OPI-viitearkkitehtuurin 2.0. opetuksen tuen palvelut hyväksytty KOOTuki-ryhmän kokouksessa 30.1.2020


Opetuksen tuen palvelukartta

Opetuksen tuen palveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluita, joita pääasiassa korkeakoulu tuottaa opettajalle opetuksen toteutuksen tueksi. Palvelut eivät ota kantaa opettajan pedagogisiin kykyihin tai vaatimuksiin, vaan ovat niitä palveluita, jotka mahdollistavat opettajalle oppijan palveluiden tuottamisen.


 

Opetuksen tuen palvelukartta (päivitetty 9.12.2019)

Opetuksen tuen palveluiden kuvaukset


Lataa koko dokumentaatio excel-tiedostona OPI-viitearkkitehtuurin päivityksen etusivulta. Dokumentti sisältää myös osioiden tarkemmat kuvaukset. 

Koulutukseen hakeminen

Palvelualue: Koulutukseen hakeminenPalvelun kuvausEsimerkkejä palvelun tuottajistaHuomioita
Valintakokeen sisällön tuottamisen tukiTarjotaan esim. koulutusta, materiaaleja ja data-analytiikkaa valintakokeen laatimisen tueksi. Opettaja saa tukea uudentyyppisten valintakokeiden laatimiseksi mm. uusien teknologioiden myötä.KKOpettaja vaikuttaa valintakokeen sisältöön, mukana yleensä tiettyjä asiantuntijaopettajia, koskee hyvin harvoja. Sähköinen valintskoe, miten muuttaa mittaamista. Uudentyyppisten esim. sähköisten automaattisesti arvioitavien valintakoekysymysten laadinnan järkevä mahdollistaminen. Tekoäly ym. uudet teknologiat.
Valintakokeen suoritusten arvioinnin tukiOpettajan käytössä on valintaperusteet ja pisteytysohjeet. KKOnko jossakin vaiheessa tarpeetonta tekoälyteknologian ym myötä 
Valintakokeen organisoinnin tukiOhjeistukset, koulutukset ym. valintakokeiden valvontaan valmistautumiseksi. Saatavilla tarvittavat tukitoimet ja resurssit valintakokeen sujuvuuden varmistamiseksi.KKTekniset ratkaisut valvontaan. Monen toimijan yhteistyö: Turvallisuuspalvelut, IT-palvelut, Tuutorit, opettajat
Oikaisupyyntöprosessin tukiOikaisupyynnön prosessi on opettajan tiedossa. Tutkintolautakunta ohjeistaa opettajaa oikaisupyyntöprosessin toteuttamiseksi. Tutkintolautakunta, KK


Opintojen suunnittelu ja ohjaus 

Palvelualue: Opintojen suunnittelu ja ohjausPalvelun kuvausEsimerkkejä palvelun tuottajistaHuomioita
Koulutusinformaatio- ja tarjontaOpettaja saa riittävän ja ajantasaisen informaation suunnitellusta koulutustarjonnastaKK; OPHOpettaja pystyy etsimään ja selaamaan
Koulutustarjonnan suunnittelun tukiOpettajalla on käytössään riittävä ja ajantasainen informaatio nykyisestä ja suunnitellusta koulutustarjonnasta, kysynnästä sekä muiden toimijoiden tarjonnasta, mikä mahdollistaa koulutustarjonnan suunnitteluun osallistumisen sekä opetustarjonnan suunnittelu. 
Opettaja pystyy etsimään ja selaamaan
koulutuksiin liittyvää tietoa sähköisesti.
KK, OPHkoulutuksiin liittyvää tietoa sähköisesti
OpetussuunnitelmaOpettajalle mahdollistetaan opetussuunnitelman tarkastelu ja opetussuunnitelmatyöhön osallistuminen sekä kommentointi.
- Käytänteet ja ohjeistukset koulutukseen, joka toteutetaan useamman korkeakoulun opetusyhteistyössä.
-Työskentelyalusta, joka sisältää mm. hakuominaisuudet, hakutuloksien näyttö, tulostukset, muokkausmahdollisuudet.
KK
Opetustarjonta ja vuosisuunnitteluOpettajalle mahdollistetaan koko opetustarjonnan tarkastelu sekä opetustarjonnan suunnitteluun osallistuminen ja kommentointi. KKPalvelu sisältää käyttöliittymän, mm. hakuominaisuudet, hakutuloksien näyttö. 
Opettajan työajan suunnittelun tukiOpettajalla on käytössään tarvittavat tiedot mm. opetuksesta, ohjausvastuista sekä muista vastuista ja työtehtävistä, työajan suunnitelman laatimiseksi. KKPalvelu sisältää käyttöliittymän, mm. hakuominaisuudet, työaikasuunnitelman käsittely
Opetuksen toteutuksen suunnittelun tukiOpettajalla on käytössään tarvittavat tiedot opetuksen toteutussuunnitelman tekemiseen sekä mahdollisuus muokkaamiseen ja julkaisuun. KK
Käyttöoikeuksien aktivoinnin tukiOpettajalla on käytössään käyttöoikeuksien aktivoinnin palvelu ja opettajalle tarjotaan ohjeistusta ja tukea omien käyttöoikeuksien aktivointiin. KK
Oppijan opintojen edistysmisen seurannan tukiOpettajalla on käytössään ajantasainen tieto oppijoiden opintojen edistymisestä sisältäen esim. 
- Opintoihin ilmoittautumisten ja hyväksymisten tilanteet
- Opintosuoritukset
- Opintopistekertymät suhteutettuna oppijan ja korkeakoulun tavoitteisiin
- Analyysitietoa siitä kuinka tavoitteet ovat täyttymässä
KK, OKMTiedot muunmuassa Vipusesta, opiskelijarekisteristä, analyytiikatyökalu
Opetusta tukevien palveluiden hankinnan tukiOpettajalle tarjotaan ohjeistusta ja tukea opetukseen tarvittavien yksittäisten ohjelmistojen, työvälineiden, tarvikkeiden ja palveluiden hankkimiseen sekä käyttöönottoonKKTiettyä toteutusta varten opettaja saattaa tarvita, jonkin tietyn ohjelmiston, työvälineen tms., johon voi liittyä lisenssien hankintaa. 
Opinto-ohjauksen tukiOpettajalla on käytössään ohjaukseen tarvittavat tiedot, ohjeistukset ja käytänteet sekä osaaminen opettajan toteuttaman opetuksen sisällölliseen ohjaukseen.KK
HOPS-ohjauksen tukiOpettajalla on käytössään tarvittavat HOPS-työkalut ja niiden käytön ohjeistukset, jotka mahdollistavat HOPSin työstämisen yhdessä opiskelijan kanssa:
- Opettajien kouluttaminen
- Opettaja/opiskelija-kehityskeskuteluvälineet
- Yhteistyöverkostoissa työskentelemisen tuki (mm. ristiinopiskelu)
KKEsim. Sisu ja Peppi + RIPA
AnalytiikkapalvelutOpettajan käyttöön tarjotaan analytiikkatietoa opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ja opintojen suunnittelun tukemiseen. 
- Analysoitua pitkän ja lyhyenaikavälin seurantietoa ennakointia varten
- Esim. tutkinnon läpäisytietoa ja tietoa opimtojen edistymisestä suhteutettuna tavoitteisiin, tila- ja logistiikkatietoa
- Tietoa oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen käytöstä
- Tietoa motivaatiosta ja emootioista
- Tietoa toimintaympäristön muutoksista ja trendeistä
KKvrt. Opetusanalytiikka vs. oppimisnalytiikka 
Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tukiOpettajalla käytössään tarvittavat käytännöt ja resurssit hyväksilukuun. 
- Hyväksiluvun ohjeistukset. 
- Osaamispankki, osaamisen kriteeristö (osaamisen ontologia). 
- Palvelu, johon hyväksiluku voidaan kirjata. 
- Kansallinen palvelu, josta saatavilla hyväksiluettavien opintojen sisällöllinen tieto hyväksilukupäätöksen tueksi. 
KK
Opetusyhteistyön suunnittelun tukiOpettajalla on käytössään mahdollistavat resurssit opetusyhteistyön suunnitteluun sekä korkeakoulujen välillä että sisäisesti. 
- Käytänteet, yhteiset aikataulut ja ohjeistukset koulutukseen, joka toteutetaan useamman korkeakoulun opetusyhteistyössä. 
- Työskentelyalusta, joka sisältää: hakuominaisuudet, hakutuloksien näyttö, tulostukset, muokkausmahdollisuudet
KK, verkostot
Palautteen käsittelyn tuki Opettajalla on käytössään resurssit palautteen antamiseen ja käsittelyyn. Sisältää ohjeistuksen ja käyttöliittymän  palautteen  keräämiseen, käsittelyyn ja vastaamiseen sekä palauteraportteihin ja -koosteisiin.KK 

Osaamisen hankkiminen

Palvelualue: Osaamisen hankkiminenPalvelun kuvausEsimerkkejä palvelun tuottajistaHuomioita
Tutoroinnin tukiOpettajalla on käytössä tarvittavat välineet opiskelijatuutorointiin: ohjeistukset, edistymisseurannan raportit, hops-palvelu, opettajien koulutusta tuutorointiin, analytiikkatietoa tuutoroinnin tueksi KK
AnalytiikkapalvelutOpettajalle tuotetaan valmista analytiikkatietoa sekä neuvontaa ja ohjeistuksia analytiikan käyttöön; yksittäisen opintojakson analytiikk, analytiikka dashboard, analytiikkatietoa varhaisen puuttumisen malliinKK
Opintoihin ilmoittautumisen ja hyväksymisen tukiOpettajalla käytössään resurssien ilmoittautumisen hyväksymiseen mm. opintoihin hyväksymisen kriteerit (edeltävyydet ym.), resurssien tilannetieto (tilat, oppimateriaalit, paikkamäärä), sähköinen palvelu opintoihin ilmoittautumisen ja hyväksymisen hallintaan. KK
Opetuksen tukiOpettaja saa tukea ja tarvittavat resurssit opetuksen toteuttamiseen. 
- Perehdytys opetuksen prosesseihin ja palveluihin, joita korkeakoulu tarjoaa. Korkeakoulun käytännöt ja ohjeet. 
- Pedagoginen tuki: Tukea korkeakoulupedagogiikkaan ja korkeakoulun käyttämiin opetusmenetelmiin. 
- Opetuksen laadunhallinnan tuki: Opettaja saa ohjeet ja riittävän informaation (kriteerit ja mittaristot) laadunhallinnasta.
- Saa tukea oman opetuksensa laadun kehittämiseen. 
KKSisältää perehdytyksen opettajan työhön ja opetukseen, mitä työvalineita, mitä käytäntöjä. Fyysinen esteettömyys (esteet, valaistus, hajut. melut ym.). VM:n saavutettavuusdirektiivi, saavutettavat digitaaliset palvelut 
Yksilöllistämisen tukiEsteettömyyden tuki: Korkeakoulun esteettömyysohjeistus 
- Saavutettavuuden tuki: Korkeakoulun saavutettavuusohjeistus ja neuvonta, koulutusta opettajille. Työkalut saavutettavan opetuksen ja opetusmateriaalin toteuttamiseen. Ohjeistuksia ja koulutusta erilaisten oppijoiden huomioimiseksi
- Ohjeistuksia ja koulutusta erilaisten oppijoiden huomioimiseksi 
KK
Osaamisen  arvioinnin tukiTenttien hallinnoinnin tuki: Tenttien hallinnoin palvelu (järjestelmä), tenttikysymyspankit, tekninen tuki, valvonnan tuki
Osaamisen arvioinnin tuki: Työkalut arvioinnin kirjaamiseen, arviointikriteerit
KKHyväksiluvun käsitteet vietävä osaksi OKSAa
Oppimisympäristöjen hallinnoinnin tukiOpettaja saa tarvittavan tuen ja resurssit oppimisympäristöjen käyttämiseksi. 
- Tekninen tuki sähköisten oppimisalustojen käyttöön, tuki oppimis- ja simulaatioympäristöjen käyttöön, tilahallinta. 
- Sähköiset pedagogis-digitaaliset tukipalvelut. 
- Oppimisympäristöihin liittyvien sopimusten hallinnoinnin tuki (lisenssit ym). 
- Oppimisympäristöihin liittyvä analytiikka opettajan käytössä. 
KK, verkostot
Opetusteknologia
KK
Opinnollistamisen tukiOpettajalla käytössä korkeakoulun käytännöt ja ohjeistuksen opinnollistamiseen sekä suunnitelmien, sopimusten ja näyttöjen hallintaan (palvelu, järjestelmä) KK, verkostot
Oppimateriaalit ja tiedonhallintaOpettaja saa tukea oppimateriaalien hankinnalle ja hallinnalle sekä avointen avointen oppimateriaalien tuottamiselle ja jakamiselle. Opettaja saa koulutusta ja ja ohjeistuksia tiedon- ja datanhallinnasta. KK, kirjastot 
Opiskelijan orientaation ja hyvinvointipalveluiden tukiKorkeakoulu tarjoaa opettajalle palvelun, jossa on tietoa korkeakoulun toiminnoista ja palveluista, etuuksista, opiskelijaterveydenhuollosta ja liikuntamahdollisuuksista.  Opettaja saa riittävän informaation opiskelijan ohjaamiseksi hyvinvointipalvelujen piiriinKK
Yhteistyö- ja liikkuvuuspalvelutOpettaja saa ohjeet ja riittävän informaation opettajavaihtoon liittyen.
Opettaja saa ohjeet ja riittävän informaation opiskelijan ohjaamisesta muiden korkeakoulujen opintojen suorittamiseen. 
Opettajaliikkuvuuden sähköiset palvelut
KK, verkostot
Palautteen käsittelyn tukiOpettaja saa tarvittavat resurssit, ohjeistuksen ja käyttöliittymän palautteen antamiseen, käsittelyyn ja vastaamiseen sekä palauteraportteihin ja -koosteisiin.KK
Turvallisuuden ja kriisinhallinnan tukiOpettaja saa ohjeet ja riittävän informaation kriisitilanteiden ja turvallisuusuhkien hallintaanKK
Tietoturvan ja tietosuojan hallinnan tukiOpettaja saa ohjeet ja riittävän informaation tietoturvan ja -suojan hallinnoimiseenKK

Osaamisen hyödyntäminen

Palvelualue: Osaamisen hyödyntäminenPalvelun kuvausEsimerkkejä palvelun tuottajistaHuomioita
Jatkuvan oppimisen ja ohjauksen tukiOpettajalla on mahdollisuus täydentää omaa osaamistaan. Opettajalla on riittävät tiedot jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista ja käytännöistä. KK
AlumnitoimintaOpettajalla on tarvittavat resurssit hyödyntää alumneja opetuksessa sekä luoda uusia verkostoja. KK
Palautteen käsittelyn tukiOpettajalla on resurssit, ohjeistukset ja käyttöliittymä palautteen keräämiseen, käsittelyyn ja vastaamiseen sekä palauteraportteihin ja -koosteisiin.KK
  • No labels