KOSKI- luovutuspalvelun avulla voidaan luovuttaa eri rekistereihin tallennettuja tietoja siten, kuten laissa valtakunnallisissa opinto- ja tutkintorekistereissä on määritetty. Tällä sivulla on kuvattu yleistietoa luovutuspalvelusta, sen hyödyntämistä rekistereistä ja tietovarannoista sekä tahoista, joille tietoja luovutetaan tällä hetkellä.

Lisätietoa tiedonluovutuksen käytännöistä ja tietopyynnöistä OPH:n sivuilla sekä tietojen luovutuksen prosessista sivulla: KOSKI-palvelun tietojen luovuttamisen hyväksymisprosessi

Sivun sisältö:


Yleistä tietoa KOSKI- luovutuspalvelusta

Opetushallitus toimii Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun teknisenä ylläpitäjänä. Luovutuspalvelun toiminnasta säädetään Laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017). Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu tunnetaan KOSKI-luovutuspalveluna ja sen kautta voidaan luovuttaa tietoja samassa laissa mainituista rekistereistä.

Rekisterit ja tietovarannot, joiden tietoja voidaan luovuttaa KOSKI- luovutuspalvelun avulla

 1. Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto
  • yhteisrekisterinpitäjinä Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjät
  • sisältää seuraavat luovutettavat opiskeluoikeudet: perusopetuslain mukaiset koulutukset, nivelvaiheen ja toisen asteen koulutukset
   • Palvelun kautta ei luovuteta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisia tietoja
 2. Oppivelvollisuusrekisteri
  • yhteisrekisterinpitäjinä Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjät
  • sisältää tietoa oppivelvollisten oppivelvollisuudesta ja oppivelvollisuuden suorittamisesta
 3. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkiman muun kuin säännellyn koulutuksen rekisteri
  • yhteisrekisterinpitäjinä Opetushallitus ja palvelukeskus
  • sisältää tiedot Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetussa palvelukeskuksen hankkimassa, muussa kuin mainitun lain 10 §:ssä määritellyssä säännellyssä koulutuksessa olevista opiskelijoista
 4. Opiskelijavalintarekisteri
  • yhteisrekisterinpitäjinä Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjät
  • sisältää tietoa henkilöitten hakeutumisesta ja valinnoista
 5. Ylioppilastutkintorekisteri
  • rekisterinpitäjänä Ylioppilastutkintolautakunta
  • sisältää tiedot henkilöiden ylioppilastutkintosuorituksista.
 6. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto (VIRTA)
  • yhteisrekisterinpitäjinä opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut
  • sisältää tietoa korkeakoulujen opiskeluoikeus-, ilmoittautumis-, tutkinto- ja opintosuoritustiedoista

Laki opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta

Laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) luvussa 6 29 § määritetään tietojen luovutuksesta opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla:

"--Tässä laissa tarkoitettuihin rekistereihin ja tietovarantoihin sisältyviä tietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla viranomaisen lakiin tai laissa säädettyyn tehtävään perustuvan tiedonsaantioikeuden nojalla.

Tietoja voidaan 2 momentin mukaisesti luovuttaa palvelun avulla myös Työllisyysrahastolle ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle. (22.12.2021/1234)

Henkilö, josta on tallennettu tietoja tässä laissa tarkoitettuun rekisteriin tai tietovarantoon, voi palvelussa antaa suostumuksensa rekisterissä tai tietovarannossa olevan tiedon luovuttamiseen viranomaiselle tai muulle taholle sekä peruuttaa antamansa suostumuksen. Tietoja luovutetaan opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla henkilön antaman suostumuksen nojalla teknisen rajapinnan avulla tai muussa sähköisessä muodossa. (26.4.2019/568)--"


KOSKI-palvelun kautta tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.


KOSKI- luovutuspalvelun kautta tietoja hyödyntävät tahot

 1. Viranomaiset

ViranomainenTehtävä
Opetushallitus
 1. Opetushallitus toimii Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon, oppivelvollisuusrekisterin ja opiskelijavalintarekisterin yhteisrekisterinpitäjänä sekä oppijanumerorekisterin rekisterinpitäjänä. Opetushallitus toimii Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun teknisenä ylläpitäjänä. Opetushallitus vastaa palvelun yleisestä toiminnasta, käytettävyydestä, tietojen luovuttamisesta, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä suojaamisesta ja säilyttämisestä (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017).

 2. Opetushallitus toimittaa tiedot opetuksen ja koulutuksen rahoituksen myöntämiseen (opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki 1705/2009).
 3. Opetushallitus käyttää tietoja koulutuksen arvioinnissa, tilastoinnissa ja seurannassa (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017).
 4. Euroopan sisämarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmän (Internal Market Information System/IMI) kautta saapuviin vahvistuspyyntöihin vastaaminen (ks. http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fi.htm). IMIn käyttö perustuu neuvoston ja parlamentin IMI-asetukseen (1024/2012/EU). Pyynnöillä vastaanottava jäsenmaa haluaa varmistaa, että tunnustamista ko. maassa hakenut henkilö on suorittanut tietyn tutkinnon Suomessa. IMI on lisäksi järjestelmä, jossa Opetushallitus myöntää eurooppalaisia ammattikortteja sekä käsittelee hakemuksia (menettelyyn kuuluu asiakirjojen, myös tutkintotodistusten vahvistaminen). Olemme järjestelmässä toimivaltainen viranomainen tiettyjen säänneltyjen ammattien osalta (ks. lista sivullamme) ja lisäksi meillä on velvollisuus vastata koulutusta koskeviin kysymyksiin, jotka koskevat ammatteja jotka eivät Suomessa ole säänneltyjä. Lainsäädäntö: Lakiammattipätevyyden tunnustamisesta, Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta, HE 22/2015  ja hallintolaki

 5. Edellä kuvattuun tehtävään liittyvä päätöksenteko, joissa sovelletaan em. lakeja. Osana hakemuksen käsittelyä Opetushallitus voi tarkistaa hakemuksessa ilmoitettujen tiedon oikeellisuuden: Opetushallitus tarkistaa tarvittaessa hakemuksessa ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden (hallintolaki 434/2003, 31 §). Hakijan koulutuskokonaisuuteen voi sisältyä myös suomalaisia tutkintoja, jotka tulee tarkistaa.

 6. Suomalaisista (kansainväliseen käyttöön) ja ulkomaisista koulutuksista annettavat lausunnot. Lausuntoa kirjoitettaessa varmistetaan, että tutkinto josta lausunto kirjoitetaan on varmasti suoritettu. Lausunto on palvelu, joka liittyy Opetushallituksen rooliin Suomen ENIC/NARIC keskuksena (ks. http://www.enic-naric.net/). OKM on nimennyt Opetushallituksen tähän tehtävään.

 7. Henkilön hakeutuessa koulutukseen, KOSKI-tietovarannosta haetaan opiskelijavalintojen käyttöön ne arvosanat ja suoritukset, joita tarvitaan valintojen suorittamisessa (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017).

Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskus laskee vuonna 2005 ja sen jälkeen valmistuneista/suoritetuista ammatillisista - ja korkeakoulututkinnoista kertyvän eläkkeen.

Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 27.6.2003/644, 6 §

Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 16.12.2004/1146, 4 ja 5§

Kansaneläkelaitos

Kansaneläkelaitos käyttää KOSKI-palvelun tietoja omassa viranomaistehtävässään. Tietoja hyödynnetään opintoetuus-, kuntoutusetuus-, kuntoutusraha-, työkyvyttömyyseläke-, koululaiseläke-, työttömyysturva- ja toimeentulotuki- ja sairausvakuutuslain mukaisten päivärahaetuuksien hakemusten käsittelyä ja edellä mainittujen etuuksien oikeuden tarkastustilanteita varten sekä sen arvioimiseksi, onko henkilöllä oikeus Kelan asumisperusteisiin etuuksiin asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa annetun lain perusteella.

Tarkempi luovutettava tietosisältö on kuvattuna sivulla: Kansaneläkelaitoksen hyödyntämät tietosisällöt sekä rajapintakuvaukset osoitteessa: https://opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/rajapinnat/luovutuspalvelu

Kansaneläkelaitoksen tiedonsaantioikeudet perustuvat seuraaviin lainkohtiin:

 • Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) 10 §, 11 d §, 21§, 27 d §, 28 §, 29 §, 30 §
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 16 §:n 4 mom., 24 §:n 1 mom. 25 ja 32 kohta, 29 §:n 1 mom. 1 kohta
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta (lakisääteinen tehtävä) sekä 9 artiklan 2 b kohta
 • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 22 § ja 23 §
 • Tietosuojalaki (1050/2018) 28 § ja 29 §:n 1 mom. 1 kohta
 • Opintotukilaki (65/1994) 11 §, 41 a §, 41 b §, 43 §
 • Koulumatkatukilaki (48/1997) 3 § ja 3 a §, 12 §:n 1 mom., 14 §
 • Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005) 59 § ja 62 §
 • Kansaneläkelaki (568/2007) 86 § ja 94 §
 • Työttömyysturvalaki (1290/2002) 13 luvun 1 § ja 5 §
 • Laki toimeentulotuesta (1412/1997) 18 a § 5 momentti
 • Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 20 § 1 momentti
 • Sairausvakuutuslaki (1224/2004) 19 luvun 1 § ja 10 §
 • Asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa annettu laki (16/2019) 17 §
Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirasto hyödyntää tietoja opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tietovarannosta (KOSKI), opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta sekä ylioppilastutkintorekisteristä. Maahanmuuttovirasto on jo vuodesta 2018 hyödyntänyt omassa viranomaistehtävässään opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon tietoja. Maahanmuuttovirasto aloittaa tietojen hyödyntämisen näillä näkymin opiskelijavalintarekisterin tietojen osalta toukokuussa 2023 ja korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon sekä ylioppilastutkintorekisterin tietojen osalta kesäkuussa 2023. Maahanmuuttovirasto käyttää tietoja opiskelupaikan hyväksymisestä ja vastaanottamisesta, tietoja opiskelijan ilmoittautumisesta läsnä- tai poissaolevaksi opintoihin sekä tietoja opiskelijan opiskeluoikeudesta, maksuvelvollisuudesta ja lukuvuosimaksuista oleskeluluvan ja oleskeluoikeuden edellytysten selvittämisessä sekä jälkivalvonnassa.

Tarkempi luovutettava tietosisältö on kuvattuna sivulla: Maahanmuuttoviraston hyödyntämät tietosisällöt sekä rajapintakuvaukset osoitteessa: https://opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/rajapinnat/luovutuspalvelu 
Maahanmuuttoviraston tiedonsaantioikeudet perustuvat seuraaviin lainkohtiin:

 • Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) 10 §, 28 §, 29 §, 30 §
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 16 §:n 4 mom., 24 §:n 1 mom. 25 ja 32 kohta, 29 §:n 1 mom. 1 kohta
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c alakohta (lakisääteinen tehtävä) sekä 9 artiklan 1 kohdan g alakohta (lainsäädäntöön perustuva tärkeä yleinen etu)
 • Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 22 §
 • Tietosuojalaki (1050/2018) 28 § ja 29 §:n 1 mom. 1 kohta
 • Laki yleisistä kielitutkinnoista (964/2004) 10 §
 • Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (615/2020) 13 §:n 1 mom. ja 4 mom. 7 kohta
 • Kansalaisuuslaki (359/2003) 13 §:n 1–2 mom., 17 § ja 18 b §
 • Ulkomaalaislaki (302/2004) 45 §, 46 §, 52 §, 54 §, 55 §, 56 §, 58 §, 67 §, 77 §, 158 a §, 159 a §:n 1 mom. 4 kohta

Tilastokeskus

Tilastokeskus alkaa poimia vaiheittain KOSKI-palvelun tiedoista aiemmin tiedonkeruina toteteutetut tilastot. KOSKI-palvelu korvaa seruaavat tiedonkeruut: järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat (06/2020 alkaen), lukiokoulutuksen opiskelijat (09/2019 alkaen), lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat (06/2019 alkaen), oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet (01/2020 alkaen), Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet (01/2020 alkaen).

Tilastokeskuksen tiedonsaantioikeus perustuu seuraavaan lainkohtaan:

Tilastolaki 24.4.20114/280 15.1§ & 15.5 §

Valvira

Valvira käyttää ammatillisen tutkintokoulutuksen tietoja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattioikeuksien myöntämiseen ja rekisteröimiseen, sekä tutkintotietojen jälkikäteiseen tarkastamiseen.
Valviran tiedonsaantioikeus perustuu lakeihin:
Laki Sosiaali- ja  terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (669/2008)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015)

Ylioppilastutkintolautakunta 1.3.2022 alkaenYlioppilastutkintolautakunta käyttää Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannosta saatavia lukion oppimäärän, ammatillisen perustutkinnon, Helsingin kansainvälisen koulun diploma vuosiluokan, DIA-tutkinnon sekä IB- tutkinnon suoritustietoja määrittääkseen voidaanko kokelaalle myöntää ylioppilastutkinto ja millä perusteella hän osallistuu tutkintoon. Lisäksi Ylioppilastutkintolautakunta käyttää Oppivelvollisuusrekisterin tietoja opiskelijan oikeudesta maksuttomaan koulutukseen sekä Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon opiskeluoikeuden lisätietoa koulutuksen maksuttomuudesta sekä sen mahdollisesta pidennyksestä päätellessään, onko kokelas oikeutettu maksuttomaan ylioppilastutkinnon kokeeseen.  

Ylioppilastutkintolautakunnan tiedonsaantioikeus perustuu lakeihin:
Laki ylioppilastutkinnosta (502/2019) 24 §

  

2. OmaData- kumppanit

toimijatehtävä
HSL (Helsingin seudun liikenne)Opiskelijaetuuden myöntämisen perusteiden tarkistaminen henkilön omalla suostumuksella.

  

3. Kansalainen itse

Vahvasti tunnistautunut henkilö voi katsoa ja käyttää laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä tarkoitettuihin rekistereihin ja tietovarantoihin sisältyviä omia tietojaan.