Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaari

14.11.2019 torstai kello 12:00-15:00

CSC kutsui yhteiseen seminaariin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyöhön osallistuvien ryhmien jäseniä. Seminaarissa jaettiin ryhmien näkökulmista ajankohtaisia asioita ja kirjattiin mahdollisia yhteisiä ajatuksia opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista. Seminaarin tuloksia käytetään CSC:n neuvottelukunnan, hallituksen ja yhtiön johdon tueksi. Yhteiset havainnot voivat vaikuttaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksiin sen pohtiessa omia palveluostojaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tueksi.

Seminaarin osallistujat ryhmittäin

Alustukset

12:00 Seminaarin avaus, toimitusjohtaja Kimmo Koski (esitys)

12:10 Ryhmien puheenvuorot

13:30 Kahvitauko

13:50 Ideapankki.csc.fi, asiakasratkaisupäällikkö Outi Tasala (esitys)

14:00 Osallistava tulevaisuuskeskustelu

  • Eri ryhmiä edustavien ihmisten kanssa: meidän yhteinen aloite tai johtopäätös 

Tärkeimmät ehdotukset tai päätelmät äänestyksen mukaisessa tärkeysjärjestyksessä

(äänestyksen_tulokset)

1) Identiteetin hallinta sekä suomalaiset että ulkomaalaiset

Huomioitava sekä oppija että tutkimushallinnon ja tutkijan identiteetin hallinta – mietitäänkö erillään Oppijan identifikaatiosta?

Kansainväliset tutkinnot ja meille tulevien opiskelijoiden luvat

ka.csc.fi-tiekartalle 3.12.2019

CSCIDEAPANKKI-45 - Getting issue details... STATUS

2) Kuinka järjestäydytään rehtoritason näkemyksen alle

Jos ryhmät perustettaisiin nyt, miten rakenne muodostuisi? Todennäköisesti ei siten kuin nykyään. Esimerkiksi kaikki ryhmien tehtävät yhteen ja katsotaan millainen kokonaisuus niistä muodostuu, puuttuuko jotain, onko päällekäisyyksiä jne? (http://ka.csc.fi)

3) Digivisioon ja digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvien aloitteiden/kehittämistarpeiden jalostamisen ja päätöksenteon prosessin selkeyttäminen

Ideasta toimeenpanoon, päätöksenteko, toimeenpano, seuranta

Sisältää eri ryhmien välisen keskustelun ja tiedonvaihdon parantamisen ml. viestinnän tehostaminen

Eri ryhmien välinen työnjako ja ristiinpölytys

Ideapankki on hyvä alku tälle (http://ideapankki.csc.fi)


4) Big Data opetuksessa - opetuksen isojen data-aineistojen hallinta ja jakaminen kansallisena ratkaisuna


CSCIDEAPANKKI-87 - Getting issue details... STATUS

5) Ryhmien yhteisseminaari tulee järjestää uudelleen6) Koulutusta IT-henkilökunnalle siitä, miten tuetaan datanhallintaan, suurteholaskentaan jne. liittyvissä kysymyksissä7) Tutkimuksen digivisiota tulisi miettiä

Mikä on digivision linkittyminen tutkimukseen?

Mitä yhteisiä ja leikkaavia asioita on?

Digivisiossa tulee välttää hallintamallin kankeus


8) Miten omaa osaamista pystytään standardoimaan ja modularisoimaan niin, että lopuksi joku taho voi todeta kokonaisuuden olevan riittävä esim. tutkintoon

Moduleiden hyödyntäminen – opintokokonaisuuksien muokkaaminen moduleiksi, pisteyttäminen hyväksyttävästi

Voitaisiin tehdä kansallinen "osaamistietopankki" - millaisella osaamisella saatu esim. korkeakouluissa ahotoitua jokin suoritus. Taustalla osaamisluokittelua, osaamisen ontologiaa, osaamistavoitteet. Sopisi digitaalisiin ohjauspalveluihin. Tämä lisäisi vetailtavuutta ja opiskelijoiden oikeusturvaa - ja oppija olisi keskiössä. (Vaatii keskusteluja esim. OHA-forumin Ahotointityöryhmän kanssa.) Verkostotietoa voisi tuoda mukaan, tätä voisi kehittää ristiinopiskelupalvelun verkostojen kautta. Toistaiseksi käsittelemme liikaa tietoja yksittäistapauksina.


9) Palvelumuotoilun hyödyntäminen opettajan ja tutkijan palveluiden rakentamisessa huomioiden uudet käyttäjäryhmät

Mukana jossakin määrin koulutus ja pedagogiikka?

10) Tieteellisen laskennan käyttäjäkunnan laajentaminen uusille aloille - käyttäjäkunnan osaamisen kasvattaminen11) Viestinnän parantamiseksi: Digivision uutiskirje ja sen lanseeraaminen: pakotettuna ohjausryhmien jäsenille12) Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 aloittaa koulutuksesta, tutkimuksen pitää panostaa digiloikan yhteydessä

Aineistot ja niiden hallinta, uudelleen käytettävyys

Avoin tiede

Projektimaisuus, määräaikaisuus ja pirstaleisuus

Tutkimusvälineistä huolehtiminen

Keinoälyttäminen

Tekijänoikeuden kysymykset ja omistaminen

Onko Visio2030:ssa sellaisia asioita, joita ei ole toteutettu?


13) Tarvitaan sopimuksellinen ja rakenteellinen ratkaisu korkeakoulukentän ja tutkimuslaitosten yhteishankkeisiin14) Hallinnonalojen yli tunnistettavat asiat - SM, TEM, OKM15) Miten yliopiston pitää muuttua, jotta data-analyytikkoja tai data-analyysin osaajia riittää kaikkialle16) Menetelmäosaamisen lisääminen ja muuttaminen - miten vaikkapa DL2030 voisi vaikuttaa tähän

Miten vahvistaa interdisciplinary –tekemistä

EI ehtinyt äänestykseen:

  • CSC:n omat palvelut eivät "keskustele" keskenään. Tietojen pitäisi virrata paremmin niiden välillä. Esimerkiksi REMSin suhde Fairdata- ja PAS-palveluihin. Mietittäisiin tiedon elinkaari vähän pidemmälle. On osoittautunut että REMSsistä ei ole helppoa saada tietoja ulos.
  • Lisänä eri palveluiden hyvät käytänteet käyttöön muihin palveluihin.
  • Ideapankki tahoksi, jonne muut ryhmät tuottavat aktiivisesti ideoita. Seminaarin kutsu ja ohjelma

14.11.2019 torstai kello 12:00-15:00

Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, 00260 Helsinki (opastus kokoustilaan hotellin vastaanotosta)

CSC kutsuu yhteiseen seminaariin korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyöhön osallistuvien ryhmien jäseniä. Seminaarissa jaetaan ryhmien näkökulmista ajankohtaisia asioita ja kirjataan mahdollisia yhteisiä ajatuksia opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista. Seminaarin tuloksia käytetään CSC:n neuvottelukunnan, hallituksen ja yhtiön johdon tueksi. Mahdolliset yhteiset havainnot voivat vaikuttaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksiin sen pohtiessa omia palveluostojaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tueksi.

Korkeakoulujen edustajat ovat pitäneet tarpeellisena kehittää eri ryhmien vastuualuerajat ylittävää keskustelua ja yhteisen kokonaiskuvan jakamista korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyöstä. CSC järjestää tämän seminaarin, koska CSC:n neuvottelukunta on omistajastrategiassa velvoittanut yhtiön hallituksen määrittelemään asiakasohjausmallin, jonka keskeinen osa on osallistuminen yhtiön strategiaprosessiin. Asiakasohjausmallissa toivotaan joka toinen vuosi Arene, Unifin ja TulaNetin lausuntoa yhtiön strategiaprosessia suuntaamaan ja tämä seminaari tuottaa osaltaan materiaalia näiden mahdollisten lausuntojen taustaksi.

Osallistujat

Ilmoittautuneet ryhmittäin

Seminaarin ohjelma

12:00 Seminaarin avaus, toimitusjohtaja Kimmo Koski (esitys)

12:10 Ryhmien puheenvuorot

13:30 Kahvitauko

13:50 Ideapankki.csc.fi, asiakasratkaisupäällikkö Outi Tasala (esitys)

14:00 Osallistava tulevaisuuskeskustelu

14:50 Tilaisuuden päätös, johtaja Antti Mäki

15:00 Tilaisuus päättyy

Ohjausyhteistyön ryhmät

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat ryhmät ja korkeakoulujen organisoimat ryhmät on lueteltu alla. Ohjausyhteistyön ryhmät on esitetty kokonaisuutena Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartan alapuolella, ka.csc.fi-portaalissa, jota CSC ylläpitää osana opetus- ja kulttuuriministeriön hankkimaa korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalveluiden kokonaisuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettamat ryhmät

Korkeakoulujen organisoimat ryhmät


Lisätietoja tilaisuudesta antaa johtaja Antti Mäki, antti.maki@csc.fi, 050 430 9119. Lisätietoja CSC:n asiakasohjautuvuudesta: https://www.csc.fi/asiakasohjautuvuus

Yhteistyöterveisin

Kimmo Koski, toimitusjohtaja

Tiina Kupila-Rantala, varatoimitusjohtaja


  • No labels