Tämä on vanha käsikirja.
Lukitusta käsikirjasta luodaan pdf-dokumentti jokaiselle vuosiversiolle erikseen. Pdf on löydettävissä pääsivulta.

OKM:n yliopistojen tiedonkeruukäsikirja 2015

Johdanto

YO 2. Tietojen toimittaminen 2015

YO 3. Tiedonkeruut 2015

YO 3.1. Yliopistojen henkilöstötiedonkeruu 2015

YO 3.2. Opintopistetiedonkeruu 2015

YO 3.3. Julkaisutiedonkeruu 2015

YO 3.4. Toimipistetiedonkeruu 2015

YO 3.5. Taydennyskoulutuksen tiedonkeruu 2015

YO 3.6. Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisina opintoina 2015

YO 3.7. Opettaja- ja tutkijavierailut 2015

YO 3.8. Tilatiedonkeruu 2015

YO 3.9. Harjoittelukoulut 2015

YO 3.10. Taloustiedonkeruu 2015

YO 4. Luokitukset 2015

YO 4.1. Tilastokeskuksen oppilaitostunnus 2015

YO 4.2. Koulutusalaluokittelu 1995_2015

YO 4.3. Koulutusalaluokittelu 2002_2015

YO 4.4. Tieteenalaluokitus 2015

YO 4.5. Julkaisutyypit 2015

YO 4.6. Henkilötyövuoden laskenta 2015

 

1. Johdanto

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruukäsikirja sisältää käsitemäärittelyt niille tiedoille, jotka yliopistojen tietojärjestelmistä tarvitaan ministeriön valtakunnallista tiedonkeruuta varten. Tiedot kerätään vuosittain ministeriön Vipunen-tietokantaan. Taloustiedonkeruuta koskeva osio käsikirjassa poikkeaa rakenteeltaan muista osioista taloustiedonkeruun laajuuden takia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita on harmonisoitu Tilastokeskuksen kanssa siten, että Tilastokeskus hyödyntää henkilöstötiedonkeruun, julkaisutiedonkeruun, toimipistetiedonkeruun ja taloustiedonkeruun tietoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita on aiemmin määritelty suhteessa Korkeakoulujen tietomalliin (”XDW-tietovaraston käsitemalli”), joka valmisteltiin RAKETTI-XDW-hankkeessa (2008–2011) osana korkeakouluille suunnattua tietovarastopalvelua. Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruun käsikirja on aiemmin sisältänyt useiden tiedonkeruiden kohdalla kunkin kohdan suhteen korkeakoulujen tietomalliin. Vuoden 2014 tiedonkeruusta lähtien viittaussuhteita korkeakoulujen tietomalliin eli XDW-tietovaraston käsitemalliin ei enää ylläpidetä käsikirjassa. Korkeakoulut voivat kuitenkin soveltuvin osin riippuen omista tietovarastototeutuksistaan edelleen hyödyntää aiempia määrityksiä ja tietomalli on saatavilla verkossa osoitteesta http://tietomalli.csc.fi.

Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon kehitystyön edetessä sisällytetään sen määritykset osaksi opetus- ja kulttuuriministeriön tiedonkeruita ja käsikirjoja siltä osin kun tiedonkeruu toteutetaan tietovarannosta. Vuotta 2015 koskevissa tiedonkeruissa tietovarantoa hyödynnetään opintopistetiedonkeruussa. Korkeakoulu vastaa tiedonkeruussa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tietovarannosta toteutettavien tiedonkeruiden osalta korkeakoulu huolehtii, että se on päivittänyt tiedonkeruita koskevan tietosisältönsä vähintään vaaditun tilannepäivän mukaiseksi ja siirtänyt sen lähdejärjestelmästään tietovarantoon ilmoitettuun tiedonkeruuajankohtaan mennessä.

Korkeakoulujen yhteisten tietomallien ja yhteentoimivuuden määritysten kehittämistä jatketaan osana CSC:n palveluja korkeakouluille. Työssä keskitytään jatkossa tuottamaan toimintokohtaisia (esim. opintohallinto, tutkimushallinto) tietomäärityksiä niiltä osin kuin standardoinnille ja tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle on konkreettisia tarpeita tai tietoa tarvitaan yhteismitallisessa raportoinnissa. Nämä sidotaan yhteen tarvittavilta osin. Myös Korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon määritykset ja muut viranomaisten tarpeisiin liittyvät yhteentoimivuuden määritykset liitetään osaksi kokonaisuutta.

Kerättäviä tietoja käytetään yliopistojen ohjauksessa (rahoitusmalli, tunnuslukutavoitteet, OKM:n palaute), opetus- ja kulttuuriministeriön raportoinnissa ulospäin ja horisontaalisessa yhteistyössä muiden hallinnonalojen kanssa sekä suomalaisen korkeakoululaitoksen tilan kuvaamisessa.

 

Tiedonkeruun käsikirja koskee tilastovuodelta 2015 kerättäviä tietoja. Vuodelta 2016 kerättäviin tietoihin tulee seuraavia sisällöllisiä muutoksia. Sisällöllisten muutosten lisäksi tiedonkeruun ohjeistusta saatetaan tarkentaa ja kehittää 2016 tiedonkeruun osalta.

 1. Tiedonkeruissa siirrytään käyttämään koulutusala 1995 -luokituksen sijasta OKM:n ohjauksen ala -luokittelua. Luokitus otetaan käyttöön kaikissa tiedonkeruissa joissa aiemmin on käytetty koulutusala 1995 -luokitusta.
  1. Henkilöstötiedonkeruun ja julkaisutiedonkeruun osalta OKM:n ohjauksen ala -luokitus johdetaan 2016 tiedoista lähtien vastuualue / organisaation alayksikkötiedosta. Ohjauksen ala -tietoa ei lisätä henkilön eikö julkaisun tietoihin, vaan tiedonkeruun yhteydessä toimitetaan vuosittain listaus yliopiston vastuualueista / organisaation alayksiköistä ja näihin liittyvistä ohjauksen aloista (maks 6 ohjauksen alaa).
 2.  Henkilöstötiedonkeruuseen lisätään ORCID id vapaaehtoisena kenttänä.
 3. Opintopistetiedonkeruussa opintopisteet tilastoidaan suorituspäivän mukaan tai hyväksiluetun opintosuorituksen tapauksessa hyväksilukemispäivän mukaan. Muutoksen myötä ulkomailla suoritetuista opinnoista hyväksiluetut opintopisteet voidaan vuodesta 2016 lähtien tilastoida samassa tahdissa muiden opintopisteiden kanssa.

 4. Julkaisutiedonkeruseen tulee seuraavia muutoksia. Julkaisutiedonkeruun muutokset on lisäksi esitetty marraskuussa julkaistavassa julkaisutiedonkeruun tutkijan ohjeistuksessa. Julkaisutiedonkeruun tiedonkeruumuoto muuttuu xml-muotoiseksi ja tiedot kerätään Virta-julkaisutietopalvelun kautta (VIRTA-julkaisutietopalvelu).

  1. Vapaaehtoisia uusia kenttiä: Avainsanat (vapaaehtoinen jo 2015 tietojen keruussa), ORCID ja hankenumero

  2. Poistetaan kansallinen yhteisjulkaisu -kentät, näiden tilalla kenttä ”yhteisjulkaisu yrityksen kanssa”.

  3. Kustantajan nimi kenttä pakollinen julkaisutyypeille A3, C1 ja C2.

  4. Julkaisun avoimuus merkitään uusilla kentillä ”Open access -julkaisukanavassa ilmestynyt julkaisu”, ”Hybridijulkaisukanavassa ilmestynyt avoin julkaisu”, ” Ei vastausta”. Lisäksi erillinen kenttä julkaisun rinnakkaistallentamisesta. Nämä kentät korvaavat nykyisen avoin saatavuus -kentän.

 5. Opetus- ja kulttuuministeriö tulee lisäämään uuden tiedonkeruun henkilöstön rekrytoinnista. Rekrytointitiedonkeruu toteutetaan kahdessa vaiheessa, vuodesta 2016 lähtien kerätään tiedot avoinna olleista paikoista ja hakijoiden määristä. Vuodesta 2017 lähtien kerätään tarkempia tietoja valittujen henkilöiden taustoista.

 

 • No labels

2 Comments

 1. Anonymous

  Kyllä kai käsikirjaan tulee ennen sen "jäädyttämistä" ohjeet uudesta ohjausalaluokituksesta ja itse luokitus. Nythän siitä ei liene muuta kuin tiedoksianto Kota-seminaarissa, siis kalvoja. Lisäksi pitää päivittää tiedonkeruun käsikirjaan, mitä uuden ohjausalaluokituksen käyttöönottaminen tarkoittaa Koulutusalaluokitusten 1995 ja 2002 käytön lopettamisena.

  Pirjo Rauhala TaY

 2. Unknown User (kaunisva@csc.fi)

  YO-käsikirja 2015 on valmis ja lukittu. Käsikirjaa voi kommentoida edelleen ja siitä voi esittää kysymyksiä. OKM vastaa kommentteihin ja ne voidaan ottaa huomioon seuraavaa, vuoden 2016 käsikirjaa valmisteltaessa. Vuoden 2015 käsikirjan sisältöä ei kuitenkaan enää muuteta