Käsikirjasta ei enää luoda pdf-dokumenttia. Käsikirjan sisältö löytyy tältä sivulta. Käsikirjan voi ladata wikisivulta itse pdf-tiedostoksi. Ks. Ohjeet käsikirjan lataamiseen pdf:nä


Linkki KOTAan: https://kotaplus.csc.fi

Ohjeet KOTA-latauksiin

OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2020


SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka korkeakoulujen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön tiedonkeruita varten. Tiedot esitetään Vipunen raportointiportaalissa. Niitä käytetään korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Vuoden 2017 versiosta lähtien tiedonkeruukäsikirja on ryhmitelty tietojenkeruutavan mukaan. Tiedonkeruukäsikirjassa on omat osiot suoraan Virta-tietovarannoista poimittavilla tiedoille (luku 3) sekä Kota-järjestelmän kautta kerättäville lomaketiedoille (luku 4). Lisäksi tiedonkeruukäsikirjassa on esitelty Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden (ent. CIMO) keräämät opiskelijoiden kansainväliset liikkuvuustiedot (luku 5) sekä CSC:n ylläpitämän Arvo-palvelun kautta toteutettavat opiskelijapalaute-kyselyt (luku 6). Luvussa 2 on esitelty tiedonkeruiden aikatauluja, luvussa 7 on esitelty tiedonkeruissa käytettävät luokitukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita on harmonisoitu Tilastokeskuksen kanssa siten, että Tilastokeskus hyödyntää henkilöstötiedonkeruun, julkaisutiedonkeruun, toimipistetiedonkeruun ja taloustiedonkeruun tietoja. Lisäksi Tilastokeskus hyödyntää Virta-opiskelijatietovarantoa omissa opiskelija- ja tutkintotiedonkeruissaan.

Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt tiedonkeruita koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.


Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2020 kerättäviä tietoja. Keskeisimmät muutokset vuodelta 2019 kerättäviin tietoihin on ilmoitettu kunkin luvun infolaatikossa.

Vuoden 2021 tiedonkeruun muutoksista ja käyttöönottoaikataulusta sovitaan korkeakoulujen kanssa keväällä 2020. Muista mahdollisista muutoksista sovitaan korkeakoulujen kanssa Oppijan tietovirtojen ja Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmässä sekä tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmässä.

  • No labels