Opiskeluoikeuden lisätietoihin siirretään kaikki oppijan etuuksiin liittyvät ja tilastoinnissa ja rahoituksen laskennassa käytettävät tiedot. Alla kuva sekä ohje siitä, miten kunkin lisätiedon tulisi näkyä, kun se on siirretty oikein. Jos tiedot eivät näy opiskelijan kohdalla oikein, tarkista ensin opintohallintojärjestelmästä, että tiedot on kirjattu sinne opintohallintojärjestelmätoimittajan antaman ohjeen mukaan. Jos tiedot ovat opintohallintojärjestelmässä oikein kirjattuna, mutta näkyvät KOSKI-palvelussa väärin tai tietoja ei näy KOSKI-palvelussa ollenkaan, ota yhteyttä opintohallintojärjestelmätoimittajaan.

Lisätiedot näkyvät opiskeluoikeden tiedoissa Läsnäolotietojen alapuolella auki klikattavana "Lisätiedot"-väliotsikkona.

Jos oppijalla ei ole alla mainittua lisätietoa, KOSKI-palvelun opiskeluoikeudella ei pitäisi näkyä kyseistä kenttää ollenkaan. Jos oppijalla ei ole yhtään alla mainittua lisätietoa, KOSKI-palvelussa ei näy ollenkaan kohtaa "Lisätiedot".

HUOM! Opiskeluoikeuden lisätietojen merkitsemistavoissa on vaihtelevuutta riippuen siitä, onko kyse oppivelvollisuuslain tarkoittamasta opiskelijasta, joka suorittaa oppivelvollisuuttaan tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa, vaiko muusta vailla toisen asteen tutkintoa olevasta oppijasta. Löydät molempien oppijatyyppien lisätietoja koskevat ohjeet tältä sivulta vierittämällä sivua alaspäin.

HUOM! Opiskeluoikeuden lisätietojen merkitsemistavoissa on vaihtelevuutta riippuen siitä, millaisella järjestämisluvalla kyseisessä tapauksessa koulutuksen järjestävä järjestää TUVA-koulutusta. Osa opiskeluoikeudelle merkittävistä rahoituksen laskennan lisätiedoista merkitään sillä perusteella, millaisella järjestämisluvalla tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäjä kyseistä koulutusta järjestää. Merkittävät rahoituksen laskennan lisätiedot vaihtelevat riippuen siitä, järjestetäänkö TUVA-koulutusta ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan, lukiokoulutuksen järjestämisluvan vaiko perusopetuksen järjestämisluvan yhteydessä. Kaikkien TUVA-koulutuksen opiskeluoikeuksien rahoituksen lisätiedot eivät siis ole yhteneväiset, vaan määräytyvät koulutuksen järjestäjän järjestämisluvan perusteella. Opiskeluoikeudelle siirrettävissä tai tallennettavissa olevat lisätiedot määräytyvät sen perusteella, mikä järjestämislupatieto opiskeluoikeudelle on valittu. (Ks. järjestämislupakohtaisia lisätietoja koskevat esimerkkikuvat tämän sivun lopusta.)

Oppivelvollisten oppijoiden lisätiedot

Koulutuksen maksuttomuus

HUOM! Koulutuksen maksuttomuus- lisätieto on pakollinen kaikille 1.8.2021 tai sen jälkeen alkaville opiskeluoikeuksille silloin, kun kyseinen oppija kuuluu Oppivelvollisuuslain 1214/2020 piiriin ja koulutus on oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavaa koulutusta. Lisätietoa ei saa kuitenkaan siirtää oppijoille, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuslain piiriin.  

Lisätieto pitää olla merkittynä heti opiskeluoikeuden aloittavasta tilasta alkaen. Koulutuksen järjestäjän tulee määritellä jokaisen oppijan kohdalla, kuuluuko oppija laajennetun oppivelvollisuuden piiriin, onko hän oikeutettu maksuttomaan koulutukseen sekä onko kyseinen koulutus maksutonta vai maksullista kyseiselle oppijalle. Lisätieto maksuttomuudesta/maksullisuudesta tulee siirtää KOSKI- tietovarantoon listana aikajaksoja. Tieto koulutuksen maksuttomuudesta saattaa muuttua kesken opiskeluoikeuden, joten KOSKI-tietomallissa tieto maksuttomuudesta siirretään listana aikajaksoja, vaikka suurimmaksi osassa opiskeluoikeuksia aikajaksoja tulee vain yksi. Aikajaksolle on pakollista siirtää vain alkupäivä, jos tieto koulutuksen maksuttomuudesta/maksullisuudesta säilyy samana koko opiskeluoikeuden ajan aina opiskeluoikeuden päättymiseen saakka.


Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Jos henkilön ennen 1.8.2021 voimassa olleen perusopetuslain 25 §:n mukainen oppivelvollisuus on päättynyt ennen 1.1.2021, henkilö ei tule oppivelvollisuuden laajentamisen piiriin, eli hänelle ei kirjata  lisätietoa koulutuksen maksuttomuudesta. Lisätietoa oppivelvollisuudesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Maksuttomalla koulutuksella tarkoitetaan Oppivelvollisuuslain 1214/2020 määrittämää koulutuksen maksuttomuutta. Koulutus on opiskelijalle kyseisen lain tavalla määrittämänä maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeutta maksuttomaan koulutukseen ei kuitenkaan ole, jos opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon taikka niitä vastaavat ulkomaiset opinnot. Jos opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 § 16).

Koulutuksen järjestäjä pääsee tarkastelemaan paikan vastaanottaneiden oppijoiden koulutuksen maksuttomuuden määrittämiseen tarvittavia valtakunnallisista rekistereistä löytyviä tietoja Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelun (Valpas) kautta. Valpas-palvelu koostaa tietoja opiskelijasta useammasta eri rekisteristä ja tarjoaa tiedot koulutuksen järjestäjälle tarkasteltavaksi koulutuksen maksuttomuuden arviointia varten. Palvelussa näkyvät muun muassa tiedot aiemmista opinnoista sekä opiskelijan iästä laskettu päivämäärä, mihin asti opiskelijalla olisi teoreettisesti oikeus maksuttomaan koulutukseen (sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta). Valpas-palvelu ei kuitenkaan voi aukottomasti päätellä maksuttomuuden piiriin kuulumista kaikkien opiskelijoiden kohdalla. Esimerkiksi jos opiskelija on suorittanut perusopetuksen tai tutkinnon ulkomailla tai Ahvenanmaalla, tiedot näistä opinnoista eivät tallennu kansallisiin rekistereihin eivätkä siksi näy Valpas-palvelussa. Koulutuksen järjestäjän tulee tarvittaessa pyytää tiedot aiemmista opinnoista opiskelijalta itseltään.

Oikeutta maksuttomaan koulutukseen pidennetty

Huom! Muutos oppivelvollisuuslakiin 1.8.2022 alkaen koskien oikeutta maksuttoman koulutuksen pidentämiseen!

Oikeutta maksuttomaan koulutukseen pidennetty- lisätieto tallennetaan vain niille oppijoille, jotka kuuluvat oppivelvollisuuslain 1214/2020 piiriin. Lisätietoa ei saa siirtää oppijoille, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuslain piiriin.

1.8.2022 alkaen oikeutta maksuttomaan koulutukseen pidennetään vain oppijan hakemuksesta. ”Maksuttomuuden pidentämisestä päättää opiskelijan hakemuksesta se koulutuksen järjestäjä, jonka opintojen aikana opiskelija hakee maksuttomuuden pidentämistä. Maksuttomuuden pidentämistä voi hakea aikaisintaan kuusi kuukautta ennen 16 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuttomuuteen oikeuttavan ajan päättymistä.” (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 § 16).

Oppivelvollisuuden laajennukseen liittyvä toisen asteen koulutus on opiskelijalle maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeutta maksuttomaan koulutukseen ei kuitenkaan ole, jos opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon taikka ammatillisen tutkinnon taikka niitä vastaavat ulkomaiset opinnot. Jos opiskelija suorittaa samanaikaisesti ammatillista koulutusta ja lukion oppimäärää, oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy, kun opiskelija on suorittanut ammatillisen tutkinnon ja ylioppilastutkinnon, kuitenkin viimeistään sen kalenterivuoden lopussa, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020 § 16). Oppivelvollisuuslain 1214/2020 16 §:ssämääritellään tilanteet, joissa oppijan oikeutta maksuttomuuteen koulutukseen voidaan pidentää.

Jatkossa, 1.8.2022 alkaen, koulutuksenjärjestäjä kirjaa tiedon pidennyksestä KOSKI-palveluun, kun oppijalle on oppivelvollisuuslain mukaisesti myönnetty pidennys hakemuksen perusteella. Mikäli oppijalle on tallennettu pidennys oikeuteen maksuttomasta koulutuksesta ennen 1.8.2022, jätetään tuo tieto oppijan opiskeluoikeudelle: oppija, jolle on myönnetty pidennys aikavälillä 1.8.2021-31.7.2022, on yhä voimassa oleva eikä oppijan tarvitse uudelleen hakea pidennystä hakemuksella 1.8.2022 lakimuutoksen vuoksi. Tieto pidentämisestä välittyy edelleen VALPAS-palveluun myös muiden koulutuksen järjestäjien nähtäväksi. 

Tieto oikeuden maksuttomaan koulutukseen pidentämisestä siirretään listana aikajaksoja (alku- ja loppupäivä). Pidennys myönnetään sen jälkeiselle ajalle, mihin oikeus maksuttomaan koulutukseen olisi oppivelvollisuuslain mukaisesti päättynyt. Aikajaksolle on aina siirrettävä loppupäivä.

Rahoituksen laskennan lisätiedot

 Rahoituksen laskennan käyttämät opiskeluoikeuden lisätiedot merkitään sillä perusteella, millaisella järjestämisluvalla tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäjä kyseistä koulutusta järjestää. Opiskeluoikeudelle siirrettävissä olevat rahoituksen laskennan lisätiedot vaihtelevat riippuen siitä, järjestetäänkö TUVA-koulutusta ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan, lukiokoulutuksen järjestämisluvan vaiko perusopetuksen järjestämisluvan yhteydessä. Kaikkien TUVA-koulutuksen opiskeluoikeuksien rahoituksen lisätiedot eivät siis ole yhteneväiset, vaan tallennettavat lisätiedot on mahdollista tallentaa sen perusteella, mitä opiskeluoikeutta luodessa on valittu koulutuksen järjestäjän järjestämisluvaksi. Osa lisätiedoista on käytössä kaikilla opiskeluoikeuksilla.

 Rahoituksen laskentaan liittyvissä sisällöllisissä kysymyksissä olethan tarvittaessa yhteydessä valtionosuudet(at)oph.fi.

Majoitus

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Lisätietoon kirjataan ne aikajaksot, jolloin opiskelijalle varattu oma majoituspaikka, joka ei ole kenenkään muun käytettävissä kyseisenä aikana.  Majoitus-lisätieto eroaa sisäoppilaitosmaisesta majoituksesta. Opiskeluoikeuden lisätiedoissa ei voi olla päällekkäin tietoa majoituksesta ja sisäoppilaitosmaisesta majoituksesta. Jos jostain aikajaksosta puuttuu päättymispäivä, läsnä olevan oppijan tulkitaan olevan oppilaitoksen majoituksessa tarkasteluhetkellä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen majoituksessa opintojen loppuun asti.

Majoitusetu 

HUOM! Lisätieto on käytössä perusopetuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan viimeisin/aktiivinen majoitusetujakso alkamis- ja päättymispäivineen. Jos KOSKI-palveluun tallennetusta majoitusetujaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä majoitusedun piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen majoitusedun piirissä opintojen loppuun asti. Majoitusedun aikajakso merkitään myös kunnan korvaamassa yksityismajoituksessa olevien oppilaiden opiskeluoikeuksiin.

Lisätieto eroaa sisäoppilaitosmainen majoitus- lisätiedosta. Opiskeluoikeuden lisätiedoissa ei voi olla päällekkäin tietoa sekä majoitusedusta. että sisäoppilaitosmaisesta majoituksesta. Lisätietoa käytetään tilanteissa, joissa ei ole kyse sisäoppilaitosmaisesta majoituksesta, eikä oppijalla ole kuljetusetua. 

Sisäoppilaitosmainen majoitus

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.
HUOM! Lisätieto on käytössä lukiokoulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.
HUOM! Lisätieto on käytössä perusopetuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Koulutuksen järjestäjän oikeudesta järjestää koulutusta sisäoppilaitosmaisena majoituksesta määrätään koulutuksen järjestämisluvassa. Opiskeluoikeuden lisätietoon sisäoppilaitosmainen majoitus kirjataan ne aikajaksot, jolloin opiskelija asuu pääasiallisesti oppilaitoksen asuntolassa, jossa tarjotaan sisäoppilaitosmaista majoitusta.

Lisätieto eroaa majoitus-lisätiedosta ja opiskeluoikeuden lisätiedoissa ei voi olla päällekkäin tietoa sekä majoituksesta että sisäoppilaitosmaisesta majoituksesta. Jos jostain aikajaksosta puuttuu päättymispäivä, läsnäolevan oppijan tulkitaan olevan oppilaitoksen majoituksessa tarkasteluhetkellä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen majoituksessa opintojen loppuun asti.

Sisäoppilaitosmainen majoitus on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

Vaativan erityisen tuen yhteydessä järjestettävä majoitus

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Lisätieto täytetään vain sellaisilla opiskeluoikeuksilla, joissa koulutuksenjärjestäjä järjestää koulutusta vaativan erityisen tuen tehtävänä ja järjestää tässä yhteydessä majoitusta opiskelijoille. Lisätieto on lista aikajaksotietoja. Aikajaksoissa tulee näkyä milloin opiskelija on tosiasiallisesti ollut pääasiallisesti majoituksessa. Jos aikajaksosta puuttuu päättymispäivä, läsnäolevan oppijan tulkitaan olevan kyseisen tuen piirissä tarkasteluhetkellä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen kyseisen tuen piirissä opintojen loppuun asti.

Jos opiskelijalla tulee näkyä lisätiedoissa vaativan erityisen tuen yhteydessä järjestättävän majoitus, tulee hänellä silloin näkyä myös lisätieto 'Vaativan erityisen tuen erityinen tehtävä'.

Vaativan erityisen tuen erityisen tehtävän yhteydessä järjestettävä majoitus on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

Erityinen tuki

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Jos opiskelijalle on tehty päätös erityisestä tuesta, erityisen tuen aikajakson tulee näkyä opiskeluoikeuden lisätiedoissa.  Lisätieto on lista aikajaksotietoja. Jos jostain aikajaksosta puuttuu päättymispäivä, läsnäolevan oppijan tulkitaan olevan kyseisen tuen piirissä tarkasteluhetkellä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen kyseisen tuen piirissä opintojen loppuun asti.

Erityinen tuki on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

Kun koulutuksen järjestäjä järjestää TUVA-koulutusta perusopetuksen järjestämisluvan puitteissa, käytetään tietokenttää 'Erityisen tuen jaksot'.

Erityisestä tuesta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa­­: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tekstikappale/7535150

Erityisen tuen jaksot

HUOM! Lisätieto on käytössä perusopetuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Lisätietojen kohdassa "Erityisen tuen jaksot" tulee näkyä oppijan kaikki erityisen tuen jaksot sen mukaisina, kuinka kyseinen oppilas on saanut erityistä tukea kyseisen opiskeluoikeuden aikana. Erityisen tuen alkupäivä on se päivä, josta asti oppilas on saanut erityistä tukea juuri tämän kyseisen opiskeluoikeuden aikana. Jos oppilas saa erityistä tukea heti opiskeluoikeuden alkaessa on erityisen tuen alkupäivä sama kuin opiskeluoikeuden alkupäivä. Jos jostain erityisen tuen jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä erityisen tuen piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen erityisen tuen piirissä opintojen loppuun asti.

Kun koulutuksen järjestäjä järjestää TUVA-koulutusta ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan puitteissa, käytetään tietokenttää 'Erityinen tuki'.

Erityisestä tuesta tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa­­: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/tutkintoonvalmentava/7534950/tekstikappale/7535150

Koulukoti

HUOM! Lisätieto on käytössä perusopetuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan kaikki koulukotijaksot alkamis- ja päättymispäivineen. Jos jostain koulukotijaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä koulukodissa ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen koulukodissa opintojen loppuun asti. Vain koulukodit käyttävät koulukotijaksoa. Koulukoti merkitsee lisätiedon "Koulukoti" vain, jos oppilas on tosiasiallisesti asumassa myös koulukodissa.

Koulukoti on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

Vaativan erityisen tuen erityinen tehtävä

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Lisätieto täytetään vain sellaisille opiskeluoikeuksille, joissa koulutuksenjärjestäjä järjestää koulutusta vaativan erityisen tuen tehtävänä opiskelijoille, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea (Laki ammatillisesta koulutuksesta 65§). Vaativaan erityiseen tukeen ovat oikeutettuja ne opiskelijat, joilla on vaikeita oppimisvaikeuksia taikka vaikea vamma tai sairaus, joiden vuoksi opiskelija tarvitsee yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea. Vaativaa erityistä tukea voivat järjestää vain ne ammatillisen koulutuksen järjestäjät, joilla se on tehtävänä järjestämisluvassa.

Lisätieto on aikajaksotieto. Jos aikajaksosta puuttuu päättymispäivä, läsnäolevan oppijan tulkitaan olevan kyseisen tuen piirissä tarkasteluhetkellä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen kyseisen tuen piirissä opintojen loppuun asti.

Vaativan erityisen tuen erityinen tehtävä on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

Kuljetusetu

HUOM! Lisätieto on käytössä perusopetuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan viimeisin/aktiivinen kuljetusetujakso alkamis- ja päättymispäivineen. Jos KOSKI-palveluun tallennetusta kuljetusetujaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä kuljetusedun piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen kuljetusedun piirissä opintojen loppuun asti. Kuljetusetu merkitään silloin kun koulutuksen järjestäjälle syntyy kustannuksia ja/tai oppilaalle on tehty päätös maksuttomasta kuljetuksesta koulun ja kodin välillä, riippumatta siitä onko kyseessä lakisääteinen velvollisuus vai tarveharkinnasta johtuva päätös. Kuljetusoppilaiksi merkitään oppilaat, joilla kuljetuspäätös on ja jos päätöksen mukainen kuljetusajanjakso osuu tilastointipäivälle, poimitaan nämä oppilaat valtionosuusraportointia varten kuljetusoppilasmäärään. Myös tilapäisen kuljetusedun (esim. oppilaalla murtunut jalka ja tarvitsee taksikuljetuksen tietyksi ajaksi) piirissä olevat oppilaat ovat kuljetusetuoppilaita ja myös heidän tietoihinsa merkitään päätöksen mukaisesti ajanjakso, jona opetuksen järjestäjä maksaa oppilaan kuljetuksen koulun ja kodin välillä. Jos oppilas siirtyy koulupäivän aikana toiseen opetuspisteeseen, ei opiskeluoikeuden lisätiedoissa tule näkyä kuljetusetujaksoa.

Ulkomaanjaksot

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.
HUOM! Lisätieto on käytössä lukiokoulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.
HUOM! Lisätieto on käytössä perusopetuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Jos opiskelija lähtee on ulkomaanjaksolle vaihto-opiskelemaan, tulee tieto ulkomailla olosta löytyä opiskeluoikeuden lisätiedoista. Ulkomaanjakso-tieto koostuu aikajaksosta, maasta, jossa vaihto on suoritettu sekä kuvauksesta ulkomaan jakson sisällöstä. 

Jos ulkomaanjaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä ulkomailla, ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen ulkomailla opintojen loppuun asti.  Kenttää ei näytetä, jos ulkomaan jaksoja ei ole.  Jos opiskelija muuttaa  ulkomaille muusta, kuin suoraan opiskeluoikeuteen liittyvästä syystä, lisätietoa ei merkitä.

Muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen

HUOM! Lisätieto on käytössä perusopetuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Tässä kentässä tulisi näkyä alkamis- ja päättymispäivineen kaikki sellaiset jaksot, jolloin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen päättyessä ollut oppija on muille kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan tarkasteluhetkellä olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksolle ei merkitä päättymispäivää, se jatkuu aktiivisena opiskeluoikeuden päättymiseen asti.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen päättyessä olleelle oppilaalle, joka ei ole vaikeimmin kehitysvammainen, tulee merkitä tieto "muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen". Tieto "muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen" merkitään vain pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä perusopetuksen päättyessä olleelle oppilaalle.

Lisätieto on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

Vaikeasti vammaisille järjestetty opetus

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Vaikeasti vammaisille järjestettyä opetusta järjestetään vaativan erityisen tuen tehtävän järjestämisluvalla toimivissa oppilaitoksissa.

Jos opiskelija on vaikeasti vammainen, jonka vuoksi koulutuksen järjestäjälle aiheutuu lisäkustannuksia koulutuksen järjestämisestä ja opiskelijan osalta koulutuksen järjestäjä on oikeutettu vaikeasti vammaisten opiskelijoiden opiskelijavuosilaskennan korotuskertoimeen, lisätietoihin merkitään aikajakso "vaikeasti vammaisille järjestetty opetus"-kohtaan. Jos jaksosta puuttuu päättymispäivä, tulkitaan opiskelijan olevan vaikeasti vammaisille järjestetyssä opetuksessa tarkasteluhetkellä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen vaikeasti vammaisille järjestetyssä opetuksessa opintojen loppuun saakka. Kenttää ei näytetä, jos opiskeluoikeuteen ei ole siirretty tietoa vaikeasta vammaisuudesta.

Vaikeasti vammaisille järjestettyyn opetukseen liittyy aina myös vaativan erityisen tuen erityinen tehtävä, jolloin ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla toimivan koulutuksen järjestämisluvalla järjestetyn opiskeluoikeuden lisätiedoissa tulee näkyä tieto molemmista.

Vaikeasti vammaisille järjestetty opetus on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

Vammainen ja avustaja

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Jos koulutuksen järjestäminen edellyttää, että opiskelijalla on henkilökohtainen avustaja, lisätieto avustajasta merkitään ajanjaksotietona kohtaan "vammainen ja avustaja".

Jos jaksosta puuttuu päättymispäivä, tulkitaan opiskelijalla olevan henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja tarkasteluhetkellä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja opiskeluoikeuden loppuun saakka. Kenttää ei näytetä, jos opiskelueoikeuteen ei ole siirretty tietoa avustajasta.

Vammainen ja avustaja-lisätieto on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

Osa-aikaisuusjaksot

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Opiskeluoikeuden lisätietoihin merkitään, mikäli kyseessä on osa-aikainen opiskelu. Lista alku-loppu päivämääräpareja. Kentän välittämättä jättäminen tulkitaan, että kyseessä ei ole osa-aikainen opiskelu.

Vankilaopetus

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Vankilaopetuksen merkitseminen lisätietoihin edellyttää, että koulutuksenjärjestäjän järjestämisluvassa on mainittu lupa järjestää koulutusta vankilaopetuksena. Vankilaopetusjakso merkitään silloin, kun opiskeluoikeuteen kuuluvaa opetusta on järjestetty vankilaopetuksena. Lisätieto on aikajaksotieto. Jos aikajaksosta puuttuu päättymispäivä, läsnäolevan oppijan tulkitaan olevan vankilaopetuksessa tarkasteluhetkellä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen vankilaopetuksessa opiskeluoikeuden loppuun asti.

Vankilaopetus on KOSKI-tietomallissa määritelty erityiseksi ja salassa pidettäväksi henkilötiedoksi, ja sen voi nähdä vain sellainen henkilö, jolla on erityisten henkilötietojen katseluoikeus KOSKI-käyttöliittymään.

Koulutusvienti

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Onko kyseessä koulutusvientikoulutus (kyllä/ei). Kentän välittämättä jättäminen tulkitaan, että kyseessä ei ole koulutusvientikoulutus.
Koulutusviennillä tarkoitetaan ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa mainittua tilauskoulutusta (531/2017 33§) sekä Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettyä tutkintokoulutusta (531/2017 35 §). Myös tilauskoulutus ja Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestetty tutkintokoulutus tulee siirtää KOSKI-palveluun. Jos koulutus on järjestetty tilauskoulutuksena tai Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestettyä tutkintokoulutusta, merkitään opiskeluoikeuden lisätietoihin "koulutusvienti: kyllä". Jos koulutusvienti-lisätiedolle on merkitty "ei", lisätietoa ei näytetä. Muita lisätietoja opiskeluoikeudelle ei tarvitse merkitä, sillä tilauskoulutus ja Euroopan talousalueen ulkopuolella järjestetty tutkintokoulutus ei kuulu valtionosuusrahoituksen piiriin. Opiskeluoikeuden tila-tiedon yhteydessä rahoitusmuotona tulee käyttää "muuta kautta rahoitettu".

Pidennetty päättymispäivä

HUOM! Lisätieto on käytössä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.
HUOM! Lisätieto on käytössä lukiokoulutuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.
HUOM! Lisätieto on käytössä perusopetuksen järjestämisluvalla TUVA-koulutusta järjestävän koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeuksilla.

Tieto tulee merkitä, jos oppijan opiskeluoikeudelle on myönnetty lisäaikaa. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen suoritusaika on enintään yksi vuosi, mutta koulutuksen järjestäjä voi myöntää opiskelijalle sairauden, vamman tai muun erityisen syyn vuoksi lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Jos opiskelijalle on myönnetty pidennetty päättymispäivä, opiskeluoikeuden lisätiedoissa tulisi näkyä "Pidennetty päättymispäivä: kyllä".  Mahdolliset arvot ovat "Kyllä/Ei". Jos arvo on "ei", niin kenttää ei pitäisi näkyä ollenkaan.

Esimerkkejä TUVA-opiskeluoikeuden lisätietomerkinnöistä

Opiskeluoikeuden lisätiedot (Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa)

Esimerkki 1. Opiskeluoikeuden lisätiedot, kun TUVA-koulutus järjestetään ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan yhteydessä. Opiskeluoikeudelle on mahdollista valita seuraavat lisätiedot:

Opiskeluoikeuden lisätiedot (Perusopetuksen järjestämislupa)

Esimerkki 2. Opiskeluoikeuden lisätiedot, kun TUVA-koulutus järjestetään perusopetuksen järjestämisluvan yhteydessä. Opiskeluoikeudelle on mahdollista valita seuraavat lisätiedot:

Opiskeluoikeuden lisätiedot (Lukiokoulutuksen järjestämislupa)

Esimerkki 3. Opiskeluoikeuden lisätiedot, kun TUVA-koulutus järjestetään lukiokulutuksen järjestämisluvan yhteydessä. Opiskeluoikeudelle on mahdollista valita seuraavat lisätiedot: