Sivua rakennetaan parhaillaan.

Jos et löydä tältä sivulta vastausta kysymykseesi, katso myös osio "Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä eHOKSin asiakaspalveluun ehoks@opintopolku.fi.

Tämän sivun sisältö:

Osaamisen hankkimiseen liittyvillä tiedoilla tarkoitetaan tietoja tutkinnon tai koulutuksen osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen osaamisen hankkimisen tavoitteista, sisällöistä, opetuksesta, tavoista, ajoittumisesta ja työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta.

Osaamisen hankkimisen ja osaamisen osoittamisen HOKS-tiedot tallennetaan eHOKSiin tutkinnon osittain. Osaamisen hankkiminen ja osaamisen osoittaminen ovat eHOKSissa kaksi erillistä kokonaisuutta. Opiskelijalla voi olla tutkinnon osassa joko osaamisen hankkimisen ja osaamisen osoittamisen tietoja tai pelkästään osaamisen osaamisen osoittamisen tietoja, jos hänellä ei ole tarvetta erikseen hankkia osaamista kyseisen tutkinnon osan sisältöjen ja vaatimusten saavuttamiseksi. Osaamisen osoittamisen tietojen tallentamisesta ohjeet ovat erillisellä wiki-sivulla.

Suoritettavat tutkinnon tai koulutuksen osat

Valtakunnallinen tutkinnon tai koulutuksen osa tallennetaan käyttäen tutkinnon tai koulutuksen osalle annettua valtakunnallista koodia. Koodin voi tarkistaa ePerusteista.

Yhteinen tutkinnon osa (YTO) ja sen osa-alue tallennetaan käyttäen tutkinnon tai koulutuksen osalle annettua valtakunnallista koodia. Koodin voi tarkistaa ePerusteista. YTO:n osa-alueen pakollisille ja valinnaisille osioille ei ole omia koodeja, joten pakollisia ja valinnaisia osioita ei ole mahdollista erotella eHOKSissa.

Paikallinen tutkinnon osa tallennetaan joko AMOSAA-tunnisteen avulla tai tallentamalla alla mainitut tiedot erikseen.  AMOSAA-tunnistetta voi käyttää, jos koulutuksen järjestäjä on tallentanut omien paikallisten tutkinnon osiensa tiedot Opetushallituksen AMOSAA-palveluun.

 • nimi
 • laajuus
 • tavoitteet ja sisällöt


Tavoitteet ja sisällöt

Osaamisen hankkimisen tavoitteilla ja sisällöillä tarkoitetaan valtakunnallisissa tutkinnon perusteissa määriteltyjä ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. Valtakunnallisten tutkinnon tai koulutuksen osien ja yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden tavoitteita ja sisältöjä koulutuksen järjestäjän ei tarvitse tallentaa eHOKSiin erikseen. eHOKS saa tiedot ePerusteista eHOKSiin tallennetun tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen koodin avulla. (Lisää kuva: ePerusteet/koodi)

Paikallisesta tutkinnon osasta koulutuksen järjestäjä tallentaa eHOKSiin tavoitteet ja sisällöt, jos paikallisen tutkinnon osan tietojen tallentamisessa ei hyödynnetä AMOSAA-palveluun tallennettua paikallisen tutkinnon osan tunnistetta.

Ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen

Tieto ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeamisesta tallennetaan tutkinnon osaan, jos opiskelijan HOKSissa on sovittu poikkeamisesta kyseisen tutkinnon osan osaamisen hankkimisessa ja osoittamisessa. Tiedoksi tallennetaan poikkeamisen sisältö eli ne tutkinnon osan tai osa-alueen perusteisiin sisältyvät ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet, joista opiskelijan kohdalla poiketaan. (Lisää kuva: poikkeamistieto eHOKSin käyttöliittymänäkymässä)

Opetuksen ja ohjauksen määrä

Opiskelijalle suunnitellun opetuksen ja ohjauksen määrä tallennetaan eHOKSiin sellaiselle  ammatillisen perustutkinnon opiskelijalle, jolla ei ole tutkinnon osan tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueen suorittamiseksi tarvittavaa aiemmin hankittua osaamista. Tieto tallennetaan tunteina tutkinnon osittain tai yhteisen tutkinnon osan osa-alueittain. Jos koulutuksen järjestäjä päättää, että opiskelija ei tarvitse ollenkaan opetusta ja ohjausta kyseisessä tutkinnon osassa tai yton osa-alueessa, eHOKSiin tallennetaan opetuksen ja ohjauksen määräksi 0 (nolla). Lukuarvon vaihteluväliä ei sallita (esimerkiksi 20-30). Tieto ei ole pakotettu tieto eHOKSin tietorakenteessa, koska tiedon tallentamisen velvoite koskee vain perustutkintojen tutkinnon osia.

Opetuksen ja ohjauksen määrä tallennetaan opiskelijoista, jotka aloittavat opinnot 1.8.2022 tai sen jälkeen. Jos koulutuksen järjestäjän järjestelmässä ei ole tarvittavaa tiedonsiirtomahdollisuutta tiedon tallentamiseen 1.8.2022 alkaen, voi tiedon tallentaa takautuvasti viimeistään 30.9.2022. Tämän jälkeen HOKSiin kirjattu tieto opetuksen ja ohjauksen määrästä on tallennettava eHOKSiin ajantasaisesti.

Opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnin tueksi löytyy tietoa opetus- ja kulttuuriministeriön oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvältä sivustolta kohdasta "Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen määrän arviointi": https://okm.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta.

Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettua opetuksen ja ohjauksen määrää koskevaa tallentamisvelvoitetta ei sovelleta opiskelijaan, joka on aloittanut opintonsa ennen 1.8.2022. Valtakunnalliseen tietovarantoon kerätään lainsäädännössä määriteltyjä tietoja. 

Tällä hetkellä eHOKS ei tarkista opintojen aloitusajankohtaa opetuksen ja ohjauksen määrää tallennettaessa. Virheilmoitusta tiedon tallennuksessa ei siis tule, jos tiedon tallentaa sellaiselle opiskelijalle, jolle sitä ei kuuluisi tallentaa. Tästä huolimatta koulutuksen järjestäjän tulisi välttää opetuksen ja ohjauksen määrän tallentamista sellaisen opiskelijan tietoihin, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1.8.2022.

(24.8.2022)

eHOKSiin tallennettu tieto opetuksen ja ohjauksen määrästä näkyy tutkinnon osan (ytoissa osa-alueen) tiedoissa näkymässä, jossa tutkinnon osan tai osa-alueen tiedot on avattu laajemmin näkyviin.

Tästä kuvakaappauksesta näet esimerkin: opetuksen_ja_ohjauksen_määrä.png Laajennettu näkymä, jossa opetuksen ja ohjauksen määrä näkyy, avataan klikkaamalla tutkinnon osan nimen alapuolella olevista väkäsistä.

Osaamisen hankkimisen tavat

Osaamisen hankkimistavalla tarkoitetaan sitä tapaa, jolla opiskelijan osaamisen hankkiminen kyseiseen tutkinnon osaan on tarkoitus toteuttaa. Osaamisen hankkimistapoja ovat oppisopimus, koulutussopimus ja oppilaitosmuotoinen koulutus. Yhdessä tutkinnon osassa voi olla useita osaamisen hankkimistapoja.

Jos osaamisen hankkimistapana on oppisopimus tai koulutussopimus, eHOKSiin tallennetaan myös työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvät tiedot. Kun osaamisen hankkimistapana on oppisopimus tai koulutussopimus, osaamisen hankkimistapaan liitettyjen tietojen kokonaisuudesta käytetään myös termiä työpaikkajakso. (Lisää kuva: työpaikkajakso eHOKSin käyttöliittymänäkymässä)

Osaamisen hankkimistapaan sisällytetään sen hankkimistavan mukaisesti seuraavat tiedot tarpeen mukaan:

Osaamisen hankkimisen ajoittuminen ja kesto

Osaamisen hankkimisen ajoittuminen ja kestoon liittyvät tiedot tallennetaan jokaiseen tutkinnon osaan sisältyvään osaamisen hankkimisen tapaan erikseen. Osaamisen hankkimisen kestoa ei tarvitse tallentaa erillisenä tietona, vaan se lasketaan tarvittaessa Opintopolun järjestelmässä osaamisen hankkimistapaan tallennettujen tietojen perusteella.

Osaamisen hankkimisen ajoittumiseen ja kestoon liittyviä tietoja ovat osaamisen hankkimisen alkamis- ja päättymispäivä, osa-aikaisuus eli säännönmukaisesta opiskeluviikosta poikkeaminen, osaamisen hankkimisen keskeytyminen ja ajanjakson tarkenne.

alkamispäivä

Päivämäärä, jolloin osaamisen hankkiminen kyseisellä osaamisen hankkimistavalla alkaa. Päivämääräksi tallennetaan mahdollisimman todenmukainen ajankohta siten, että siitä käy ilmi kyseiseen tutkinnon osaan liittyvä osaamisen hankkimisen alkaminen. Työpaikalla järjestettävässä osaamisen hankkimisessa alkamispäivällä ei tarkoiteta oppisopimuksen tai koulutussopimuksen voimassaolon alkamista, vaan sitä ajankohtaa, jolloin kyseisen tutkinnon osan osaamisen hankkimiseksi sovitut työtehtävät alkavat. Jos tietoa ei ole mahdollista määritellä tarkasti sillä hetkellä, kun HOKSia ensimmäisen kerran laaditaan, eHOKSiin tallennetaan arvioitu ajankohta, mikäli HOKSin laatiminen sitä edellyttää. Tarvittaessa päivämäärää tarkennetaan, kun opiskelijan osaamisen hankkiminen etenee ja tutkinnon osan osaamisen hankkiminen lähestyy.

eHOKS tarkistaa eHOKSiin tallennettavan päivämäärän. Tarkistuksesta tietoa sivulla Validoinnit ja tarkistukset.

päättymispäivä

Päivämäärä, jolloin osaamisen hankkiminen kyseisellä osaamisen hankkimistavalla päättyy. Päivämääräksi tallennetaan mahdollisimman todenmukainen ajankohta siten, että siitä käy ilmi kyseiseen tutkinnon osaan liittyvä osaamisen hankkimisen päättyminen. Työpaikalla järjestettävässä osaamisen hankkimisessa päättymispäivällä ei tarkoiteta oppisopimuksen tai koulutussopimuksen voimassaolon päättymistä, vaan sitä ajankohtaa, jolloin kyseisen tutkinnon osan osaaminen katsotaan hankituksi siihen sovituilla työtehtävillä.

eHOKS tarkistaa eHOKSiin tallennettavan päivämäärän. Tarkistuksesta tietoa sivulla Validoinnit ja tarkistukset.

osa-aikaisuus

Osa-aikaisuuden tallentaminen eHOKSiin:

Osa-aikaisuustiedon tallentaminen on pakollista valtakunnallisen työelämäpalautteen keräämisen kohderyhmään kuuluville työpaikkajaksoille, jotka päättyvät 1.7.2023 tai myöhemmin. Koulutuksen järjestäjän täytyy tallentaa eHOKSiin tieto osa-aikaisuudesta myös siinä tapauksessa, että opiskelija hankkii osaamista työpaikkajakson mukaisella työpaikalla kaikkina työpaikkajakson alku- ja loppupäivämäärien välisen aikajakson säännönmukaisina opiskelupäivinä (5 päivää viikossa). Jos opiskelijan osaamisen hankkiminen työpaikkajaksolla on säännönmukaista, tallennetaan osa-aikaisuustiedoksi luku sata (100). Osa-aikaisuuden tallentamisen pakollisuus on otettu käyttöön 29.6.2023.

eHOKSiin tallennettavan luvun on oltava kokonaisluku välillä 1-100 (esimerkki eHOKSin palauttamasta virheilmoituksesta).

Osa-aikaisuutta ei tarvitse tallentaa TELMA-koulutukseen laaditun HOKSin työpaikkajaksoille (TELMA-koulutus ei kuulu valtakunnallisen työelämäpalautteen kohderyhmään). Osa-aikaisuustiedon pakollisuus TELMA-HOKSille on poistettu eHOKSista 12/2023.

Osa-aikaisuuden laskeminen:

Tutkinnon osakohtaisen osaamisen hankkimistavan osa-aikaisuudella tarkoitetaan tietoa säännönmukaisesta viiden päivän opiskeluviikosta poikkeamisesta. Tieto tallennetaan eHOKSissa vain työpaikkajaksoille eli koulutus- tai oppisopimuksella järjestettävään osaamisen hankkimiseen. Muilla tavoilla toteutettavaan osaamisen hankkimiseen, joissa osaamisen hankkimistapana käytetään koodia ”oppilaitosmuotoinen koulutus”, osa-aikaisuustietoa ei tallenneta. 

eHOKSin käyttöliittymässä osa-aikaisuustieto näytetään infolaatikossa, joka aukeaa työpaikkajakson ajankohdan vieressä olevasta vihreästä kuvakkeesta.

Osa-aikaisuus ilmoitetaan prosenttilukuna, joka lasketaan työpaikkajaksoon sisältyvien arkipäivien lukumäärän ja tosiasiallisesti työpaikalla hankittavan osaamisen päivien lukumäärän suhteena seuraavasti:

työpaikkajakson aikana tosiasiallisesti työpaikalla oltavien päivien lukumäärä / työpaikkajaksoon sisältyvien arkipäivien lukumäärä x 100.

Prosenttiluku pyöristetään kokonaislukuun. Arkipyhiä ei huomioida. Laskentakaava ei vaikuta siihen minä viikonpäivinä osaamisen hankkiminen työpaikalla tapahtuu.

Osa-aikaisuuden määrittämisestä eri tilanteissa kerrotaan tarkemmin 16.12.2021 päivätyssä ohjeessa ja työelämäpalautteen keräämisestä 14.12.2021 järjestetyn webinaarin materiaalissa.

(päivitetty 28.6.2023)


Jos lomasta tallennetaan opiskeluoikeuden tilatietoihin lomajakso Koskeen, lomaa ei enää erikseen huomioida eHOKSiin tallennettavan työpaikkajakson osa-aikaisuudessa eikä keskeytymistiedoissa.

Jos loman tai muun poissaolon aikainen osaamisen hankkimisen keskeyttäminen suunnitellaan HOKSiin, tästä tallennetaan keskeytymisjakso. Samaa ajanjaksoa ei enää erikseen huomioida osa-aikaisuuden laskennassa, koska tällöin loman tai poissaolon päivät vaikuttavat kahteen kertaan työpaikkajakson keston laskentaan.

Jos työpaikkajakson aikana ilmenee loma tai muu poissaolo, koulutuksen järjestäjä harkitsee, aiheuttaako se tarpeen päivittää HOKSia.


Esimerkki 1:

Opiskelija hankkii osaamista useampaan tutkinnon osaan samassa työpaikassa samaan aikaan. Osaamisen hankkiminen ajoittuu tutkinnon osissa ajallisesti päällekkäin. Pitääkö koulutuksen järjestäjän jakaa osaamisen hankkimisen kesto eri tutkinnon osille osa-aikaisuuden avulla?

Vastaus: Ei tarvitse. Jos opiskelijan HOKSissa on sovittu, että hän on työpaikalla kaikkina säännönmukaisina päivinä (5 pv/vko), osa-aikaisuustiedoksi tallennetaan luku 100. Samalle aikajaksolle ajoittuvat eri työpaikkajaksot huomioidaan järjestelmän tekemässä keston laskennassa automaattisesti siten, että sama kalenteripäivä eri työpaikkajaksojen kestossa ei tuplaa kestoa, vaan päivä jaetaan päällekkäin ajoittuvien jaksojen kestoon. Esimerkiksi jos opiskelijan HOKSeihin on suunniteltu kolme työpaikkajaksoa, joissa on päällekkäin ajoittuvia päiviä, järjestelmä jyvittää kalenteripäivän siten, että kullekin työpaikkajaksolle tulee 1/3 päivän kesto. 

(Esimerkki 1 päivitetty 27.6.2023 vastaamaan muutosta osa-aikaisuuden tallennukseen liittyvässä ohjeistuksessa.)

Esimerkki 2:

Osaamisen hankkimisen osa-aikaisuus vaihtelee työpaikkajakson aikana. Opiskelija hankkii osaamista työpaikalla yhteen tutkinnon osaan 10.1.-27.2.2022. Opiskelijan ja työpaikan kanssa on sovittu, että ajalla 10.-30.1. opiskelija on työpaikalla 3 pv/vko ja ajalla 31.1.-27.2. 4 pv/vko. Tallennetaanko eHOKSiin kaksi eri osa-aikaisuusprosenttia?

Vastaus: Ei tallenneta kahta eri osa-aikaisuusprosenttia. Yhteen tutkinnon osakohtaiseen työpaikkajaksoon voi tallentaa vain yhden osa-aikaisuustiedon. Esimerkin tapauksessa osa-aikaisuus on laskettava koko ajanjakson ajalle ohjeessa annetun laskukaavan avulla. Esimerkin tapauksessa ajanjaksolla on 7 viikkoa. Täysi määrä eli säännönmukainen osaamisen hankkiminen olisi siis yhteensä 35 päivää (5 pv/vko * 7 vko). Kolmella viikolla opiskelija on työpaikalla 3 pv/vko. Näistä tulee yhteensä 9 tosiasiallista työpäivää. Neljällä viikolla opiskelija on työpaikalla 4 pv/vko eli yhteensä 16 tosiasiallista työpäivää. Yhteensä tosiasiallisia työpäiviä on 9+16=25 päivää. Ohjeessa annetun laskukaavan mukaisesti laskettu osa-aikaisuusprosentti: 25 / 35 * 100 = 71 %. eHOKSiin osa-aikaisuustiedoksi tallennetaan 71.

Esimerkki 3:

Opiskelija hankkii osaamista työpaikalla useampaan tutkinnon osaan. Osaamisen hankkiminen ajoittuu siten, että yhden tutkinnon osan osaamisen hankkiminen tapahtuu 10.-30.1.2022 kolmena päivänä viikossa ja toisen 31.1.-28.2.2022 neljänä päivänä viikossa. Mikä osa-aikaisuusprosentti eHOKSiin tallennetaan?

Vastaus: eHOKSiin tallennetaan kaksi osa-aikaisuusprosenttia. Osaamisen hankkiminen tallennetaan tutkinnon osiin erikseen. Ensimmäiseen tutkinnon osaan tallennetaan osaamisen hankkimisen jakso (työpaikkajakso) 10.-30.1. ja siihen osa-aikaisuus 60 % (3/5 pvä/vko). Toiseen tutkinnon osaan tallennetaan osaamisen hankkimisen jakso (työpaikkajakso) 31.1.-27.2. ja siihen osa-aikaisuus 80 % (4/5 pvä/vko).

Esimerkki 4:

Opiskelija opiskelee osa-aikaisesti siten, että hänen opiskeluoikeudessaan on määritetty osa-aikaisuudeksi 60 %. Nyt hän on hankkimassa osaamista työpaikalla. Työpaikan kanssa on sovittu, että opiskelija on työpaikalla kaksi päivää viikossa. Pitääkö myös koko opiskelua koskeva osa-aikaisuusprosentti huomioida laskelmassa, kun lasketaan työpaikkajakson osa-aikaisuusprosenttia?

Vastaus: Ei tarvitse. Esimerkin tapauksessa opiskelija on työpaikalla kahtena päivänä säännönmukaisesta viiden päivän opiskeluviikosta eli 2/5. Työpaikkajakson osa-aikaisuus lasketaan näiden tietojen perusteella eli 2/5 * 100 = 40 %.


Jos työpaikalta poissaolosta tallennetaan eHOKSiin keskeytymisen ajanjakso, samoja päiviä ei huomioida enää toiseen kertaan osa-aikaisuudessa. Jos työpaikkajakson aikana ilmenee sellaisia poissaoloja työpaikalta, joita ei ole aiemmin huomioitu osa-aikaisuuden laskelmassa tai keskeytymisjaksoina, koulutuksen järjestäjä harkitsee, aiheuttavatko poissaolot tarpeen ajoittaa kyseisen tutkinnon osan osaamisen hankkimista uudelleen. Jos aiheuttaa, HOKSiin tehdään päivitys, jonka yhteydessä tarkistetaan työpaikkajakson päättymistiedon ajantasaisuus ja osa-aikaisuustiedon paikkansapitävyys.

Osa-aikaisuustietoa ei tarvitse tallentaa valmentavan koulutuksen opiskelijan eHOKS-tietoihin. Osa-aikaisuustietoa hyödynnetään työelämäpalautteen keräämisessä työpaikkajakson keston laskemisessa. Valmentavan koulutuksen opiskelijalta ei kerätä valtakunnallisia palautteita.


keskeytyminen

Jos oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuva osaamisen hankkiminen työpaikalla keskeytyy, eHOKSiin tallennetaan tieto keskeytymisestä tutkinnon osan työpaikkajaksoon. Tieto tallennetaan ajanjaksona (alkupäivämäärä, loppupäivämäärä). Keskeytymisestä on tallennettava vähintään keskeytymisen alkupäivämäärä. Loppupäivämäärä ei ole tiedonsiirrossa pakotettu tieto, mutta koulutuksen järjestäjän on huomioitava, että loppupäivämäärän tallentamisella ja tallentamatta jättämisellä on molemmilla merkitys tietojen tulkinnan kannalta (katso tarkemmin kohta ”Keskeytymisajanjakson tallentaminen erilaisissa tilanteissa ja keskeytymisjakson loppupäivämäärän merkitys” ja ”eHOKSiin tallennetun keskeytymisajanjakson päättymispäivämäärän vaikutus työelämäpalautteen keräämisessä”).

Esimerkki käyttöliittymänäkymästä: työpaikkajakson keskeytyminen, ei päättymispäivää

Työpaikkajakson keskeytymisajanjaksoa käytetään sellaisiin osaamisen hankkimisen keskeytymisiin, jotka sovitaan HOKSissa opiskelijan ja työpaikan kanssa tai koulutuksen järjestäjä katsoo keskeytyneiksi.

Työpaikkajakson keskeytymisen aikana opiskelija ei ole yhtään päivää työpaikalla. Opiskelijalla voi kuitenkin olla tiettyyn työpaikkaan liittyvän työpaikkajakson keskeytymisen aikana osaamisen hankkimista toisessa työpaikassa tai koulutuksen järjestäjän muussa oppimisympäristössä.

Jos osaamisen hankkiminen kyseisellä työpaikalla myöhemmin jatkuu, keskeytymiselle tallennetaan eHOKSiin päättymispäivämäärä. Myös työpaikkajakson päättymispäivä on tässä yhteydessä hyvä tarkistaa ja tarvittaessa sopia uudesta päättymispäivästä ja tehdä HOKSin päivitys.

Yhteen työpaikkajaksoon voi tallentaa useamman keskeytymisajanjakson.

Opiskeluoikeuden tilan tietoihin tallennettavista koko opiskeluoikeuden ja kaiken sen puitteissa tehtävän osaamisen hankkimisen päättymisistä ja keskeytymisestä ei tarvitse tallentaa erillistä keskeytymisajanjaksoa eHOKSissa oleviin tutkinnon osakohtaisiin työpaikkajaksoihin. Poikkeus tähän on oppivelvollisen opiskeluoikeuden pidättäminen määräajaksi (katso tarkemmin alempana oleva kohta).
Tietoa työpaikkajakson keskeytymisestä hyödynnetään osana työelämäpalautteen edellyttämää työpaikkajakson keston laskemista.


 1. Osaamisen hankkiminen työpaikalla keskeytyy lopullisesti (opiskelijan ei ole tarkoitus palata tälle työpaikalle): 
  1. Jos osaamisen hankkiminen keskeytyy sen jälkeen, kun työpaikkajakso on tallennettu eHOKSiin ja osaamisen hankkiminen kyseiseen tutkinnon osaan työpaikalla on alkanut, työpaikkajaksolle tallennetaan keskeytymisen alkupäivämäärä mutta ei loppupäiväämäärää. Järjestelmä tulkitsee työpaikkajakson keskeytyneeksi.
   Työpaikkajakson tiedot kuitenkin jätetään eHOKSiin, koska opiskelija oli jo ehtinyt hankkia osaamista hankkimista kyseiseen tutkinnon osaan.
  2. Jos osaamisen hankkiminen työpaikalla keskeytyy sen jälkeen, kun työpaikkajakso on tallennettu eHOKSiin, mutta osaamisen hankkiminen työpaikkajakson mukaiseen tutkinnon osaan ei ole alkanut, HOKSiin tehdään päivitys ja työpaikkajakso poistetaan eHOKSista.
 2. Osaamisen hankkiminen keskeytyy määräajaksi:
  1. Jos keskeytymisen päättymispäivä on mahdollista ajoittaa, eHOKSiin tallennetaan keskeytymisen alkupäivämäärä ja päättymispäivämäärä. 
  2. Jos keskeytymisen päättymispäivää ei ole mahdollista ajoittaa silloin, kun keskeytyminen alkaa, päättymispäivän voi toistaiseksi jättää tallentamatta. Tällöin koulutuksen järjestäjän on varmistettava, että päättymispäivämäärä tallennetaan eHOKSiin heti, kun se pystytään ajoittamaan.

Huom. Tarvittaessa on muutettava myös työpaikkajakson päättymispäivää, jos HOKSissa sovittua osaamisen hankkimista ajoitetaan uudelleen keskeytymisen takia. Pelkästään keskeytymisen päättymispäivän lisääminen ei järjestelmässä automaattisesti muuta varsinaista työpaikkajakson päättymispäivää.

Oppisopimus:
•    Työsuhteeseen kuuluvista lomista ei tallenneta keskeytymisajanjaksoa eHOKSiin. 
•    Työnantajan kanssa sovitut keskeytykset tallennetaan eHOKSiin keskeytymisjaksona.  


Koulutussopimus:
•    Jos koulutussopimuksella on sovittu keskeytymisestä työpaikalla oloon, eHOKSiin tallennetaan keskeytymisajanjakso.


Tavanomaisia sairauspoissaolopäiviä ei tallenneta eHOKSiin. eHOKSiin tallennetaan HOKSissa suunniteltua tietoa, eikä sairauspoissaoloa voi tällaiseksi katsoa. Sairauspoissaolosta saattaa kuitenkin syntyä tarve ajoittaa osaamisen hankkimista uudelleen ja näiltä osin päivittää HOKSia. Sairauspoissaolon tapauksessa keskeytymisjaksoa käytetään kuitenkin silloin, jos sairauspoissaolo on niin pitkä, että se vaikuttaa suunniteltuun osaamisen hankkimiseen niin, että koulutuksen järjestäjä tulkitsee työpaikkajakson keskeytyneeksi joko määräajaksi tai pysyvästi.

Koulutuksen järjestäjän loma-aikoja ei tallenneta eHOKSiin työpaikkajakson keskeytymisjaksona.

Työpaikkajakson aikana tapahtuvaa muualla kuin työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankkimista ei tallenneta työpaikkajakson keskeytymisenä.

Oppivelvollisen opiskeluoikeuden pidättäminen määräajaksi tallennetaan eHOKSiin työpaikkajakson keskeytymisajanjaksona, jos opiskelijalla on opiskeluoikeuden pidättämisen ajalle osuva työpaikkajakso, jossa osaamisen hankkiminen keskeytyy opiskeluoikeuden pidättämisen takia. Jos opiskelija ei ole oppivelvollinen, eHOKSiin ei tallenneta erillistä keskeytymisajanjaksoa, koska hänellä opiskeluoikeuden pidättäminen tallennetaan Koskeen opiskeluoikeuden tilajaksolla. 

Työelämäpalautetta ei kerätä keskeytyneeltä työpaikkajaksolta. Tulkinta työpaikkajakson keskeytymisestä tehdään eHOKSiin tallennettujen työpaikkajakson päättymispäivän ja työpaikkajakson keskeytymisen päivämäärien perusteella.

Työelämäpalautteen keräämisestä ja vastaajatunnusten muodostamisesta kerrotaan Arvo-palvelun wikissä.

ajanjakson tarkenne

Osaamisen hankkimisen ajoittumista tarkentava tieto; esimerkiksi ”työvuorolistan mukaan” tai ”ma-to”. 


Oppisopimuksen perusta

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvät tiedot (työpaikkajakso)

Jos osaaminen hankitaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena, eHOKSiin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • työpaikan nimi: tosiasiallinen työpaikan toimipiste, jossa opiskelija hankkii osaamista. Työpaikan nimeä käytetään valtakunnallisen työelämäpalautteen työpaikkaohjaajan kyselyn ja työpaikkakyselyn kohdentamisessa.
 • y-tunnus: Y-tunnuksessa on seitsemän merkkiä, väliviiva ja tarkistusnumero (esimerkki: 2769790-1).  Y-tunnus on pakollinen, kun eHOKSiin tallennetaan sellaisen työpaikan tietoja, jonka kanssa osaamisen hankkimisesta on sovittu oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Y-tunnus-tiedoksi tallennetaan sarja nollia (0000000-0) siinä tapauksessa, jos osaamisen hankkiminen tapahtuu ulkomailla yrityksessä, jolla ei ole suomalaisen käytännön mukaista y-tunnusta. eHOKSiin tallennettava y-tunnus tarkistetaan ja virheellisistä y-tunnuksista palautetaan lähdejärjestelmään virheilmoitus. Tarkistuksesta kerrotaan tarkemmin tällä wikisivulla: Validoinnit ja tarkistukset
 • vastuullisen työpaikkaohjaajan nimi (yrittäjän oppisopimuksessa mentorin nimi).
 • vastuullisen työpaikkaohjaajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Yhteystietoja hyödynnetään työpaikkaohjaajakyselyn vastauslinkin lähettämisessä.

huom.

"Nollasarjan" saa tallentaa y-tunnukseksi vain yllä mainitussa ulkomailla tapahtuvan osaamisen hankkimisen tilanteessa. Jos oppisopimus tai koulutussopimus tehdään Suomessa toimivan yrityksen tai organisaation kanssa, eHOKSiin tallennetaan oikea y-tunnus. Tarkemmin koulutus- ja oppisopimusten solmimista koskeviin ohjeisiin voi tarvittaessa kysyä neuvoa Opetushallituksen asiantuntijoilta osoitteesta ammatillinenkoulutus@oph.fi.

eHOKSin tietorakenteessa ei ole erillistä tietokenttää vastuullisen työpaikkaohjaajan tai mentorin organisaatiolle. Vastuullisen työpaikkaohjaajan tai mentorin organisaatiosta ei tallenneta eHOKSiin erillistä tietoa. Vastuullisesta työpaikkaohjaajasta ja mentorista tallennetaan eHOKSiin nimi ja työelämäpalautteen keräämisessä tarvittavat yhteystiedot.

eHOKSiin työpaikasta tallennetaan tässä tapauksessa tiedot seuraavasti:

 • y-tunnukseen tallennetaan henkilöstövuokrausyrityksen y-tunnus
 • työpaikan nimeksi tallennetaan henkilöstövuokrausyrityksen nimi
 • työpaikkaohjaajan nimeksi ja yhteystietoihin tallennetaan varsinaisen työssäolopaikan työpaikkaohjaajan nimi ja yhteystiedot.

eHOKSiin tallennettujen tietojen pohjalta muodostettava työpaikkaohjaajan kysely lähetetään tällöin varsinaisen työssäolopaikan työpaikkaohjaajalle, mutta työpaikkakysely muodostetaan henkilöstövuokrausyritykselle. 

Soteuudistukseen liittyvä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen hyvinvointialueille tapahtuu 1.1.2023. Jos opiskelijan HOKSiin on suunniteltu työpaikkajakso, joka päättyy 1.1.2023 tai sen jälkeen ja jossa tutkinnon osan osaamisen hankkimisen työpaikka vaihtuu hyvinvointialueelle, työpaikkajakson tietoihin eHOKSiin päivitetään hyvinvointialueen mukaiset työpaikan tiedot (työpaikan nimi ja y-tunnus). Myös työpaikkaohjaajan tiedot (nimi ja yhteystiedot) on hyvä tarkistaa ja tarvittaessa päivittää.

Hyvinvointialueen mukaiset tiedot päivitetään vain sellaiseen työpaikkajaksoon, joka päättyy 1.1.2023 tai sen jälkeenOsaamisen hankkimisen alkamispäivä hyvinvointialueen työpaikalla voi olla aikaisempi kuin 1.1.2023 mutta päättymispäivä ei.

Opiskelijalle laadittu HOKS ja sen eHOKSiin tallennetut tiedot on pidettävä ajantasalla. HOKSin päivitys yhdessä opiskelijan kanssa ja tietojen päivittäminen eHOKSiin on syytä tehdä viipymättä, kun koulutuksen järjestäjä on tunnistanut tilanteen, jossa opiskelijalle suunnitellun osaamisen hankkimisen työpaikka muuttuu. Työelämäpalautteen vastaajatunnusten ja vastauslinkkien muodostamiseen tiedot tarvitaan ajantasaisina työpaikkajakson päättymispäivään mennessä. 

Esimerkki työpaikkajakson tietojen päivittämisestä jos työpaikkajakso siirtyy hyvinvointialueelle.pdf

Jos opiskelijan osaamisen hankkiminen ei jatku hyvinvointialueella 1.1.2023 alkaen, vaan päättyy viimeistään 31.12.2022 nykyisessä työpaikassa, koulutuksen järjestäjä harkitsee, tuleeko työpaikkajakso suoritetuksi 31.12.2022 mennessä vai ei.

 • Jos tulee, HOKSin tiedot tarkistetaan ja tarvittaessa työpaikkajakson uusi ajoittuminen (päättymispäivä) sovitaan opiskelijan ja työpaikan kanssa ja päivitetään eHOKSiin.
 • Jos työpaikkajakso ei tule suoritetuksi, työpaikkajaksoon päivitetään keskeytymistieto keskeytymisestä annetun eHOKS-ohjeistuksen mukaisesti.

HUOM. Tietojen muutosten on oltava tallennettuna eHOKSiin työpaikkajakson päättymispäivään mennessä (käytännössä viimeistään edellisen päivän puolella).

Jos hyvinvointialueen kanssa myöhemmin sovitaan osaamisen hankkimisesta uudella sopimuksella, se kirjataan HOKSiin uutena työpaikkajaksona.

Tutustu myös opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla julkaistuihin aiheeseen liittyviin usein kysyttyihin kysymyksiin: https://okm.fi/tyoelamassa-oppiminen. Näistä kysymyksistä löytyy tarkemmin tietoa siitä, mitä koulutus- ja oppisopimusten osalta tulee huomioida hyvinvointialueiden aloittaessa 1.1.2023.

eHOKSissa työpaikalla hankittavan osaamisen kohdalla työpaikan y-tunnus on pakollinen tieto. Tämän perusteluna on se, että koulutus- ja oppisopimuksia voi solmia vain sellaisen työpaikan kanssa, jolla on y-tunnus. 

Osaamisen hankkimisen sopimisesta kevytyrittäjän kanssa neuvovat tarkemmin Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen asiantuntijat. Heidät tavoittaa osoitteella ammatillinenkoulutus@oph.fi. 

(lisätty 12.10.2023, päivitetty - )

Muut oppimisympäristöt

Muulla oppimisympäristöllä tarkoitetaan osaamisen hankkimista jossain muussa oppimisympäristössä kuin oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuvaa osaamisen hankkimista työpaikalla. 

Tutkinnon osan toteuttava koulutuksen järjestäjä

Jos tutkinnon osan toteuttaa joku muu koulutuksen järjestäjä kuin kyseisessä opiskeluoikeudessa ja HOKSissa päävastuullisena oleva koulutuksen järjestäjä, eHOKSiin tallennetaan tieto tutkinnon osan toteuttavasta koulutuksen järjestäjästä. Tieto tallennetaan koulutuksen toteuttavan oppilaitoksen organisaatio-oid-numerona.

Jos tutkinnon osan toteuttaa päävastuullinen koulutuksen järjestäjä, tietoa ei tarvitse erikseen tallentaa tutkinnon osalle.

 • No labels