Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimustietovaranto on modulaarinen kokonaisuus, joka kokoaa tietoja olemassa olevia tietojärjestelmistä ja tietovarannoista. Uusia tietovarantoja liitetään tutkimustietovarantoon vaiheittain, tietomääritysten ja tietojen kattavuuden kehitysvaiheesta riippuen.

Tutkimustietovarantoon ei tarjota yksittäisille käyttäjille mahdollisuutta syöttää tietoja käyttöliittymän kautta, vaan kaikki tiedot kerätään muista tietolähteistä. Osana toteutusta ei käynnistetä tiedontuotantoa, vaan ne lähdejärjestelmät, jotka tarjoavat tietoa tietovarantoon, vastaavat omalta osaltaan tiedon keräämisestä. Esimerkiksi korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat siirtää julkaisujensa tiedot tutkimustietovarantoon VIRTA-julkaisutietopalvelun ja tutkimusaineistojensa tiedot Fairdata-palvelujen kautta.

Rahoittajat siirtävät rahoituspäätöstietonsa hanketietovarantoon, josta ne siirtyvät automaattisesti tutkimustietovarantoon osaksi laajempaa tietokokonaisuutta suomalaisesta tutkimuksesta.

Alkuperäisisten lähdejärjestelmien sekä hajautettujen tietovarantojen omistajat, esimerkiksi korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja rahoittajat hallinnoivat niiden toimintaprosesseja ja tietosisältöjä itsenäisesti. Tutkimustietovaranto ei ainoastaan hyödynnä olemassa olevia palveluita/lähdejärjestelmiä, vaan tarjoaa niille lisäarvoa välittämällä tietoa niiden välillä.

Tutkimustietovarannon jatkokehityksessä otetaan huomioon myös käyttöönoton ja kehityksen myötä nousevat uudet hyödyntämismahdollisuudet. Tutkimustulosten esittämisen ja välittämisen muodot muuttuvat nopeasti ja esimerkiksi uudentyyppisiä julkaisemisen muotoja on syntymässä sähköisten palvelujen ja sosiaalisen median kehityksen myötä. Tietosisältöjä laajennetaan tarpeen mukaan siten, että tutkimustietovaranto palvelee mahdollisimman hyvin tutkimusympäristön kehitystä.