Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki) kokous 1/2020

Muistio 

1. Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

Kokous avattiin klo 10:15.

KOOTuki-ryhmä toivotti tervetulleeksi yhteistyöryhmään Synergia-ryhmän uuden varapuheenjohtaja Sanna Wariksen.

2. Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio alisivuineen.

3. Synergia-ryhmän puheenjohtajisto 2020-

Synergia-ryhmän Oulun työpajassa on päätetty, että Tapio Ekholm jatkaa Synergiaryhmän puheenjohtajana vuoden 2020. Synergian uudeksi varapuheenjohtajaksi valitttiin Sanna Waris. Käytiin esittäytymiskierros KOOTuki-ryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden kesken.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla kerros Yhteistyöryhmät

4. OPI-viitearkkitehtuuri versio 2.0. hyväksyminen 

Ekholm ja Lara Anastasiou esittelivät (esitys) 

Päätösesitys: hyväksytään OPI-viitearkkitehtuurin versio 2.0, materiaalit

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuurin versio 2.0. Tämän hyväksynnän jälkeen OPI-viitearkkitehtuurin uusi versio käsitellään korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokouksessa 13.2.2020 jossa sitä esitetään julkaistavaksi osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisiä arkkitehtuureja (ka.csc.fi).

Keskusteltiin arkkitehtuurin jatkokehittämisestä: 

 • Toimintaympäristön muuttuessa mm. korkeakoulujen digivision myötä, ehdotetaan, että OPI-viitearkkitehtuurista ei julkaista uusia versioita ennen digivisiotyön organisoitumista  ja digivision myötä nousevien tarpeiden täsmentymistä. 
 • Olemassa olevia materiaaleja muokataan tarvelähtöisesti osana Synergiaryhmän toimintaa, yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla kerros Yhteentoimivuus

5.  Koulutustarjontatiedon arkkitehtuurityön tulokset

Annu Westerberg esitteli koulutustarjontatiedon arkkitehtuurityön tulokset (liite)

Koulutustarjontatietoja on mallinnettu syksyllä 2019 korkeakoulutuksen näkökulmasta. Esiteltiin arkkitehtuuri:

Korkeakouluille sekä Peppi- ja Sisu-ekosysteemeille on lähdössä kysely siitä milloin voisivat siirtää mallin mukaisia tietoja Opintopolkuun:

Keskusteltiin eri tietomallien suhteista: ristiinopiskelupalvelun tietomalli, perusrekisterien tietomallit, kansainväliset tietomallit (kuten ELMO). Todettiin että ei ole kyse siitä mikä malli toimisi masterina vaan yhteentoimivuudesta ratkaisujen välillä.

Todettiin että Opetushallitus on edistänyt korkeakoulujen kanssa teknisiä valmiuksia ja toteuttanut testauksia liittyen tiedon siirtoon Opintopolkuun ja Opintopolusta. Tätä työtä on tarkoitus käyttää hyväksi toisen asteen ekosysteemien kanssa sekä avoimen puolella kun suunnitellaan tarjontatiedon siirtämistä.

Todettiin että tehty arkkitehtuurityö tulisi jatkossa osaksi organisoituvaa jatkuvan oppimisen arkkitehtuurikokonaisuutta.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla kerros Yhteentoimivuus

6. Avoimen oppimisen linjaukset

Widgrén-Sallinen esitteli

Tarkennettiin KOOTuen kommentteja TSV:n koordinoimana luonnostelluista avoimen oppimisen linjauksista: 2020-01-30 KOOTuki Avoimen oppimisen linjauksista (TSV) niin että lisättiin huomio siitä että aihe ylittää koulutusasteet ja että periaatteet voivat olla keskenään ristiriitaisia.

Päätettiin toimittaa muokatut KOOTuen kommentit luonnoksiin TSV:n Ilmari Jauhiaselle sihteerin toimesta välittömästi.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla päätettynä asiana Avoin tiede, data ja Fairdata-palvelut

7. Ristiinopiskelupalvelun tarjoamisesta hankkeen jälkeen

Sami Hautakangas ja Jukka Kohtanen esittelivät (liite)

Keskusteltiin esityksen pohjalta ristiinopiskelupalvelun tarjoamisesta hankekauden jälkeen. Todettiin, että OHA-verkostot käyvät olemassaolevat sopimukset koulutus- ja opetusyhteistyöstä läpi ja katsovat ovatko ne puitesopimuksen mukaisia. Palvelua kehitetään keväällä 2020 RiKe-hankkeen rahoituksella, syksyn osalta rahoituspohja on selvityksessä ja riippuu siitä milloin korkeakoulut voivat käyttää palvelua tuotantoon. Joillain korkeakouluilla on tavoite aloittaa palvelun tuotantokäyttö heti kun mahdollista. Yleisesti tavoitteena on ollut tuotantokäytön mahdollistaminen vuoden 2021 alusta. Todettiin, että olisi hyvä edetä yhdessä vaikka jotkut korkeakoulut pystyisivät hyödyntämään palvelua täysimääräisesti vasta myöhemmin. Jatkuvan palvelun sisällöstä, toimittajasta tai kustannustenjakomallista ei ole vielä sovittu. Korkeakoulujen tarve on ymmärtää mikä on yhteisen palvelun tuottama palvelukerros sekä millaista kehitystä ja tukea tämä edellyttää korkeakoulun tasolla.

Päätettiin perustaa ristiinopiskelupalvelun jatkuvan palvelun valmisteluryhmä, jossa on KOOTuen edustus sekä opinto- että tietohallinnosta ja CSC:n edustus. Ristiinopiskeluhankkeen toimijat asiantuntijatukena.

 • KOOTuen jäsenverkostoista valmisteluryhmään nimettiin
  • AAPA: Kari Helenius
  • FUCIO: Jussi-Pekka Pispa
  • OHA: Erja Widgrén-Sallinen
  • AMK-Oha: Marko Wilén
 • RiKe-hankkeen asiantuntijana: Sami Hautakangas
 • CSC:n asiantuntijana: Jukka Kohtanen
 • Mahdollisuus kutsua asiantuntijajäseniä (esim. Peppi, Sisu)
 • Tehtävänanto: Valmistelee yhteisen ristiinopiskelupalvelun palvelukuvausta, kustannustenjakoa ja ohjausmallia siitä sopimista varten.
 • Tehdään valmistelu yhteistyöalueella, mahdollinen sähköpostikäsittely päätösehdotuksille KOOTuki-ryhmälle.
 • Sopimusten osalta korkeakouluilla omat yhteyshenkilöt.

8. Oppimisympäristö -kyselyn tulokset

Topi Litmanen esitteli oppimisympäristöjen (LMS) tarvetta ja mahdollista yhteistä hankintaa käsitelleen kyselyn tulokset (esitys)

Koonti kyselyn lopputulemasta korkeakouluyhteisölle rajatulla sivulla: https://wiki.eduuni.fi/x/FxaeBw 

LMS-kyselyn tuloksia kartoitettiin tarkemmin soittamalla kyselyyn vastanneille korkeakoulujen edustajille, jotka kyselyn perusteella olisivat kiinnostuneita nykyisen käytössä olevan oppimisympäristön korvaamiseen seuraavan kahden vuoden sisällä. Puheluissa neljä korkeakoulua kertoi tarpeen yhteiselle hankinnalle olevan selkeä ja ajankohtainen.

Kyselyn analyysin ja siitä käydyn keskustelun tuloksena nähtiin, että korkeakoulujen tarpeet ja toiveet oppimisympäristöille ja niihin liittyville palveluille vaihtelevat paljon. Yhteisen kilpailutuksen pohjaksi ei ole vielä nähtävissä yhteistä linjaa, minkä vuoksi yhteistä kilpailutusta ei lähdetä valmistelemaan. Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä tullee toteamaan 13.2. kokouksessaan että myöskään yhteiseurooppalainen oppimisympäristökilpailutus ei toteudu.

Todettiin että oppimisympäristöjen kehitykseen liittyvää työtä jatketaan yhteisellä suunnittelulla olemassa olevissa rakenteissa. Korkeakoulut pyrkivät sisällyttämään yhteiset oppimispalvelutarpeensa meneillä oleviin ja tuleviin kehittämishankkeisiinsa ja korkeakoulujen yhteiseen digivisioon.

CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla mahdollisena päätettävänä asiana Yhteinen oppimisympäristö (LMS)

9. ECAR-kyselyn hyödyntämisestä ja muista kyselytarpeista

Rytkönen esitteli tilannekatsausta ECAR-kyselyyn osallistumisesta ja muista kyselytarpeista. Digipedaryhmä on käsitellyt asiaa tammikuun kokouksessaan ja nimennyt työryhmän selvittämään mitä kansallisia ja kansainvälisiä kyselyjä ja vaihtoehtoja on. Työryhmä kokoontuu ITK:ssa verkostopäivässä 1.4. Mahdollinen ehdotus etenemisestä tulisi KOOTuen käsittelyyn 13.5. kokouksessa.

10. Korkeakoulujen digitalisaatio ja ohjausyhteistyö

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitaalisaation tiekartalla mahdollisena päätettävänä asiana Korkeakoulujen yhteinen digivisio 2030

11. Muut asiat

Äänestystulokset kevään kokousaiheista

12. Tiedoksi

13. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 13:47. Seuraava kokous 26.3.2020.

Osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

  • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto, puheenjohtaja 
  • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja
  • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä, Metropolia Ammattikorkeakoulu 
  • Anni Rytkönen, Digi-peda-ryhmä, Aalto-yliopisto (saapui kohdassa 8)
  • Kari Helenius, AAPA, Hämeen ammattikorkeakoulu
  • Joonas Mäkinen, Opetushallitus
  • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto (saapui kohdassa 4)
  • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Markus Torkkeli, OHA-forum, Aalto-yliopisto (este)
  • Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä, Turun yliopisto (este)
  • Merja Väistö, Opetushallitus 
  • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Christa Winqvist, FUCIO, Aalto-yliopisto 
  • Sanna Waris, Synergiaryhmä, Oulun yliopisto
  • Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri

Asiantuntijat

  • Jukka Kohtanen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Lara Anastasiou, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Marko Borodavkin, AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu
  • Sami Hautakangas, Tampereen yliopisto (kohta 7)
  • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö (saapui kohdassa 4)
  • Jenni Karppinen, OHA-forum, Aalto-yliopisto
  • Ulla Kauppi, Opetushallitus (saapui kohdassa 4)
  • Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (este)
  • Jani Laine, Gofore Oyj (kohta 5)
  • Topi Litmanen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen yliopisto
  • Jaakko Riihimaa, AAPA, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
  • Ari Rouvari, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Annu Westerberg, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
 • No labels