Ammatillisen koulutuksen työelämäpalautteella halutaan kuulla työelämän kokemuksia koulutuksen järjestäjien tarjoamista palveluista liittyen koulutussopimukseen perustuvan koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen järjestämiseen. Palautekysymysten teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. Työelämäpalautteita on kaksi:

  • työpaikkaohjaajakysely
  • työpaikkakysely

Työpaikkaohjaajakysely kerätään oppi- tai koulutussopimukseen perustuvan osaamisen hankkimisen vastuulliselta työpaikkaohjaajalta. 

Työpaikkakysely kerätään oppi- tai koulutussopimustyöpaikan edustajalta.

Työelämäpalaute on määritelty yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.  Opetus- ja kulttuuriministeriö on säätänyt asetuksella tarkemmin työelämäpalautteen kohderyhmistä, palautteen keräämisestä ja palautetiedon käytöstä vaikuttavuusrahoituksen laskennassa. Asetus on tullut voimaan 1.1.2021 alkaen:  Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (1244/2020) ja asetuksen perustelumuistio.

Ammatillisen koulutuksen työelämäpalautteen tiedonkeruuta pilotoitiin keväällä 2021 ja tiedonkeruu on ollut käynnissä 1.7.2021 alkaen.

Tutustu ammatillisen koulutuksen laadunhallintaan Opetushallituksen verkkosivuilla.

Lisätietoa kerättävästä palautteesta, tiedonkeruun aikataulusta ja ohjeista kootaan näille sivulle:
Tukipyynnöt (Service requests)

Sisällölliset kysymykset (content issues):
arvokyselyt@oph.fi

Tekniset kysymykset (technical support):
arvo@csc.fi