Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Table of Contents


Info
titleKäsikirjan status

AMK-käsikirja 2017 luonnos.

HUOM! Luvun 4 numerointi on muuttunut!


4

7.2 OKM:n korkeakoulujen ohjauksen alat

Korkeakoulujen ohjauksen ja tilastoinnin yhdenmukaistamiseksi sekä kansainvälisen vertailun helpottamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö korvaa ohjauksessa ja tilastoinnissa nykyisin käytössä olevat opetushallinnon 1995 ja 2002 luokitukset uudella kansainväliseen ISCED-luokitukseen pohjautuvalla luokituksella vuoden 2016 tiedoista lähtien. Uudet ohjauksen tulevat koskemaan vuonna 2017 tehtäviä tilastovuotta 2016 koskevia tiedonkeruita.   Korkeakoulujen sopimuskauden 20172020 tutkintotavoitteet tullaan asettamaan uuden luokituksen kehyksen mukaisina, siten että tutkintotavoitteissa tiettyjä aloja yhdistetään toisiinsa.

Uusi luokitus perustuu kansainväliseen ISCED-koulutusalaluokitukseen, joka uudistettiin 2013. Tilastokeskus on laatinut avaimen koulutusluokituksen ja uuden ISCED-koulutusalaluokituksen välille (http://www.stat.fi/meta/luokitukset/isced/001-2011/kuvaus.html). Avainta on mahdollista käyttää myös ISCED-luokitukseen pohjautuvien OKM:n ohjauksen alojen määrittelyssä.

4

7.2.1 Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen ohjauksen alaluokittelu

1                   Kasvatusalat
2                   Taiteet ja kulttuurialat
3                   Humanistiset alat
4                   Yhteiskunnalliset alat
5                   Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
6                   Luonnontieteet
7                   Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
8                   Tekniikan alat
9                   Maa- ja metsätalousalat
10                 Lääketieteet
11                 Terveys- ja hyvinvointialat
12                 Palvelualat