Tältä sivulta löydät ohjeet KOSKI-palvelun käyttäjähallintaan ja erilaisiin käyttöoikeuksiin liittyen. Ohje on yhteinen kaikille koulutuksen ja opetuksen järjestäjille ja oppilaitoksille, jotka tallentavat tietoja KOSKI-tietovarantoon. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) hankkimaa muuta kuin säänneltyä koulutusta tuottavien koulutustoimijoiden sekä taiteen perusopetusta hankintana koulutuksen järjestäjille tuottavien sopimusoppilaitosten ja niiden ylläpitäjien tulee kuitenkin huomata, että Virkailijan Opintopolun palveluiden sekä KOSKI-palvelun käyttäjähallinnan prosessin ohjeistus poikkeaa joiltain osin tällä sivulla kuvatusta yleisestä ohjeesta. Löydät edellä mainittuja hankintakoulutuksia koskeviin tilanteisiin liittyvät ohjeet tältä sivulta.


Ohjeiden sisällysluettelo

Tietovarannon yhteisrekisterinpitäjät

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitosten ylläpitäjät ovat Opetuksen ja koulutuksen valtakunnallisen tietovarannon (KOSKI-palvelu) yhteisrekisterinpitäjiä yhdessä OPH:n kanssa.

Tietovarannon yhteisrekisterinpitäjien vastuut ja velvollisuudet on määritelty valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain (884/2017) :ssä: "Tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä ovat koulutuksen ja opetuksen järjestäjät, oppilaitosten ylläpitäjät, 9 §:n 6 momentissa tarkoitettu toimija sekä Opetushallitus. Opetushallitus vastaa tietovarannon yleisestä toiminnasta sekä teknisestä käyttöyhteydestä tietojen tallentamista, käsittelyä ja luovutusta varten. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, oppilaitosten ylläpitäjät sekä 9 §:n 6 momentissa tarkoitettu toimija vastaavat tallentamiensa tietojen luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679, jäljempänä yleinen tietosuoja-asetus, 5 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetusta täsmällisyydestä sekä 16 artiklan mukaisesta rekisteröidyn oikeudesta tietojen oikaisemiseen. Opetushallitus vastaa muista yleisessä tietosuoja-asetuksessa rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista. Jos opetuksen tai koulutuksen järjestäjän, oppilaitoksen ylläpitäjän taikka 9 §:n 6 momentissa tarkoitetun toimijan toiminta lakkaa eivätkä kyseisen rekisterinpitäjän tehtävät siirry toiselle oikeushenkilölle, kyseisten tietovarantoon tallennettujen tietojen sekä 9 d §:ssä ja 9 e §:ssä tarkoitettujen suostumusten osalta rekisterinpitäjänä toimii Opetushallitus.

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) hankintana rahoittaman muun kuin säännellyn koulutuksen tietojen osalta yhteisrekisterinpitäjänä toimivat Opetushallitus ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (27 b §).

HUOM! Valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 e §:ssä tarkoitettu, taiteen perusopetuksesta annetun lain mukainen (2 §) koulutuksen järjestäjä on sekä itse järjestämänsä, että hankkimansa taiteen perusopetuksen osalta tietovarannon yhteisrekisterinpitäjä, mikäli päättää mahdollistaa järjestämässään tai hankkimassaan taiteen perusopetuksessa suoritettujen koulutusten tietojen tallentamisen palveluun oppilaan ja/tai alaikäisen oppilaan huoltajan suostumuksella. Yhteisrekisterinpitäjällä ei siis tarkoiteta hankintana koulutuksen järjestäjälle taiteen perusopetusta tuottavaa sopimusoppilaitoksen ylläpitäjää hankintana tuotetun taiteen perusopetuksen osalta. Hankintakoulutuksena taiteen perusopetusta tuottavan sopimusoppilaitoksen, jolle koulutuksen järjestäjä on päättänyt mahdollistaa hankkimassaan taiteen perusopetuksessa olevan oppilaan tietojen tallentamisen oppilaan suostumuksella, tulee kuitenkin omalta osaltaan tutustua tietosuojasta ja KOSKI-palvelun käyttäjähallinnasta annettuun ohjeistukseen ja toimia huolellisesti sen varmistamiseksi, KOSKI-tietovarantoon tallennettavat hanknitakoulutuksessa olevien taiteen perusopetuksen oppilaiden tiedot ovat oikein ja ajantasaiset.

Tietosuoja KOSKI-palvelussa

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjällä ja oppilaitoksen ylläpitäjällä on velvollisuus järjestää toimintansa niin, että rekisteriin tallennettavia tietoja käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Käyttäjäoikeuksia KOSKI-palveluun tulee myöntää vain sellaisille virkailijoille, joiden työtehtävien hoitamisen kannalta on tarpeellista käsitellä rekisteriin tallennettavia tietoja rekisterinpitäjän tehtävien hoitamiseksi: tietojen tallentamiseksi ja tietojen oikeellisuuden tarkastamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Opetushallitus on julkaissut sivuillaan yleisen tietosuojaoppaan, johon kaikkien KOSKI-tietovarantoon tietoja tallentavien ja palvelun toiminnallisuuksia käyttävien henkilöiden, joille käyttöoikeuksia myönnetään, suositellaan tutustuvan:
https://www.oph.fi/fi/tietosuojaopas

Opetuksen ja koulutuksen tietovarannon (KOSKI) tietosuojaseloste:
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/koski-palvelun-tietosuojaseloste/

Tietoturva ja tietosuoja KOSKI-palvelussa:
Tietoturva ja tietosuoja KOSKI-palvelussa


HUOM! Käyttöoikeuksien myöntämisessä tulee pyrkiä rajaamaan käyttöoikeudet aina vain sille tasolle, kun se on tietoja käsittelevän henkilön työtehtävien hoitamisen kannalta on tarpeellista. Tutustu ohjeisiin käyttöoikeuksien myöntämisestä organisaatiohierarkian eri tasoille alempaa tämän sivun ohjeissa.

Kaksivaiheinen tunnistautuminen - UUSI OHJE

Kaksivaiheinen tunnistautuminen tarkoittaa sitä, että kirjautuessasi palveluun sinulta kysytään muiden kirjautumistietojen lisäksi vaihtuva vahvistuskoodi, jonka haet puhelimen todentajasovelluksesta (Authenticator) ja jonka syötät sille varattuun kenttään Virkailijan Opintopolussa. Kaksivaiheinen tunnistautuminen aktivoidaan omien tietojen kautta. KOSKI-palvelua käyttäessäsi käsittelet myös henkilötietoja ja suosittelemme vahvasti, että otat käyttöösi kaksivaiheisen tunnistautumisen. Löydät lisätietoa alla olevasta linkistä. 

Ohjeet kaksivaiheisen tunnistautumisen käyttöönottoon löytyvät täältä:
Kaksivaiheinen tunnistautuminen

Opintopolun Organisaatiopalvelu

KOSKI käyttää taustapalvelunaan Virkailijan Opintopolun Organisaatiopalvelua. Jotta organisaatioon on mahdollista myöntää käyttöoikeuksia, on koulutustoimijan ja sen ylläpitämän oppilaitoksen organisaatiotietojen oltava ajan tasalla Opintopolun Organisaatiopalvelussa, jotta organisaatioon on ylipäätään mahdollista myöntää eri tasoisia KOSKI-palvelun käyttöoikeuksia.

Opintopolun Organisaatiopalvelusta löytyvät Opintopolun Organisaatiopalvelusta oletuksena esi- ja perusopetuksen järjestäjien, nivelvaiheen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjien, vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien sekä kuntien ja valtion ylläpitämien ja opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämisluvalla taiteen perusopetusta järjestävien organisaatioiden ja oppilaitosten tiedot sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen organisaatiotiedot.

HUOM! Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen hankkimaa muuta kuin säänneltyä koulutusta tuottavien koulutustoimijoiden tulee ennen käyttöoikeuksien anomista tutustua tarvittaessa organisaation rekisteröimisestä annettuihin ohjeisiin, mikäli JOTPA:n hankintarahoituksen saajaorganisaatio ei vielä ennestään ole Opintopolun Organisaatiopalvelussa (esim. korkeakoulujen tytäryhtiöt, yritykset):
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoitusta saavien koulutuksen järjestäjien ohjeet#Organisaatioidenrekister%C3%B6intipalvelu

HUOM! Taiteen perusopetusta hankintana tuottavat sopimusoppilaitokset eivät lähtökohtaisesti ole lisättynä Organisaatiopalveluun, toisin kuin kuntien ja valtion ylläpitämät oppilaitokset tai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä järjestämisluvalla taiteen perusopetusta järjestävät organisaatiot. Mikäli koulutuksen järjestäjä on päättänyt mahdollistaa hankkimassaan koulutuksessa oleville taiteen perusopetuksen oppilaille tietojen tallentamisen KOSKI-palveluun, koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteydessä Opetushallitukseen (koski@opintopolku.fi) ja pyytää täytettäväksi Webropol-lomake, jolla koulutuksen järjestäjä voi ilmoittaa hankintakoulutusta tuottavan sopimusoppilaitoksen tiedot. Koulutuksen järjestäjä saa pyytämällä lomakkeen täytettäväksi KOSKI-asiakaspalveluosoitteesta. Lomakkeen lähettämisen jälkeen tiedot käsitellään Opintopolun Organisaatiopalvelussa ja kun sopimusorganisaation tiedot on lisätty Organisaatiopalveluun, KOSKI-tiimi ilmoittaa asiasta koulutuksen järjestäjälle ja sopimusoppilaitokselle. Tämän jälkeen sopimusoppilaitos voi edetä käyttöoikeuksien hankkimiseen nimeämällä itselleen Opintopolun vastuukäyttäjän, joka voi jälleen myöntää KOSKI-pääkäyttäjän, joka vastaa organisaationsa käyttäjähallinnasta ja voi myöntää KOSKI-tallentajan (taiteen perusopetus, hankinta) -käyttöoikeuksia sopimusoppilaitoksen virkailijoille.

Organisaatiohierarkian tasot käyttöoikeuksien hallinnassa

Opintopolun Organisaatiopalvelun organisaatiohierarkia on kolmitasoinenKOSKI-palvelun käyttöoikeuksia voidaan myöntää organisaatiohierarkian tasoille 1) Koulutustoimija ja 2) Oppilaitos.

 

 1. Koulutustoimija
  Kunta tai kuntayhtymä, yliopisto, yksityinen yritys, säätiö tai yhteisö, joka järjestää opetusta tai koulutusta ja jolla on yritys- tai yhteisötunnus tai valtion virastotunnus, tai varhaiskasvatuksen järjestäjä: kunta, kuntayhtymä tai yksityinen palveluntuottaja

2. Oppilaitokset, oppisopimustoimistot ja varhaiskasvatuksen toimipaikat
Hallinnollinen yksikkö, kuten koulu, ammattikorkeakoulu, yliopisto, opisto, oppilaitos, opinto- tai koulutuskeskus, neuvontajärjestö, tutkimusyksikkö tai avoin yliopisto, oppisopimusasioita hoitava hallinnollinen toimija.

3. Toimipisteet
Konkreettiset opetuksenjärjestämispaikat, opetuspiste, viipalekoulu, toimipiste, kampus, yksikkö, laitos tai osasto. Oppilaitoksella ei välttämättä ole toimipisteitä, jos opetus järjestetään vain yhdessä paikassa. Varhaiskasvatuksen toimipaikalla ei voi olla toimipistettä.


Mitä tietoja eri tasoisilla käyttöoikeuksilla näkee KOSKI-palvelussa?


Jos KOSKI-käyttöoikeus on myönnetty koulutustoimija-tasolle, kyseinen virkailija näkee kaikki koulutustoimijan alaisten oppilaitosten, oppisopimustoimistojen ja varhaiskasvatuksen toimipaikkojen opiskeluoikeudet. Koulutustoimija-tason KOSKI-pääkäyttäjä pystyy myöntämään KOSKI-käyttöoikeuksia sekä koulutustoimija-tasolle että kaikkiin oppilaitoksiin, oppisopimustoimistoihin, ja varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin.

Jos KOSKI-käyttöoikeus on myönnetty oppilaitos-tasolle, oppisopimustoimistoon tai varhaiskasvatuksen toimipaikkaan, kyseinen virkailija näkee vain kyseisen oppilaitoksen, oppisopimustoimiston tai toimipaikan opiskeluoikeudet. Oppilaitos/oppisopimustoimisto-tason KOSKI-pääkäyttäjä pystyy myöntämään toisia KOSKI-käyttöoikeuksia vain kyseiseen oppilaitokseen tai oppisopimustoimistoon. KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksia ei voida myöntää yksittäiseen varhaiskasvatuksen toimipaikkaan. Esiopetustietojen tallentamisen ja tarkastamisen varmistamiseksi Varda-pääkäyttäjät voivat myöntää KOSKI-tallentaja (esiopetus) ja KOSKI-katselija (esiopetus) oikeuksia yksittäisiin varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin.

Samalla virkailijalla voi olla eritasoisia käyttöoikeusrooleja eri organisaatioihin.

Käyttäjähallinta Virkailijan Opintopolussa ja KOSKI-palvelussa

Käyttäjähallinnan pääperiaatteet / Käyttöoikeuksien myöntämisen järjestys


Kuten muissakin Virkailijan Opintopolun palveluissa, koulutuksen järjestäjä vastaa KOSKI-palveluun liittyvästä käyttäjähallinnasta. KOSKI-käyttöoikeuksien myöntämisen tulee perustua siihen, että henkilön, jolle oikeuksia myönnetään, tarvitsee työtehtävissään käyttää oikeuksien mukana tulevia toiminnallisuuksia ja/tai koulutuksen järjestäjän KOSKI-palveluun tallentamia tietoja, ja oikeudet tulee rajata työtehtävien kannalta välttämättömälle organisaatiotasolle. Käyttäjähallintaa KOSKI-palveluun liittyen hoitavat ensisijassa KOSKI-pääkäyttäjät, jotka vastaavat palvelusta ja palvelun tiedonlaadusta kokonaisvaltaisesti. Jokaisella KOSKI-palveluun opiskeluoikeuksia tallentavalla koulutuksen järjestäjällä tulee olla vähintään yksi KOSKI-pääkäyttäjä. Käyttöoikeuksia ei ole mahdollista myöntää eikä uusia itselleen, joten koulutuksen järjestäjille suositellaan vähintään kahden tai tarvittaessa useamman KOSKI-pääkäyttäjän nimeämistä. KOSKI-pääkäyttäjät hallinnoivat organisaatiossaan muiden KOSKI-käyttöoikeuksien (esim. KOSKI-katselijat ja KOSKI-tallentajat) myöntämistä.

Opetushallitus ei myönnä uusille koulutuksen järjestäjien virkailijoille KOSKI-palvelun käyttöoikeuksia, hyväksy koulutuksen järjestäjien virkailijoiden KOSKI- käyttöoikeuksien uusinta-anomuksia eikä sulje koulutuksen järjestäjien virkailijoilleen myöntämiä KOSKI-käyttöoikeuksia. Koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että se nimeää organisaation virkailijan tai virkailijat ja toimii annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta käyttäjähallinnan prosessia varten organisaation virkailijalla tai virkailijoilla on tarvittavat oikeudet Virkailijan Opintopolkuun ja KOSKI-palvelun käyttäjähallintaan.


Näin pääset alkuun Virkailijan Opintopolun palveluiden käyttäjähallinnan prosessissa:

Käyttöoikeuksien hallinnan prosessi Virkailijan Opintopolun palveluihin alkaa pääsääntöisesti Opintopolun vastuukäyttäjän nimeämisellä, mikäli koulutustoimijalla ei ennestään ole nimettyä virkailijaa tai virkailijoita, jolla olisi Opintopolun vastuukäyttäjän käyttöoikeus. Opetushallitus myöntää kirjallisen nimeämismenettelyn kautta Opintopolun vastuukäyttäjän oikeudet koulutuksen järjestäjän nimeämille vastuuhenkilöille. Löydät ohjeet Opintopolun vastuukäyttäjän nimeämiseen alempaa tältä sivulta.

HUOM! Poikkeuksena edelliseen ovat Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA:n hankintarahoitusta saavat muuta kuin säänneltyä koulutusta järjstävät toimijat. Tutustu käyttöoikeuksien myöntämisen järjestystä koskeviin ohjeisiin alempaa tällä sivulla (ks. lisää alempaa JOTPA-pääkäyttäjän kuvauksesta). 

Opintopolun vastuukäyttäjä ei ole KOSKI-palvelun käyttöoikeusrooli eikä käyttöoikeuteen sisälly käyttöoikeuksia KOSKI-palveluun, vaan vastuukäyttäjät myöntävät, uusivat ja sulkevat Virkailijan Opintopolun palvelukokonaisuudessa olevien eri palveluiden (mm. KOSKI) pääkäyttäjätasoisia käyttöoikeuksia sekä huolehtivat muista Opintopolun vastuukäyttäjälle kuuluvista tehtävistä Virkailijan Opintopolussa. Samalla virkailijalla voi olla useampi kuin yksi käyttöoikeus, esimerkiksi Opintopolun vastuukäyttäjä ja KOSKI-pääkäyttäjä, jos se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi. 

Opintopolun vastuukäyttäjät myöntävät KOSKI-pääkäyttäjäoikeudet organisaatiossaan niille henkilöille, jotka ovat organisaation päävastuullisia KOSKI-palvelun hallinnoijia (ks. lisää alempaa KOSKI-pääkäyttäjän kuvauksesta).

Kun ensimmäiset KOSKI-pääkäyttäjäoikeudet on myönnetty, voivat KOSKI-pääkäyttäjät jatkossa myöntää sekä alemman tason KOSKI-käyttöoikeuksia sekä myös muiden saman organisaatiotason virkailijoiden KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksia. KOSKI-palvelun peruskäyttäjillä ei ole oikeutta myöntää käyttöoikeuksia.

Ohjekuva: Käyttäjähallinnan hierarkia on kuvattu alla olevassa kuviossa. Kun koulutuksen järjestäjä on ensin nimennyt ja hakenut omassa organisaatiossaan käyttöoikeudet Opintopolun vastuukäyttäjälle, voi Opintopolun vasuukäyttäjä jälleen myöntää KOSKI-pääkäyttäjän käyttöoikeuden toiselle käyttäjälle. Opintopolun vastuukäyttäjän käyttöoikeuteen ei sisällu oikeuksia KOSKI-palveluun. KOSKI-pääkäyttäjäoikeuden voi myöntää joko koko koulutustoimijan tai oppilaitoksen tasolle. KOSKI-pääkäyttäjä voi myöntää KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksia sekä erilaisia KOSKI-palvelu peruskäyttöoikeuksia (mm. KOSKI-tallentaja- ja KOSKI-katselija) omien käyttöoikeuksiensa mukaiselle, samalle organisaatiohierarkian tasolle (koulutustoimija tai oppilaitos). Itselleen ei ole mahdollista myöntää käyttöoikeuksia.


Opintopolun vastuukäyttäjä

Opintopolun vastuukäyttäjä on Virkailijan Opintopolun yleinen käyttäjähallinnan oikeus, jolla kirjallisen nimeämismenettelyn kautta koulutuksen järjestäjä nimeää henkilöt, joilla on oikeus myöntää Opintopolun virkailijan eri palveluihin (ml. KOSKI) pääkäyttäjän käyttöoikeuksia. Opintopolun vastuukäyttäjät vastaavat KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksien myöntämisestä sekä tiedonsiirroissa tarvittavien KOSKI-palvelukäyttäjätunnusten luonnista. Opintopolun vastuukäyttäjä -käyttöoikeusrooliin ei sisälly erillistä käyttöoikeutta KOSKI-palveluun. Jos sama henkilö hoitaa sekä Opintopolun vastuukäyttäjän, että KOSKI-pääkäyttäjän tehtäviä, tulee henkilöllä olla erikseen sekä Opintopolun vastuukäyttäjän, että KOSKI-pääkäyttäjän oikeudet. Koulutustoimija nimeää itse organisaatiossaan Opintopolun vastuukäyttäjän ja/tai -käyttäjät ja hakee näille käyttöoikeuden alta löytyvän linkin ohjeiden mukaisesti.

Katso Opintopolun vastuukäyttäjän nimeämiseen liittyvä ohjeistus ja kuvaus nimetylle Opintopolun vastuukäyttäjälle kuuluvista tehtävistä täältä:
Opintopolun vastuukäyttäjän ohjeet

Ohjeet organisaatiotietojen ylläpitämiseen Opintopolun vastuukäyttäjälle löytyvät täältä:
Organisaatiotietojen päivitysohjeet

Opintopolun vastuukäyttäjän ohjeet KOSKI-palvelukäyttäjätunnuksen luomiseksi löytyvät tämän sivun osiosta "KOSKI-palvelukäyttäjä".

JOTPA-pääkäyttäjä (muu kuin säännelty koulutus)

JOTPA-pääkäyttäjä on Virkailijan Opintopolun  käyttäjähallinnan oikeus, jonka Organisaatioiden itserekisteröintipalvelun kautta rekisteröityvä JOTPA:n hankintarahoitusta saava koulutustoimija nimeää rekisteröityessään. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) hankintana rahoittamaa, muuta kuin säänneltyä koulutusta järjestäville koulutustoimijoille, jotka rekisteröityvät Organisaatioiden rekisteröintipalvelun kautta Opintopolun palvelukokonaisuuteen (mm. yritykset, korkeakoulujen tytäryhtiöt) nimeävät rekisteröityessään Jotpa-pääkäyttäjän, joka vastaa organisaatiossaan tarvittavien KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksien myöntämisestä muille henkilöille. JOTPA-pääkäyttäjä ei ole KOSKI-palvelun käyttöoikeusrooli, eikä käyttöoikeuteen sisälly käyttöoikeuksia KOSKI-palveluun. JOTPA-pääkäyttäjän on mahdollista myöntää sama käyttöoikeus toiselle henkilölle. Huomaathan, että kuten Opintopolun vastuukäyttäjiäkin, tulisi myös JOTPA-pääkäyttäjän käyttöoikeus olla organisaatiossa ainakin kahdella henkilöllä, jotta käyttöoikeuksien myöntäminen, uusiminen ja sulkeminen onnistuvat.

JOTPA-pääkäyttäjällä on oikeus myöntää KOSKI-palveluun KOSKI-pääkäyttäjän käyttöoikeuksia omassa organisaatiossaan.

HUOM! Muuta kuin säänneltyä koulutusta järjestävien korkeakoulujen, jotka eivät rekisteröidy Organisaatioiden rekisteröintipalvelun kautta, virkailijat voivat anoa Jotpa-pääkäyttäjä -käyttöoikeusroolia oman organisaationsa Pääkäyttäjä (kk) -käyttöoikeuden omaavalta virkailijalta. Kun Pääkäyttäjä (kk) -käyttöoikeuden omaava virkailija on myöntänyt Jotpa-pääkäyttäjä käyttöoikeuden toiselle henkilölle omassa organisaatiossaan, saa tämä myönnettyä jälleen KOSKI -pääkäyttäjäoikeuden oman organisaation virkailijalle.

Tässä käyttöoikeusryhmän kuvauksessa mainitut JOTPA:n hankintarahoitusta saavat, muuta kuin säänneltyä koulutusta järjestävät koulutustoimijat eivät siis aloita KOSKI-palvelun käyttäjähallinnan ja prosessia nimeämällä Opintopolun vastuukäyttäjää, vaan Jotpa-pääkäyttäjän, joka vastaa organisaatiossaan muiden KOSKI-käyttöoikeuksien hallinnasta. Jotpa-pääkäyttäjä voi myöntää oman organisaationsa muille virkailijoille KOSKI-pääkäyttäjän ja/tai muut tarvittavat KOSKI-käyttöoikeudet.

Katso Jotpa-pääkäyttäjän nimeämiseen liittyvä ohjeistus täältä:
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) rahoitusta saavien koulutuksen järjestäjien ohjeet

Kun muuta kuin säänneltyä koulutusta järjestävällä organisaatiolla on voimassa sellainen käyttöoikeus, jolla on mahdollista myöntää KOSKI-pääkäyttäjän oikeudet, voidaan edetä muiden KOSKI-palvelun käyttöoikeusroolien myöntämiseen.

KOSKI-palvelun käyttöoikeusroolit

Alta löydät kuvaukset eri KOSKI-käyttäjärooleista. Opintopolun vastuukäyttäjä voi myöntää KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksia muille virkailijoille, sekä luoda tietojen siirtämiseen tarvittavan palvelukäyttäjätunnuksen. KOSKI-pääkäyttäjä voi myöntää muita alla lueteltuja käyttäjärooleja oman organisaationsa virkailijoille. KOSKI-pääkäyttäjä, jolla on koulutustoimijatasoinen pääkäyttäjäoikeus, voi myöntää käyttöoikeuksia kaikkiin koulutustoimijan alaisiin oppilaitoksiin. KOSKI-pääkäyttäjä, jolla on oppilaitostasoinen pääkäyttäjäoikeus, voi myöntää käyttöoikeuksia omaan oppilaitokseensa.

Samalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella voi olla yksi tai useampia samanaikaisia käyttöoikeuksia KOSKI-palveluun ja/tai muihin Virkailijan Opintopolun palveluihin. Käyttöoikeus myönnetään oletuksena vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen henkilön tulee Virkailijan Opintopolun omissa tiedoissa anoa käyttöoikeudelleen jatkoa, mikäli hän vielä tarvitsee käyttöoikeuksia työtehtävissään. Kun henkilö lopettaa tehtävässä eikä enää tarvitse käyttöoikeutta tai käyttöoikeuksia, tulee organisaation käyttäjähallinnasta vastaavan henkilön huolehtia myös käyttöoikeuksien sulkemisesta.

KOSKI-pääkäyttäjä / Pääkäyttäjän tehtävät

KOSKI-palvelun osalta tärkein käyttöoikeus on organisaation KOSKI-pääkäyttäjä. KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksia voi myöntää Opintopolun vastuukäyttäjä tai toinen KOSKI-pääkäyttäjä. Koulutuksen järjestäjä päättää, mille organisaation tasolle KOSKI-pääkäyttäjiä nimetään. KOSKI-pääkäyttäjän voi nimetä koulutustoimija-tasolle (esim. koko kunta) sekä oppilaitoksittain (yksi tai useampi oppilaitos). KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksia ei voi myöntää varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin.

Organisaation KOSKI-pääkäyttäjän vastuulla ovat seuraavat tehtävät:

 • Yhteisrekisterinpitäjän tehtävät huolehtia datan laadun ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta, sekä havaittujen virheiden korjaaminen tai niiden raportoiminen eteenpäin henkilöille, joiden tehtävä on korjata tiedot.

 • Oman organisaationsa henkilötunnuksettomien oppijoiden henkilöhallinta (henkilön ja oppijanumeron luonti sekä päivitys, yksilöinti, linkitys) Opintopolun henkilöpalvelussa.
  Katso lisää KOSKI-palveluun liittyvästä oppijoiden henkilöhallinnasta: Oppijan henkilötiedot: oppijanumero ja henkilötunnus.

 • Alemman organisaatiohierarkiatason KOSKI-käyttöoikeuksien (KOSKI-katselijat ja KOSKI-tallentajat) hallinta:
  Virkailijoiden kutsuminen palvelun käyttäjiksi, tarvittavien käyttöoikeuksien myöntäminen KOSKI-palveluun, sekä käyttöoikeuksien sulkeminen kun henkilö ei enää tarvitse KOSKI-oikeuksia tehtäviensä hoitamiseen.

 • Organisaation KOSKI-asioiden yhteyshenkilö, jonka sähköpostiin lähetetään KOSKI-palveluun liittyvät viestit ja tiedotteet, sekä otetaan yhteyttä erilaisissa datan laatuun liittyvissä virhetilanteissa.

 • KOSKI-pääkäyttäjä voi mitätöidä KOSKI-palveluun siirrettyjä opiskeluoikeuksia.
  Katso lisää opiskeluoikeuden mitätöinnistä: Tiedonsiirtovirheet ja niiden korjaus.


KOSKI-pääkäyttäjän roolin sisältyy KOSKI-katselijan käyttäjäoikeudet, eli KOSKI-pääkäyttäjä voi tarkastella oman organisaationsa opiskeluoikeustietoja Virkailijan Opintopolun katselukäyttöliittymässä ja ladata KOSKI-palvelusta raportteja. Jos koulutuksen järjestäjä tai oppilaitos luo ja hallinnoi käsin opiskeluoikeuksia KOSKI-palvelussa, tarvitsee KOSKI-pääkäyttäjä lisäksi erilliset KOSKI-tallentajaoikeudet.

HUOM! On suositeltavaa, että koulutustoimija-tasolta löytyisi vähintään kaksi KOSKI-pääkäyttäjää, jotka näkevät myös lakkautettujen oppilaitosten ja varhaistoimipaikkojen opiskeluoikeustietoja. Myös jokaisella oppilaitoksella tulisi olla vähintään yksi KOSKI-pääkäyttäjä.  Huomioi pääkäyttäjille oikeuksia myöntäessä myös, että itselleen on mahdollista anoa käyttöoikeutta, mutta toisen käyttäjän on hyväksyttävä käyttöoikeusanomus ja hyväksyttävä käyttöoikeuksien uusiminen. Tarvittavia käyttöoikeuksia suositellaan olevan enemmän kuin yhdellä organisaation virkailijalla, jotta käyttöoikeuksien myöntämisessä, uusimisessa ja sulkeminen onnistuu myös tavallisten poissaolojen (loma, sairastuminen) aikana sekä henkilövaihdostilanteissa.

HUOM! JOTPA:n hankintarahoitusta saavien muun kuin säännellyn koulutuksen järjestäjien, joiden tallentamien tietojen osalta tietovarannon yhteisrekisterinpitäjänä toimii Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA, tulee myöntää KOSKI-pääkäyttäjän käyttöoikeus virkailijalleen tai virkailijoilleen, joka huolehtii tämän sivun ohjeiden mukaisesti organisaatiossaan KOSKI-palvelun käyttäjähallinnasta ja KOSKI-pääkäyttäjän tehtävistä omassa organisaatiossaan.

HUOM! Taiteen perusopetusta hankintana koulutuksen järjestäjälle tuottavan toimijan (sopimusoppilaitoksen ylläpitäjä), joiden tallentamien tietojen osalta tietovarannon yhteisrekisterinpitäjänä toimii taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen hankkiva koulutuksen järjestäjä, tulee myöntää KOSKI-pääkäyttäjän käyttöoikeus virkailijalleen tai virkailijoilleen, joka huolehtii tämän sivun ohjeiden mukaisesti hankintakoulutusta toteuttavassa sopimusoppilaitoksessa KOSKI-palvelun käyttäjähallinnasta ja KOSKI-pääkäyttäjän tehtävistä omassa organisaatiossaan.  Hankintakoulutusta tuottava sopimusoppilaitos tarvitsee omaa käyttäjähallintaansa varten oman oppilaitostasoisen KOSKI-pääkäyttäjän, joka voi myöntää sopimusoppilaitoksen muille virkailijoille muut tarvittavat käyttöoikeudet KOSKI-palveluun. Sopimusoppilaitoksen KOSKI-pääkäyttäjä ei kuitenkaan missään tilanteissa mitätöi sopimusoppilaitokseen luotuja hankintakoulutuksena toteutettuja taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuksia, vaan sen tekee aina laissa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä, joka vastaa hankkimansa koulutuksen osalta yhteisrekisterinpitäjän velvoitteista ja luo hankintakoulutuksena toteutetun taiteen perusopetuksen opiskeluoikeudet KOSKI-palveluun.

KOSKI-palvelun peruskäyttäjäroolit


KOSKI-katselija (sisältää erityiset henkilötiedot)

KOSKI-katselijalla, jolla on on oikeus nähdä erityisiä henkilötietoja, näkee KOSKI-palvelun katselukäyttöliittymässä kaiken tyyppiset opiskeluoikeudet ja kaikki opiskeluoikeuksiin liittyvät suoritustiedot ja lisätiedot käyttöoikeuteen sidotulla organisaatiotasolla (koulutustoimija / oppilaitos tai varhaiskasvatustoimipaikka). Erityisiä henkilötietoja ovat muun muassa erityiseen tukeen, vammaisuuteen, pidennettyyn oppivelvollisuuteen, toiminta-alueittain opetukseen tai arvioinnin yksilöllistämiseen ja mukauttamiseen liittyvät tiedot. KOSKI-katselijaoikeus, joka sisältää erityiset henkilötiedot, voi ladata KOSKI-palvelun raportit-sivulta opiskeluoikeuksiin liittyviä tarkistusraportteja

KOSKI-katselijaoikeuksia voi myöntää joko koulutustoimija-tasolle (esim. koko kunta), oppilaitoksittain (yhteen tai useampaan oppilaitokseen) tai varhaiskasvatuksen toimipaikoittain. Käyttöoikeuden organisaatiotaso tulee valita tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti sille tasolle, jolla virkailijan on tarpeen käsitellä tietoja. KOSKI-katselija on KOSKI-palvelun peruskäyttäjä, jolla ei ole oikeuksia myöntää muille virkailijoille käyttöoikeuksia, päästä oppijanumerorekisteriin eikä mitätöidä tai muokata opiskeluoikeuksia.


KOSKI-katselija (ei sisällä erityisiä henkilötietoja)

KOSKI-katselija, jolla ei ole oikeutta nähdä erityisiä henkilötietoja, näkee KOSKI-palvelun katselukäyttöliittymässä kaiken tyyppiset opiskeluoikeudet käyttöoikeuteen sidotulla organisaatiotasolla (koulutustoimija / oppilaitos tai varhaiskasvatustoimipaikka) kuuluvien oppijoiden opiskeluoikeus- ja suoritustiedot katselukäyttöliittymässä, mutta ei oikeuksia raportteihin tai oppijoiden tiedoissa näkyviin erityisiin henkilötietoihin. Erityisiä henkilötietoja ovat muun muassa erityiseen tukeen, vammaisuuteen, pidennettyyn oppivelvollisuuteen, toiminta-alueittain opetukseen tai arvioinnin yksilöllistämiseen ja mukauttamiseen liittyvät tiedot.

KOSKI-katselijaoikeuksia voi myöntää joko koulutustoimija-tasolle (esim. koko kunta), oppilaitoksittain tai varhaiskasvatuksen toimipaikoittain. Käyttöoikeuden organisaatiotaso tulee valita tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti sille tasolle, jolla virkailijan on tarpeen käsitellä tietoja. KOSKI-katselija on KOSKI-palvelun peruskäyttäjä, jolla ei ole oikeuksia myöntää käyttöoikeuksia, päästä oppijanumerorekisteriin eikä mitätöidä tai muokata opiskeluoikeuksia.


KOSKI-katselija (esiopetus) (sisältää erityiset henkilötiedot)

KOSKI-katselijan (esiopetus) oikeuksilla voi tarkastella ainoastaan organisaatioonsa kuuluvien esiopetuksen oppijoiden opiskeluoikeus- ja suoritustiedot katselukäyttöliittymässä. Oikeus myönnetään esim. silloin jos koulutustoimija tai oppilaitostasolla halutaan rajata katseluoikeuksia niin, että virkailija voi tarkastella vain esiopetuksen opiskeluoikeuksia vaikka koulutustoimijalla tai oppilaitoksella olisi myös muita opiskeluoikeusmuotoja.

Esiopetuksen KOSKI-katselijalla, jolla on on oikeus nähdä erityisiä henkilötietoja, näkee KOSKI-palvelun katselukäyttöliittymässä esiopetuksen opiskeluoikeudet ja kaikki opiskeluoikeuksiin liittyvät suoritustiedot ja lisätiedot käyttöoikeuteen sidotulla organisaatiotasolla (koulutustoimija / oppilaitos tai varhaiskasvatustoimipaikka). Erityisiä henkilötietoja ovat muun muassa erityiseen tukeen, vammaisuuteen tai pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvät tiedot. KOSKI-katselijaoikeus, joka sisältää erityiset henkilötiedot, voi ladata KOSKI-palvelun raportit-sivulta esiopetuksen opiskeluoikeuksiin liittyviä tarkistusraportteja

KOSKI-katselijaoikeuksia voi myöntää joko koulutustoimija-tasolle (esim. koko kunta), oppilaitoksittain tai varhaiskasvatuksen toimipaikoittain. Käyttöoikeuden organisaatiotaso tulee valita tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti sille tasolle, jolla virkailijan on tarpeen käsitellä tietoja. KOSKI-katselija (esiopetus) on KOSKI-palvelun peruskäyttäjä, jolla ei ole oikeuksia myöntää käyttöoikeuksia, päästä oppijanumerorekisteriin eikä mitätöidä tai muokata opiskeluoikeuksia.

HUOM! KOSKI-katselija (esiopetus) -käyttöoikeuksia voi myöntää KOSKI-pääkäyttäjän lisäksi myös Varda-pääkäyttäjä. 


KOSKI-tallentaja

KOSKI-tallentajan käyttöoikeudella muokata Virkailijan Opintopolun KOSKI-syöttökäyttöliittymän kautta opiskeluoikeus- ja suoritustietoja KOSKI-palvelussa. KOSKI-tallentajalla on oikeus luoda opiskeluoikeuksia sekä muokata käsin luotuja opiskeluoikeuksia KOSKI-palvelun käyttöliittymässä. KOSKI-tallentajan oikeuteen sisältyy tallennusoikeuden lisäksi samat oikeudet kuin KOSKI-katselijalla, jolla on oikeus nähdä erityisiä henkilötietoja, eli KOSKI-tallentaja voi tarkastella oman organisaationsa kaikkia opiskeluoikeustietoja katselukäyttöliittymässä sekä ladata organisaationsa opiskeluoikeusraportteja raportit-välilehdeltä. (Katso lisää opiskeluoikeuden mitätöinnistä Tiedonsiirtovirheet ja niiden korjaus.)


KOSKI-tallentajaoikeuksia voi myöntää joko koulutustoimija-tasolle (esim. koko kunta), oppilaitoksittain tai varhaiskasvatuksen toimipaikoittain. Käyttöoikeuden organisaatiotaso tulee valita tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti sille tasolle, jolla virkailijan on tarpeen käsitellä tietoja. KOSKI-tallentaja on KOSKI-palvelun peruskäyttäjä, jolla ei oikeuksia myöntää muille virkailijoille käyttöoikeuksia.

HUOM! KOSKI-tallentajaoikeutta käytetään ainoastaan tilanteissa, joissa koulutuksen järjestäjällä ja/tai sen ylläpitämällä oppilaitoksella ei ole käytössään opintohallintojärjestelmää, jos opintohallintojärjestelmästä ei ole integraatiota KOSKI-palveluun eli opiskeluoikeustietoja ei voi päivittää tiedonsiirroilla, tai jos opintohallintojärjestelmästä ei ole mahdollista siirtää tietyn tyyppisiä opiskeluoikeuksia.

HUOM! Tätä käyttöoikeutta ei missään tilanteissa käytetä hankintana toteutetun taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuden luomiseen hankintakoulutuksen toteuttavassa sopimusoppilaitoksessa. Koulutuksen hankkiva koulutuksen järjestäjä voi käyttää tätä käyttöoikeutta hankintana toteutetun taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuden luomiseen sopimusoppilaitokseen, kun opiskeluoikeudet luodaan Virkailijan Opintopolun syöttökäyttöliittymässä. Hankintana toteutetussa taiteen perusopetuksessa opiskeluoikeuden luomisesta vastaa aina taiteen perusopetusta hankkiva koulutuksen järjestäjä sen jälkeen, kun koulutuksen järjestäjä on ensin vastaanottanut oppilaan ja/tai alaikäisen huoltajan suostumuksen tietojen tallentamiseen pysyvästi säilytettäväksi. Jos koulutuksen järjestäjä on päättänyt mahdollistaa hankkimassaan koulutuksessa oleville sopimusoppilaitoksen oppilaille suoritustietojen tallentamisen KOSKI-palveluun, eikä hankkivalla koulutuksen järjestäjällä ei ennestään ole sellaista nimettyä virkailijaa, joka vastaisi sopimusoppilaitoksissa hankitun taiteen perusopetuksen oppilaana olevien opiskeluoikeuksien tietojen luomisesta ja/tai tietojen oikeellisuudesta, tulee koulutuksen järjestäjän nimetä sellainen tai sellaiset. Mikäli hankintakoulutuksessa oleville oppilaille luodaan opiskeluoikeudet Virkailijan Opintopolun syöttökäyttöliittymässä, ensin koulutuksen järjestäjä myöntää omassa organisaatiossaan koulutustoimijatasoisen KOSKI-tallentaja -käyttöoikeuden virkailijalle tai virkailijoille, jonka jälkeen taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuksien luomisesta vastaava koulutuksen järjestäjän virkailija pääsee luomaan sopimusoppilaitokseen hankintakoulutukseksi merkittävät taiteen perusopetuksen opiskeluoikeudet. Mikäli opiskeluoikeuden tiedoissa huomataan tässä vaiheessa sellainen virhe, että sen korjaaminen ei ole mahdollista kuin mitätöimällä opiskeluoikeus ja luomalla uusi, tekee mitätöinnin ja uuden luomisen hankkivan koulutuksen järjestäjän virkailija.  

Jos sama oppilaitos sekä järjestää itse taiteen perusopetusta, että tuottaa sitä hankintana toiselle koulutuksen järjestäjälle, tulee tietoja tallentavilla virkailijoilla olla KOSKI-tallentaja- käyttöoikeuden lisäksi KOSKI-tallentaja (taiteen perusopetus, hankinta)-käyttöoikeus, jolla muokataan hankintakoulutuksessa olevien oppilaiden opiskeluoikeustietoja.

KOSKI-tallentaja (esiopetus)

KOSKI-tallentajan (esiopetus) oikeuksilla voi luoda ja muokata ainoastaan omaan organisaatioonsa kuuluvien esiopetuksen oppijoiden opiskeluoikeus- ja suoritustietoja KOSKI-palvelun käyttöliittymässä. KOSKI-tallentajalla on oikeus mitätöidä opiskeluoikeuksia sekä muokata käsin luotuja opiskeluoikeuksia KOSKI-palvelun käyttöliittymässä. KOSKI-tallentajan oikeuteen sisältyy tallennusoikeuden lisäksi samat oikeudet kuin KOSKI-katselijalla, jolla on oikeus nähdä erityisiä henkilötietoja, eli tallentaja voi tarkastella oman organisaationsa kaikkia opiskeluoikeustietoja katselukäyttöliittymässä sekä ladata organisaationsa opiskeluoikeusraportteja raportit-välilehdeltä. (Katso lisää opiskeluoikeuden mitätöinnistä Tiedonsiirtovirheet ja niiden korjaus.)

Oikeus myönnetään esim. silloin jos koulutustoimija- tai oppilaitostasolla halutaan rajata tallentajaoikeuksia niin, että virkailija voi luoda ja tarkastella vain esiopetuksen opiskeluoikeuksia, vaikka koulutustoimijalla tai oppilaitoksella olisi myös muita opiskeluoikeusmuotoja. KOSKI-tallentajaoikeuksia voi myöntää joko koulutustoimija-tasolle (esim. koko kunta), oppilaitoksittain tai varhaiskasvatuksen toimipaikoittain. Käyttöoikeuden organisaatiotaso tulee valita tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti sille tasolle, jolla virkailijan on tarpeen käsitellä tietoja .KOSKI-tallentaja on KOSKI-palvelun peruskäyttäjä, jolla ei oikeuksia myöntää käyttöoikeuksia.


KOSKI-tallentajaoikeutta käytetään tilanteissa, joissa koulutuksen järjestäjällä ei ole käytössään opintohallintojärjestelmää, jos opintohallintojärjestelmästä ei ole integraatiota KOSKI-palveluun eli opiskeluoikeustietoja ei voi päivittää tiedonsiirroilla (esim. jos opintohallintojärjestelmän integraatio KOSKI-palveluun ei ole valmis), tai opintohallintojärjestelmästä ei ole mahdollista siirtää esiopetuksen opiskeluoikeuksia.

Tallentajaoikeudella käyttäjä voi luoda ja muokata KOSKI-käyttöliittymän kautta koulutuksen järjestäjän opiskeluoikeus- ja suoritustiedot KOSKI-palveluun.


HUOM! KOSKI-tallentaja (esiopetus) oikeuksia voi KOSKI-pääkäyttäjän lisäksi myöntää kunnan Varda-pääkäyttäjä. 

KOSKI-tallentaja (taiteen perusopetus, hankinta)

KOSKI-tallentajan (taiteen perusopetus, hankinta) oikeuksilla voi muokata hankintakoulutukseksi merkittyjen taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuksien opiskeluoikeus- ja suoritustietoja KOSKI-palvelun syöttökäyttöliittymässä sen jälkeen, kun hankkivan koulutuksen järjestäjän virkailija on ensin luonut taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuden hankintakoulutuksen tuottavaan sopimusoppilaitokseen. KOSKI-tallentaja (taiteen perusopetus, hankinta) on KOSKI-palvelun peruskäyttäjä, jolla ei ole oikeuksia myöntää muita käyttöoikeuksia, eikä luoda uusia opiskeluoikeuksia eikä mitätöidä koulutuksen järjestäjän luomia opiskeluoikeuksia KOSKI-palvelussa. Käyttäjä voi muokata koulutuksen järjestäjän sopimusoppilaitokseen luoman, hankintakoulutukseksi merkityn taiteen perusopetuksen opiskeluoikeustietoja, päivittää opiskeluoikeudelle oppilaan suoritustiedot sekä päättää opiskeluoikeuden oppilaan päättäessä taiteen perusopetuksen koulutuksen suorittamisen. KOSKI-tallentajan oikeuteen sisältyy tallennusoikeuden lisäksi samat oikeudet kuin KOSKI-katselijalla, eli tallentaja voi tarkastella omaan organisaatioonsa luotuja taiteen perusopetuksen opiskeluoikeustietoja katselukäyttöliittymässä. Taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuksilla ei ole erityisiä henkilötietoja.

KOSKI-tallentaja (taiteen perusopetus, hankinta) -oikeuksia voi myöntää oppilaitoksen tai sen ylläpitäjän (koulutustoimija) KOSKI-pääkäyttäjä.  Oikeus myönnetään hankintakoulutuksen toteuttavassa sopimusoppilaitoksessa tilanteissa, joissa hankintakoulutuksesta vastaava, taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä on päättänyt mahdollistaa hankkimassaan koulutuksessa oleville taiteen perusopetuksen oppilaille tietojen tallentamisen näiden suostumuksella ja sopimusoppilaitos päivittää tuottamassaan hankintakoulutuksessa olevien oppilaiden opiskeluoikeustietoja Virkailijan Opintopolun syöttökäyttöliittymässä.

Käyttöoikeutta käytetään tilanteissa, joissa sopimusoppilaitoksella ei ole käytössään opintohallintojärjestelmää, jos opintohallintojärjestelmästä ei ole integraatiota KOSKI-palveluun eli opiskeluoikeustietoja ei voi päivittää tiedonsiirroilla (esim. jos opintohallintojärjestelmän integraatio KOSKI-palveluun ei ole valmis), tai jos opintohallintojärjestelmästä ei ole mahdollista siirtää taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuksia.

Käyttöoikeuden organisaatiotaso tulee valita tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti sille tasolle, jolla virkailijan on tarpeen käsitellä tietoja. KOSKI-tallentaja (taiteen perusopetus, hankinta) anotaan ja myönnetään aina oppilaitostasolle, ei koskaan koulutustoimijatasolle. KOSKI-tallentaja on KOSKI-palvelun peruskäyttäjä, jolla ei oikeuksia myöntää käyttöoikeuksia.

HUOM! Käyttöoikeutta käytetään hankintana taiteen perusopetusta tuottavissa sopimusoppilaitoksissa tilanteissa, joissa taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitettu koulutuksen järjestäjä hankkii taiteen perusopetusta toiselta organisaatiolta. Hankintana toteutetussa taiteen perusopetuksessa opiskeluoikeuden luomisesta vastaa aina taiteen perusopetusta hankkiva koulutuksen järjestäjä sen jälkeen, kun koulutuksen järjestäjä on ensin vastaanottanut oppilaan ja/tai alaikäisen huoltajan suostumuksen tietojen tallentamiseen pysyvästi säilytettäväksi. Opiskeluoikeuden luomisen jälkeen sopimusoppilaitoksen virkailija, jolla on oppilaitostasoinen KOSKI-tallentaja (taiteen perusopetus, hankinta) -käyttöoikeus, pääsee päivittämään hankintakoulutuksessa olevan oppilaan opiskeluoikeus-ja suoritustietoja opiskeluoikeudelle. Hankintakoulutukseksi merkityn taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuden luomisen jälkeen opiskeluoikeus- ja suoritustietojen päivittämisestä huolehtii hankintakoulutuksen toteuttavan sopimusoppilaitoksen virkailija koulutuksen järjestäjän kanssa sovitun mukaisesti. 

Taiteen perusopetusta hankkivan koulutuksen järjestäjän virkalijan tulee aina luoda hankintakoulutuksessa olevalle oppilaalle opiskeluoikeus sopimusoppilaitokseen, ennen kun hankintakoulutuksen tuottavan organisaation (sopimusoppilaitos) virkailija, joka opiskeluoikeuden luomisen jälkeen päivittää hankintakoulutusta tuottavassa sopimusoppilaitoksessa taiteen perusopetuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietoja KOSKI-tallentaja (taiteen perusopetus, hankinta) -käyttöoikeudella.

Esimerkki: Kuvan esimerkkivirkailijan voimassa olevissa käyttöoikeuksissa on oppilaitostasolle myönnetty KOSKI-tallentaja (taiteen perusopetus, hankinta) -käyttöoikeus, jonka avulla sopimusoppilaitoksen virkailija pääsee päivittämään sellaisia taiteen perusopetuksen opiskeluoikeuksia, jotka taiteen perusopetuksen hankkiva koulutuksen järjestäjä on luonut KOSKI-palveluussa hankintakoulutuksen tuottavaan sopimusoppilaitokseen.

 KOSKI-palvelukäyttäjä (lähdejärjestelmään asetettava käyttöoikeus)

 KOSKI-palvelukäyttäjä on käyttöoikeusrooli, jota käytetään tietojen siirtoon ja joka asetetaan opintohallintojärjestelmään järjestelmätoimittajan ohjeiden mukaan salasanan kanssa. Kun koulutuksen järjestäjä tai oppilaitos siirtää tietoja opintohallintojärjestelmästä tai varhaiskasvatusjärjestelmästä KOSKI-palveluun, tarvitaan tiedonsiirtojen onnistumiseksi KOSKI-palvelukäyttäjätunnus, jolle on annettava myös palvelukäyttäjän käyttöoikeus Virkailijan Opintopolussa.

HUOM! KOSKI-palvelukäyttäjätunnusta ei luoda henkilölle, vaan organisaatiolle. Palvelukäyttäjätunnukselle on annettava palvelukäyttäjän käyttöoikeus.

KOSKI-palvelukäyttäjätunnukseen voi liittää ainoastaan yhden organisaation. Jos koulutuksen järjestäjä tekee keskitetysti siirrot, tunnus liitetään koulutustoimija-/varhaiskasvatuksen järjestäjä-tason organisaatioon. Jos oppilaitokset tai varhaiskasvatuksen toimipaikat tekevät siirrot itse, silloin jokaiselle oppilaitokselle tai varhaiskasvatuksen toimipaikalle voi tehdä omat tunnukset ja käyttöoikeudet. KOSKI-käyttöoikeutta ei voi antaa toimipiste-tasolle.

Opintopolun vastuukäyttäjä voi luoda palvelukäyttäjätunnuksia kirjautuneena Virkailijan Opintopolun käyttöoikeuspalvelussa. Opintopolun vastuukäyttäjälle suunnatut ohjeet palvelukäyttäjätunnuksen luomiseen ja hallintaan löytyvät alla olevasta linkistä. Kun Opintopolun vastuukäyttäjä on luonut palvelukäyttäjätunnuksen, asettanut sille linkin takaa löytyvien ohjeiden mukaiset käyttöoikeudetoikeudet ja salasanan, palvelukäyttäjätunnus ja sille asetettu salasana asetetaan siirtävään opintohallintojärjestelmään tai varhaiskasvatusjärjestelmään.

Kuvalliset ohjeet palvelukäyttäjätunnuksen luomiseen ja hallintaan Opintopolun vastuukäyttäjälle:
Palvelukäyttäjien hallinta

KOSKI-pääkäyttäjän toiminnallisuudet: Virkailijoiden KOSKI-käyttöoikeuksien hallinta

Käyttöoikeuksien hallinnalla tarkoitetaan uusien käyttöoikeuksien myöntämistä, käyttöoikeuksien uusimista niiden vanhetuessa, sekä käyttöoikeuksien sulkemista, kun virkailija ei enää tarvitse kyseistä käyttöoikeutta työtehtävissään. Pääkäyttäjä voi myöntää käyttöoikeuksia sillä ja/tai organisatiohierarkian alemmilla tasolla, jolle hänen omat pääkäyttäjäoikeutensa on myönnetty. Koulutustoimijatasoinen KOSKI-pääkäyttäjä voi myöntää käyttöoikeuksia koulutustoimijan ja oppilaitoksen tasolle. Oppilaitostasoinen KOSKI-pääkäyttäjä voi myöntää käyttöoikeuksia oppilaitostasolle.

Käyttöoikeuksien myöntäminen


KOSKI-pääkäyttäjä voi myöntää KOSKI-käyttöoikeuksia virkailijoille omassa organisaatiossaan:

 • suoraan myöntämällä virkailijoille käyttöoikeuksia käyttöoikeuspalvelussa,
 • tai hyväksymällä virkailijan omissa tiedoissaan lähettämän käyttöoikeusanomuksen, sekä
 • kutsumalla uusia virkailijoita KOSKI-käyttäjiksi.


Käyttöoikeuspalvelu löytyy Virkailijan Opintopolussa Käytönhallinta -osiosta, Henkilötietojen ja käyttöoikeuksien hallinta-valikosta. Tarkemmat ohjeet näihin toimintoihin löytyvät Virkailijan Opintopolun käyttöoikeuspalvelun ohjeista. Alta löytyvät suorat linkit ohjeisiin.

Käyttöoikeuksien myöntäminen ja lisääminen virkailijalle, jolla on jo käyttäjätunnus Virkailijan Opintopolkuun

Uusi virkailija, jolla ei ole vielä käyttäjätunnusta Virkailijan Opintopolkuun

Käyttöoikeuksien uusiminen


Oletusarvoisesti KOSKI-palvelun käyttöoikeudet on voimassa yhden (1) vuoden ajan. Jokainen yksittäinen käyttöoikeus on myös mahdollista anoa ja myöntää lyhyemmäksi ajaksi, mikä voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteissa, joissa tiedetään, että henkilö tarvitsee käyttöoikeuksia vain tietyn, lyhyemmän määräajan.

Kun käyttöoikeus on vanhentunut, ei käyttäjätunnuksella enää ole pääsyä niihin KOSKI-palvelun sisältöihin ja toiminnallisuuksiin, jotka käyttöoikeuteen sisältyvät. On suositeltavaa seurata omien käyttöoikeuksien voimassaoloaikaa jo ennen niiden vanhenemista siten, että organisaatiossa on paikalla tarvittaessa virkailija, joka voi hyväksyä uusinta-anomuksen ennen tai viimeistään silloin, kun käyttöoikeus vanhenee. Käyttöoikeudelle on mahdollista anoa ja myöntää jatkoaikaa jo ennen sitä päivämäärää, kun se vanhenee. Käyttöoikeuksien voimassaolon seuraaminen ja uusiminen ajoissa voi olla joskus tarpeen, esimerkiksi mikäli käyttöoikeuksien uusiminen on ajankohtaista esimerkiksi lukuvuoden alussa ja ajanjaksolla on tavanomaisia virkailijoiden poissaoloja, kuten vuosilomia. 

Opetushallitus ei hyväksy koulutustoimijoiden eikä oppilaitosten virkailijoiden uusinta-anomuksia, vaan sen tekee aina oman organisaation käyttöoikeushallinnasta vastaava virkailija tai virkailijat.

Käyttöoikeuksien sulkeminen


Käyttöoikeuksien hallintaan sisältyy myös käyttöoikeuksien sulkeminen, kun virkailija ei enää tarvitse käyttöoikeutta. Henkilölle, jonka ei enää tarvitsee työtehtävissään käyttää oikeuksien mukana tulevia toiminnallisuuksia ja/tai koulutuksen järjestäjän KOSKI-palveluun tallentamia tietoja, oikeudet tulee sulkea eikä jättää voimassa olevia käyttöoikeuksia roikkumaan tarpeettomasti.

Opetushallitus ei sulje koulutustoimijoiden eikä oppilaitoksien virkailijoiden käyttöoikeuksia, vaan sen tekee aina oman organisaation käyttöoikeushallinnasta vastaava virkailija tai virkailijat. 


Esimerkkikuva: Virkailija, jolla on KOSKI-pääkäyttäjän oikeudet, voi myöntää toisen henkilön tiedoissa näkyville, voimassa oleville käyttöoikeuksille jatkoaikaa, tai sulkea ne Virkailijan Opintopolun käyttöoikeuspalvelussa. Käyttöoikeuden voimassaoloajan pidennyksen myöntäminen onnistuu syöttämällä uusi päivämäärä voimassaololle ja klikkaamalla 'Myönnä'. Käyttöoikeuden sulkeminen tapahtuu 'Sulje'-painikkeesta. Vahvista lopuksi käyttöoikeuden pidentäminen tai sulkeminen vahvistamispainikkeesta.

Omien käyttöoikeuksien tarkistaminen ja voimassaolo

Virkailija, jolla on jo käyttäjätunnus Virkailijan Opintopolussa, saa tarkistettua käyttäjätunnukseen liitetyt, voimassa olevat käyttöoikeudet kirjautuneena omissa tiedoissaan. Omien otsikkojensa alta löytyvät myös avoimet käyttöoikeusanomukset sekä suljetut käyttöoikeudet. Näkymässä näkyvät sekä Opintopolun vastuukäyttäjän käyttöoikeudet, erilaiset KOSKI-palvelun käyttöoikeudet sekä kaikkien muidenkin Virkailijan Opintopolun palveluiden käyttöoikeudet samojen otsikoiden alla. Virkailijan Opintopolun henkilökohtainen käyttäjätunnus on henkilökohtainen ja pysyy samana, vaikka virkailija vaihtaisi työtehtävissään esimerkiksi koulutuksen järjestäjältä toiselle, jolloin käyttäjätunnuksella kulloinkin voimassa olevat käyttöoikeudet vaihtuvat.

Virkailijan Opintopolun palveluissa jokaiseen palveluun on omat, erilliset käyttöoikeutensa, joiden käyttöoikeuksien hallintaprosessi alkaa pääsääntöisesti nimeämällä Opintopolun vastuukäyttäjän, joka voi myöntää pääkäyttäjäoikeuksia Virkailijan Opintopolun eri palveluihin.
HUOM! Poikkeuksena edelliseen ovat ne JOTPA:n hankintarahoitusta saavat organisaatiot, jotka nimeävät Opintopolun vastuukäyttäjän sijasta Jotpa-pääkäyttäjän (ks. tarkemmin käyttöoikeusroolien kuvaukset tältä sivulta).

Voimassa olevat käyttöoikeudet

Tämän otsikon alta näet käyttäjätunnuksella voimassa olevat käyttöoikeudet, jokaisen käyttöoikeuden organisaatiotason (koulutustoimija tai oppilaitos) sekä niiden voimassaoloajan. Näkymässä näkyvät myös muiden Opintopolun palvelukokonaisuuden palveluiden käyttöoikeudet. Viimeksi käsitelty/viimeisin käsittelijä-kohdasta näet, kuka organisaatiosi virkailija on hyväksynyt kyseisen käyttöoikeushakemuksen ja käsittelyajankohdan.

Jos käyttäjätunnuksella ei ole lainkaan voimassa olevia käyttöoikeuksia - niitä ei ole vielä anottu, anomus odottaa toisen virkailijan hyväksyntää tai anomus on hylätty, ei listauksessa näy käyttöoikeuksia. Listauksen alla näkyy teksi 'Ei voimassa olevia käyttöoikeuksia'. Jos haluat lisätietoa siitä, kauanko käyttöoikeusanomuksen käsittelyssä kestää, voit tiedustella asiaa oman organisaation käyttäjähallinnasta vastaavalta virkailijalta tai virkailijoilta.

Jos aiemmin voimassa ollut käyttöoikeutesi voimassaolo on vanhentunut, se näkyy Sulkeutuneet käyttöoikeudet-otsikon alla.

Esimerkkikuva. Voimassa olevat käyttöoikeudet-otsikon alla näkyy voimassa oleva oppilaitostasoinen KOSKI-katselija (ei erityisiä henkilötietoja)-käyttöoikeus. Käyttöoikeus vanhenee 21.3.2024. Käyttöoikeusanomus on hyväksytty 21.3.2023.


Esimerkkikuva. Voimassa olevat käyttöoikeudet-otsikon alla ei näy voimassa olevia käyttöoikeuksia mihinkään Virkailijan Opintopolun palveluun.


Avoimet käyttöoikeusanomukset

Tämän otsikon alta näet lähettämäsi käyttöoikeusanomukset, jotka odottavat organisaatiosi toisen virkailijan käsittelyä. Jos haluat lisätietoa siitä, kauanko käyttöoikeusanomuksen käsittelyssä kestää, voit tiedustella asiaa oman organisaation käyttäjähallinnasta vastaavalta virkailijalta tai virkailijoilta. 

Esimerkkikuva. Anottu käyttöoikeus, joka odottaa toisen virkailijan hyväksyntää tai hylkäämistä, näkyy Avoimet käyttöoikeusanomukset-otsikon alla. Peru anomus-painikkeesta saat peruttua anomuksen, mikäli huomaat anomuksen lähettämisen jälkeen hakeneesi väärää käyttöoikeutta tai vääräntasoista käyttöoikeutta.


Sulkeutuneet käyttöoikeudet

Tämän otsikon alla näet käyttäjätunnuksella aiemmin voimassa olleet käyttöoikeudet, joiden voimassaolo on päättynyt. Otsikon alla näkyvät sekä ne käyttöoikeudet, joiden voimassaolo on päättynyt määräajan kuluttua, sekä toisen virkailijan sulkemat käyttöoikeudet. Jos käyttöoikeutesi on vanhentunut ja sulkeutuneissa käyttöoikeuksissa näkyy sellainen käyttöoikeus, jonka voimassaolo on yhä tarpeellinen, katso tarvittaessa tältä sivulta löytyvä ohjeistus uuden käyttöoikeusanomuksen lähettämiseksi. 

Esimerkkikuva: Suljettu käyttöoikeus.

KOSKI-käyttöoikeuksien anominen

Jos sinulla on jo henkilökohtainen käyttäjätunnus Virkailijan Opintopolussa, mutta käyttäjätunnuksella ei ole tarvittavaa KOSKI-käyttöoikeutta, voit anoa uutta käyttöoikeutta käyttäjätunnuksellesi Virkailijan Opintopolun omissa tiedoissa. Löydät omat tietosi kirjautumalla Virkailijan Opintopolkuun ja klikkaamalla omaa nimeäsi oikeasta yläkulmasta. Näet omissa tiedoissasi mm. sillä hetkellä voimassa olevat käyttöoikeudet, suljetut käyttöoikeudet sekä lähettämäsi käyttöoikeusanomukset, jotka odottavat toisen virkailijan käsittelevän ne. Näiden tietojen alta löydät lisäksi osion, josta saat anottua uusia käyttöoikeuksia. Tutustu ennen uusien käyttöoikeuksien anomista tarvittaessa edeltä löytyneisiin ohjeisiin siitä, mille organisaatiotasoille käyttöoikeuksia on mahdollista anoa ja myöntää, sekä eri käyttöoikeusroolien kuvauksiin. Samalla henkilöllä voi olla samanaikaisesti voimassa eri tasoisia ja eri tyyppisiä käyttöoikeuksia.

Koulutustoimijasi virkalija, jolla on Opintopolun vastuukäyttäjän oikeudet Virkailijan Opintopolussa, voi myöntää sinulle KOSKI-pääkäyttäjän käyttöoikeuden. KOSKI-pääkäyttäjä puolestaan voi myöntää erilaisia KOSKI-katselijan sekä KOSKI-tallentajan oikeuksia. KOSKI-pääkäyttäjä voi myös myöntää toiselle henkilölle KOSKI-pääkäyttäjän, KOSKI-katselijan ja KOSKI-tallentajan oikeudet. Palvelun peruskäyttäjärooleilla ei saa myönnettyä muille virkailijoille käyttöoikeuksia.

Voit itse anoa uusia käyttöoikeuksia, mutta et hyväksyä omia käyttöoikeusanomuksiasi. Sinun ei tarvitse määrittää, kuka anomuksesi käsittelee, vaan se näkyy kaikkien organisaatiosi Opintopolun vastuukäyttäjien ja KOSKI-pääkäyttäjien käyttöoikeusanomusten listalla. Jos haluat tietoa, kauanko KOSKI-käyttöoikeusanomuksesi hyväksymisessä menee omassa organisaatiossasi, tiedustele asiaa oman organisaatiosi virkailijoilta, jotka käyttöoikeuksiensa ja työtehtäviensä puolesta vastaavat organisaatiosi käyttäjähallinnasta.


Alta löydät ohjeet, kuinka anoa KOSKI-käyttöoikeutta henkilökohtaiselle käyttäjätunnuksellesi, kun olet kirjautunut Virkailijan Opintopolkuun henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellasi.

Toimi näin:


Varmista, että sinulla on voimassa oleva sähköposti Virkailijan Opintopolun omissa tiedoissasi. Pääset tarkistamaan asian klikkaamalla oikeasta yläkulmasta omaa nimeä, minkä jälkeen siirryt omiin tietoihisi. Voit muokata sähköpostiosoitetta tässä näkymässä.


Varmista, että sinulla on "Yhteystiedot"-osiossa oikea sähköpostiosoite. Jos näin ei ole (kuten kuvassa), klikkaa "Muokkaa"-painiketta. Syötä sähköpostiosoite "Sähköposti"-kenttään ja paina "Tallenna"-painiketta.

Alimpana henkilötietojen muokkaussivulla löytyy "Uuden käyttöoikeuden anominen"-osio, jota kautta voit lähettää anomuksen haluamaasi KOSKI-käyttäjärooliin. Syötä haluamasi organisaatio "Organisaatio tai ryhmä"-kenttään. Syöttämällä vähintään kolme ensimmäistä merkkiä saat näkyviin listauksen organisaatioista, joiden nimien alkukirjaimet vastaavat syöttämiäsi merkkejä.

HUOM! Kiinnitä tässä kohtaa huomiota siihen, tuleeko sinun oman organisaatiosi ohjeiden mukaisesti anoa kyseessä olevaa käyttöoikeutta koulutustoimijan, vaiko oppilaitoksen tasolle. Käyttöoikeuden organisaatiotaso tulee valita tietojen minimointiperiaatteen mukaisesti sille tasolle, jolla virkailijan on tarpeen käsitellä tietoja. Tarkista tarvittaessa tältä sivulta löytyvistä käyttöoikeusryhmien kuvauksista, onko kyseisen käyttöoikeusryhmän organisaatiotason valintaan liittyen jotain, mikä pitäisi huomioida kyseisen käyttöoikeusryhmän oikeutta anoessa tai myöntäessä. 

Valittuasi oikean organisaation, "Valitse käyttöoikeus"-painike aktivoituu. Klikkaa painiketta.

Painikkeen klikkaaminen avaa ponnahdusikkunan haettavan käyttöoikeuden/haettavien käyttöoikeuksien valitsemiseksi. Rajaa käyttöoikeuslistausta kirjoittamalla hakukenttään haettavan käyttöoikeuden nimen ensimmäisiä merkkejä.Valitse haettava käyttöoikeus ja paina "Lisää haettaviin käyttöoikeuksiin"-painiketta. Toista toimenpide, jos haet useampia käyttöoikeuksia. Lisättyäsi haettavat käyttöoikeudet klikkaa ponnahdusikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa raksia sulkeaksesi ikkunan.Kirjoita halutessasi perustelut käyttöoikeuden hakemiselle, tai kuvaa käyttöoikeuteen liittyvät työtehtäväsi. Paina lopuksi "Hae käyttöoikeutta"-painiketta.

Kun olet hakenut käyttöoikeutta ja se on lähtenyt odottamaan toisen virkailijan käsittelyä, näet ilmoituksen "Käyttöoikeusanomus luotu onnistuneesti". Käyttöoikeusanomuksesi lähtee hyväksyttäväksi tai hylättäväksi joko oman organisaatiosi KOSKI-pääkäyttäjälle tai Opintopolun vastuukäyttäjälle.Avoimet käyttöoikeusanomuksesi näkyvät ylempänä samalla sivulla omissa tiedoissasi, kohdassa "Avoimet käyttöoikeusanomukset" siihen asti, kunnes organisaatiosi KOSKI-käyttöoikeuksia myöntävä henkilö hyväksyy tai hylkää käyttöoikeusanomuksesi.

Käyttöoikeuden uusiminen / Käyttöoikeuteni on vanhentunut

Virkailijan Opintopolun omissa tiedoissasi, heti yhteystietojen alla, näkyvät voimassaolevat käyttöoikeutesi otsikon "Voimassa olevat käyttöoikeudet" alla. Näet käyttöoikeuden voimassaoloajan käyttöoikeuden perässä. Käyttöoikeutesi oikealla puolella näkyy nappi "Hae jatkoaikaa". Sinun tulee vielä erikseen uudestaan klikata nappia "Vahvista hakeminen". Kun olet hakenut käyttöoikeutta, saat ilmoituksen "Käyttöoikeusanomus luotu onnistuneesti".

Jos käyttöoikeutesi on vanhentunut eikä 'Hae jatkoaikaa'-valintapainiketta enää näy, voit anoa käyttöoikeutta uudelleen tältä sivulta löytyvän ohjeen mukaisesti. 

Käyttöoikeusanomuksesi lähtee hyväksyttäväksi tai hylättäväksi joko oman organisaatiosi KOSKI-pääkäyttäjälle tai Opintopolun vastuukäyttäjälle. Avoimet käyttöoikeusanomuksesi näkyvät ylempänä sivulla kohdalla "Avoimet käyttöoikeusanomukset" siihen asti kunnes käyttöoikeuksia myöntävä henkilö omassa organisaatiossasi hyväksyy tai hylkää käyttöoikeusanomuksesi.

Usein kysyttyjä kysymyksiä KOSKI-palvelun käyttäjähallinnasta

Miksi KOSKI-pääkäyttäjäoikeuksia ei voi myöntää varhaiskasvatuksen toimipaikkoihin?

KOSKI-pääkäyttäjä on järjestämisluvalla toimivan esiopetuksen järjestäjän tiedoista ja tietojen oikein tallentamisesta sekä käyttöoikeuksien myöntämisestä vastaava henkilö. KOSKI-pääkäyttäjillä on laaja pääsy Opintopolun henkilöhallintapalveluun kutsumaan uusia käyttäjiä, myöntämään käyttöoikeuksia sekä oppijanumerorekisteriin luomaan oppijoita ja yksilöimään oppijoita. Tämän asteen oikeuksia ei voida myöntää yksittäisiin toimipaikkoihin, koska toimipaikka-tasolla ei kyetä erottamaan järjestämisluvalla toimivia että järjestämisluvattomia yksityisiä varhaiskasvatuksen järjestäjiä. KOSKI-palvelun käyttöoikeudet määritetään Opintopolun yhteisessä käyttäjähallintapalvelussa, ja käyttöoikeusroolien määrittelyssä ei ole mahdollista tarkistaa tietoa siitä, onko varhaiskasvatustoimipaikka-tasolla taustallaan järjestämisluvalla toimivaa koulutuksen järjestäjää vai ei. KOSKI-pääkäyttäjäoikeuden salliminen varhaiskasvatuksen toimipaikka-tasolla johtaisi siihen, että käyttöoikeutta voitaisiin erehdyksessä myöntää sellaisiin yksityisiin toimipaikkoihin, joilla ei ole tosiasiassa velvollisuutta eikä oikeutta tallentaa KOSKI-palveluun tietoja. Tällaisen virheen sattuessa kyseessä olisi mahdollisesti vakava tietosuojaloukkaus. Jos koulutuksen järjestäjällä ilmenee kysymyksiä tai tarpeita koskien KOSKI-käyttöoikeuksia ehdotuksista voi olla suoraan yhteydessä osoitteeseen koski(at)opintopolku.fi

Miksi KOSKI-palvelu ei näy Virkailijan Opintopolun navigaatiovalikossa, vaikka olen kirjautunut henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellani ja hakenut käyttöoikeutta/anonut oikeuksien uusimista?

Jos käyttöoikeuksia ei ole vielä myönnetty, tai ne ovat vanhentuneet eikä virkailijan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ole mitään voimassa olevia KOSKI-palvelun käyttöoikeuksia, ei kirjautuneena Virkailijan Opintopolun etusivun yläpalkin navigaatiovalikossa näy KOSKI-palvelua. KOSKI-palvelu näkyy valikossa, kun oman organisaation toinen virkailija käyttöoikeusanomuksen tai lisännyt käyttöoikeuden KOSKI-palveluun ja käyttöoikeus on jälleen voimassa.

Mistä saan lisätietoa Opintopolun vastuukäyttäjän nimeämisestä ja rooliin kuuluvista tehtävistä?

Jos vastausta kysymykseesi ei löydy Opintopolun vastuukäyttäjälle julkaisuista ohjeista (löydät linkin ylempää tältä sivulta), Opintopolun vastuukäyttäjään liittyvissä kysymyksissä ja tukipyynnöissä olkaa yhteydessä sähköpostiosoitteeseen yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi.

Mistä saan lisätietoa JOTPA:n rahoitusta saavat organisaation rekisteröimisestä tai Jotpa-pääkäyttäjästä?

Jotpa-pääkäyttäjärooliin tai Organisaation rekisteröintipalveluun liittyvissä kysymyksissä, ole yhteydessä sähköpostiosoitteeseen yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi.
KOSKI-käyttäjärooleihin liityen, ole yhteydessä KOSKI-palveluosoitteeseen koski(at)opintopolku.fi. 

Mistä saan lisätietoa taiteen perusopetuksen oppilaitoksen käyttäjähallinnasta Virkailijan Opintopolussa / KOSKI-palvelussa?

KOSKI-käyttäjärooleihin tai sopimusoppilaitoksen Organisaatiopalveluun lisäämiseen liittyvissä kysymyksissä, ole yhteydessä KOSKI-palveluosoitteeseen koski(at)opintopolku.fi.