Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki) kokous 4/2019

Muistio

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

Todettiin, että Peda-forumin digiopetusryhmän edustaja on vaihtumassa ja KOOTuen kokouksiin osallistuva edustaja Marko Forsellin seuraajana täsmentyy myöhemmin. Hyväksyttiin asialista.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

3. Synergia-ryhmän toimintakatsaus

Tapio Ekholm esitteli Synergian toimintaa sekä keskeisiä teemoja syksylle (esitys). Vuonna 2019 toiminnan painopisteinä ovat OPI-viitearkkitehtuurityö, sanastotyössä sekä syksyllä saavutettavuus korkeakouluissa. Synergian kokousaikataulut syksylle 2019: https://wiki.eduuni.fi/x/zxnTB.

Keskusteltiin OPI-viitearkkitehtuurin käyttöönotosta korkeakouluissa. OPI-viitearkkitehtuurin jalkautusta ja viestintää pyritään yhdistämään korkeakoulukentän työpajojen ja muiden tilaisuuksien yhteyteen (Synergian kokoukset, opintoasiainpäivät, OHA-foorumit).

Tiedonhallintalakiin liittyen AAPA on tehnyt ideapankkitiketin CSCIDEAPANKKI-63 "Tiedonhallintalain toimeenpanoon valmistautuminen korkeakouluissa". Ilmari Hyvönen totesi, että VM:n toimeenpanohanke asiasta on lähdössä käyntiin ja korkeakoululinkitys tullee sisältymään kokonaisuuteen.

Syksyn Synergiaryhmän ja KOOTuen toiminnan suunnitteluun liittyen Hyvönen totesi uuden hallitusohjelman koskettavan monia ryhmien teemoja, joten ei kannata lyödä kaikkia syksyn asioita lukkoon. Syyskuulla todennäköisesti tiedetään enemmän kokonaisuudesta. Tavoitteena on kuroa Visio2030-työtä sekä Arenen ja Unifin Digivisiota yhteen. Kokonaisuuteen liittyy poliittista ohjausta ja visiota rakennetaan koko koulutusjärjestelmälle. 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla kerros Yhteistyöryhmät

4. OPI-viitearkkitehtuurin päivitys

Lara Anastasiou esitteli (esitys

OPI-viitearkkitehtuurin pääsivu ja koko dokumentaatio Eduuni-wikissä: Korkeakoulujen OPI-viitearkkitehtuuri

Keskustelussa korostettiin käsitteiden merkitystä viitearkkitehtuurityössä, viestinnässä ja jalkautuksessa. Viestinnässä katsottiin olevan hyväksi käyttää esimerkkicaseja, esim. HAMK voisi toimia casena keväällä 2020.

Päätettiin, että OPI-viitearkkitehtuuria päivitetään kevätseminaarissa kerättyjen muutosehdotusten pohjalta kesän aikana ja seuraava käsittely on KOOTuen syyskuun kokouksessa. Eri arkkitehtuuritasot linkittyvät toisiinsa. Yhteistyötä KA-SIG:n kanssa edistetään kokonaisarkkitehtuurinäkökulman huomioimikseksi. KA-SIG:ltä pyydetään kollektiivinen palaute viitearkkitehtuurityöhön, jota KA-SIG pohjustaa yhteistyötä omissa kokouksissaan. KOOTuen kokouksessa lokakuussa on tavoitteena hyväksyä arkkitehtuuriperiaatteet sekä hallintamalli ja joulukuussa muut osiot.

Viitearkkitehtuurin päivitystyöhön liittyy useita palveluita, verkostoja ja niiden hallintamalleja, joiden osalta varaudutaan tarvittaessa muutoksiin. Kokonaisuudessa ollaan avoimia myös muille mahdollisille muutoksille, joita voi tulla mm. Unifin ja Arenen digivisioiden, Vision 2030 toimeenpanon sekä uuden hallituksen toimien myötä.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla kerros Yhteentoimivuus

5. Kevätseminaarin palaute, tuotokset ja jatkotoimet

Eeva Polvi toi katsauksen 21.-22.5.2019 Metropolia amk:n tiloissa järjestettyyn kevätseminaariin "Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö - miten kehittämishankkeet, yhteinen arkkitehtuurityö ja yhteiset tietovarannot tukevat visiota 2030?".  Kooste työpajojen tuotoksista wikisivuilla ja kooste osallistujien palautteesta liitteenä. Palautteen perusteella seminaari näyttäytyy onnistuneena vuosittaisena korkeakoulukentän kehitystä kokoavana tapahtumana sekä asiantuntijoiden että päättäjien joukossa.

Keskusteltiin siitä, millaisia jatkotoimia kevätseminaarin pohjalta tulee tehtäväksi. OPI-viitearkkitehtuurityö sai syötettä seminaarin työpajoista ja aihe oli esillä edellisessä asiakohdassa. Seminaarista viestittiin tilaisuuden aikana ja mm. osana CSC:n uutiskirjettä. Kehittämishankkeiden temaattinen yhteistyö virisi työpajoissa ja niiden tuotosten jatkuvuus sekä exit-suunnitelmat olivat esillä. Hyvösen mukaan exit-suunnitelmia ei olla kokoamassa yhdeksi kokonaisuudeksi, vaan riippuu hankkeesta, miten jatkosuunnitelmat etenevät ja hankkeita kehitetaankin miettimään asiaa. Useat hankkeet ovat hakeneet jatkoaikaa hankekaudelleen.

Päätettiin, että valmistellaan elokuulle viestiä taustaverkostoille mm. OPI-viitearkkitehtuurityön etenemisestä sekä kevätseminaarin jatkotoimista. Päätettiin, että lisäksi elokuulla valmistellaan puheenjohtajiston ja sihteeristön yhteistyönä rehtorikirjettä korkeakouluille.

Päätettiin, että ehdotetaan KOOTuki-ryhmältä OPI-viitearkkitehtuuriteemaista esitystä Digisfääriin, track oppijalähtöisyyteen linkittyvä Designed for humans.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla kerros Kehittämishankkeet

6. Muut asiat

 • Ideapankissa
  • VIRTA- ja Koski-tietojen hyödyntäminen CSCIDEAPANKKI-56 - Tutkinto- ja suoritustietojen varmentamisen kehittäminen kansallisista rekistereistä Tarkennettavana
   • Marko Wilén taustoitti ideapankkitikettiä, jota käsitelty OPTIETORin kokouksessa 13.6.2019. Virran tietojen siirtoa viranomaisille edistetään Kosken kautta.
  • Tilannekatsaus CSCIDEAPANKKI-55 - Géant & OCRE pilvikilpailutus Esiselvityksessa
   • Euroopan korkeakoulu- ja tutkimusorganisaatiot (GÉANT) kilpailuttavat yhdessä pilvipalvelua (Iaas, PaaS, SaaS) ja oppimisympäristöjä ("LMS"). Kaikki korkeakoulut lähtivät mukaan CSC:n organisoimaan kilpailutukseen. GEANTille toimitettiin vastaus toukokuun lopussa.
   • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartalla: Yhteinen oppimisympäristö
 • EUNIS
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaatio ja jatkuvan oppimisen edistäminen
  • Arenen ja Unifin digiryhmien työtä seurataan KOOTuessa.

7. Syksyn toiminnan suunnittelu ja kokousajat

 • Päätettiin syksyn kokousajoiksi ja alustaviksi teemoiksi:
  • ke 18.9. klo 12.30–16 (teemoja Arenen ja Unifin digiryhmä, OPI-viitearkkitehtuuri KA-SIG-yhteistyössä)
  • ti 29.10. 10.15–12.30 (teemoja OPI-viitearkkitehtuurin hallintamalli, ristiinopiskelun katsaus jatkuvan palvelumallin osalta ja linkitys Peppi- ja Sisu-ekosysteemeihin)
  • KOOTuki-ryhmän ja OPTIETORin yhteiskokous ti 29.10. klo 13.30–15.30
  • pe 13.12. klo 10.15–14 (teemoja osaamisen kuvailutiedon standardointi, opiskelijavalintakokonaisuus, osaamisperusteisuus)
 • Syksystä alkaen etäyhteys järjestetään Zoomin kautta, sihteeristö lähettää osallistujille ohjeet tekniikan käyttöön

8. Tiedoksi

9. Kokouksen päättäminen

OPI-viitearkkitehtuurin esittelytilaisuus suunnitellaan työn valmistuttua keväälle 2020, keskusteltiin myös webinaarimahdollisuudesta. 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.00.

Kokouksen osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja
 • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja - ETÄNÄ
 • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Marko Forsell, Digi-peda-ryhmä, Centria-ammattikorkeakoulu - ESTE
 • Kari Helenius, AAPA, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Joonas Mäkinen, Opetushallitus - ESTE
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto - ETÄNÄ
 • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu poistui 11.15
 • Markus Torkkeli, OHA-forum, Aalto-yliopisto - ESTE
 • Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä, Turun yliopisto - ETÄNÄ
 • Merja Väistö, Opetushallitus
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu
 • Christa Winqvist, FUCIO, Aalto-yliopisto
 • Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri - ESTE sijaisena Eeva Polvi, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijat

 • Lara Anastasiou, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Marko Borodavkin, AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu poistui 12.30
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö - ESTE
 • Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen  yliopisto
 • Eeva Polvi, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Jaakko Riihimaa, AAPA, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
 • Ari Rouvari, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • No labels