Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opetushallitus toimii Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun teknisenä ylläpitäjänä. Luovutuspalvelun toiminnasta säädetään Laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017). Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu tunnetaan KOSKI-luovutuspalveluna ja sen kautta voidaan luovuttaa tietoja samassa laissa mainituista rekistereistä:

 1. Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallinen tietovaranto - yhteisrekisterinpitäjinä Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjät. Sisältää seuraavat luovutettavat opiskeluoikeudet: perusopetuslain mukaiset koulutukset, ammatilliset koulutukset, lukiokoulutukset ja vapaan sivistystyön oppivelvollisuuskoulutukset 
 2. Oppivelvollisuusrekisteri (1.8.2021 alkaen) - yhteisrekisterinpitäjinä Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjät. Sisältää tietoa oppivelvollisten oppivelvollisuuden suorittamisesta.
 3. Ylioppilastutkintorekisteri - rekisterinpitäjänä Ylioppilastutkintolautakunta. Sisältää tiedot henkilöitten ylioppilastutkintosuorituksista.
 4. Opiskelijavalintarekisteri - yhteisrekisterinpitäjinä Opetushallitus ja koulutuksen järjestäjät. Sisältää tietoa henkilöitten hakeutumisesta ja valinnoista
 5. Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto (VIRTA) - yhteisrekisterinpitäjinä opetus- ja kulttuuriministeriö ja korkeakoulut.

Lain valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017) luvun 6, mukaan opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun avulla voidaan tietoja luovuttaa

 1. Viranomaiselle, jolla lain säännöksen tai laissa säädetyn tehtävänsä perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja opetuksen tai koulutuksen järjestäjältä, salassa pidettäviä tietoja kuitenkin vain, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen laissa erikseen nimenomaisesti säädetään;
 2. Työllisyysrahastolle siltä osin kuin sillä on lain säännöksen perusteella oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja;
 3. Sille, jolla henkilön 29 §:n 5 momentissa tarkoitetun yksilöidyn suostumuksen perusteella on oikeus saada tietovarantoon sisältyviä tietoja. Opetushallitus voi tuottaa tietovarannosta opetuksen ja koulutuksen arvioinnin, tutkimuksen, kehittämisen, tilastoinnin ja muun seurannan sekä ohjauksen ja rahoituksen edellyttämiä tietoaineistoja.

KOSKI-palvelun kautta tietoja ei luovuteta suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.


 Tietojen luovutuksen aloittamisen prosessi kuvattu sivulla: KOSKI-palvelun tietojen luovuttamisen hyväksymisprosessi lisätietoa tietovarannoista ja tietojen luovutuksesta myös OPH:n sivuilla https://www.oph.fi/fi/palvelut/tietopalvelut/tietovarannot-ja-rekisterit

 1 kohta: KOSKI-palvelun tietoja käytetään seuraavien viranomaistehtävien hoitamiseen

ViranomainenTehtävä
Opetushallitus
 1. Opetushallitus toimii Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon, oppivelvollisuusrekisterin ja opiskelijavalintarekisterin yhteisrekisterinpitäjänä sekä oppijanumerorekisterin rekisterinpitäjänä. Opetushallitus toimii Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun teknisenä ylläpitäjänä. Opetushallitus vastaa palvelun yleisestä toiminnasta, käytettävyydestä, tietojen luovuttamisesta, eheydestä ja muuttumattomuudesta sekä suojaamisesta ja säilyttämisestä (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017).

 2. Opetushallitus toimittaa tiedot opetuksen ja koulutuksen rahoituksen myöntämiseen (opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki 1705/2009).
 3. Opetushallitus käyttää tietoja koulutuksen arvioinnissa, tilastoinnissa ja seurannassa (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017).
 4. Euroopan sisämarkkinoiden tiedonvaihtojärjestelmän (Internal Market Information System/IMI) kautta saapuviin vahvistuspyyntöihin vastaaminen (ks. http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_fi.htm). IMIn käyttö perustuu neuvoston ja parlamentin IMI-asetukseen (1024/2012/EU). Pyynnöillä vastaanottava jäsenmaa haluaa varmistaa, että tunnustamista ko. maassa hakenut henkilö on suorittanut tietyn tutkinnon Suomessa. IMI on lisäksi järjestelmä, jossa Opetushallitus myöntää eurooppalaisia ammattikortteja sekä käsittelee hakemuksia (menettelyyn kuuluu asiakirjojen, myös tutkintotodistusten vahvistaminen). Olemme järjestelmässä toimivaltainen viranomainen tiettyjen säänneltyjen ammattien osalta (ks. lista sivullamme) ja lisäksi meillä on velvollisuus vastata koulutusta koskeviin kysymyksiin, jotka koskevat ammatteja jotka eivät Suomessa ole säänneltyjä. Lainsäädäntö: Lakiammattipätevyyden tunnustamisesta, Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta, HE 22/2015  ja hallintolaki

 5. Edellä kuvattuun tehtävään liittyvä päätöksenteko, joissa sovelletaan em. lakeja. Osana hakemuksen käsittelyä Opetushallitus voi tarkistaa hakemuksessa ilmoitettujen tiedon oikeellisuuden: Opetushallitus tarkistaa tarvittaessa hakemuksessa ilmoitettujen tietojen oikeellisuuden (hallintolaki 434/2003, 31 §). Hakijan koulutuskokonaisuuteen voi sisältyä myös suomalaisia tutkintoja, jotka tulee tarkistaa.

 6. Suomalaisista (kansainväliseen käyttöön) ja ulkomaisista koulutuksista annettavat lausunnot. Lausuntoa kirjoitettaessa varmistetaan, että tutkinto josta lausunto kirjoitetaan on varmasti suoritettu. Lausunto on palvelu, joka liittyy Opetushallituksen rooliin Suomen ENIC/NARIC keskuksena (ks. http://www.enic-naric.net/). OKM on nimennyt Opetushallituksen tähän tehtävään.

 7. Henkilön hakeutuessa koulutukseen, KOSKI-tietovarannosta haetaan opiskelijavalintojen käyttöön ne arvosanat ja suoritukset, joita tarvitaan valintojen suorittamisessa (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 884/2017).

Eläketurvakeskus

Eläketurvakeskus laskee vuonna 2005 ja sen jälkeen valmistuneista/suoritetuista ammatillisista - ja korkeakoulututkinnoista kertyvän eläkkeen.

Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 27.6.2003/644, 6 §

Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta 16.12.2004/1146, 4 ja 5§

Kansaneläkelaitos

Kansaneläkelaitos käyttää KOSKI-palvelun tietoja opintoetuuksien, työttömyysturvaetuuksien, perustoimeentulotuen, koululaiseläkkeiden ja kuntoutusetuuksien käsittelyssä. Kansaneläkelaitoksen tiedonsaantioikeudet perustuvat seuraaviin lainkohtiin:

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621 29§ 

EU:n yleinen Tietosuoja-asetus (EU 2016/679), artikla 6: kohta 1c, artikla 9: kohta 2b

Opintotukilaki 21.1.1994/65 41a§ 41b§ ja 43§

Koulumatkatukilaki 10.1.1997/48 12§ ja 14§

Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista 15.7.2005/566 6§ 7§ 20§ 59§ 60§ 62§ 63§ ja 65§

Kansaneläkelaki 11.5.2007/568 40§ 85§ 86§ 87§ 90§ 92§ 93§ 94§

Työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290 7 luku: 2§, 13 luku: 1§ 2§ & 5§

Laki toimeentulotuesta 30.12.1997/1412 18a§ ja 20§

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812 20§

Maahanmuuttovirasto 20.2.2018

Maahanmuuttovirasto käyttää KOSKI-palvelun tietoja oleskelulupien ja kansalaisuushakemuksien käsittelyssä.
Maahanmuuttoviraston tiedonsaantioikeudet perustuvat seuraaviin lainkohtiin:

Kansalaisuuslaki 16.5.2003/359 17§, 13§,

Laki ulkomaalaisrekisteristä 19.12.1997/1270 8 §

Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301 45 § 46 § 52 § 54 § 55 § 67 § 77 §158 a §

Tilastokeskus

Tilastokeskus alkaa poimia vaiheittain KOSKI-palvelun tiedoista aiemmin tiedonkeruina toteteutetut tilastot. KOSKI-palvelu korvaa seruaavat tiedonkeruut: järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat (06/2020 alkaen), lukiokoulutuksen opiskelijat (09/2019 alkaen), lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat (06/2019 alkaen), oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet (01/2020 alkaen), Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet (01/2020 alkaen).

Tilastokeskuksen tiedonsaantioikeus perustuu seuraavaan lainkohtaan:

Tilastolaki 24.4.20114/280 15.1§ & 15.5 §

Valvira

Valvira käyttää ammatillisen tutkintokoulutuksen tietoja sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattioikeuksien myöntämiseen ja rekisteröimiseen, sekä tutkintotietojen jälkikäteiseen tarkastamiseen.
Valviran tiedonsaantioikeus perustuu lakeihin:
Laki Sosiaali- ja  terveysalan lupa- ja valvontavirastosta (669/2008)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015)

  

3 kohta: KOSKI-palvelun tietoja voidaan luovuttaa henkilön omaan suostumukseen perustuen

toimijatehtävä
HSL (Helsingin seudun liikenne)Opiskelijaetuuden myöntämisen perusteiden tarkistaminen henkilön omalla suostumuksella.

  

Henkilö voi katsoa ja käyttää omia tietojaan

Vahvasti tunnistautunut henkilö voi katsoa ja käyttää laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä tarkoitettuihin rekistereihin ja tietovarantoihin sisältyviä omia tietojaan.