Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiedonkeruun käsikirja 2018 luonnosvaiheessa.

Käsikirjasta ei enää luoda pdf-dokumenttia. Käsikirjan sisältö löytyy tältä sivulta. Käsikirjan voi ladata wikisivulta itse pdf-tiedostoksi. Ks. Ohjeet käsikirjan lataamiseen pdf:nä


Linkki KOTAan: https://kotaplus.csc.fi

Ohjeet KOTA-latauksiin

OKM:n korkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2018


SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka korkeakoulujen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön tiedonkeruita varten. Tiedot esitetään Vipunen raportointiportaalissa. Niitä käytetään korkeakoulujen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

Vuoden 2017 versiosta lähtien tiedonkeruukäsikirja on ryhmitelty tietojenkeruutavan mukaan. Tiedonkeruukäsikirjassa on omat osiot suoraan Virta-tietovarannoista poimittavilla tiedoille (luku 3) sekä Kota-järjestelmän kautta kerättäville lomaketiedoille (luku 4). Lisäksi tiedonkeruukäsikirjassa on esitelty Opetushallituksen kansainvälistymispalveluiden (ent. CIMO) keräämät opiskelijoiden kansainväliset liikkuvuustiedot (luku 5) sekä CSC:n ylläpitämän Arvo-palvelun kautta toteutettavat opiskelijapalaute-kyselyt (luku 6). Luvussa 2 on esitelty tiedonkeruiden aikatauluja, luvussa 7 on esitelty tiedonkeruissa käytettävät luokitukset.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita on harmonisoitu Tilastokeskuksen kanssa siten, että Tilastokeskus hyödyntää henkilöstötiedonkeruun, julkaisutiedonkeruun, toimipistetiedonkeruun ja taloustiedonkeruun tietoja. Lisäksi Tilastokeskus hyödyntää Virta-opiskelijatietovarantoa omissa opiskelija- ja tutkintotiedonkeruissaan.

Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt tiedonkeruita koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.


Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2018 kerättäviä tietoja. Keskeisimmät muutokset vuodelta 2017 kerättäviin tietoihin ovat seuraavat:

-XX

yliopistojen täydennyskoulutuksesta kerättävät tiedot??

- Julkaisutiedonkeruussa kenttä 3.2.3.34 (Julkaisu rinnakkaistallennettu) tulee pakolliseksi

- Julkaisutiedonkeruussa ammatillisten ja yleistajuisten julkaisujen pakollisia kenttä lisätään seuraavasti:

    • Kenttä 3.2.3.16 (Lehden / sarjan nimi) pakollinen julkaisutyypeille D1, E1
    • Kenttä 3.2.3.31 (Konferenssin vakiintunut nimi) pakollinen julkaisutyypille D3

    • Kenttä 3.2.3.21 (Kustantajan nimi) pakollinen julkaisutyypeille D2, D4, D5, D6, E2, E3

- Rekrytointitiedonkeruun tiedot kerätään ensimmäistä kertaa vuodelta 2017 


Vuodelta 2018 kerättävien tietojen osalta muutoksia on suunniteltu XX. Muutoksista ja niiden käyttöönottoaikataulusta sovitaan korkeakoulujen kanssa keväällä 2019. Muista mahdollisista muutoksista sovitaan korkeakoulujen kanssa Oppijan tietovirtojen ja Virta-opintotietopalvelun ohjausryhmässä sekä tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmässä.


 Recently Updated