Esiopetuksen tiedot KOSKI-palvelussa -webinaarin tallenteen ja materiaalit löydät täältä. Koulutukset ja tilaisuudet -sivulta löydät myös tulevien webinaarien ajankohdat. 

1. Esiopetuksen tietojen tallentamisen yleiset periaatteet

Velvollisuus tallentaa tietoja KOSKI-palveluun riippuu esiopetuksen järjestämisvelvollisuudesta sekä esiopetuksen järjestämisluvasta, joka on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä, sekä siitä mikä taho saa valtionosuusrahoituksen esiopetuksen järjestämisestä.

Kunnilla on velvollisuus järjestää esiopetusta, ja niillä on automaattisesti esiopetuksen järjestämislupa. Kunta voi hankkia esiopetuksen yksityiseltä varhaiskasvatustoimijalta, jolloin esiopetuksenjärjestämisvelvollisuus säilyy kuitenkin edelleen kunnalla.

Tässä tapauksessa kunta on velvollinen tallentamaan myös ne esiopetuksen oppilaat KOSKI-palveluun, joiden esiopetuksen kunta hankkii toiselta (esim. yksityiseltä) opetuksen järjestäjältä. KOSKI-palveluun tietoa tallentaessa hankkivan kunnan tulee välittää tieto "järjestämismuoto: ostopalvelu".
Kunta siirtää siis KOSKI-palveluun kaikki esiopetustiedot, jotka kuuluvat kunnan järjestämisvelvollisuuden alle.

Kunnan tulee siirtää esiopetuksen oppilaiden tiedot KOSKI-palveluun seuraavasti:
1.1.2018 lähtien kaikki perusopetuksen yhteydessä esiopetuksessa olevat oppilaat
1.1.2019 lähtien kaikki kunnan omassa varhaiskasvatustoimipaikassa esiopetuksessa olevat oppilaat
1.1.2020 lähtien kaikki palvelusetelillä tai ostopalvelutoimintana yksityisessä varhaiskasvatustoimipaikassa esiopetuksessa olevat oppilaat (ostopalvelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea hankintana tuotettua esiopetusta).

Yksityinen varhaiskasvatustoimija on velvollinen tallentamaan esiopetuksen tiedot KOSKI-palveluun 1.1.2020 lähtien vain siinä tapauksessa, että toimijalla on erikseen opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä järjestämislupa esiopetuksen järjestämiseen, ja josta yksityiselle varhaiskasvatustoimijalle maksetaan suoraa valtionosuusrahoitusta.

Jos yksityinen varhaiskasvatustoimija, jolla ei ole opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää esiopetuksen järjestämislupaa, järjestää omaehtoista esiopetusta (ei hankintana järjestettyä), kyse ei ole perusopetuslain mukaisesta esiopetuksesta. Tällöin kyseessä on "muu esiopetuksen tavoitteet saavuttava toiminta" (Perusopetuslaki 1998/628, 26 a§), josta tietoa ei tallenneta KOSKI-palveluun.

Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet eivät tunne erikseen esiopetukseen valmistavaa opetusta. Oppija osallistuu joko esiopetukseen tai osallistuu perusopetukseen valmistavaan opetukseen, jossa noudatetaan valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita. Perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvalle oppijalle luodaan perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskeluoikeus, ei esiopetuksen opiskeluoikeutta.

2. Opiskeluoikeuden perustiedot ja lisätiedot

Katselukäyttöliittymässä opiskeluoikeuden perustiedot löytyvät sinisen yläpalkin ja "Suoritukset"-otsikon välistä. Opiskeluoikeuden perustiedoissa näytetään opiskeluoikeuden alkamis- ja loppumispäivämäärä, opiskeluoikeusjaksojen tilahistoria sekä opiskeluoikeuden lisätiedot.

Opiskeluoikeuden inforuudussa ja yläpalkissa näkyvät tiedot

Jos esiopetuksen opiskeluoikeus on siirretty oikein, opiskeluoikeuden inforuudussa näkyy otsikko "Esiopetus". Otsikon alla näkyy koulu/varhaiskasvatuksen toimipaikka, johon opiskeluoikeus kuuluu sekä teksti "Esiopetus", jonka perässä opiskeluoikeuden alkamisvuosi, päättymisvuosi (jos opiskeluoikeus on päättynyt) ja viimeisin opiskeluoikeuden tila (ks. tarkemmin opiskeluoikeuden tiloista kohta "1b) Opiskeluoikeuden tilat").

Inforuudun alapuolella olevassa opiskeluoikeuden yläpalkissa näkyvät sama tiedot niin, että ensimmäisenä näytetään oppilaitos tai varhaiskasvatuksen toimipaikka, johon opiskeluoikeus kuuluu. Organisaation perässä teksti "esiopetus", jonka jälkeen suluissa opiskeluoikeuden alkamisvuosi, päättymisvuosi (jos opiskeluoikeus on päättynyt) ja viimeisin opiskeluoikeuden tila.

Oppilaitoksen tai varhaiskasvatustoimipaikan organisaatio-id tulee olla koulutuksen järjestäjällä tiedossa, jotta ensimmäinen siirto KOSKI-palveluun onnistuu. Koulutuksen järjestäjän KOSKI-pääkäyttäjä voi tarkistaa omien oppilaitosten tai varhaiskasvatustoimipaikkojen organisaatio-id:t Opintopolun organisaatiopalvelusta. Hankintana järjestetyn esiopetuksen kohdalla organisaatio-id:t tulee pyytää organisaatiolta, jolta esiopetus järjestetään.

Opiskeluoikeuspalkissa näytetään lisäksi opiskeluoikeuden oid sekä versiohistoria. Opiskeluoikeuden oid:sta on kerrottu lisää sivulla KOSKI-palvelun käyttämät tunnistenumerot. Versiohistoriassa voit tarkistaa milloin viimeksi tietoja on päivitetty niin, että tiedot ovat muuttuneet ja selata vanhoja versioita tiedoista.


Opiskeluoikeuden tilat: Läsnäolo ja opintojen lopettaminen

Opiskeluoikeuden tilat löytyvät yhdessä "Opiskeluoikeuden voimassaoloaika"-tiedon kanssa heti opiskeluoikeuden yläpalkin alta. Esiopetuksessa käytettävät opiskeluoikeuden tilat ovat:

 • Läsnä: Oppilaan opiskeluoikeus on aktiivinen ja oppilas osallistuu esiopetukseen

 • Valmistunut: Oppilas on päättänyt esiopetuksen ja siirtyy perusopetukseen. Opiskeluoikeuden päättävä tila. Valmistunut-tilan päivämääräksi merkitään se päivämäärä, kun oppilas lopettaa esiopetuksen.

 • Eronnut: Oppilas päättää esiopetuksen kyseisessä oppilaitoksessa tai varhaiskasvatustoimipaikassa muusta syystä kuin siirtyäkseen perusopetukseen eli käytännössä vaihtaa esiopetuspaikkaa, päätetään opiskeluoikeus tilaan "eronnut" ja uusi oppilaitos tai varhaiskasvatuksen toimipaikka luo uuden opiskeluoikeuden uudella aloituspäivällä. Opiskeluoikeuden päättävä tila. Kun opiskeluoikeus on päätetty tilaan "Eronnut" ei oppilaan mahdollisesti palatessa samaan oppilaitokseen tai varhaiskasvatuksen toimipaikkaan ei voida ottaa käyttöön enää samaa opiskeluoikeutta. Tässä tapauksessa oppilaalle tulee luoda uusi opiskeluoikeus uudella aloituspäivämäärällä

 • Väliaikaisesti keskeytynyt: Opiskeluoikeuden väliaikaisella keskeytymisellä tarkoitetaan tilanteita, joissa oppilaalle on myönnetty vapautus opetukseen osallistumisesta, oppilas on eronnut määräajaksi tai oppivelvollisuuden suorittaminen on keskeytetty määräajaksi. Väliaikaisella keskeyttämisellä ei tarkoiteta lyhyttä, esimerkiksi kahden viikon mittaista lomajaksoa. 

 • Mitätöity: Mitätöinti tarkoittaa opiskeluoikeuden pysyvästi poistamista KOSKI-palvelusta. Opiskeluoikeus voidaan mitätöidä lähettämällä tila-tieto "mitätöity" tai KOSKI-pääkäyttäjän mitätöi opiskeluoikeuden suoraan KOSKI-palvelun käyttöliittymästä. Mitätöinti pitäisi aina tehdä harkiten ja mitätöintiä käyttää vain, jos opiskeluoikeuden perustiedot on siirretty väärin niin, ettei niiden korjaaminen ole mahdollista (esim. oppijalle luotu väärä opiskeluoikeus). Kun opiskeluoikeus on mitätöity, opiskeluoikeus on poistettu pysyvästi. Opiskeluoikeutta ei voi päivittää eikä palauttaa. Jos opintohallintojärjestelmästä halutaan uudelleenlähettää opiskelijan opiskeluoikeuden tiedot, tulee opintohallintojärjestelmästä tyhjentää kenttä, johon on palautunut KOSKI-palvelusta opiskeluoikeuden OID-tunniste ( 1.2.246.562.15.XXXXXXXXXXX).

Esiopetuksen opiskeluoikeus on oma opiskeluoikeutensa, joka pitää päättää oppilaan siirtyessä perusopetukseen 1. vuosiluokalle. Oppilaalle luodaan uusi opiskeluoikeus perusopetukseen, vaikka opetus jatkuisi samassa oppilaitoksessa.


Aktiivinen opiskeluoikeuden tila näkyy käyttöliittymässä lihavoituna, ja sen vieressä on sininen nuoli. Esimerkiksi, jos opiskeluoikeuden päättävä tila ("Valmistunut" tai "Eronnut") on tallennettu tulevaisuuteen, aktiivisena opiskeluoikeuden tilana näkyy katseluhetkellä voimassa oleva opiskeluoikeuden tila.

Alla olevassa esimerkissä opiskeluoikeus on katseluhetkellä "läsnä" ja opiskeluoikeutta ei ole vielä päätetty.

Alla olevassa esimerkissä opiskeluoikeus on ollut "läsnä" 1.8.2019 ja muuttunut tilaan 1.6.2020 "valmistunut".


Oppilaitoksen tai varhaiskasvatustoimipaikan vaihtaminen kesken esiopetuksen

Jos oppilas vaihtaa kesken esiopetuksen esiopetuspaikkaa, tulee jokaiselle oppilaitokselle tai varhaiskasvatustoimipaikalle tulee olla KOSKI-palvelussa oma opiskeluoikeutensa, vaikka oppilas vaihtaisi saman kunnan sisällä oppilaitosta tai varhaiskasvatustoimipaikkaa.

Vanhan oppilaitoksen tai varhaiskasvatustoimipaikan opiskeluoikeus päätetään tilaan "eronnut" ja uuteen oppilaitokseen tai varhaiskasvatustoimipaikkaan luodaan uusi esiopetuksen opiskeluoikeus, jossa tulee muistaa käyttää uutta opiskeluoikeuden aloituspäivämäärää, joka kuvaa sitä milloin oppilas tosiasiallisesti aloitti kyseisessä oppilaitoksessa tai varhaiskasvatustoimipaikassa.

Oppilas osallistuu esiopetukseen yhtä aikaa kahdessa varhaiskasvatuksen toimipaikassa tai oppilaitoksessa

Ohjeistus 1.8.2024 tai sen jälkeen aktiivisina oleviin opiskeluoikeuksiin: Opetushallitus on 9.1.2024 päivittänyt verkkosivuilleen ohjeen tilanteeseen, jossa lapsi osallistuu esiopetukseen kahdessa eri varhaiskasvatuksen toimipaikassa tai oppilaitoksessa. Ohjeen mukaan esiopetus voidaan järjestää siten, että lapsella on esiopetuspaikka yhdessä paikassa, mutta hän osallistuu esiopetukseen myös toisessa paikassa esimerkiksi vuoroasumisen tilanteissa. Tämä järjestely on toiselle esiopetuksen järjestäjälle vapaaehtoista, sillä lapsella ei voi olla kahta virallista esiopetuspaikkaa. (https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/esiopetuksen-jarjestaminen)

Ohjeen mukaan vain oppilaan virallisen esiopetuspaikan tiedot KOSKI-palveluun tallentava varhaiskasvatus-/koulutustoimija tallentaa esiopetuksen opiskeluoikeuden KOSKI-palveluun. Opiskeluoikeus on läsnä-tilassa myös sen ajan, kun oppilas osallistuu esiopetukseen toisessa varhaiskasvatuksen toimipaikassa tai oppilaitoksessa. 

HUOM! Koulutus-/varhaiskasvatustoimija voi halutessaan siirtyä noudattamaan uutta ohjetta jo keväällä 2024 ja korjata lukuvuoden 2023–24 KOSKI-merkinnät takautuvasti uuden ohjeistuksen mukaisesti. Tällöin oppilaan virallisen esiopetuspaikan opiskeluoikeutta korjataan niin, että opiskeluoikeus on läsnä-tilassa myös sen ajan, kun oppilas on osallistunut esiopetukseen toisessa esiopetuspaikassa. Oppilaan toinen, ylimääräinen opiskeluoikeus mitätöidään.

Ohje, joka on voimassa 31.7.2024 asti: Jos oppija on yhtä aikaa esiopetuksen oppilaana kahdessa varhaiskasvatuksen toimipaikassa tai oppilaitoksessa esimerkiksi siitä syystä, että hän asuu kahdella paikkakunnalla, molemmat varhaiskasvatuksen toimipaikat/oppilaitokset luovat omat opiskeluoikeutensa ja päivittävät niiden tietoja asianmukaisesti (läsnäolojaksot jne.). Näissä tapauksissa tulee pitää huolta siitä, että oppilas on tilastointipäivänä läsnäolevana siinä toimipaikassa/oppilaitoksessa, jonka ylätason organisaation (koulutustoimija/varhaiskasvatustoimija) tulisi saada oppijan opiskeluoikeudesta valtionosuusrahoitus. Lisäksi tulee muistaa, että vain se varhaiskasvatuksen toimipaikka/oppilaitos, josta oppija "valmistuu" esiopetuksesta, päättää opiskeluoikeuden "Valmistunut"-tilaan. Toinen varhaiskasvatuksen toimipaikka/oppilaitos päättää opiskeluoikeuden "Eronnut"-tilaan.

Oppilas on esiopetuksessa kaksi vuotta

Oppilas voi olla esiopetuksessa kaksi vuotta. Näin voi olla esimerkiksi jos oppilas on esiopetuksessa vuotta aiemmin aloittanut pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas, joka on esiopetuksessa 5-7-vuotiaana, tai jos pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaan perusopetuksen aloitusta lykätään ja hän on esiopetuksessa 6-8-vuotiaana.

Jos kyseessä on kaksivuotisen esiopetuskokeilun oppilas, katso tarkemmat esiopetuskokeilun ohjeet: Kaksivuotisen esiopetuskokeilun KOSKI-merkinnät.

Jos oppilas ei vaihda esiopetuksen opetuspaikkaa kahden vuoden välillä, oppilaalla on lähtökohtaisesti yksi ja sama opiskeluoikeus, joka on voimassa kaksi vuotta. Lähdejärjestelmän tulee mahdollistaa saman opiskeluoikeuden jatkaminen kaksi vuotta.

Hankintana järjestetty esiopetus (ostopalvelu)

Kunta, jolla on esiopetuksen järjestämisvelvollisuus ja joka saa valtionosuusrahoituksen korvauksen esiopetuksen oppilaasta, voi hankkia esiopetuksen yksityiseltä varhaiskasvatustoimijalta tai toiselta julkiselta koulutuksen järjestäjältä, jolloin esiopetuksenjärjestämisvelvollisuus säilyy kuitenkin edelleen kunnalla. Tässä tapauksessa kunta on velvollinen siirtämään myös ne esiopetuksen oppilaat KOSKI-palveluun, joiden esiopetuksen kunta hankkii yksityiseltä varhaiskasvatustoimijalta tai toiselta julkiselta koulutuksen järjestäjältä (järjestämismuotona siirretään tällöin KOSKI-palveluun ostopalvelu). Lue lisää esiopetuksen järjestämisvelvollisuudesta ja tietojen tallentamisen määräajoista tämän sivun alussa olevasta infoboksista.

Jos kunta, jolla on esiopetuksen järjestämisvelvollisuus ja joka saa valtionosuusrahoituksen korvauksen kyseisestä esiopetuksen oppilaasta, on hankkinut esiopetuksen toiselta koulutuksen järjestäjältä tai yksityiseltä palveluntuottajalta, tulee järjestämisvelvollisen kunnan/kaupungin siirtää esiopetusta koskevat tiedot KOSKI-palveluun.

Esiopetuksen opiskeluoikeuden perustiedoissa välitetään tällöin tieto oppilaitoksesta tai varhaiskasvatuksen toimipaikasta, jossa esiopetus tosiasiallisesti järjestetään (organisaatio oid), sekä tieto siitä, että kyseessä on ostopalvelulla järjestetty esiopetus. Varhaiskasvatustoimipaikan tai oppilaitoksen organisaatio-id pyydetään sopimuskumppanilta, tai kunta voi tarkistaa toimipaikan oid:n itse suoraan VARDA-järjestelmässä jos hankintaa toteutetaan saman toimipaikan kanssa myös varhaiskasvatuspuolella.

Tieto ostopalveluna järjestetystä esiopetuksesta siirretään viittaamalla järjestämismuotoon ja koodistoon: https:/koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/vardajarjestamismuoto/latest, josta KOSKI-palvelun käytössä ovat vain koodit ostopalvelulle tai palvelusetelille.

KOSKI-siirtojen yhteydessä ostopalvelulla tarkoitetaan kaikkea hankintana järjestettyä koulutusta.

Yksityisellä järjestäjällä tai kunnalla, josta esiopetus hankitaan, on oikeus nähdä ne tiedot, jotka kunta on siirtänyt heidän toimipaikkaansa. Tätä varten yksityinen varhaiskasvatustoimija tarvitsee tietojensa katselua varten KOSKI-katselija-oikeuden. Yksityisen varhaiskasvatustoimijan VARDA-pääkäyttäjä voi myöntää organisaationsa sisällä KOSKI-katselija-oikeuksia.

Kunnan tulee varmistaa seuraavat asiat tietoja siirrettäessä:

 • Hankkivalla koulutuksen järjestäjällä on tiedossaan yksityisten varhaiskasvatustoimipaikkojen organisaatio-oid:t tai toisen julkisen koulutuksenjärjestäjän oppilaitoksen tai toimipaikan oid jossa esiopetus varsinaisesti järjestetään.
 • Opintohallintojärjestelmästä siirrettäessä palvelukäyttäjätunnuksen on oltava asetettu Koulutustoimija-tasolle
 • Syöttökäyttöliittymän kautta opiskeluoikeuksia tallennettaessa virkailija tarvitsee koulutustoimija-tason "KOSKI-tallentaja (esiopetus)"-käyttöoikeuden

Esimerkkikuva: Saarijärven kaupunki hankkii esiopetuksen yksityiseltä varhaiskasvatustoimijalta. Saarijärven kaupunki siirtää oppilaan esiopetuksen opiskeluoikeuden ja kaikki siihen liittyvät tiedot KOSKI-palveluun. Opiskeluoikeuden tiedoissa näkyy varhaiskasvatustoimipaikan nimi otsikossa, ja läsnäolotietojen alapuolella näkyvät tiedot järjestämisvelvollisesta koulutustoimijasta sekä järjestämismuodosta.

Yksityisten palveluntuottajien järjestämä esiopetus

Voit lukea esiopetuksen järjestämisvelvollisuudesta ja tietojen tallentamisesta tämän sivun kohdasta "1. Esiopetuksen tietojen tallentamisen yleiset periaatteet".

Yksityinen varhaiskasvatustoimija tallentaa esiopetuksen tiedot KOSKI-palveluun vain siinä tapauksessa, että heillä on erikseen OKM:n järjestämislupa esiopetuksen järjestämisestä ja josta yksityiselle varhaiskasvatustoimijalle maksetaan valtionosuusrahoitusta. 

Jos tiedot siirretään opintohallintojärjestelmästä tai varhaiskasvatusjärjestelmästä, tarvitaan KOSKI-palveluun siirtämistä varten luoda palvelukäyttäjätunnus. Opintopolun vastuukäyttäjä luo palvelukäyttäjätunnuksen. Jos yksityisellä toimijalla ei ole Opintopolun vastuukäyttäjää, palvelukäyttäjätunnusten saamiseksi palveluntuottajan oltava yhteydessä KOSKI-tiimiin (koski@opintopolku.fi).

Jos tiedot tallennetaan suoraan KOSKI-palvelun syöttökäyttöliittymässä tarvitsee koulutuksen järjestäjän päättää ja nimetä henkilö, joka vastaa tietojen tallennuksesta. KOSKI-pääkäyttäjän tai Varda-pääkäyttäjän tulee myöntää henkilölle "KOSKI-tallentaja (esiopetus)"-käyttäjärooli. Myös KOSKI-pääkäyttäjä tarvitsee itselleen lisäksi KOSKI-tallentaja-roolin, jotta hän voi tallentaa tietoja.

Ohjeet KOSKI-tietovarantoon liittyvään käyttäjähallintaan: KOSKI-palveluun liittyvä käyttäjähallinta sekä yleiset virkailijan opintopolun Käyttäjä- ja henkilöhallintapalvelun käyttöohjeet

Syöttökäyttöliittymän ohje: Oppijan ja opiskeluoikeuden lisääminen palveluun

Esiopetuksen lisätiedot (rahoituksen laskentaan ja tilastointiin vaikuttavat tiedot)

Saat opiskeluoikeuden lisätiedot näkyviin painamalla tilahistorian alla olevaa "Lisätiedot"-linkkiä. Lisätiedot- linkki tulee näkyviin, jos oppilaalla on jokin lisätieto. Linkkiä ei näy ollenkaan jos mitään lisätietoja ei ole siirretty.

Painamalla "Lisätiedot"-linkkiä uudestaan saat osion takaisin piiloon.


Erityisen tuen jaksot

Lisätietojen kohdassa "Erityisen tuen jaksot" tulee näkyä oppijan kaikki kyseisen opiskeluoikeuden voimassaolon aikana tehdyt erityisen tuen jaksot alkamis- ja päättymispäivineen. Jos jostain erityisen tuen jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä erityisen tuen piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen erityisen tuen piirissä opintojen loppuun asti. Lue lisää erityisen tuen päätöksistä OPH:n sivuilta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/paatos-erityisesta-tuesta ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/432692.

Erityisen tuen jakson mukana pitää näkyä myös tieto siitä, opiskeleeko oppija toiminta-alueittain. Erityisen tuen jakso on erityinen henkilötieto.Pidennetty oppivelvollisuus

Jos oppilaalle on tehty hallinnollinen päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta, tulee lisätiedoissa näkyä tieto pidennetty oppivelvollisuus aloitus- ja päättymispäivineen. Päättymispäivä ei ole pakollinen. Jos päättymispäivä puuttuu, tulkitaan että oppilas on alkamispäivästä eteenpäin jatkuvasti pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä aina opiskeluoikeuden päättymispäivään saakka.

Pidennetyn oppivelvollisuuden hallintopäätöksen lisäksi oppilaalle tehdään aina erityisen tuen hallintopäätös. Lisäksi pidennettyyn oppivelvollisuuteen järjestämiseen liittyy rahoituksen laskennan tarvitsemat erityistiedot "muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen" ja "vaikeimmin kehitysvammainen". Vammaisuuden aste määritellään pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen päätöksen perusteluina olevasta psykologisesta tai lääketieteellinen lausunnosta, josta tulisi käydä ilmi asiantuntijan näkemys vammaisuuden asteesta. Lue lisää pidennetystä oppivelvollisuudesta OPH:n sivuillta https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/pidennetty-oppivelvollisuus ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/432697.

KOSKI-palvelun validaatiot tarkistavat, että oppilaan pidennetyn oppivelvollisuuden jakson jokaiselle päivälle löytyy voimassa oleva erityisen tuen jakso sekä vammaisuusjakso. Erityisen tuen jakso voi alkaa ennen kuin pidennetyn oppivelvollisuuden jakso alkaa.

Pidennetty oppivelvollisuus on erityinen henkilötieto.

Esimerkki 1: Pidennetty oppivelvollisuus, jossa oppilas on esiopetuksessa 1 vuoden:
Oppilaalle on tehty hallintopäätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Oppilas on ollut yhden vuoden esiopetuksessa ja aloittaa perusopetuksen 7-vuotiaana. Lisätiedon pidennetty oppivelvollisuus aloituspäivä on päivä, jolloin pidennetty oppivelvollisuus on alkanut (lukuvuoden alussa sinä kalenterivuonna, jolloin oppilas täyttää kuusi vuotta). 

Rahoituksen laskentaa varten opiskeluoikeuden lisätietoihin eritellään, että pidennetyn oppivelvollisuuden hallintopäätös tehty sillä perusteella, että oppilaalle järjestetään muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetusta (ks. lisää lisätietojen kohdasta "muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen"). Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas on aina myös erityistä tukea saava oppilas. Erityisen tuen jakso on alkanut heti, kun oppilas on aloittanut esiopetuksessa (ks. lisää erityisen tuen merkinnöistä kohdassa "erityisen tuen jaksot"). Lisätiedot ovat olleet voimassa siihen asti, kunnes opiskeluoikeus on päättynyt tilaan "valmistunut".Esimerkki 2: Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas aloittaa esiopetuksen 6-vuotiaana. Oppilas on siis esiopetuksessa 2 vuotta:

Oppilaalle on tehty hallintopäätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja hänen oppivelvollisuutensa on alkanut lukuvuoden alussa sinä kalenterivuonna, jolloin oppilas täyttää kuusi vuotta. Esiopetuksen opiskeluoikeus jatkuu tässä tapauksessa suoraan kaksi vuotta.

Rahoituksen laskentaa varten opiskeluoikeuden lisätietoihin eritellään, että pidennetyn oppivelvollisuuden hallintopäätös tehty sillä perusteella, että oppilaalle järjestetään vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetusta (ks. lisää lisätietojen kohdasta "vaikeimmin kehitysvammainen"). Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla oppilaalla on aina oltava myös erityisen tuen jakso KOSKI-palvelussa. Erityisen tuen jakso on alkanut, kun oppilas on aloittanut esiopetuksessa (ks. lisää erityisen tuen jakson merkinnöistä kohdassa "erityisen tuen jaksot"). Lisätiedot ovat voimassa siihen asti, kunnes opiskeluoikeus on päätetty tilaan "valmistunut".


Esimerkki 3: Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas aloittaa vapaaehtoisessa esiopetuksessa 5-vuotiaana ja on kaksi vuotta esiopetuksessa.

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään tällöin ennen varsinaisen pidennetyn oppivelvollisuuden alkamista. Vapaaehtoiseen maksuttomaan esiopetukseen osallistuvalla oppilaalla tulee olla päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja tieto pidennetyn oppivelvollisuuden jaksosta tulee kirjata KOSKI-palveluun etukäteen silloin, kun oppilas aloittaa vapaaehtoisessa maksuttomassa esiopetuksessa. Pidennetyn oppivelvollisuuden jakso kuitenkin kirjataan alkamaan vasta siitä, kun pidennetty oppivelvollisuus tosiasiallisesti alkaa (1.8. sinä vuonna, kun oppilas täyttää kuusi vuotta). Pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluu tieto, onko oppilas muille kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa vai vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Myös kyseinen aikajakso alkaa siitä, kun varsinainen pidennetty oppivelvollisuus alkaa.

Kuva: Kuvan katseluhetki on 1.10.2019. Oppilas on vasta aloittanut 5-vuotiaana vapaaehtoisessa esiopetuksessa, koska hänellä on pidennetyn oppivelvollisuuden päätös. KOSKI-palveluun on siirretty etukäteen pidennetyn oppivelvollisuuden aikajakso, jonka alkupäivämäärä on päivä, jolloin varsinainen pidennetty oppivelvollisuus alkaa. Pidennetyn oppivelvollisuuden päätöksen mukaisesti pidennetty oppivelvollisuus alkaa 1.8. sinä vuonna, kun oppilas täyttää kuusi vuotta, eli tässä tapauksessa 1.8.2020. Samalla periaatteella oppilaalle on siirretty tieto, että pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas on muille kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa sitten, kun hänen oppivelvollisuutensa alkaa. Tieto erityisen tuen jaksosta on merkitty alkamaan siitä, kun opiskeluoikeus alkaa, sillä oppilas saa erityistä tukea myös ensimmäisenä vapaaehtoisena esiopetusvuotenaan.Muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen

Tässä kentässä tulisi näkyä alkamis- ja päättymispäivineen kaikki sellaiset jaksot, jolloin oppilaan pidennetyn oppivelvollisuuden hallinnollisen päätöksen perusteena ja rahoituksen laskennan perusteena on, että oppilas on muille kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä olevan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksolle ei merkitä päättymispäivää, se jatkuu aktiivisena opiskeluoikeuden päättymiseen asti.

Lisätiedon "Muu kuin vaikeimmin kehitysvammainen" yhteydessä opiskeluoikeuden lisätiedoista pitää löytyä lisätieto pidennetystä oppivelvollisuudesta sekä lisätieto erityisen tuen jaksosta.

Vammaisuuden aste määritellään pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen päätöksen perusteluina olevasta psykologisesta tai lääketieteellisestä lausunnosta, josta tulisi käydä ilmi asiantuntijan näkemys vammaisuuden asteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/pidennetty-oppivelvollisuus

Esimerkki: Oppilaalle on tehty hallintopäätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja hänen oppivelvollisuutensa on alkanut 6-vuotiaana vuonna 2022. Oppilas aloittaa esiopetuksen 10.8.2022. Lisätiedon pidennetty oppivelvollisuus aloituspäivä on päivä, jolloin pidennetyn oppivelvollisuuden jakso on alkanut. Rahoituksen laskentaa varten opiskeluoikeuden lisätietoihin eritellään, että pidennetyn oppivelvollisuuden hallintopäätös tehty sillä perusteella, että oppilaalle järjestetään muiden kuin vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla oppilaalla on aina oltava myös erityisen tuen jakso.

 


Vaikeimmin kehitysvammainen

Tässä kentässä tulisi näkyä alkamis- ja päättymispäivineen kaikki sellaiset jaksot, jolloin oppilaan pidennetyn oppivelvollisuuden hallinnollisen päätöksen perusteena ja rahoituksen laskennan perusteena on, että oppilas on vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä olevan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä vaikeimmin kehitysvammaisille järjestetyssä opetuksessa. Jos jaksolle ei merkitä päättymispäivää, se jatkuu aktiivisena opiskeluoikeuden päättymiseen asti.

Lisätiedon "Vaikeimmin kehitysvammainen" yhteydessä opiskeluoikeuden lisätiedoista tulisi löytyä aina myös lisätieto pidennetystä oppivelvollisuudesta sekä lisätieto erityisen tuen jaksosta.

Vammaisuuden aste määritellään pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen päätöksen perusteluina olevasta psykologisesta tai lääketieteellisestä lausunnosta, josta tulisi käydä ilmi asiantuntijan näkemys vammaisuuden asteesta: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/pidennetty-oppivelvollisuus

Esimerkki: Oppilaalle on tehty hallintopäätös pidennetystä oppivelvollisuudesta ja hänen oppivelvollisuutensa on alkanut 6-vuotiaana vuonna 2021. Oppilas on ollut 2 vuotta esiopetuksessa. Lisätiedon pidennetty oppivelvollisuus aloituspäivä on päivä, jolloin pidennetyn oppivelvollisuuden jakso on alkanut. Rahoituksen laskentaa varten opiskeluoikeuden lisätietoihin eritellään, että pidennetyn oppivelvollisuuden hallintopäätös tehty sillä perusteella, että oppilaalle järjestetään vaikeimmin kehitysvammaisten pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetusta. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla oppilaalla on aina myös erityisen tuen jakso (ks. lisää erityisen tuen merkinnöistä kohdassa "erityisen tuen jaksot"). Lisätiedot ovat voimassa siihen asti, kunnes opiskeluoikeus on päätetty tilaan "valmistunut".Majoitusetu 

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan viimeisin tai aktiivinen majoitusetujakso alkamis- ja päättymispäivineen. Jos KOSKI-palveluun tallennetusta majoitusetujaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä majoitusedun piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen majoitusedun piirissä opintojen loppuun asti. Majoitusedun aikajakso merkitään myös kunnan korvaamassa yksityismajoituksessa olevien oppilaiden opiskeluoikeuksiin.


Kuljetusetu

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan viimeisin/aktiivinen kuljetusetujakso alkamis- ja päättymispäivineen. Jos KOSKI-palveluun tallennetusta kuljetusetujaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä kuljetusedun piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen kuljetusedun piirissä opintojen loppuun asti.

Esiopetusoppilaiden kuljetusedulla tarkoitetaan oppilaalle maksutonta kuljetusta kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon tai kulkemista varten myönnettävää tukea (POL 32 §). Kuljetusedun saavaksi katsotaan myös koulun oppilas, joka saa koulumatkojaan varten julkisen liikenteen kausilipun tai jonka koulumatkaa varten on myönnetty tuki.

Jos oppilas taas siirtyy koulupäivän aikana toiseen opetuspisteeseen, kyse ei ole kuljetusedusta.


Sisäoppilaitosmuotoinen majoitus

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan kaikki sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen jaksot alkamis- ja päättymispäivineen. Jos jostain sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen jaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen piirissä ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen piirissä opintojen loppuun asti.
Sisäoppilaitosmuotoisen majoituksen aikajakso merkitään vain niiden oppilaiden opiskeluoikeuksiin, joille annetaan sisäoppilaitosmuotoiseen opetukseen liittyvä maksuton asuminen ja ylimääräinen ruokailu.


Koulukoti

Tässä kentässä tulisi näkyä oppijan kaikki koulukotijaksot alkamis- ja päättymispäivineen. Jos jostain koulukotijaksosta puuttuu päättymispäivä, oppijan tulkitaan olevan aktiivisissa opiskeluoikeuksissa tarkasteluhetkellä koulukodissa ja päättyneissä opiskeluoikeuksissa olleen koulukodissa opintojen loppuun asti. Vain koulukodit käyttävät koulukotijaksoa. Jos oppilas siirtyy koulukotiin, hänen opiskeluoikeutensa päätetään alkuperäisessä koulussa/varhaiskasvatuksen toimipaikassa "Eronnut"-tilaan ja koulukoti luo uuden opiskeluoikeuden, johon siirretään ko. lisätieto. Koulukoti merkitsee lisätiedon "Koulukoti" vain, jos oppilas on tosiasiallisesti asumassa myös koulukodissa.

Esimerkki: Oppilas on aloittanut opiskeluoikeutensa koulukodissa 8.8.2019. Oppilas on asunut koulukodissa aikavälillä 8.8.2019-1.12.2019. Koulukotiopetukseen liittyy aina erityisen tuen päätös.3. Suoritustiedot

Opiskeluoikeuteen liittyvistä suorituksista näytetään suorituksen perustiedot sekä suorituksen mahdollinen kuvaus.

Esiopetuksen perustiedot kaikilla oppilailla

Suorituksen tiedoissa näytetään:

 • koulutuksen nimi, koulutuskoodi ja diaarinumero: Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden diaarinumero: 102/011/2014. Päiväkodin esiopetuksen koulutuskoodi: 001102, Peruskoulun esiopetuksen koulutuskoodi: 001101
 • oppilaitos/varhaiskasvatustoimipaikka: toimipaikan/oppilaitoksen nimi
 • suorituskieli: opetuskieli
 • mahdolliset muut suorituskielet
 • mahdollinen kielikylpykieli
 • suorituksen tila (valmis, kesken)
 • vahvistuksen päivämäärä, paikkakunta ja myöntäjähenkilöt, kun opiskeluoikeus päätetään tilaan "valmistunut"

Lisäksi "Kuvaus"-kentässä näytetään suorituksen kuvaus, jos sellainen on siirretty/tallennettu. Suorituksen kuvausta ei ole pakollista siirtää.

Esiopetuksen suoritukselle ei tule tietoja oppiaineista.

Esimerkkikuva 1. Oppilas on ollut päiväkodin esiopetuksessa 8.8.2019-1.6.2020. Oppilas on lopettanut esiopetuksen siihen, että hän siirtyy perusopetukseen seuraavana syksynä. Suorituksen perustiedoissa näkyvät koulutuksen tunnistenumerot (koulutuskoodi ja diaarinumero), oppilaitos/toimipaikka, opiskeluoikeuden opetuskieli sekä kielikylpykieli. Suoritus on merkitty valmiiksi ja sillä näkyvät vahvistuksen tiedot eli päivämäärä, paikka ja allekirjoittaja. Suoritus on merkitty valmiiksi koska opiskeluoikeus on päätetty tilaan "valmistunut". Lisäksi suorituksella näkyy vapaamuotoinen kuvaus.

Esimerkkikuva 2. Oppilas on ollut peruskoulun esiopetuksessa. Oppilas on lopettanut kyseisessä oppilaitoksessa muuttaessaan toiseen kuntaan. Opiskeluoikeus on päätetty tilaan "eronnut" ja suoritus näkyy tilassa "suoritus kesken". Suorituksen perustiedoissa näkyvät koulutuksen tunnistetiedot, oppilaitoksen nimi, opiskeluoikeuden suorituskieli eli opetuskieli sekä muu suorituskieli.

Esiopetuksen tiedot esiopetuksen päättyessä

Oppilas siirtyy perusopetukseen

Esiopetuksen ja perusopetuksen opiskeluoikeudet ovat kaksi erillistä opiskeluoikeutta. Esiopetuksen opiskeluoikeus on aina päätettävä ja oppilaalle on luotava perusopetuksen opiskeluoikeus uudella alkamispäivällä.

Kun oppilas päättää esiopetuksen niin, että hän siirtyy perusopetukseen, suoritus vahvistetaan ja opiskeluoikeus päätetään tilaan "valmistunut".

Esimerkkikuva: Oppilas on ollut päiväkodin esiopetuksessa 8.8.2019-1.6.2020. Oppilas on lopettanut esiopetuksen siihen, että hän siirtyy perusopetukseen seuraavana syksynä. Suorituksen perustiedoissa näkyvät koulutuksen tunnistenumerot (koulutuskoodi ja diaarinumero), oppilaitos/toimipaikka, opiskeluoikeuden opetuskieli sekä kielikylpykieli. Suoritus on merkitty valmiiksi ja sillä näkyvät vahvistuksen tiedot eli päivämäärä, paikka ja allekirjoittaja. Suoritus on merkitty valmiiksi koska opiskeluoikeus on päätetty tilaan "valmistunut". Lisäksi suorituksella näkyy vapaamuotoinen kuvaus.


Oppilas lopettaa muusta syystä kuin siirtyäkseen perusopetukseen

Esiopetuksen opiskeluoikeus on aina päätettävä. Oppilas ei voi jäädä KOSKI-palveluun tilassa "läsnä". Jos oppilas lopettaa esiopetuksessa muusta syystä kuin siirtyäkseen perusopetukseen, tulee opiskeluoikeus päättää tilaan "eronnut". Tässä tapauksessa suoritusta ei vahvisteta vaan suoritus jätetään tilaan "kesken".

Esimerkkikuva. Oppilas on ollut peruskoulun esiopetuksessa. Oppilas on lopettanut kyseisessä oppilaitoksessa muuttaessaan toiseen kuntaan. Opiskeluoikeus on päätetty tilaan "eronnut" ja suoritus näkyy tilassa "suoritus kesken". Suorituksen perustiedoissa näkyvät koulutuksen tunnistetiedot, oppilaitoksen nimi, opiskeluoikeuden suorituskieli eli opetuskieli sekä muu suorituskieli.