3.1. Yliopistojen henkilöstötiedonkeruu

Käsikirjan status

Tämä on vanha käsikirja.

3.1. Yliopistojen henkilöstötiedonkeruu

Tiedonkeruulomake YO1 - Henkilöstötiedonkeruu:

Yliopistojen henkilöstötiedonkeruu pohjautuu henkilöstön palvelusuhdejaksoihin. Yksinkertaisimmissa tapauksissa palvelusuhdejakso tarkoittaa yhden vuoden palvelussuhdejaksoa eli henkilölle tulee tiedonkeruuseen yksi rivi. Jää yliopiston päätettäväksi merkitäänkö tiedonkeruuseen jokainen palvelussuhdejakso erikseen vaikka tiedonkeruun ulottuvuuksissa ei tapahtuisi muutoksia.

Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruun on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta.

Mikäli henkilön tehtävät liittyvät useammalle koulutusalalle tai tieteenalalle, voidaan henkilön palvelussuhde jakaa enintään kolmeen osaan pääasiallisen koulutusalan ja/tai tieteenalan suhteen. Tällöin henkilöltä merkitään useampi rivi, ja työajan jakautuminen koulutusaloille ja tieteenaloille merkitään henkilötyövuosien kautta. (esim. 0,5 htv tieteenala x ja 0,5 htv tieteenala y).

Henkilöstön perustiedot (kohdat 3.1.1.1.-3.1.1.14.) ovat yleisiä tietoja, jotka todennäköisesti löytyvät yliopistojen henkilöstötietojärjestelmistä. Mikäli jonkin palvelussuhdejakson osalta jokin em. tiedoista ei ole saatavilla, jätetään ko. kohta tyhjäksi. Poikkeuksena ovat henkilötunnus (3.1.1.1.), yliopisto (3.1.1.3.), laitos tai vastaava (3.1.1.5.), toimipaikka (kohta 3.1.1.6.) ja sukupuoli (3.1.1.10.) jotka täytyy merkitä jokaisen palvelussuhdejakson osalta. Mikäli puutteet lähtöjärjestelmissä ovat suuria, yliopistoja pyydetään ottamaan yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Henkilöstön toimintaa kuvaavat tiedot (kohdat 3.1.1.15.-3.1.1.23.) merkitään ko. kohtien ohjeistuksien mukaisesti. Tiettyä tehtäväjaottelun mukaista ryhmää koskevat kohdat jätetään tyhjäksi muilta kuin ko. ryhmiltä (esim. tutkijanuravaihe täytetään vain opetus- ja tutkimushenkilökunnalta).

Osa-aikaisten tuntiopettajien osalta tiedot voidaan kerätä summattuina palvelussuhdetasoisten tietojen sijaan. Summaus tehdään seuraavien ulottuvuuksien suhteen: laitos tai vastaava (3.1.1.5.), toimipaikka (3.1.1.6.), sukupuoli (3.1.1.10. ), koulutusala 1995 (3.1.1.15.) ja koulutusala 2002 (3.1.1.16.). Näiden kohtien lisäksi osa-aikaisista tuntiopettajista täytetään vain tiedot yliopistosta (3.1.1.3.), nimikkeestä (3.1.1.7.), tehtäväjaottelusta (3.1.1.18.), tutkijanuravaiheesta tai tuntiopettajuudesta (3.1.1.19.) ja henkilötyövuodesta (3.1.1.23. ). Nimikkeeksi merkitään osa-aikaisten tuntiopettajien koodi (56402 tai 56400), jotta tietojen lukuohjelma tunnistaa nämä poikkeusrivit. Muut ulottuvuudet jätetään summatieto-vaihtoehdossa tyhjiksi.

Tiedot kerätään kaikilta päätoimen palvelussuhteessa olevilta ja osa-aikaisilta tuntiopettajilta.

Henkilöstötiedonkeruun tietojen latauksessa vaadittavat pakolliset tiedot

TiedonkeruukohtaTietojen latauksessa pakolliset tiedotSummatietoina lähetettävät sivutoimiset tuntiopettajat, tietojen latauksessa pakolliset tiedot
3.1.1.1. HenkilötunnusX 
3.1.1.2. Henkilönumero  
3.1.1.3. YliopistoXX
3.1.1.4. Tiedekunta tai vastaava  
3.1.1.5. Laitos tai vastaavaXX
3.1.1.6. ToimipaikkaXX
3.1.1.7. Nimike X
3.1.1.8. Merkittävin tutkinto  
3.1.1.9. Tutkinnon suoritusmaa  
3.1.1.10. SukupuoliXX
3.1.1.11. Syntymävuosi  
3.1.1.12. Kansalaisuus  
3.1.1.13. Äidinkieli  
3.1.1.14. Nimitystapa / Työsopimuksen kesto  
3.1.1.15. Pääasiallinen koulutusala 1995XX
3.1.1.16. Pääasiallinen koulutusala 2002XX
3.1.1.17. Pääasiallinen tieteenala 2010X 
3.1.1.18. TehtäväjaotteluXX
3.1.1.19. Tutkijanuravaihe tai tuntiopettajuusX*X
3.1.1.20. HenkilöstöryhmäX* 
3.1.1.21. Harjoittelukoulujen henkilöstöryhmäX* 
3.1.1.22. Valinta kutsumenettelyllä  
3.1.1.23. HenkilötyövuosiXX
 * Käsikirjan ko. kohtien ohjeiden mukaisesti 

3.1.1. Kerättävät tiedot

Tiedonkeruu koskee korkeakouluun tilastovuonna palvelussuhteessa olleita työntekijöitä (henkilöitä) ja heihin liittyviä palvelujaksoja.

3.1.1.1. Henkilötunnus

Kuvaus

Henkilön suomalainen henkilötunnus. Mukaan liitetään ulkomaalaisille henkilöille annetut väliaikaiset henkilötunnukset.

Tiedon muoto

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä 25.2.2010/128, esim. 121280-781F.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20100128.

3.1.1.2. Henkilönumero

Kuvaus

Henkilön korkeakoulukohtainen muuttumaton henkilönumero.

Tiedon muoto

Korkeakoulun oman koodiston mukainen arvo.

3.1.1.3. Yliopisto

Kuvaus

Yliopiston koodi.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen oppilaitosluokituksen mukainen 5-numeroinen arvo, ks. luku 4. Tieto voi olla numeromuodossa, eli tiedoston käsittelyssä hyväksytään tiedot myös ilman etunollaa.

3.1.1.4. Tiedekunta tai vastaava

Kuvaus

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruissa käyttämä tiedekuntakoodi. Kunkin yliopiston käytössä olevat tiedekuntakoodit löytyvät Tilastokeskuksen vuosittain julkaisemista yliopistokohtaisista koodistoista (http://stat.fi/keruu/ylio/koodistot.html). Tiedekuntien sisäisiä erillislaitoksia ei eritellä, muut kuin tiedekunnat erittelemättömiksi.

Tiedon muoto

Koodiarvo, esim. "01" (Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta). Muut kuin tiedekunnat merkitään erittelemättömiksi arvolla "NN".

3.1.1.5.  Laitos tai vastaava

Kuvaus

Henkilön sijoitusyksikkö/vastuualue. Käytetään samoja kustannuspaikkoja/vastuualueita kuin Tilastokeskuksen t&k-tiedonkeruissa. Vastuualue-termiä käytetään tässä Tilastokeskuksen tarkoittamassa merkityksessä.

Tiedon muoto

Korkeakoulun oman koodiston mukainen koodiarvo.

3.1.1.6. Toimipaikka

Kuvaus

Toimipaikan koodi. Toimipaikkatieto viittaa toimipistetiedonkeruuseen, jossa yliopistoilta kysytään toimipisteiden toimipaikkatietoja. Yliopistot määrittävät toimipaikan koodit itse toimipistetiedonkeruussa, koodit 5-numeroisia. Koodisto muodostuu toimipistetiedonkeruun yhteydessä.

Tiedon muoto

Korkeakoulun itse toimittaman toimipisteluettelon mukainen 5-numeroinen koodi.

3.1.1.7. Nimike

Kuvaus

Tiedonkeruussa käytetään EK:n / Sivistystyönantajat ry:n ylläpitämää ammattinimikekoodistoa. Koodisto pohjautuu Valtiokonttorin nimikekoodistolle. Nimikekoodisto lisätään käsikirjaan tammikuun 2016 alussa.

Tiedon muoto

Nimikkeen 5-numeroinen ammattikoodi.

Koodisto: Lisätään käsikirjaan tammikuun 2016 alussa.

3.1.1.8. Merkittävin tutkinto

Kuvaus

Merkittävin tutkinto on yleensä se tutkinto, jonka koulutusaste on korkein. Jos korkeimpia on useita, merkitään soveltuvin nykyiseen työtehtävään. Käytetään Tilastokeskuksen koulutuskoodistoa.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen koulutusluokituksen 2014 mukainen 6-numeroinen arvo, esim. 712104.

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/001-2014/koko_luokitus.html

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/koulutus/versio.html

3.1.1.9. Tutkinnon suoritusmaa

Kuvaus

Merkittävimmän suoritetun tutkinnon suoritusmaa, Tilastokeskuksen maakoodisto, 3-numeroinen tunnus (ISO 3166-standardi).

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 246.

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html 

3.1.1.10. Sukupuoli

Kuvaus

Henkilön sukupuoli. 1 = mies, 2 = nainen.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen sukupuoliluokituksen mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 1.

3.1.1.11. Syntymävuosi

Kuvaus

Henkilön syntymävuosi.

Tiedon muoto

Nelinumeroinen vuoden esitysmuoto esim. 1976. Syntymävuoden on vastattava henkilötunnuksen vuosiosaa

3.1.1.12. Kansalaisuus

Kuvaus

Henkilön kansalaisuus tilastovuoden lopussa. Tilastokeskuksen maakoodisto. Jos henkilöllä on kaksoiskansalaisuus (esim. Suomi-Espanja), niin henkilölle merkitään Suomen kansalaisuus.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen valtiot ja maat 2012 -luokituksen mukainen 3-numeroinen arvo, esim. 246.

https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/valtio/001-2012/index.html

3.1.1.13. Äidinkieli

Kuvaus

Henkilön äidinkieli, Tilastokeskuksen kielikoodisto.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen kielet 2010 -luokituksen mukainen 2-kirjaiminen arvo, esim. fi.

http://www.stat.fi/meta/luokitukset/kieli/001-2010-11-15/index.html

3.1.1.14. Nimitystapa / Työsopimuksen kesto

Kuvaus

Henkilön nimitystapa. EK:n tiedustelun kanssa yhdenmukainen Työsopimuksen kesto (1 = vakinainen, kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, 2 = vakinainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus, 3 = määräaikainen, kokoaikainen työsopimus, 4 = määräaikainen, osa-aikainen työsopimus.)

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo:

Koodi             Selite

1                    vakinainen, kokoaikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
2                    vakinainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
3                    määräaikainen, kokoaikainen työsopimus
4                    määräaikainen, osa-aikainen työsopimus

3.1.1.15. Pääasiallinen koulutusala 1995

Kuvaus

Koulutusala 1995 tarkoittaa Opetushallinnon 1995 luokitusta opintoaloista. Opetushallinnon 1995 opintoaloja nimitetään yleisesti koulutusaloiksi mm. valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen koulutusvastuista.

Koulutusalat merkitään kohdan 3.1.1.18. tehtäväjaottelun mukaisille ryhmille seuraavasti:

 1. Opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluville merkitään koulutusala, johon henkilön työ pääasiallisesti liittyy korkeakoulun koulutusvastuun sisällä. Ei välttämättä sama kuin henkilön tutkintotieto. Kaikille opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluville merkitään koulutusala, erittelemätön koulutusala ei ole vaihtoehto. Kielikeskusten henkilökunnan osalta henkilötyövuodet jyvitetään yliopistojen kaikkien koulutusalojen kesken.
 2. Muuhun henkilökuntaan kuuluville merkitään erittelemätön koulutusala. Ainoan poikkeuksen muodostaa kohdassa 3.1.1.20. määritetty opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö, joille merkitään koulutusala johon henkilön työ pääasiallisesti liittyy korkeakoulun koulutusvastuun sisällä. Mikäli opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöön kuuluvan työ ei liity selkeästi mihinkään koulutusalaan, merkitään heille erittelemätön koulutusala.
 3. Harjoittelukoulujen henkilökunnaksi merkityille merkitään aina erittelemätön koulutusala.

Tiedon muoto

Opetushallinnon koulutusluokituksen 1995 mukainen 2-numeroinen koodi, esim. 90.

Ks. luku 4.2. (luokitukset), lisättynä erittelemätön koulutusalakoodilla (NN).

3.1.1.16. Pääasiallinen koulutusala 2002

Kuvaus

Koulutusala 200202 tarkoittaa Opetushallinnon 2002 luokitusta koulutusaloista. Luokitus on uudistettu versio vuoden 1995 luokittelusta ja sitä käytetään pääsääntöisesti muiden koulutusmuotojen kuin yliopistokoulutuksen tilastoinnissa. Henkilöstötiedot kerätään myös koulutusalaluokittelu 2002 mukaisesti, jotta tiedot olisivat vertailukelpoisia mm. ammattikorkeakoulusektorin kanssa.

Koulutusalat merkitään kohdan 3.1.1.18. tehtäväjaottelun mukaisille ryhmille seuraavasti:

 1. Opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluville merkitään koulutusala, johon henkilön työ pääasiallisesti liittyy. Ei välttämättä sama kuin henkilön tutkintotieto. Kaikille opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluville merkitään koulutusala, erittelemätön koulutusala ei ole vaihtoehto. Kielikeskusten henkilökunnan osalta henkilötyövuodet jyvitetään yliopistojen kaikkien koulutusalojen kesken.
 2. Muuhun henkilökuntaan kuuluville merkitään erittelemätön koulutusala. Ainoan poikkeuksen muodostaa kohdassa 3.1.1.20. määritetty opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö, joille merkitään koulutusala, johon henkilön työ pääasiallisesti liittyy. Mikäli opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöön kuuluvan työ ei liity selkeästi mihinkään koulutusalaan, merkitään heille erittelemätön koulutusala.
 3. Harjoittelukoulujen henkilökunnaksi merkityille merkitään aina erittelemätön koulutusala.

Tiedon muoto

Opetushallinnon koulutusluokituksen 2002 mukainen 1-numeroinen koodi, esim. 4.

Ks. luku 4.3. (luokitukset), lisättynä erittelemätön koulutusalakoodilla (N).

3.1.1.17. Pääasiallinen tieteenala 2010

Kuvaus

Pääasiallinen tieteenala merkitään kohdan 3.1.1.18. tehtäväjaottelun mukaisille ryhmille seuraavasti:

 1. Opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluville merkitään tieteenala, johon henkilön tutkimustyö pääasiallisesti liittyy. Henkilön pääasiallisen tieteenala voi viitata myös yliopiston koulutusvastuun ulkopuolelle eikä sen tarvitse olla kytköksissä henkilölle merkittyyn koulutusalaan. Kaikille opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluville merkitään tieteenala, erittelemätön tieteenala ei ole vaihtoehto.
 2. Muuhun henkilökuntaan kuuluville merkitään erittelemätön tieteenala. Ainoan poikkeuksen muodostaa kohdassa  3.1.1.20. määritetty opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstö, joille merkitään tieteenala johon henkilön työ pääasiallisesti liittyy. Henkilön pääasiallisen tieteenala voi viitata myös yliopiston koulutusvastuun ulkopuolelle eikä sen tarvitse olla kytköksissä henkilölle merkittyyn koulutusalaan. Mikäli opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöön kuuluvan työ ei liity selkeästi mihinkään tieteenalaan, merkitään heille erittelemätön tieteenala.
 3. Harjoittelukoulujen henkilökunnaksi merkityille merkitään aina erittelemätön tieteenala.

Huom! Tieteenalana vuotta 2015 koskevassa henkilöstötiedonkeruussa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2010 tieteenalaluokitusta lisättynä erittelemätön koodilla.

Tiedon muoto

Tilastokeskuksen tieteenala 2010 -luokituksen mukainen 3 tai 4-numeroinen arvo, esim. 3111.

Ks. luku 4.4. (luokitukset), lisättynä erittelemätön tieteenalakoodilla (NNN).

3.1.1.18. Tehtäväjaottelu

Kuvaus

Henkilön tehtävien mukainen tehtäväjaottelu, ei välttämättä sama kuin henkilöön sovellettava palkkausjärjestelmä. Pääryhmien tarkempi alajaottelu seuraa jäljessä, kohdissa 3.1.1.19.-3.1.1.21.

 1. Opetus- ja tutkimushenkilökunta
 2. Muu henkilökunta
 3. Harjoittelukoulujen henkilöstö

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 1.

Koodi             Selite

1                    opetus- ja tutkimushenkilökunta
2                    muu henkilökunta
3                    harjoittelukoulujen henkilöstö

3.1.1.19. Tutkijanuravaihe tai tuntiopettajuus

Kuvaus

Kohdan 3.1.1.18. mukaiselta opetus- ja tutkimushenkilöstöltä, opetus- ja kulttuuriministeriön määritelmän mukainen tutkijanuravaihe tai tuntiopettajuus:

 1. I. porras (Tutkijakoulutettava/ Nuorempi tutkija, jne.)
 2. II porras (Tutkijatohtori, jne.)
 3. III porras (Yliopistonlehtori, jne.)
 4. IV porras (Professori/Akatemiaprofessori/Tutkimusprofessori/Tutkimusjohtaja, jne.)

--------------------------

       5. Tuntiopettaja (kaikki opetus- ja tutkimushenkilökuntaan kuuluvat, joiden tehtävät eivät sijoitu tutkijanurajärjestelmän piiriin)

Tutkijanuraportaiden määritelmät: http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Neliportainen_tutkijanura.html

Neliportainen tutkijanuramalli perustuu siihen, että kaikki yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsenien tehtävät ovat sijoitettavissa tutkijanuramallin mukaisille portaille (I-IV), lukuun ottamatta tuntiopettajan työtä tekeviä henkilöitä. Tiedonkeruussa kaikki opetus- ja tutkimushenkilöstön jäsenten palvelussuhdejaksot merkitään sopivalle tutkijanuravaiheelle. Tuntiopettajiin (koodille 5) merkitään vain tuntiopettajan työtä tekevät henkilöt. Tutkijanuravaihe on henkilön palvelussuhteen ominaisuus.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 1.

Koodi             Selite

1                    I. porras (Tutkijakoulutettava/ Nuorempi tutkija, jne.)
2                    II porras (Tutkijatohtori, jne.)
3                    III porras (Yliopistonlehtori, jne.)
4                    IV porras (Professori/Akatemiaprofessori/Tutkimusprofessori/Tutkimusjohtaja, jne.)
5                    Tuntiopettaja

3.1.1.20. Henkilöstöryhmä

Kuvaus

Kohdan 3.1.1.18. mukaiselta muulta henkilöstöltä:

 1. Atk- henkilöstö
 2. Kirjastohenkilöstö
 3. Huoltohenkilöstö
 4. Hallintohenkilöstö
 5. Opetuksen & tutkimuksen tukihenkilöstö
 6. Muu (edellisiin kategorioihin sopimaton, esim. apteekkihenkilöstö)

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. "1" (Atk-henkilöstö):

Koodi             Selite

1                    Atk-henkilöstö
2                    Kirjastohenkilöstö
3                    Huoltohenkilöstö
4                    Hallintohenkilöstö
5                    Opetuksen & tutkimuksen tukihenkilöstö
6                    Muu

3.1.1.21. Harjoittelukoulujen henkilöstöryhmä

Kuvaus

Kohdan 3.1.1.18. mukaiselta harjoittelukoulujen henkilöstöltä

 1. Johtava rehtori ja kouluasteen rehtori
 2. Lehtori
 3. Päätoiminen opettaja
 4. Osa-aikainen tuntiopetus
 5. Muu henkilökunta

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. "1" (Johtava rehtori ja kouluasteen rehtori):

Koodi             Selite

1                    Johtava rehtori ja kouluasteen rehtori
2                    Lehtori
3                    Päätoiminen opettaja
4                    Osa-aikainen tuntiopetus
5                    Muu henkilökunta

3.1.1.22. Valinta kutsumenettelyllä

Kuvaus

Merkintä mikäli henkilö on valittu kutsumenettelyllä. Koskee kohdan 3.1.1.18. mukaista opetus- ja tutkimushenkilöstöä ja siellä pääasiassa professoreita.

Tiedon muoto

Seuraavan koodiston mukainen 1-numeroinen arvo, esim. 1:

Koodi             Selite

0                    ei valittu kutsumenettelyllä
1                    valittu kutsumenettelyllä

3.1.1.23. Henkilötyövuosi

Kuvaus

Henkilötyövuoden laskennassa sovelletaan Valtiokonttorin laskentatapaa. Ks. luku 4.6. Kokoaikaisen henkilön henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi. Henkilöstötiedonkeruun henkilötyövuosien summan on vastatta toimipistetiedonkeruun henkilötyövuosien summaa.

Sivutoimisten tuntiopettajien henkilötyövuodet lasketaan suhteuttamalla tuntiopettajien tuntimäärät 448 tuntiin.

Tiedon muoto

Neljän desimaalin tarkkuudella ilmaistu luku väliltä 0–2. Tietojen latauksessa hyväksytään teknisistä syistä luvut 0-2, vaikka käsitteellisesti kokoaikaisen henkilön henkilötyövuoden määrä on aina enintään yksi. Summattuina lähetettävien sivutoimisten tuntiopettajien henkilötyövuodet ilmaistaan neljän desimaalin tarkkuudella olevana lukuna väliltä 0-200.


 • No labels

1 Comment

 1. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta