää Hackatonin teemana on matkailun ja ravitsemisalan e-mahdollisuuksien kehittäminen.

MaRa-alan Hackathon järjestetään to-pe 12-13.4.18 Lahden amk:ssa sekä Xamkissa, Mikkelin kampuksella sekä onlineyhteydellä ReKey-kampuksilla. Yhteydenpitovälineenä tulee olemaan Mara Häkkää - facebooksivusto, jonka välityksellä tapahtumaa pääsee myös seuraamaan.  

Tapahtumassa on mukana Mara-alan yrityksiä, joilta saamme toimeksiannot liittyen digitaalisiin mahdollisuuksiin ja niiden kehittämiseen. Kehittämistyö toteutuu pääasiassa tapahtuman puitteissa, mutta se avaa opiskelijoille myös mahdollisuuksia jatkotyöskentelyyn mm. opinnäytetöiden tai työharjoittelun muodossa.

Lisätietoja:

Lahden ammattikorkeakoulu Mika Kylänen   (etunimi.sukunimi@lamk.fi)

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Marjut Kasper  (etunimi.sukunimi@xamk.fi)


Resto Jamit amkien kesken kansallisesti ja virtuaalisesti (TP 4)

Restojamit on valtakunnallinen 48 tunnin tapahtuma, jossa matkailualan yritysten ideoista ja tarpeista kehitetään uudenlaisia palveluja, restonomiopiskelijoiden kilpaillessa parhaimmuudesta ympäri Suomea. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Tapahtumalla haetaan näkyvyyttä restonomikoulutuksen työelämäläheiselle toiminnalle. Luodaan kestävä tapahtumakonsepti restonomikoulutuksen markkinoinnin vahvistamiseksi.

Restojamit on innovoimista ja tekemistä, jossa prosessi tuottaa konkreettisia tuloksia. Jamit on luonteeltaan oppimisprosessi, mutta lopputuloksena syntyvät palveluaihiot arvioidaan ja parhaat ideat palkitaan. Kilpailun lopputuloksena on tarkoitus saada aikaan uusien tai uudenlaisten palvelujen tai tuotteiden prototyyppejä. Ensimmäiset Restojamit järjestetään 8.-10.11.2018.

Lisätietoja:

Lapin ammattikorkeakoulu Tarja Tammia  (etunimi.sukunimi@lapinamk.fi)

Kajaanin ammattikorkeakoulu Arto Heikkinen  (etunimi.sukunimi@kamk.fi)


Opinnollistamisen kehittäminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa (TP 5)

Opinnollistaminen -> yrityksen liiketoimintaa edistävää -> huomioidaan sekä yritysten ja opiskelijoiden että korkeakoulujen tarpeet. Kehitetään yhdessä opiskelijoiden, yritysten ja korkeakoulujen osaamista.

Yritys lähtee mukaan, koska kehittää toimintaa, opettajille kehkeytyy uutta osaamista & tietoa, opiskelijalle rakentuu työelämäsuhteet ja ammatti-identiteettiin kuuluva kehittämisasenne.

Workshop kaikille ReKey-toimijoille Porin AMK-päivien yhteydessä 15.5.2017 SAMKissa.

Lisätietoja:

Tampereen ammattikorkeakoulu Satu Kylmälä   (etunimi.sukunimi@tamk.fi)

Satakunnan ammattikorkeakoulu Vappu Salo   (etunimi.sukunimi@samk.fi)


Yrittäjyys- ja yritysosaamisen yhteinen kehittäminen amkeissa mara-alalla (TP 7)

Yrittäjyys- ja yritysosaamisen kehittäminen vaihtelevilla pedagogisilla ratkaisuilla tarjoaa opiskelijalle valmennusta oman yrittäjäminän tarkasteluun, yritysidean jalostamiseen ja muuttuvien toimintaympäristöjen mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Vaihdetaan kokemuksia eri ammattikorkeakouluissa olevista hyvistä käytänteistä yrittäjyysosaamisen ideointia ja kehittämistä varten. Tavoitteena on yrittäjyyden tiedon ja osaamisen testaaminen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa, joka tukee yrittäjyyden valmiuksia ja työelämäosaamisen kehittämistä. Tavoitteena opiskelijavetoisen toimintamalln  ja -tavan rakentaminen. Luodaan toimiva ja yrityksille helppo malli, joka mahdollistaa yrityksille järjestelmällisen osallistumisen restonomikoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Ensimmäinen työpaketti 7:n pilotointi järjestetään Imatralla 8.2.2018 Saimaan AMK:ssa.

Lisätietoja:

Karelia-ammattikorkeakoulu Tarja Kupiainen  (etunimi.sukunimi(at)karelia.fi)

Saimaan ammattikorkeakoulu Ilkka Lehtola (etunimi.sukunimi(at)saimia.fi)

Koordinointi (TP 1)

Hankkeen toiminnallisia, sisällöllisiä, taloudellisia ja viestinnällisiä vastuita koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Sisällöllisten kysymysten valmistelun ja koordinoinnin tukena toimii asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat SAMKin, Karelian, Savonian ja Laurean edustajat.

Workshop 14.-15.3.2018 Workshop

Tilannekatsaus 1/2018

Unelmia Restonomina Instagram& FB

Lisätietoja:

Laurea-ammattikorkeakoulu Sari Jääskeläinen ja Päivi Mantere (etunimi.sukunimi@laurea.fi )

Satakunnan ammattikorkeakoulu Vappu Salo  (etunimi.sukunimi(at)samk.fi)

Karelia-ammattikorkeakoulu Tarja Kupiainen (etunimi.sukunimi(at)karelia.fi)

Savonia-ammattikorkeakoulu Anna-Maria Saarela (etunimi.sukunimi(at)savonia.fi)


Päätösseminaari ja living lab- toiminnan jatkuvuus (TP 8)

Päätösseminaarissa esitellään hankkeen eri työpakettien tulokset ja julkaisu sekä sitoutetaan ammattikorkeakoulut ja mukana olleet yritykset jatkoon. Seminaari järjestetään lokakuussa 2019 Helsingin Pasilassa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestetään hankkeen aikana pieniä vapamuotoisempia tapahtumia, työpajoja, joissa autetaan myös pieniä mara – alan yrityksiä kehittämään palveluliiketoimintaansa ja sitouttamaan niitä mukaan verkoston toimintaan. Pilotointi aloitetaan Lapissa 2017 ja toimintaa laajennetaan 2018 aikana.

Lisätietoja:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Eva Holmberg  (etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi)
  • No labels