Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Opiskeluoikeuden alkaminen ja päättyminen

Vapatavoitteisten vapaan sivistystyön koulutuksien opiskeluoikeudet alkavat aina opiskeluoikeuden päättävässä terminaalitilassa.  Opiskeluoikeuden alkamispäiväksi eli ensimmäiseksi opiskeluoikeuden tilan päivämääräksi merkitään se oppilaitoksen ylläpitäjän määrittelemä päivämäärä, jolloin koulutuksen suorittaminen on päättynyt. Opiskeluoikeudella ei näy missään tilanteissa koulutuksen alkamispäivämäärää, sillä alkamispäivää ei ole laissa määritelty tallennettavaksi tiedoksi eikä sen tallentaminen tietovarantoon ole siten sallittua. (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 d §)

Tila-tiedot näkyvät yhdessä "Opiskeluoikeuden voimassaoloaika"-tiedon kanssa heti opiskeluoikeuden yläpalkin alta.

  • Opiskeluoikeuden voimassaoloaika:
    Vapaatavoitteisen koulutuksen päättymispäivämäärä. Opiskeluoikeuden voimassaoloaika on aina vain yhden (1) päivän, vaikka koulutus olisi tosiasiassa kestänyt kauemmin, sillä laki mahdollistaa ainoastaan päättymispäivämäärätiedon tallentamisen.

  • Opiskeluoikeuden tila:
     Tila-tieto näkyy lihavoitunaja sen edessä on nuolimerkki. Vapaatavoitteisessa koulutuksessa opiskeluoikeuden tiloja voivat olla Hyväksytysti suoritettu tai Keskeytynyt.

Vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa käytettävät opiskeluoikeuden tilat:

Hyväksytysti suoritettu. Opiskeluoikeus on päättynyt koulutuksen hyväksyttyyn suorittamiseen. Hyväksytysti suoritettu-tilaan merkitseminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut koulutuksen opintosuorituksineen täydessä laajuudessaan ja kaikki koulutukseen sisältyvät opintokokonaisuudet on arvioitu. Hyväksytysti suoritettu-tilan päivämääräksi merkitään sama päivämärä, jolloin opiskelija on päättänyt koulutuksen. Tila on käytössä kaikissa vapaatavoitteisissa koulutuksissa.

Keskeytynyt. Opiskeluoikeus on päättynyt niin, että vain osa koulutukseen sisältyvistä opintosuorituksista on suoritettu hyväksytysti ja vähintään yhdellä osasuorituksella/opintokokonaisuudella on arviointi sekä opintopisteinä määritelty laajuus. Keskeytynyt-tilan päivämääräksi merkitään sama päivämärä, jolloin opiskelija on päättänyt koulutuksen. Tilaa voidaan käyttää vapaatavoitteisissa koulutuskokonaisuuksissa, joihin opetussuunnitelman mukaisesti sisältyy useampi kuin yksi arvioitava osasuoritus/opintokokonaisuus ja opiskelijalla on vähintään yksi arvioitu osasuoritus, mutta koulutus ei ole päättymiseen mennessä tullut kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritetuksi.

Mitätöity. Opiskeluoikeus voidaan mitätöidä lähettämällä tila-tieto "mitätöity". Tällöin opiskeluoikeus poistetaan pysyvästi KOSKI-palvelusta. Mitätöinti pitäisi aina tehdä harkiten ja mitätöintiä käyttää vain jos opiskeluoikeuden perustiedot on siirretty väärin niin, ettei niiden korjaaminen ole mahdollista (esim. oppijalle luotu väärä opiskeluoikeus, valittu opiskeluoikeudelle väärä päätason suoritus tai oppijan tunnistetiedot ovat virheelliset). Kun opiskeluoikeus on mitätöity, opiskeluoikeus on poistettu pysyvästi. Mitätöityä opiskeluoikeutta ei voi päivittää eikä palauttaa. Jos opintohallintojärjestelmästä halutaan uudelleenlähettää opiskelijan opiskeluoikeuden korjatut tiedot, tulee opintohallintojärjestelmästä mitätöinnin jälkeen tyhjentää kenttä, johon on palautunut KOSKI-palvelusta opiskeluoikeuden OID tunniste ( 1.2.246.562.15.XXXXXXXXXXX).

Mikäli opiskeluoikeus luodaan tiedonsiirroilla, myös opintosuorituksen tai -suoritusten tiedot sekä opintokokonaisuuden koodiarvo siirretään samalla, kun opiskeluoikeus luodaan. "Hyväksytysti suoritettu"-tilaisella vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelta, jossa päätason suorituksena on vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön suoritus, tulee päätason suorituksella olla vahvistus ja opiskeluoikeudelta tulee löytyä vähintään yksi arvioitu osasuoritus. 1.9.2022 alkaen opiskeluoikeudelle tulee olla siirrettynä myös opintokokonaisuuden nelinumeroinen koodiarvo, joka on ePerusteet-palveluun viedyltä koulutuksen osaamisperusteiselta kuvaukselta saatava tieto.

Mikäli opiskeluoikeus luodaan syöttökäyttöliittymässä, tulee opintosuoritustietojen lisääminen sekä Hyväksytysti suoritettu-tilaisen opiskeluoikeuden päätason suorituksen vahvistaminen tehdä heti opiskeluoikeuden luomisen jälkeen Muokkaa-toiminnon kautta. Opintokokonaisuuden koodiarvo lisätään jo opiskeluoikeutta luodessa. Oikean koodiarvon saa tarkistettua ePerusteet-palveluun viedyltä koulutuksen osaamisperusteiselta kuvaukselta.

Esimerkkikuva syöttökäyttöliittymällä luodusta opiskeluoikeudesta: Opiskeluoikeus on päätetty Hyväksytysti suoritettu- tilaan ja sille on tallennettu opintokokonaisuuden koodiarvo, joka toimii linkkinä ePerusteet-palvelun paikalliseen koulutuksen kuvaukseen. Suorituksen tila on 'Kesken' eikä sille ole vielä tallennettu opintosuorituksia. Ne tulee lisätä Muokkaa-painikkeen kautta sekä lopuksi vahvistaa suoritus."Keskeytynyt"-tilaisella vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelta, jossa päätason suorituksena on vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön suoritus, ei päätason suoritusta vahvisteta, mutta opiskeluoikeudelle tulee tallentaa tai siirtää yksi arvioitu osasuoritus sekä opintokokonaisuuden koodiarvo. Syöttökäyttöliittymässä Keskeytynyt -tilaiselle opiskeluoikeudelle lisätään Muokkaa -toiminnon kautta opintosuorituksen tiedot.  Suoritusta ei vahvisteta, vaan opiskeluoikeuden tiedoissa näkyy 'Suoritus kesken'-tieto.

Opintokokonaisuuden koodi (ePerusteet-linkitys)

Opintokokonaisuuden koodiarvon lisääminen opiskeluoikeutta luodessa

Opintokokonaisuuden koodi on 17.6.2022 lukien pakollinen tietokenttä vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksilla, joiden päätason suoritus on vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen suoritus eli ne koulutuksen, joiden tallentaminen KOSKI-tietovarantoon edellyttää opiskelijan antamaa suostumusta. Tämä tarkoittaa kaikkia tietovarantoon tallennettavia kansalaisopistojen, kesäyliopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja opintokeskusten vapaan sivistystyön koulutusta sekä kaikkia niitä kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutuksia, joissa opiskelija ei suorita oppivelvollisuutta oppivelvollisuuslain tarkoittamalla tavalla.

Tarkista opintokokonaisuuden koodiarvo ePerusteet-palvelusta

Koulutuksen osaamisperusteisen kuvauksen vieminen ePerusteet-palveluun on 1.8.2021 alkaen ollut ohjeistettu edellytys sille, että opiskeluoikeuden saa luoda ja opintosuoritustiedot saa viedä KOSKI-palveluun vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle. Jatkossa koulutuksen kuvauksen vieminen ePerusteet-palveluun on myös tekninen edellytys, sillä ePerusteet-palveluun VST-työkalulla vietyjen koulutusten paikallisten kuvausten ja KOSKI-palveluun vietyjen opiskeluoikeuksien välille on muodostettava linkitys KOSKI-palveluun opiskeluoikeutta luodessa. KOSKI-palveluun tallennettavien opiskeluoikeuksien ja ePerusteet-palveluun VST-työkalulla tallennettavien paikallisten koulutusten kuvausten välille muodostettava linkitys tapahtuu opintokokonaisuuden koodiarvon kautta. 

ePerusteet-palveluun viedyltä koulutuksen osaamisperusteiselta kuvaukselta löytyy opintokokonaisuuden tasolta opintokokonaisuuden koodi, joka on nelinumeroinen koodiarvo. Jatkossa koodiarvo generoituu automaattisesti ePerusteet-palvelussa opintokokonaisuuden tasolle, kun koulutuksen kuvaus julkaistaan.   VST-työkalulla 1.8.2021 alkaen julkaistuihin kuvauksiin on takautuvasti massa-ajolla lisätty näkyviin opintokokonaisuuden koodiarvotiedot. Mikäli koulutus koostuu useista erillisistä kursseista/opintojaksoista, tulee jatkossa huomioida jo kuvausta ePerusteet-palveluun luodessa, että linkitys tapahtuu ePerusteissa opintokokonaisuuden tasolle siten, että yhdelle KOSKI-palvelun opiskeluoikeudelle voidaan linkittää opintokokonaisuuden tasolle tallennettu koulutuksen kuvaus. Lue lisää ePerusteet-palvelun vapaan sivistystyön ohje- ja koulutusmateriaaleista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/7806470/tiedot

Lisää opintokokonaisuuden koodiarvo opiskeluoikeutta luodessa

KOSKI-palvelussa opintokokonaisuuden koodiarvo on ollut 17.6.2021 lukien pakollinen tieto syöttökäyttöliittymässä luoduille vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksille, joiden päätason suoritus on vapaatavoitteisen koulutuksen suoritus. Lähdejärjestelmästä siirrettäessä uusi tieto on ollut pakollinen 1.9.2022 alkaen. Opintokokonaisuuden kooditieto linkittää KOSKI-palvelusta löytyvän opiskeluoikeuden ePerusteisiin vietyyn paikalliseen kuvaukseen.

KOSKI-palvelussa syöttökäyttöliittymästä opiskeluoikeuden suoritustiedoista löytyy pudotusvalikko, josta tulee valita kyseisen koulutuksen opintokokonaisuuden koodi. Koodiarvon saa tarkistettua tarvittaessa ePerusteet-palveluun viedyltä koulutuksen kuvaukselta, opintokokonaisuuden tasolta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/vapaasivistystyo.

Oikean koodiarvon valitseminen KOSKI-palvelussa on tärkeää, jotta opiskeluoikeuden linkitys kohdistuu oikeaan ePerusteista löytyvään koulutuksen osaamisperusteiseen kuvaukseen. Jos huomaat opiskeluoikeuden tietojen tallentamisen jälkeen linkittäneesi väärään kuvaukseen ePerusteissa, suorituksen vahvistusta ei tarvitse purkaa, vaan syöttökäyttöliittymässä voi Muokkaa-painikkeen kautta käydä päivittämässä opintokokonaisuuden koodiarvo-tiedon oikeaksi ja tallentaa tiedon uudelleen, tai lähettää oikean opintokokonaisuuden koodiarvon opintohallintojärjestelmästä uudelleen. Myös ennen 17.6.2022 luoduille opiskeluoikeuksille on mahdollista lisätä opintokokonaisuuden koodiarvo vastaavalla tavalla.

...