KOSKI-palvelun kehitysvaiheen testaus 

 • Tyypillisiä tiedonsiirron virheitä KOSKI-testauksessa -sivu luotu
 • KOSKI-palvelu ei tällä hetkellä vielä tue ruotsinkielistä käyttöliittymää. Ruotsinkielisiä käännöksiä työstetään kevään aikana
 • KOSKI tukee nyt myös lukion vanhan opetussuunnitelman mukaisten kurssisuoritusten vientiä palveluun (ops 2004 aikuiset, ops 2003 nuoret)
 • Tietojen katselukäyttöliittymät on päivitetty, KOSKI-tiimi ottaa mielellään vastaan kaikki kommentit ja kehitysehdotukset niihin liittyen!


Oppilaitosten askelmerkit testaukseen

 1. Ilmoittakaa omalle opintohallintojärjestelmätoimittajalle halukkuudestanne
 2. Kun olette sopineet testauksesta ja sen ajankohdasta, ilmoittakaa siitä OPH:lle (koski(a)opintopolku.fi)
 3. OPH luo testaukseen tarvittavat tunnukset sekä antaa tarkemmat ohjeistukset
 4. Testauksen vastuunjako
  - oppilashallintojärjestelmätoimittaja vastaa tiedonsiirron toimivuudesta
  - oppilaitokset varmistavat että tiedot on siirretty oikein KOSKI-palveluun mm. todistusnäkymien kautta
 5. Huomiot, havainnot, kehitysehdotukset OPH:n KOSKI-tiimille, opintohalintojärjestelmätoimittajalle tai suoraan Flowdock-kanavalle

 

Tiedonsiirtojen tekninen valmius opintohallintotoimittajakohtaisesti 15.5.2018

Opintohallintojärjestelmä

Toimittaja

Markkinaosuus*

Onko   tehnyt tiedonsiirtoja

Status

Primus

Visma

85   %

on

Siirtänyt useita tuhansia opiskeluoikeuksia eri koulutusmuodoista.

SopimusPro

Rediteq

8 %

on

Siirretty useita tuhansia ammatillisia opiskeluoikeuksia

Helmi

CGI

3 %

on

Oppijoiden arvosanasiirroissa ja lisätietojen välittämisessä puutteita, opiskelijat pystytään siirtämään opiskeluoikeus-tason tiedoin (perusopetus ja lukiokoulutus).

StudentaPlus

Solenovo

4 %

on

Tehnyt tiedonsiirtoja.

Winha

CGI

2 %

on

Oppilaitokset tehneet omia integraatioita Winhasta Koskeen.

SalpausSalpaus<1%onOma erillinen integraatio Winha-järjestelmästä KOSKI-palveluun.Tehnyt useita tuhansia siirtoja opiskeluoikeustasolla, tiedonsiirrot tapahtuvat automatisoidusti.
WinnovaWinnova<1%

on

Oma erillinen integraatio KOSKI-palveluun. Tehnyt useita tuhansia siirtoja.

* KOSKI oppilashallintojärjestelmä- ja tiedonsiirtokysely 17.5.2017

 

KOSKI-palvelun tuotannon testaus

Aikataulu

Testaus voidaan aloittaa lukion ja ammatillisten oppilaitosten osalta 2017 vuoden alusta ja perusopetuksen osalta maaliskuussa. Ympäristö on käytettävissä aina varsinaisen tuotantokäytön aloitukseen asti.

 

Testauksesta sopiminen ja käytännöt testauksessa

Oppilaitokset päättävät itse haluavatko osallistua testaukseen, ovat yhteydessä OPH:een ja oppilashallintojärjestelmätoimittajaan. OPH antaa opastuksen tunnusten luontiin ja hallinnointiin, tai luo tunnukset pyydettäessä. Kun tiedonsiirrot alkavat, organisaatiot osallistuvat omien suoritustietojensa oikeellisuuden verifiointiin Extra-ympäristössä. Mikäli virheitä siirretyssä aineistossa löydetään, tulee niistä olla yhteydessä sekä oppilashallintojärjestelmätoimittajaan että OPH:n KOSKI-tiimiin. Kun virhe on ilmoitettu korjatuksi, siirretään testiaineisto uudestaan Extra-ympäristöön, ja oppilaitos varmistaa että virhe tiedoissa on korjaantunut.

 

Kuvaus

Oppilashallintojärjestelmätoimittaja vie KOSKI-integraation sisällyttämät ominaisuudet tuotantoon osana järjestelmäpäivitystä. KOSKI-tiedonsiirto aktivoidaan ennalta määriteltyjen koulutustoimijoiden ja oppilaitosten osalta. Tällöin näiden organisaatioiden osalta tiedot siirretään KOSKI Extra -ympäristöön vastaavalla tavalla kuin ne siirrettäisiin tuotantoon. Kun varsinainen tuotantokäyttö alkaa, ei oppilashallintojärjestelmän osalta tarvitse tehdä mitään asennuksia, vaan KOSKI-integraation ohjataan liikenne varsinaiseen tuotantoympäristöön.

 

Testissä päästään testaamaan suurilla massoilla ja aidolla tuotantoaineistolla tiedonsiirtoa KOSKI Extra-ympäristöön. Koulutustoimijoiden ja oppilaitosten virkailijat pystyvät ennen varsinaista tuotantokäytön aloitusta verifioimaan että tiedot ovat siirtyneet ja näkyvät oikein KOSKI-ympäristössä. Mikäli korjattavaa löytyy, pystytään niitä tekemään ennen varsinaista tuotantokäytön aloitusta. On suositeltavaa että kaikki KOSKI-integraatiota tekevät oppilashallintojärjestelmätoimittajat tekevät tällaisen testin ennen varsinaisten tuotantosiirtojen aloittamista.

 

Extra-ympäristö ja henkilötietopalvelu

Käytettävä Extra-ympäristö on muuten identtinen tuotantoympäristön kanssa, paitsi että se ei käytä tuotannon henkilötietopalvelua. Tästä seuraa että vietäessä tiedot henkilötunnuksella tunnistettuna, luo Extra uuden oppijanumero-OID:n, ja palauttaa sen oppilashallintojärjestelmään. Koska uusi luotu OID on ainoastaan Extra-ympäristössä, eikä tuotannossa, täytyy oppilashallintojärjestelmän jättää se huomioimatta, ja käyttää ainoastaan hetua jatkossakin näiden oppijoiden osalta tietojen välittämisen. Extra-ympäristössä luodut OID:t eivät siirry tuotantoon, eikä KOSKI tuotantoympäristö tunnista Extra-ympäristössä luotuja OID:ta.

 

Testin päätyttyä ja tuotantokäytön alettua, kaikki testin puitteissa siirretyt suoritustiedot sekä luodut OID:t poistetaan Extra-ympäristöstä. OPH viestittää etukäteen kaikkia testaamiseen osallistuneita kun testijakso päättyy ja tiedot poistetaan.

 

Käytettävä tunnus integraatioon

Opetushallitus luo kouutuksen järjestäjän pyynnöstä Extra-ympäristössä käytettävät tunnukset. Kun KOSKI-tiedonsiirtoja tehdään Extra-ympäristöön, voi suoritustiedot viedä vain sille organisaatiolle ja sen aliorganisaatioille, jolle tiedonsiirtotunnus on tehty. Käytettävä tiedonsiirtotunnus on voimassa ainoastaan Extra-ympäristössä, ja siirryttäessä käyttämään varsinaista tuotantoympäristöä tulee luoda uusi tunnus integraatiota varten.

 

 • No labels