Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimustietovaranto on modulaarinen kokonaisuus, joka kokoaa tietoja olemassa olevia tietojärjestelmistä ja tietovarannoista. Uusia tietovarantoja liitetään tutkimustietovarantoon vaiheittain, tietomääritysten ja tietojen kattavuuden kehitysvaiheesta riippuen.

Tutkimustietovarantoon ei ole tarkoitus tarjota yksittäisille käyttäjille mahdollisuutta syöttää tietoja käyttöliittymän kautta, vaan kaikki tiedot kerätään muista tietolähteistä.

Tutkimustietovaranto ei ainoastaan hyödynnä olemassa olevia palveluita/lähdejärjestelmiä, vaan tarjoaa niille lisäarvoa välittämällä tietoa niiden välillä

Osana toteutusta ei käynnistetä tiedontuotantoa, vaan ne lähdejärjestelmät, jotka tarjoavat tietoa tietovarantoon, vastaavat omalta osaltaan tiedon keräämisestä. Alkuperäisisten lähdejärjestelmien sekä hajautettujen tietovarantojen omistajat hallinnoivat niiden toimintaprosesseja ja tietosisältöjä itsenäisesti.

Tutkimustietovarannon jatkokehityksessä otetaan huomioon myös käyttöönoton ja kehityksen myötä nousevat uudet hyödyntämismahdollisuudet. Tutkimustulosten esittämisen ja välittämisen muodot muuttuvat nopeasti ja esimerkiksi uudentyyppisiä julkaisemisen muotoja on syntymässä sähköisten palvelujen ja sosiaalisen median kehityksen myötä. Tietosisältöjä tulee tarpeen mukaan laajentaa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin tutkimusympäristön kehitystä.

Tuotoskohtaiset metatietovarannot

Viime vuosina on toteutettu tai kehitteillä useita ns. tuotoskohtaisia metatietovarantopalveluja, jotka kokoavat tietoja valtakunnallisesti yhteen tietoja esimerkiksi suomalaisten korkeakoulujen ja muiden tutkimusorganisaatioiden lähdejärjestelmistä. Useimmissa näissä periaatteena on, että tieto säilyy lähdejärjestelmissä (esimerkiksi korkeakouluissa), mutta kopiota tiedoista säilytetään tietovarantopalvelussa.

Tutkimustietovaranto kokoaa yhteen tiedot tuotoskohtaisista tietovarannoista ja välittää tiedot muiden palveluiden hyödynnettäväksi.

Kytkös eri tuotosten välille (julaisut, aineistot, hankkeet) voidaan tehdä esimerkiksi korkeakoulun tai rahoittajan järjestelmässä tai muussa tutkijan käyttämässä palvelussa, josta se välittyy tietovarantojen kautta valtakunnalliseen tutkimustietovarantoon.

VIRTA-julkaisutietopalvelu

Otettu käyttöön vuonna 2016

VIRTA-julkaisutietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön omistama tietovarantopalvelu, joka kokoaa yhteen julkaisujen tiedot kaikista suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista ja tarjoaa näin yhteismitallista ja ajantasaista vertailutietoa niiden julkaisutoiminnasta. Se sisältää tällä hetkellä tiedot noin 307 000 Suomessa tuotetusta tutkimusjulkaisusta.

Palveluun koottavat julkaisutiedot ovat hyödynnettävissä erilaisissa järjestelmissä ja palveluissa.

VIRTA-julkaisutietopalvelu otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa, ja tietoja on hyödynnetty maaliskuusta 2016 lähtien OKM:n julkaisutiedonkeruussa. Kaikki julkaisutiedonkeruuseen osallistuvat organisaatiot ovat raportoineet julkaisunsa VIRTAan keväästä 2017 alkaen. Julkaisutietojen poiminta VIRTA-julkaisutietopalvelu otettiin käyttöön Suomen Akatemian hankeraportoinnissa huhtikuussa 2017.

Lue lisää

Tutkimusaineistojen metatietovaranto METAX


Kehitys käynnistynyt vuonna 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa on kehitteillä Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden (TutkimusPAS) palvelukokonaisuuteen keskitetty tutkimusaineistojen metatietoratkaisu (työnimeltään METAX). Yhteinen metatietovaranto vähentää työtä ja riskejä metatiedon hallinnassa, jossa nyt haravoidaan, tallennetaan, päivitetään ja synkronoidaan metatietoja useassa tietojärjestelmässä. Pitkäaikaissaatavuuden kokonaisuudessa myös metatietojen turvallinen säilytys sekä saatavuus ovat keskeisellä sijalla, jotta aineiston löydettävyys voidaan taata.

Keskitetyn metatietopalvelun tarkoituksena on mahdollistaa elinkaaren myötä laajennettavan kuvailutiedon liittäminen yksilöllisiin tunnisteisiin ja sitä kautta aineistoihin. Metatietopalvelu mahdollistaa tutkimusaineiston kuvailun niin että metatiedot pysyvät ajantasaisina myös niitä hyödyntävissä tietojärjestelmissä. Ratkaisu tukee tutkimusaineistojen metatietojen hajautettua muokkausta ja käyttöä useista eri käyttöliittymistä ja niiden kustannustehokasta ylläpitoa. 

Ehdotettu ratkaisu käyttää osin valmiita ja muissa kehityshankkeissa toteutettavia komponentteja. Metatietovarannon toteutuksen ohella käyttöönotetaan ATT-hankkeessa määriteltyjä tietomalleja sekä luokituksia ja kehitetään metatietomallien hallintaan ratkaisuja jotka tukevat metatietojen eheyttä ja metatietovarantoa käyttävien palveluiden toimintavarmuutta.
Lue lisää.

Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki

Pilotti avattu 2016

Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki on Suomen Akatemian sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama tutkijoille, tutkimusinfrastruktuuripalveluiden tarjoajille sekä niiden rahoittajille suunnattu palvelu. Palvelun tavoitteena on edistää tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta sekä resurssien tehokasta käyttöä kuvailemalla ja esittelemällä tutkimusinfrastruktuureja ja niiden palveluita yhtenäisellä tavalla. Tiedot tutkimusinfrastruktuureista löytyvät palvelusta keskitetysti, ne ovat helposti ylläpidettävissä ja niihin on tarjolla pääsy rajapinnan kautta. Palvelu sisältää tällä hetkellä tiedot Suomen tutkimusinfrastruktuurien strategian ja tiekartan 2014-2020 sekä muista Suomen Akatemian rahoittamista infrastruktuureista.

Ks. lisää

Hanketietovaranto

Toteutus vuosina 2017-18

Osana tutkimustietovarantoa toteutetaan tutkimushanketietovaranto, jonka tarkoituksena on koota valtakunnalliselle tasolle yhteen tiedot eri tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista. Hanketietovarantoa suunnitellaan yhteistyössä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan, Suomen Akatemian, Business Finlandin, Koneen säätiön, Paulon Säätiön ja Alkoholitutkimussäätiön kanssa.

Ks. lisää

  • No labels