Käsikirjan status

Tiedonkeruun käsikirja 2022 on lukittu.

4.1.3 Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnasta

Tiedonkeruulomake AMK 3A-sivutoimiset-opettajat:

Kuva sivutoimiset opettajat -tiedonkeruulomakkeen sisällöstä

Tiedonkeruulomake AMK-3B-ostopalveluna-hankittu-muu-tyo

Kuva tiedonkeruulomakkeesta, jolla raportoidaan ostopalveluna hankittu muu työ

Erillisen henkilöstötiedonkeruun ulkopuolelle jäävä tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnasta. Kalenterivuosittainen tiedonkeruu kohdistuu sivutoimisiin tuntiopettajiin (tuntien määrä), ostopalveluina hankittuun tuntiopetukseen (tuntien määrä), luennoitsijoihin (henkilöiden lkm sekä tuntien määrä) sekä ostopalveluna hankittuihin työtunteihin (tuntien määrä).

Kerättävät tiedot

Tiedot kerätään vuosi, ammattikorkeakoulu ja osin ohjauksen aloittain. Tiedot kerätään kahdessa eri tiedonkeruulomakkeessa. Kohta 4.1.3.5 kerätään lomakkeella 3B ja loput kohdat lomakkeella 3A.

4.1.3.1 Sivutoimisten tuntiopettajien opetustunnit

Kuvaus

Sivutoimisilla opettajilla tarkoitetaan sellaisia opettajia, jotka eivät ole ammattikorkeakoulun päätoimisia opettajia, mutta toimivat opettajina jossain muussa oppilaitoksessa (esim. ammatillinen oppilaitos, lukio) tai korkeakoulussa (ammattikorkeakoulu, yliopisto) Sivutoimisten tuntiopettajien työ tilastoidaan ohjauksen aloittain tuntien määrinä. (Henkilötyövuosi on 1600 tuntia.)

Tilastoidaan kaikki tunnit, joista sivutoimiselle opettajalle maksetaan korvaus. Opetusmuodolla (lähiopetus, virtuaaliopetus, ohjaustunnit) ei ole merkitystä.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. 120.

4.1.3.2 Ostopalveluna hankittu tuntiopetus

Kuvaus

Kerätään tieto ostopalveluina hankitusta tuntiopetuksesta. Tunnit tilastoidaan ohjauksen aloittain tuntimäärinä.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. 16.

4.1.3.3 Luennoitsijat

Kuvaus

Luennoitsijoilla tarkoitetaan ammattikorkeakouluissa opettavaa henkilöstöä, jonka ammatti ei ole opettaja. Tieto kerätään ohjauksen aloittain, erikseen suomalaisista ja ulkomaalaisista luennoitsijoista. Luennoitsijoiden lukumäärissä voidaan käyttää desimaalilukuja (1 desim.), mikäli jotkut luennoitsijat toimivat useamman kuin yhden koulutusalan luennoitsijoina. Aloittain yhteen lasketun luennoitsijoiden määrän on oltava ammattikorkeakoulun kaikkien luennoitsijoiden määrä. Henkilö tilastoidaan vain kerran, vaikka hänellä olisi useampia luentosarjoja.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. 5, tai desimaaliluku yhden desimaalin tarkkuudella, esim. 3,5.

 1. Suomalaiset luennoitsijat
 2. Ulkomaalaiset luennoitsijat

4.1.3.4 Luennoitsijoiden oppitunnit

Kuvaus

Luennoitsijoilla tarkoitetaan ammattikorkeakouluissa opettavaa henkilöstöä, jonka ammatti ei ole opettaja. Tieto kerätään erikseen suomalaisista ja ulkomaalaisista luennoitsijoista. Tilastoidaan suomalaisten ja ulkomaalaisten luennoitsijoiden pitämät oppitunnit ohjauksen aloittain.

Tiedon muoto

Kokonaisluku, esim. 230.

 1. Suomalaisten luennoitsijoiden pitämät oppitunnit
 2. Ulkomaalaisten luennoitsijoiden pitämät oppitunnit

4.1.3.5 Ostopalveluina hankittu eri henkilöstöryhmien työmäärä

Kuvaus

Kerätään ammattikorkeakouluittain tieto sivutoimisesta, ostopalveluina hankitusta työstä. Tunnit tilastoidaan henkilöstöryhmittäin, kuten henkilöstötiedonkeruussa kohdassa 4.1.1.18.

 1. Atk- henkilöstö (tietohallinto- ja tietotekniikkahenkilöstö)
 2. Kirjastohenkilöstö
 3. Huoltohenkilöstö
 4. Hallintohenkilöstö (henkilöstöhallinto, taloushallinto, yleishallinto)
 5. Opetuksen tukihenkilöstö (opetuksen hallinto, muu opetuksen tukitoiminta)
 6. TKI-toiminnan tukihenkilöstö
 7. Muu (edellisiin kategorioihin sopimaton)

Tiedon muoto

Tiedonkeruussa on seitsemän kohtaa:

 1. Atk- henkilöstö (tietohallinto- ja tietotekniikkahenkilöstö)
 2. Kirjastohenkilöstö
 3. Huoltohenkilöstö
 4. Hallintohenkilöstö (henkilöstöhallinto, taloushallinto, yleishallinto)
 5. Opetuksen tukihenkilöstö (opetuksen hallinto, muu opetuksen tukitoiminta)
 6. TKI-toiminnan tukihenkilöstö
 7. Muu (edellisiin kategorioihin sopimaton)

Kussakin kentässä on seuraava tiedon muoto:

Kokonaisluku. • No labels