Palvelualue: Osaamisen hankkiminenPalvelun tavoitePalvelun sisältöProsessit, jotka tuottavat palveluaProsessin kuvausEsimerkkejä aliprosesseistaEsimerkkejä toimijoista
Osaamisen hankkimisen ohjausOppija saa ohjausta ja tukea opintojen suorittamiseen kaikissa vaiheissa. Oppija saa analyysitietoa oman edistymisen arviointiin ja vertailuun.Oppija saa opiskelun eri vaiheissa ohjausta eri tavoin henkilökunnalta ja opiskelijatuutoreilta. Oppija saa tietoa omien opintojensa edistymisestä korkeakoulun ja omiin tavoitteisiin sekä verrokkiryhmään suhteutettuna. Analytiikka auttaa omien tavoitteiden, motivaation ja emootioiden vaikutusten tunnistamisessa opiskelumenestykseen.Opintoneuvonta*Korkeakoulu tarjoaa yleistä opintoihin, opiskelukäytäntöihin ja opiskeluun liittyvää neuvontaa.
KKOpinto-ohjaus*Korkeakoulu tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opiskelijalle esim. opintoihin kiinnittymiseen ja opiskelukyvyn tukemiseen sekä opintojen edistymiseen ohjaussuunnitelman mukaisesti. 
KKTuutorointi*Korkeakoulu ja opiskelijajärjestöt suunnittelevat ja toteuttavat toimintamallin, jossa opiskelijat hakevat tuutoreiksi, heidät valitaan, annetaan ohjausta sekä tuetaan tuutoroinissa (toimivat opiskelijoiden opastajina korkeakoulun käytänteisiin opintojen suorittamisen aikana). Tuutorit toimivat opiskelijoiden opastajina korkeakoulun käytänteisiin opintojen suorittamisen aikana. Kansainvälisten opiskelijoiden osalta tuutointi vahvistaa suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymistä. Korkeakoulu nimeää opettajatuutoreita tukemaan opiskelijoiden opiskelumotivaatiota, opintojen etenemistä, ryhmäytymistä ja korkeakoulun opiskelutavan omaksumista.
KK, opiskelijajärjestöt Opijen suunnittelun analytiikan kehittäminen ja hyödyntäminenKorkeakoulu tarjoaa palvelussaan oppijoille oppimistapahtumista tuotettua tietoa opintojen etenemisen ja oppimisen tueksi. Korkeakoulu hyödyntää keräämäänsä tietoaineistoa oppimisen tukemisessa, oppimisympäristöjen, oppimateriaalien ja oppimistapahtumien sekä koulutusten kehittämisessä.
KKVarhaisen puuttumisen malli Korkeakoulu tarjoaa apua ja neuvoja sekä puuttuu opiskelijan opintomenestykseen varhaisessa vaiheessa. Korkeakoulu ohjaa sekä motivoi oppijaa opintojen jatkamisessa ja etenemisessä.
KKDatanhallintaKorkeakoulu kerää ja hallinnoi tietoa oppimisanalytiikan tueksi.
KK
Opintoihin ilmoittautuminenOppija ilmioittautuu haluamiinsa opintoihin ja pienryhmiinOppija selaailee opintoja ja ilmoittautuu haluamiinsa opintoihin ja pienryhmiin. Oppija saa tiedon opintoihin ja pienryhmii pääsemisestä.Opintoihin ja pienryhmiin ilmoittautuminenKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa ilmoittautumisen toimintamallit, aikataulut ja välineet. Korkeakoulu julkaisee ilmoittautumisen, käsittelee ilmoittautumiset ja antaa palautteen ja tarvittaessa ohjeistusta. 
KK, kansallinen palvelu
Opetus Oppija saa tarvitsemansa opetuksen opiskelun kaikissa vaiheissaOppija osallistuu opetukseen.  Opetusta tarjotaan eri tavoin.OpetusprosessiKorkeakoulu ja muut koulutustoimijat toteuttavat opetuksen. 
KK, muut koulutustoimijatOpetukseen osallistumisen tukiKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa toimintamallit ja välineet, jotka tukevat opetukseen osallistumista.
KK
Osaamisen osoittaminen ja arviointiOppija osoittaa osaamisensa opintosuorituksella (esim. tentti, harjoitustyö) ja saa arvioinnin opintosuorituksesta tai sen osasta. Oppija ilmoittautuu opintosuoritukseen (esim. tentti, harjoitustyö) ja suorittaa sen. Oppija saa opintosuorituksen alkaessa tiedot arvioinnin perusteista ja arviointitavoista sekä arvioinnin opinnon suoritettuaan. Oppija voi suorittaa joko oman tai toisen korkeakoulun tenttejä valvotuissa ympäristöissä. Oppija saa tulokset opintosuorituksesta ja voi verrata niitä vertaisryhmän tuloksiin.Tenttipalveluiden prosessiPalvelun tuottaja suunnittelee tenttiaikataulutuksen, hallinnoi tenttiin liittyviä materiaaleja, suunnittelee ja tekee tarvittavat resurssivaraukset sekä suunnittelee ja toteuttaa tenttitilaisuuden ja siihen liittyvät erityisjärjestelyt.–Tentin sisällön suunnittelu
- Tilavarauksen ja henkilöresurssivarauksen sekä aikataulut (lukujärjestyssuunnittelu)
- Tilavarauksien tuki opiskelijalle (esim. sähköisen tentin varaaminen)
- Tenttimateriaalin hallinta
- Tenttitilaisuuden suunnittelu
- Tenttitilaisuuden toteuttaminen
- Ennakkomateriaalin vastaanottaminen ja käsittelu
- Erityisjärjestelyjen hallinta
KK, muut koulutustoimijatArviointiKorkeakoulussa tuotetaan arviointiin liittyvät yleiset ohjeistukset mm. mihin mennessä arviointi pitää olla tehtynä. Oppija näkee opetuksen toteutukselta arvioinnin perusteet ja arviointitavat esim. numeroarviointi tai hyväksytty / hylätty. Opettaja antaa arvioinnin ja julkaisee arvioinnin tuloksen korkeakoulun palvelussa. Oppija saa arvioinnin nähtäväkseen.

Arviontiprosessi koskettaa kaikkien näiden suoritustapojen arviointia tentit, harjoittelu, opinnäytetyöt, muut suoritustavatKK
Yksilölliset järjestelytOppija saa tarvitsemansa tuen ja järjestelyt oman oppimisensa mahdollistamiseksi. Oppijalla on käytössään esteettömät ja saavutettavat ratkaisut, jotka mahdollistavat oppimisen ja opetukseen osallistumisen kaikissa tilanteissa. Oppija saa tukea omien oppimisstrategioidensa luomiseen ja toteuttamiseen. SaavutettavuusKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa tarjoamiensa ratkaisujen saavutettavuuden erilaiset oppijat huomioiden. 
KKEsteettömyysKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa korkeakoulun fyysisen ympäristön esteettömyyden erilaiset oppijat huomioiden. 
KKOppimaan oppiminenKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa toimintamallit oppijoiden erilaisten oppimistyylien mukaisten oppimisstrategioiden muodostamiselle.
KK
OppimisympäristötOppija saa käyttöönsä fyysiset ja digitaaliset oppimisympäristötOppija pääsee fyysisiin ja digitaalisiin ympäristöihin, tarvittaessa voi varata tiloja. Digitaalisessa ympäristössä voi lukea, työstää, tallentaa ja jakaa materiaaleja. Oppija voi kommunikoida muiden työskentelyyn osallistuvien kanssa. Lisäksi oppija voi tehdä erilaisia osaamisen näyttöjä, hankkia osaamismerkkejä, osallistua simulaatioon ja antaa palautetta. Opetukseen osallistumisen tukiKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa toimintamallit ja välineet, jotka tukevat opetukseen osallistumista.
Opetusteknologian hyödyntämisen tukiPalvelun tuottaja toteuttaa ja ylläpitää erilaisia teknologisia ja pedagogisia ratkaisuja sekä ohjeistuksia niiden käyttöön, jotka mahdollistavat opiskelun erilaisissa oppimisympäristöissä.
KK, muut koulutustoimijatOppimisympäristöjen kehittäminen ja hyödyntämisen tukiPalvelun tuottaja kerää palautetta oppimisympäristöihin liittyen ja arvioi niiden pohjalta tarvittavia kehittämiskohteita. Palvelun tarjoaja antaa tukea oppimisympäristöjen käyttämiseen.
KK, muut koulutustoimijatTilapalveluiden tuottaminen Korkeakoulu suunnittelee ja hankkii opetukseen liittyvät tilat. Palvelun tuottaja julkaisee tilatiedot ja ylläpitää tilojen varausjärjestelmää. 
KK, muut koulutustoimijat
Oppimateriaalit ja tiedonhallintaOppija saa käyttöönsä tarvitsemansa oppimateriaalit ja tiedonhallinnan palvelut ja tiedonhallinnan ohjauksenOppija saa kirjastopalvelut ja -aineistot, informaatiolukutaidon ja datanhallinnan koulutuksen, julkaisupalveluita ja ohjausta.KirjastoprosessitPalvelun tuottaja hankkii ja tarjoaa oppimateriaalit ja julkaisee tiedon saatavilla olevista materiaaleista. Palvelun tuottaja tarjoaa digitaaliset ja fyysiset ympäristöt materiaalien käyttöön ja oppimisen tueksi. 
KK, kirjastotTiedonhallinnan opetuksen prosessiPalvelun tuottaja suunnittelee ja toteuttaa informaatiolukutaidon- ja tiedonhallinnan opetuksen. 
KK, kirjastotJulkaisuprosessiPalvelun tuottaja suunnittelee ja tuottaa palvelun, jossa se julkaisee opinnäytetyöt ja tarjoaa avoimen julkaisualustan esim. avointen oppimateriaalien julkaisemiseen. 
KK, kirjastot
Opiskelijan arjen tukiOppija voi hyödyntää erilaisia opiskelijaetuja. Oppija saa tietoa asumisen vaihtoehdoista opiskelupaikkakunnalla, opintojen rahoittamiseen liittyvää ohjeistusta, esim. opintotuki ja tietoa muista oppijalle tarjottavista alennuksista ja etuuksista.Opintojen rahoituksen tukiKorkeakoulu julkaisee tietoa opintojen rahoittamisesta ja erilaisista tukimuodoista sekä ohjaa oppijoita käyttämään Kelan tiedotus- ja asiointikanavia. 
Kela, opiskelija-vaihto-organisaatio, apurahantarjoajat, Asumisjärjestelyjen tukiPalvelun tuottaja neuvoo ja opastaa asumisjärjestelyissä
KK, opiskelija-asuntosäätiöt ym.Opiskelijaetujen järjestäminenPalvelun tuottaja tarjoaa eri etuuksia oppijoille ja tiedottaa sovituista etuuksista sähköisissä kanavissa.
KK, opiskelijakunnat, joukkoliikenne, opiskelijajärjestöt
Opiskelijan hyvinvointipalvelutOppija saa tarvitsemansa hyvinvointiinsa ja terveyden ylläpitoon liittyvät palvelut.Oppija saa palveluita hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitämiseen (kuten esim. opiskelijaliikunta, harrastustoiminta, lääkäri- ja hammalääkäripalvelut, opiskelijapyskologi, opiskelijapastori jne.)Uuden opiskelijan orientaatioprosessiKorkeakoulu tarjoaa oppijoille palvelun, jossa on tietoa korkeakoulun toiminnoista ja palveluista, etuuksista, opiskelijaterveydenhuollosta ja liikuntamahdollisuuksista. Palvelun tuottaja suunnittelee ja toteuttaa oppijoille orientaation opiskelun ja opintojen aloituvaiheeseen tukemaan opintoihin kiinnittymistä.  
KK, opiskelijaterveydenhuolto, opiskelijajärjestöt, urheiluseurat, ay-toimijat ym. Hyvinvointipalveluiden ylläpitoprosessiPalvelun tuottaja suunnittelee ja toteuttaa toimintamalleja ja välineitä, joiden kautta oppijalle tarjotaan erilaisia hyvinvointipalveluita monikielisesti (opiskelijaterveydenhuolto, opiskelijayhdistys, asuminen, kriisapu, turvallisuus, opiskeluaikainen vakuutusturva, seurakuntien oppilaitostyö, työsuojelu, liikuntapalvelut ja muut opiskelijaedut).
KK, opiskelijaterveydenhuolto, järjestöt ym.Hankitun osaamisen tunnustaminenOppija voi hyödyntää aiemmin hankittua osaamistaan.Oppija voi korvata opintoja aiemmin hankitulla osaamisella tai sisällyttää muualla suoritettuja opintoja tutkintoonsa. HyväksilukuprosessiKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa periaatteet, toimintamallit ja välineet, joiden avulla opiskelija voi hakea opintojen hyväksilukemista. 
KK
Opintosuoritukset

TyöelämäpalvelutOppija suorittaa opintoja yhteistyössä työelämän kanssa esim. osana opintoihin kuuluvaa tai vapaaehtoista harjoittelua tai yksittäisen opintokokonaisuuden osana ja voi sijoittaa nämä opintoihinsaOppijalle tarjotaan mahdollisuuksia suorittaa opintoja työelämään osallistuen sekä ohjausta siihen.  Oppijalle tarjotaan harjoittelupaikkoja ja hän voi suorittaa harjoittelun valitsemassaan organisaatiossa. Harjoitteluun liittyy myös arvioinnit sekä tavoite- ja toteutumiskeskustelut. Esimerkkejä:  kliininen harjoittelu, työharjoittelu, opetusharjoittelu, kansainvälinen harjoitteluHarjoitteluprosessiKorkeakoulu julkaisee palvelussa tarjottuja harjoittelupaikkoja oppijoille. Korkeakoulu julkaisee tietoa harjoitteluun hakeutumisesta, opintojen suorittamisesta harjoittelussa yms. harjoitteluun lähtemiseen ja harjoittelusta palaamiseen liittyviä tietoja. Korkeakoulu tukee oppijaa löytämään harjoittelupaikan ja antaa harjoittelun ohjausta. Oppijalle tarjotaan tukea harjoitteluraportin julkaisemiseen. 
KK, työnantajat, harjoittelupaikkojen tarjoajatHarjoittelusopimusprosessi (kolmikanta)Korkeakoulu, harjoittelupaikan tarjoaja ja oppija tekevät harjoittelusopimuksen. 
KK, työnantajat, harjoittelupaikkojen tarjoajat
Yhteistyö- ja liikkuvuuspalvelutOppija saa mahdollisuuden suorittaa opintoja oman korkeakoulun ulkopuolella.Oppija saa verkosto-opiskelu- ja liikkuvuuspalvelut. Palvelut tuotetaan korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Oppija voi hankkia liikkuuvuuspaikan myös omatoimisesti.Yhteistyö- ja liikkuvuuspalveluiden tukiPalvelun tuottaja suunnittelee ja ylläpitää toimintamalleja ja välineitä, joiden avulla opiskelija voi tarkastella, ilmoittautua sekä suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa tai yhteistyöoppilaitoksessa osana oman korkeakoulun opintoja. 
KK, kansallinen palveluOpetusyhteistyöprosessiPalvelun tuottaja suunnittelee ja toteuttaa opintoja ja tarjontaa yhteistyössä muiden kanssa.
KK, muut opetusta tarjoavat toimijat, järjestöt ym. 
Valmistumisen tukiOppija päättää tutkinto-opiskelunsa valmistumiseen tai päättää muuhun kuin tutkintoon tähtäävät opinnot (esim. erillisopinnot, avoimen opinnmot)Oppijalla on käytössään tarvittavat välineet todistuksen ja pätevyyksien hakemiseen sekä suoritettujen opintojen koostamiseen. Oppija pystyy varmistamaan opintotavoitteiden täyttymisen ja saa vahvistuksen osaamiselleen. Oppijalle myönnetään todistus, tutkinto ja pätevyydet. Oppija voi ottaa talteen oman tietonsa ja palauttaa korkeakoulun omaisuuden valmistumisen myötä. ValmistumisprosessiKorkeakoulu tuottaa ja ylläpitää valmistumisohjeet opiskelijoille, palvelun todistuksen hakemiseen sekä toimittaa opiskelijalle todistuksen liitteineen opiskelijan ilmoittamalla tavalla. Tieto valmistumisesta ja opintojen tai tutkinnon tuottamista kelpoisuuksista/pätevyyksistä siirtyy tietovarantoon ja on viranomaisten käytettävissä. Korkeakoulu järjestää valmistumisjuhlan, jossa opiskelija vastaanottaa todistuksen.
KKTutkintoon valmistumisen tukiKorkeakoulu tarjoaa osana hops-ohjausta opiskelijalle tukea tutkintotodistuksen rakenteen suunnitteluun esimerkiksi vapaavalintaisten opintojen osalta, tutkintoon sisällytettävien sivuaineiden sekä tutkinnon ulkopuolelle jätettäviin opintoihin.
KKMuun valmistumisen tukiKorkeakoulu tarjoaa tarvittavan tuen ja ohjeistukset muuhun kuin tutkinto-opiskeluun liittyvien opintojen valmistumiseen esim. täydennyskoulutus, avoin kk, pätevyydet  
KK
TurvallisuuspalveluOppijalla on käytössään tarvittavat kulkuoikeudet sekä tiedossaan tiedonhallinnan, tietoturvan ja kriisinhallinnan toimintamallit. Oppija saa käyttöönsä tarvitsemansa kulkuoikudet korkeakoulun tiloihin. Korkeakoulun tiloissa oppijan käytössä on tarvittavat kriisinhallintaan liittyvät tiedot ja ohjeistukset. Oppijalla on käytössään ohjeistukset ja hän saa neuvontaa tietosuojaan ja oman datan hallintaan liittyvissä asioissa. Oppijan tietosuoja on valvottu ja oppijalle tarjotut ratkaisut ovat tietoturvallisia. Kulkuoikeuksien hallintaKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa toimintamallit ja välineet opiskelijoiden kulkuoikeuksien hallintaan. 
KKKriisinhallintaKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa toimintamallit, ohjeistukset ja ratkaisut fyysisen ympäristöon kriisitilanteiden varalta. 
KKTietosuoja ja oman datan hallintaKorkeakoulu laatii ohjeistukset ja neuvoo tietosuojaan ja oman datan hallintaan liittyvissä asioissa sekä valvoo tietosuojan toteutumista.  
KKTietoturvaKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa tarjoamiensa ratkaisujen tietoturvallisuuden sekä tarjoaa välineitä tietoturvan ylläpitämiseen (esim. virusturva)
KK
PalautepalveluOpiskelija voi antaa palautetta opintojen suorittamisen aikanaOppijalle tarjotaan palvelu, jonka kautta voi antaa suoritettavaan opintoon liittyvää palautetta.Palautekanavien suunnittelu ja julkaisuPalvelun tuottaja suunnittelee ja toteuttaa toimintamallin ja välineet palautteen antamiselle ja käsittelylle sekä julkaisee palvelun tietyille kohderyhmille.
KK, kansallinen palveluPalautteen käsittely ja vastaaminenPalvelun tuottaja käsittelee palautteen ja vastaa palautteen antajalle.
KK, kansallinen palvelu
  • No labels