Page tree

Taustakartoitus TUHA-verkoston infrastruktuurityöryhmälle, kesä 2014

Kartoituksen kysymykset ovat laatineet Mari Riipinen, Kirsi Niemi ja vararehtori Kalle-Antti Suominen (TY) sekä Marko Peura (HY). Pyydämme vastaamaan kyselyyn elokuun puoleenväliin mennessä.

Taustatiedot:

1)      Vastaaja ja organisaatio (yliopisto, amk, tutkimuslaitos)

 

Tutkimusinfrastruktuurien kehittämislinjaukset organisaatiossa:

2)      Onko organisaatiossanne tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen, hankintaan ja/tai ylläpitoon kohdistuva strategia tai toimenpideohjelma? Voisiko tämän saada nähtäväksi (esim. linkki tai liitetiedosto sähköpostitse)?

 

3)      Mitkä ovat infrastruktuurien kehittämisen haasteet tai painopisteet, joihin strategialla pyritään vastaamaan?

 

4)      Jos strategiaa ei ole, onko sellainen valmisteilla? Onko valmistelun aikataulu tiedossa?

 

Päätöksenteon ja rahoituksen prosessit:

5)      Päätetäänkö tutkimusinfrastruktuuriasioista keskitetysti vai onko päätöksenteko hajautettu (jos on, niin miten)?

 

6)      Jaetaanko infrastruktuurien hankintaan erityistä sisäistä rahoitusta ja miten tämä käytännössä toteutetaan?

 

7)      Otetaanko hankkeiden priorisoinnissa tai rahoittamisessa huomioon infrastruktuurien yhteiskäyttöisyyttä sisäisesti tai kansallisesti/kansainvälisesti?

 

8)      Käsitelläänkö omia infrastruktuureita samalla prosessilla kuin muiden organisaatioiden kanssa yhteistyönä toteutettavia hankkeita?

 

Hankinnat ja ylläpito:

9)      Miten hankinnat toteutetaan ja poistot kohdennetaan, erityisesti jos hankintoja rahoitetaan keskitetysti?

 

10) Tuetaanko infrastruktuurien ylläpitoa keskitetysti (esim. palkattu henkilöstö)?

 

11) Onko hankinnoille ja mahdollisesti ylläpidolle organisaatiotason vuosibudjetti, jota myös käytännössä noudatetaan?

 

Infrastruktuureiden käyttö ja näkyvyys:

12) Onko infrastruktuureiden käytölle ja saatavuudelle organisaatiotason ohjeita? Voisiko niitä saada nähtäväksi (esim. linkki tai liitetiedosto sähköpostitse)?

 

13) Miten infrastruktuureista ja niiden käyttömahdollisuuksista tiedottaminen on järjestetty? Onko tietoihin pääsyä organisaationne ulkopuolelta?

 

Lopuksi:

14) Jäikö tämän kysymyslistan ulkopuolelle jokin tärkeä elementti tai elementtejä organisaationne toiminnassa infrastruktuurien kehittämiseksi?