3.2. Opintopistetiedonkeruu

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.2. Opintopistetiedonkeruu

Opetus- ja kulttuuriministeriön opintopistetiedonkeruu toteutetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta, lukuun ottamatta harjoittelukouluissa suoritettuja opintopisteitä. Korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt opintopisteitä koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä. Harjoittelukoulujen opintopistetiedot kerätään entiseen tapaan csv-muotoisella lomakkeella.

Opintopistetiedonkeruussa kerätään tietoja yliopistossa suoritetuista opintopisteistä. Tiedonkeruussa kerätään erikseen tietoja perustutkinto-opiskelijoiden opintopistesuorituksista ja ei-tutkinto-opiskelijoiden suorituksista. Kaikki opintopisteet merkitään yliopistojen koulutusvastuiden mukaisina. Koulutusalatieto viittaa opintosuorituksen koulutusalaan eikä opiskelijan koulutusalaan. Jos esimerkiksi x alan opiskelija suorittaa y alan opintoja, opintosuoritukset kirjataan y alan suorituksiin

OKM:n opintopistetiedonkeruussa kartoitetaan korkeakoulujen vuosittain tuottamia opintopisteitä. Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta poimitaan myös Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun opintopistetiedot, mutta siinä lähtökohtana on yksittäisen opiskelijan opintopistekertymä. Tämä näkyy mm. hyväksiluettujen opintopisteiden huomioinnissa.

OKM:n tiedonkeruu koskee opintosuorituksia, joiden opintosuorituksen tila on hyväksytty ja joita ei ole hyväksiluettu:

Hyväksilukemisella tarkoitetaan kaikkia opintosuorituksia, jotka ovat syntyneet ”hallinnollisen toimenpiteen tuloksena” ”hyväksilukemalla”, ”korvaamalla”, tms. Se, että suoritus on hyväksiluettu, ilmenee siitä, että suorituksella on erikseen hyväksilukemisen päivämäärä ja erikseen suorituspäivämäärä.

Poikkeuksena on kohta 3.2.1.9. (tiedot ulkomailla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista).

Kenttien 3.2.1.3.- 3.2.1.8. arvojen summa kultakin tietoriviltä on (rivin luokittelujen mukaan) korkeakoulussa suoritettujen (ei hyväksiluettujen) perustutkinto-opiskelijoiden ja erillisillä opinto-oikeuksilla tai avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettujen opintopisteiden kokonaissumma kalenterivuodelta. Kentässä 3.2.1.9. kerätään tiedot ulkomailla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista.

3.2.1. Kerättävät tiedot

Tiedonkeruussa kerätään tiedot korkeakoulussa tilastovuonna (kalenterivuosi) tehtyjen opintosuoritusten laajuuksista opintopisteinä. Jollei toisin mainita, tiedonkeruu koskee opintosuorituksia, joiden opintosuorituksen tila on hyväksytty ja joita ei ole hyväksiluettu (eivät ole roolissa kohdesuoritus opintosuorituksen hyväksilukuun).

Kaikki lopulliset opintosuoritukset, jotka on tallennettu lopullisina korkeakoulun opiskelijatietoja sisältävään rekisteriin, lasketaan mukaan, vaikka ne olisivatkin osa laajempaa suorituskokonaisuutta. Olennaista on, ettei samoja suorituksia raportoida useina vuosina. Opintosuorituksen ja osasuorituksen ero ei ole hierarkinen, vaan kyse on tässä yhden opintosuorituksen keskeneräisyydestä. Kirjattu opintosuoritus ei saa sisältää muita osasuorituksia (lehtitaso).

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistetiedonkeruuta varten korkeakoulun tulee erityisesti huomioida, että opintojen suorituspäivä on kalenterivuoden sisällä, paitsi ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksiluettujen opintopisteiden kohdalla (kohta 3.2.1.9.), jolloin suorituspäivämäärä on muita tiedonkeruita edeltävä kalenterivuosi. Tietovarannosta poimittavan opintosuorituksen laji on Muu opintosuoritus (2).

Opintopisteiden summat kerätään koulutusalaluokituksen mukaan.

3.2.1.1. Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet (7 alakategoriaa)

Kuvaus

Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet. Koulutusalaksi merkitään kasvatustiede. Kerätään seuraavissa alakategorioissa:

 • Luokanopettajaharjoittelu
 • Aineenopettajaharjoittelu
 • Erityisopettajat
 • Opinto-ohjaajat
 • Lastentarhanopettajat
 • Aikuiskoulutukseen painottunut harjoittelu
 • Muut opettajankoulutusryhmät
3.2.1.2. Vieraskielisessä perustutkinto-opetuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Opintopisteet, jotka on suoritettu vieraskielisessä perustutkinto-opetuksessa.

Vieraskielisen tutkinto-opetuksen määritelmä on seuraava "opintopisteen suoritus on vieraskielinen, jos myös suomea, ruotsia tai saamea taitamaton olisi voinut suorittaa sen samalla tavalla." Tämän kriteerin mukaan suoritukseen liittyvän opetuksen, ohjauksen ja kirjallisten ja suullisten töiden tulee siis olla kokonaan vieraskielisiä, jotta suoritus lasketaan vieraskieliseksi.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Alempi korkeakoulututkinto (2) tai Ylempi korkeakoulututkinto (4). Opintosuorituksen kielenä on oltava muu kuin Suomi, Ruotsi tai Saame.

Esimerkkejä:

 • Opiskelija suorittaa opintojakson englanniksi luennoidulla luentokurssilla, ja tenttivastaukset kirjoitetaan englanniksi
  • suoritus vieraskielinen.
 • Opiskelija suorittaa opintojakson kirjoittamalla pääosin englanninkielisen materiaalin pohjalta englanninkielisen esseen
  • suoritus vieraskielinen.
 • Opiskelija suorittaa opintojakson henkilökohtaisessa ohjauksessa (esim. soitinopetus) jossa ohjauskieli on englanti
  • suoritus vieraskielinen.
 • Opiskelija suorittaa opintojakson kirjatentillä lukemalla englanninkielistä tenttikirjallisuutta ja vastaamalla tenttikysymyksiin englanniksi
  • suoritus vieraskielinen.
 • Opiskelija suorittaa opintojakson kirjatentillä lukemalla englanninkielistä tenttikirjallisuutta ja vastaa kysymyksiin suomeksi
  • suoritus EI vieraskielinen.
 • Opiskelija suorittaa opintojakson seminaarissa, jonka keskustelukieli on ruotsi. Seminaaria varten opiskelija kirjoittaa englanniksi seminaariesitelmän, jonka lähdekirjallisuus on englanninkielistä.
  • suoritus EI vieraskielinen.
3.2.1.3. Kaikki perustutkinto-opiskelijoiden opintopisteet

Kuvaus

Ylemmän ja alemman korkeakoulututkinto-opiskelijan korkeakoulussa suorittamat opintopisteet sisältäen kohdassa 3.2.1.2. raportoidut pisteet. Tässä kohdassa raportoidaan siis valtaosa korkeakoulussa suoritetuista opintopisteistä. Mukaan ei lasketa hyväksiluettuja opintopisteitä.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Alempi korkeakoulututkinto (2) tai Ylempi korkeakoulututkinto (4).

Huom! Kansainvälistä kaksoistutkintoa tekevien (sekä lähtevien että tulevien) opiskelijoiden Suomessa suoritetut opintopisteet raportoidaan tutkinto-opiskelijoiden suorituksina, mutta ulkomailla tehdyt suoritukset ulkomailla suoritettujen hyväksiluettujen opintojen (kohta 3.2.1.9.) kategoriassa.   

3.2.1.4. Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden korkeakoulussa suorittamat opintopisteet (ei siis oman korkeakoulun tutkinto-opiskelijan vaihdossa suorittamia opintopisteitä vaan korkeakouluun tulevan vaihto-opiskelijan suoritukset). Kaikkien vaihto-opiskelijoiden suoritukset voidaan kirjata vaihdon pituudesta huolimatta.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppinä käytetään Kansainvälinen vaihto (9). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opintosuorituksen luokitteluna käytetään Suoritus on tulevan kansainvälisen vaihto-opiskelijan suorittama (2).

3.2.1.5. Korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevien suorittamat opintopisteet

Kuvaus

Tähän merkitään yliopistojen välisillä yhteistyösopimuksilla suoritetut opintopisteet. Kerätään muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden asianomaisessa korkeakoulussa (esimerkiksi JOO-opintoina) suorittamat opintopisteet (ei siis oman yliopiston opiskelijan vieraassa yliopistossa suorittamia opintopisteitä).

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppinä käytetään Kotimainen opiskelijaliikkuvuus (8). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opintosuorituksen luokitteluna käytetään: Suoritus on korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevan suorittama (3).

3.2.1.6. Avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Tässä kohdassa tarkoitetun opetuksen määrittely perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (531/2015 2§). Asetuksen mukaan avoimessa yliopisto-opetuksessa yliopistot myöntävät koulutukseen omaehtoisesti hakeutuville henkilöille, ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja. Oikeus rajoittuu tuolloin siihen oppiaineeseen ja siihen arvosanaan tai opintokokonaisuuteen, jonka suorittamista varten oikeus on myönnetty. Tutkintoihin kuuluvat opinnot ovat yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) mukaan asianomaisen yliopiston koulutusvastuuseen kuuluvia, tutkintosäännön mukaisia ja tutkintovaatimuksissa määriteltyjä opintoja. Niitä eivät ole opinnot, joita yliopisto erilaisin hyväksilukemismenettelyin voi tapauskohtaisesti sisällyttää tutkintoihinsa.

Mukaan ei lasketa asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden (perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat) tai vaihto-opiskelijoiden suorituksia (vaikka he opiskelisivat avoimena korkeakouluopetuksena tarjottavassa opetuksessa) eikä muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten puitteissa tekemiä suorituksia. Mikäli opiskelija tekee yhteistyösopimuksen ulkopuolella opintoja avoimessa yliopistossa lasketaan ne mukaan. Asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden suoritukset kerätään kohdassa 3.2.1.3. yllä, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suoritukset kohdassa 3.2.1.4. yllä ja korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevien kohdassa 3.2.1.5. yllä.

Tässä kerätyn opintopistemäärän ja seuraavissa kohdissa (kohdat 3.2.1.7. ja 3.2.1.8.) erikseen kerättävien erillisillä opinto-oikeuksilla suoritettujen opintopisteiden summa muodostaa opetusministeriön asetuksen yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (533 / 2015 1§) mukaisen avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketun määrän.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppinä käytetään Avoimen opinnot (13). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opintosuorituksen luokitteluna käytetään Suoritus on avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettu (1).

Opintopistetiedonkeruussa kerätään avoimen yliopiston opetuksessa suoritettujen opintosuoritusten alihankkiva organisaatio (esim. työväenopisto). Tällöin Organisaation roolina on Järjestävä (2).

Järjestävät tahot luokitellaan Tilastokeskuksen oppilaitostyyppiluokituksen pohjalta http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/oppilaittostyyp/001-1999/index.html .

42                  Yliopistot
41                  Ammattikorkeakoulut          
64                  Kansalaisopistot                 
63                  Kansanopistot
66                  Kesäyliopistot
99                  Muu

3.2.1.7. Erillisillä opinto-oikeuksilla opintoja suorittavien suoritukset

Kuvaus

Tässä kohdassa tarkoitetun opetuksen määrittely perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (531/2015 2§). Asetuksen mukaan erillisissä opinto-oikeuksissa yliopistot myöntävät koulutukseen omaehtoisesti hakeutuville henkilöille, ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun oikeuden suorittaa yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja.

Erillisiä opintoja suorittamaan voidaan hyväksyä hakemuksesta riittävät perustiedot omaava yksittäinen henkilö tai yliopisto voi tarjota yliopistosta vastavalmistuneille tutkinnon suorittamisen jälkeen määräaikaisen (yleensä vuosi valmistumisesta) oikeuden suorittaa erillisiä opintoja.

Mukaan ei lasketa asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden (perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat) tai vaihto-opiskelijoiden suorituksia (vaikka he opiskelisivat avoimena korkeakouluopetuksena tarjottavassa opetuksessa) eikä muiden korkeakoulujen tutkinto-opiskelijoiden korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten puitteissa tekemiä suorituksia. Mikäli opiskelija tekee yhteistyösopimuksen ulkopuolella opintoja avoimessa yliopistossa lasketaan ne mukaan. Asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden suoritukset kerätään kohdassa 3.2.1.3. yllä, kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suoritukset kohdassa 3.2.1.4. yllä ja korkeakoulujen välisillä yhteistyösopimuksilla opiskelevien kohdassa 3.2.1.5. yllä.

Tässä kerätyn opintopistemäärän ja kohdissa 3.2.1.6. ja 3.2.1.8. suoritettujen opintopisteiden summa muodostaa opetusministeriön asetuksen yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (533 / 2015 1§) mukaisen avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketun määrän.

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppinä käytetään Erillisoikeus (18). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opintosuorituksen luokitteluna käytetään Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella opiskelevan suorittama (4).

3.2.1.8. Erillisillä opinto-oikeuksilla opettajankoulutuksen opintoja suorittavien suoritukset

Kuvaus

Valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 19 §:ssä säädetyissä opettajankoulutuksen opinnoissa suoritetut opintopisteet, kun ne suoritetaan erillisinä opintoina.

Tässä kohdassa tarkoitetun opetuksen määrittely perustuu valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (531/2015 2§).

Tässä kerätyn opintopistemäärän ja yllä olevissa kohdissa 3.2.1.6. ja 3.2.1.7. suoritettujen opintopisteiden summa muodostaa opetusministeriön asetuksen yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä (533 / 2015 1§) mukaisen avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketun määrän.

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppi –kohtaan merkitään Erillisoikeus (18). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa perus- tai jatkotutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. Opintosuorituksen luokittelu –kohtaan merkitään Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella opettajankoulutuksen opintoja suorittavan opiskelijan suorittama (5).

Huom! Mukaan ei lasketa asianomaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden suorituksia (opiskelijalla on voimassa oleva aktiivinen perus- tai jatkotutkinnon suoritusoikeus).

3.2.1.9. Ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksiluetut opintopisteet

Kuvaus

Tähän kerätään ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritetut opintopisteet, jotka on hyväksiluettu korkeakoulussa. Tiedot kerätään alkuperäisen suorituspäivän mukaan (ei kirjauspäivän).

Tiedonkeruun aikataulusta johtuen on tiedonkeruun jakso tässä osassa erilainen. Toisin kuin muut opintopistetiedonkeruun osat, vuonna 2016 tapahtuva ulkomailla suoritettujen opintojen tiedonkeruu koskee kalenterivuoden 2014 tietoja. Tiedot kerätään näin ollen vuoden viiveellä, jotta saadaan opintopistetiedot kerättyä suorituspäivän mukaisesti.

Korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta tehtävää opintopistekeruuta varten opiskeluoikeuden tyypiksi merkitään joko Alempi korkeakoulututkinto (2) tai Ylempi korkeakoulututkinto (4). Organisaatiotietona merkitään joko UK (ulkomainen korkeakoulu) tai UM (ulkomainen muu oppilaitos), roolilla lähde (3).

3.2.1.10. Erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopisteet

Kuvaus

Tähän merkitään yliopistojen erikoistumiskoulutuksissa suoritetut opintopisteet. Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joiden tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää vain koulutus, jonka perusteista on sovittu yliopistojen keskinäisessä yhteistyössä. Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopimuksista pidetään julkista luetteloa (https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Erikoistumiskoulutusten+julkinen+luettelo+-+yliopistot), johon on merkitty koulutukset joiden toteuttamisesta yliopistot ovat sopineet.

Tietovarannosta suoritettavaa opintopistekeruuta varten Opiskeluoikeuden tyyppinä käytetään Erikoistumiskoulutus (19). Opiskelijalla ei saa olla suoritushetkellä voimassa olevaa muun tyyppistä opiskeluoikeutta.

 

 • No labels

3 Comments

 1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta

 2. Unknown User (jmhytone@jyu.fi)

  Sivun yläosassa olevassa kuvassa taitaa nyt nuoli osoittaa väärän laatikkoon. Ennen oli nuoli harjoittelukoulussa suoritetuista opintopisteistä opettajankoulutuksen opintopisteisiin. Nyt viiva on harjoittelukoulussa suoritetuista erikoistumiskoulutuksen opintopisteisiin.

 3. Unknown User (jmhytone@jyu.fi)

  Kohdassa 3.2.1.7. "Erillisillä opinto-oikeuksilla opintoja suorittavien suoritukset" puhutaan avoimessa opiskelusta vaikka ilmeisesti tarkoitetaan otsikon mukaisesti erillisillä opiskeluoikeuksilla opiskelua.