Yleistä

Tietovarannon koodistot ovat, kuten koodistot yleensä, lähes kaiken yhteensopivuuden ja yhteentoimivuuden edellytys. Ohessa on kuvattu koodistot, joita käytetään korkeakoulujen valtakunnallisessa tietovarannossa. Tämä koodistosivu on siten osa korkeakoulujen tietomallia mutta koodistojen pääasiallinen sijaintipaikka on ao. koodistopalvelu ja tämä sivu toimii vain viestinnällisenä kanavana koodistojen arvojen esilletuomiseen.

Koodistojen jakeluun hyödynnetään Opetushallituksen toteuttamaa Oppijan verkkopalveluihin kuuluvaa Koodistopalvelua . CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta Koodistopalvelussa sellaisten koodistojen päivittämisestä, joita Opetushallitus tai koodistot omistavat viranomaiset eivät ylläpidä. Tehtävä on osa korkeakoulujen tietomallin ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon ylläpitoa.

Koodistot on sisällytetty korkeakouluille tarkoitettuihin tiedonsiirtomäärityksiin valmiiksi kerätty koodistot.xsd skeematiedostoon joka löytyy GitHubista https://github.com/CSCfi/VIRTA-Opintotietopalvelu/blob/master/XML-skeemat/koodistot.xsd ,
jotta XML-tiedonsiirron tarkistuksessa voidaan varmistua, että käytetyt koodit ovat oikeita. Tiedonsiirtomäärityksissä on koodistoista vain sellaiset koodit, joita voidaan tuoda tietovarantoon: esimerkiksi arvosana-asteikoista ei ole siten hylättyjä arvosanoja mukana sekä ne koodit jotka Virta ohjausryhmän taholta hyväksytty. Tiedonsiirtomäärityksissä on myös sellaiset vanhentuneet koodit, joita voidaan tuoda korkeakouluista tietovarantoon: esimerkiksi vanhentuneet kunnat, maat ja kielet voidaan tuoda tietovarantoon. Koodeja ei pääsääntöisesti "koskaan" poisteta. Koodin voimassaolon voi tarkistaa koodistopalvelusta.


Linjauksia ja toimintaohjeita

Organisaatiokoodiston arvojen 3 ja 5 käytöstä

Yleistä organisaatiokoodeista

Yleisimmin käytetty organisaation roolitieto tietovarannossa on rooli 1 eli myöntävä. Tällä roolitiedolla ilmaistaan organisaatio, jonka omistamasta tiedosta on kyse. Tieto on pakollinen. Organisaation rooli mahdolliset koodiarvot on kuvattu sivulla...

VIRTA-yhteyshenkilökokouksessa 13.10.2020 on keskusteltu roolien 3 ja 5 käytöstä ja CSC:n VIRTA-tiimin esityksestä, että niiden käyttöä koskien.Näiden roolitietojen kautta voidaan ilmaista suorituksen tai opiskeluoikeuden alkuperäiseen syntyhetkeen liittyvä korkeakoulu. Tällaisen tiedon saatavuuden merkitys on kasvanut, kun kansalaiset ovat päässeet tarkastelemaan omia opintotietojaan KOSKI-palvelussa. Tieto on tärkeä myös viranomaistoimijoille, esim. Kela ja Valvira. Suosituksena korkeakouluille on, että rooleja 3 ja 5 käytettäisiin jatkossa seuraavasti:

Alkuperäinen lähde (3)

Organisaation rooli 3 (alkuperäinen lähde) on ollut käytössä tietovarannossa alusta saakka. Roolitietoa tulisi käyttää seuraavissa tapauksissa

 • hyväksiluetut opintosuoritukset
 • siirto-opiskelijan alkuperäinen opiskeluoikeus
 • yhteistyössä järjestettyjen erikoistumiskoulutusten opiskeluoikeuksille  ilmaisemaan opiskelijat rekrytoinut korkeakoulu.

Fuusioitunut myöntäjä (5)

Roolitieto 5 on lisätty tietovarantoon vuonna 2018. Tätä roolitietoa ei ole vielä otettu laajasti käyttöön tietovarannossa, mutta sen käyttö on erittäin suositeltavaa niissä korkeakouluissa, jotka ovat syntyneet fuusioitumisen seurauksena. Roolitiedon 5 tuonti mahdollistaa sen, että esim. KOSKI-palvelusta kansalainen näkee tiedon, että hänen vuonna 2000 valmistunut lääketieteen tutkintonsa on syntynyt Kuopion yliopistossa, vaikka tutkinnon myöntäjäorganisaatio (1) on VIRTA-opintotietopalvelussa on Itä-Suomen yliopisto. Tieto on tärkeä myös Valviralle,

 • käytetään ilmaisemaan sitä organisaatiota, jonka omistamasta tiedosta on kyse ennen fuusiota.

Koodiarvon selitteen muutos- lääketieteen ammatillinen jatkokoulutus

 • Koodistoselitteen muutos: 'Lääketieteen ammatillinen jatkokoulutus' sisältää myös yleislääketieteen erikoistumiskoulutuksen. Nykyinen VIRTA-opintotietopalvelun koodiarvo 'Lääkärien erikoistumiskoulutus' ei ole riittävän kattava käyttötarkoitukseensa. Tästä johtuen 'Lääkärien erikoistumiskoulutus' -termi päätettiin vaihdettavaksi kaikissa valtakunnallisissa koodistoissa muotoon 'Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutus'. OPTIETOR 29.11.2018

VIRTA-opintotietopalvelun käyttämät koodistot ja koodistoerot muihin opetushallinnossa käytettäviin koodistoihin

 • VIRTA-opintotietopalvelussa käytetään Tilastokeskuksen koodistoja ja tämän periaatteen mukaisesti VIRTAan ei hyväksytä muiden koodistojen mukaisia koodiarvoja eikä myöskään lähdetä VIRTA-opintotietopalvelun päässä muuntamaan korkeakoulujen muiden koodistojen mukaisia arvoja sallittuun muotoon. OPTIETOR 13.6.2019
  • Jatkokehitystarpeena on tunnistettu, että koodiarvojen ylläpitäminen omassa opintohallinnonrekisterissä voi olla työlästä ja korkeakoulujen työn tueksi olisi hyvä rakentaa mäppäystyökalu.

Opiskeluoikeuden tilakoodiston käyttö (päivitys kesken)


https://wiki.eduuni.fi/x/zjKpC

 • Ei-tutkintoon johtavien koulututusten osalta on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tilaa 3 tulisi käyttää vain siinä tapauksessa, että opinnot ovat päättyneet tarkoitetulla tavalla eli opiskelija on suorittanut kaikki opiskeluoikeuteen kuuluvat opinnot ja saanut valmiiksi esim. erikoistumiskoulutuksen opinnot.
 • Toimintavaihtoehtoja:
  • tuodaan passivoitu-tila
  • tuodaaa tieto aktiivisen tilan päättymisestä
 • Milloin merkitystä tiedonkeruun näkökulmasta (ei-tutkintoon johtava)
 • Avoin?

Viittomakieli kielikoodistossa

Viittomakielisen koulutuksen osalta on ohjeistettu, että käytetään arvoa 99= tuntematon eikä arvoa 20= vieraskielinen. Perusteluna tälle ohjeistukselle on, että viittomakieli ei ole vieras kieli, koska viitonta itsessään on vain väline informaation esittämiseen mutta semanttinen informaatiosisältö suomea äidinkielenään käyttävälle ihmiselle on kuitenkin suomea. Kirjalliset materiaalit opetuksessa lienevät myös suomen kielellä.

Sukupuoli

VIRTAassa käytetyt koodiarvot ovat ISO/IEC 5218 1 määritelmän mukaisesti 1= mies, 2= nainen ja 9= tuntematon. Sallittua myös, että on tyhjä (tieto ei ole pakko tuoda lainkaan)

 • korkeakoulu tuo Virtaan opiskelijan ilmoittaman sukupuolen,  joka voi olla eri kuin henkilötunnuksen perusteella pääteltävä sukupuoli
 • VIRTA-tietojen hyödyntäjä päättää, käyttääkö se hetun mukana tulevaa sukupuolitietoa vai korkeakoulun ilmoittamaa tietoa

Varhaiskasvatuksen pätevyyskoodit

VIRTA-koodistoa on laajennettu lainsäädännön muuttuessa. Kuvaus koodien käyttötapauksista on koottu tänne


 • No labels